Aktualności Nauka
a wybory
Z Kancelarii
Prezydenta
Do Sygnatariuszy 50% petycja Polska się cofa Linki O nas
Ankieta 50% koszty uzyskania Geniusze Napisz do nas

Bratnia strona bialo-czerwona

Petycja      


Warszawa, 5 kwietnia 2006 r.      

Pan Kazimierz Marcinkiewicz
Prezes Rady Ministrów RP
Warszawa

Wielce Szanowny Panie Premierze,

Znając troskę Pana Premiera o rozwój nauki zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie ponownie dokładnej analizy projektu zmian w systemie podatkowym przygotowywanych przez Rząd kierowany przez Pana. Jak Panu Premierowi wiadomo, dotychczas nie nastąpiła wciąż zasadnicza poprawa kondycji nauki ze względu na bardzo skromne nakłady państwa, a przewidywane zmiany w systemie podatkowym, ogłoszone przez Panią Wicepremier Zytę Gilowską 31 marca br., pogorszą jeszcze bardzo wyraźnie warunki życia i pracy środowiska badaczy. Zgodnie z projektem, który miałby wejść w życie od 1 stycznia 2007 r., przy likwidacji 50% odpisu na koszty uzyskania przychodu dla twórców, realne obciążenia podatkowe wzrosną dwu lub nawet trzykrotnie!

Zapowiedziane zniesienie zasady 50% kosztów uzyskania przychodu spowodowałaby obniżenie w następnych latach dochodów netto pracowników naukowych w instytutach PAN i naukowo-dydaktycznych na uczelniach szacunkowo średnio o kwotę równą około 1 miesięcznej pensji (w porównaniu z rokiem 2005). Średnio uposażony naukowiec w niezbyt zamożnej placówce straci co najmniej 2 tys. zł rocznie. Zarabiający więcej, wchodząc powyżej progu podatkowego 30%, półtora swych miesięcznych dochodów, czy nawet więcej.

Przy bardzo niskich wciąż nakładach na naukę wiele kosztów, w tym zakupy niezbędnej literatury, w tym zagranicznej, często komputera, drukarki, itd, często musimy pokrywać sami, co przy bardzo skromnych uposażeniach pracowników naukowych stanowi ogromne obciążenie. Tak drastyczne zwiększenie podatków uderza bardzo mocno w naukę polską, grozi jeszcze szybszym odpływem kadr, zwłaszcza młodych, co jeszcze utrudni zastępowanie odchodzących pokoleń. Już obecnie sytuacja w tej sferze jest bardzo trudna i doprowadzić może do osłabienia, czy wręcz zaniku różnych specjalności, jak też do ogromnych perturbacji w instytucjach naukowych.

Przypominamy, że Polska na badania naukowe przeznacza nakłady rzędu 0,60% PKB, podczas gdy średnie nakłady w Unii Europejskiej są ponad trzykrotnie wyższe a strategia lizbońska zaleca ich zwiększenie do 3% PKB. Przypominamy, że młodemu asystentowi, który ma znać obsługę komputera, języki obce i być człowiekiem uzdolnionym oferujemy uposażenie bliskie minimum socjalnemu. W tej sytuacji tak dotkliwe obniżenie wynagrodzeń budzić musi nasz gorący sprzeciw.

Prosimy o wycofanie się z tego niefortunnego pomysłu!

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Komitet na Rzecz Rozwoju Nauk w Polsce
(dawniej Komitet Ratowania Nauki Polskiej)

Dr Andrzej Ziemba, Sekretarz
Prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński
Prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski
Jeśli zgadzasz się z powyższym tekstem, złóż swój podpis:

Tytuł/stopień naukowy, stanowisko:
Instytucja:
Imię i nazwisko:
E-adres:26 kwietnia dr Andrzej Ziemba przekazał Panu Premierowi listę pierwszych 9 tysięcy podpisów pod naszą petycją. 5 maja - następne 3 tysiące. 9 maja otrzymaliśmy odpowiedź Premiera. Odpowiedź jest negatywna, ale jakby życzliwa. 1 czerwca przekazaliśmy odpowiedź KRNP dla Premiera i list do Zyty Gilowskiej, minister finansów i wicepremier. 5 czerwca zorganizowaliśmy konferencję prasową. 6 czerwca rada ministrów przyjęła jednak projekt zmian systemu podatkowego, w którym odbiera 50% odpis kosztów uzyskania pracownikom PAN i uczelni, a innym twórcom zmniejsza ten odpis do 20% i 10%.

8 czerwca Prezydent RP spotkał się z przedstawicielami środowisk twórczych, w tym nauki i szkolnictwa wyższego, i zadeklarował pełne zrozumienie i poparcie protestu przeciwko likwidacji odpisu 50% kosztów uzyskania. Zadeklarował, że jest gotów zastosować veto prezydenckie wobec odpowiedniej ustawy, jeśli Jego działania perswazyjne wobec rządu nie odniosłyby skutku. Właśnie przygotowywaliśmy list do Prezydenta proszący o interwencję w tej sprawie, zatem tym bardziej cieszymy się, że podjął natychmiastowe działania z własnej inicjatywy. 13 czerwca wystosowalismy podziękowania. 30 czerwca 2006 Premier Kazimierz Marcinkiewicz obiecał: "We wtorek 4 lipca rząd przyjmie autopoprawkę dotyczącą kosztów uzyskania przychodów. Wycofujemy rozwiązanie, które zostało przez rząd przyjęte 6 czerwca i przywracamy dotychczasową formułę."

Faktycznie, 4 lipca rada ministrów całkowicie wycofała wszystkie proponowane dotąd zapisy dot. 50% kosztów niekorzystne dla pracowników instytutów naukowych i szkół wyższych oraz innych twórców. Otrzymaliśmy potwierdzające to odpowiedzi na nasze listy: odpowiedź z ministerstwa finansów i odpowiedź z kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.


Lista podpisów:

Do tej pory złożono 17421 podpisów.
 • Marian Srebrny, profesor WSH Kielce, doc IPIPAN, czł Rady Krajowej Sekcji Solidarności PAN
 • Julian Srebrny, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Wiesław Walankiewicz, dr, Katedra Zoologii, Akademia Podlaska
 • Jerzy Kwaśniewski, profesor, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Tomczyk, profesor nadzw, Politechnika Rzeszowska
 • Maria Moszyńska, profesor, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Moszyński, dr hab, prof nadzw, Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Piekarska, dr, Katedra Biochemii Lekarskiej, Collegium Medicum UJ
 • Jacek Otlewski, prof dr hab, czł koresp PAN, Uniwersytet Wrocławski
 • Joanna Wibig, dr hab , prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Lenda, dr hab, prof ndzw AGH
 • Wojciech J Stec, Prof Dr hab, CBMM PAN
 • Andrzej Rylski, dr inż, Politechnika Rzeszowska
 • Ryszard Szyszka, Dr hab., prof. nadzw. KUL, KUL Jana Pawła II
 • Marianna Czapnik, mgr, st. kustosz dyplomowany , Biblioteka UW
 • Bogumił Linde, Prof. UG, dr hab, Uniwersytet Gdański
 • Małgorzata Mycke-Dominko, dr/adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Skrodzka, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Henryk Galina, profesor, dziekan, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
 • Bogdan Horodyski, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Jędrzej Małecki, dr, adiunkt, Collegium Medicum UJ
 • Rafał Zieliński, Dr, Katedra Biologii Molekularnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Wanda Gumowska, dr hab., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Barbara Zaleska, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
 • Lidia Burzyńska, Prof.dr hab., prof AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Stanisław Piątkowski, mgr, v-ce przew KZ NSZZ Solidarność, Politechnika Białostocka
 • Maciej Szaleniec, doktorant, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Beata Gruszczyńska, dr nauk ekonomicznych, IPSiR, Uniwerstytet Warszawski
 • Bożena Król, Politechnika Rzeszowska
 • Jerzy Sikorski, dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Marek Stępisiewicz, dr, starszy kustosz, Muzeum Wydziału Geologii UW
 • Krzysztof Kaczmarski, profesor, Politechnika Rzeszowska
 • Elżbieta Chrzanowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Bogdan Zagajewski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Hubert Krotkiewski, doc dr hab, Instytut Immunologii i Terapii Dośw. PAN, Wrocław
 • Bogusław Misterkiewicz, dr, Politechnika Radomska
 • Marcin Chutkowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • ADAM KOTARBA, Prof. dr hab., Instytut Geografii i Pzrestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Artur Magnuszewski, dr hab., WGSR Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Tomasz Bartczak, dr. inż, Politechnika Łódzka
 • Marek Grinberg, dr hab, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, UG, Instytut Fizyki Dosw.
 • Maria Rabiega, dr inż. starszy wykładowca - docent, Politechnika Wrocławska
 • Wieslaw Smagowicz, dr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Krystyna Tyrpień, dr, adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Profesor dr hab, Instytut Geodezji i Kartografii
 • Zenon Łotowski, doktor/adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Mariusz Oleksy, dr inż, adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Maciej Stobiecki, prof.dr hab. Maciej Stobiecki, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Janusz Lipkowski, profesor, vice-prezes PAN, Polska Akademia Nauk
 • Karol Izydor Wysokinski, prof. dr hab., UMCS, Lublin
 • Piotr Wężyk, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Andrzej Borowski, Dr hab. inż., p.o. dyrektora Zakładu, Zakład Karbochemii PAN
 • Jerzy Kraśkiewicz, dr, starszy wykładowca, UMCS w Lublinie
 • Wojciech Prus, dr, adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Leszek Sirko, Prof. dr hab., Instytut Fizyki PAN
 • Przemysław Sanecki, dr hab. inż., prof. Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Chemiczny
 • Janusz Zajęcki, dr inż., Politechnika Krakowska
 • Jacek Frączek, dr inż., Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej
 • Małgorzata Roman, dr, Uniwersytet Łódzki
 • Bronisław Głód, prof. dr hab. , Akademia Podlaska; Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego
 • Jerzy Sokolnicki, Doctor, adjunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Elżbieta Grzesiuk, doc. dr hab., Inst.Biochemii i Biofizyki PAN
 • Grzegorz Wegrzyn, Prof. dr hab., Dziekan Wydziału BGiO UG, Przewodniczacy Zarzadu Gl. Polskiego Tow. Genetycznego, Uniwersytet Gdanski
 • Katarzyna Drozdzewska, dr, adiunkt, Instytut Przemyslu Organicznego, Warszawa
 • Beata Burzynska, dr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Radosław Dobrowolski, dr, adiunkt, Instytut Nauk o Ziemi, UMCS, Lublin
 • Wojciech Wysota, Dr hab. , adiunkt, UMK Toruń
 • Magdalena Glice, magister, Kierownik Pracowni Kontroli Jakości Substancji Farm., Instytut Farmaceutyczny
 • Beata Walczak, profesor, Uniwersytet Slaski
 • Jacek JANIA, Prof. zw. dr hab., Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytet Sląski w Katowicach
 • Ewa Bartnik, Profesor, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Gierszewski, Dr, adiunkt, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Andrzej M. Kierzek, Dr, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Jan Rayss, dr hab., prof UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Jose Luis Valverde Piedra, dr, AR w Lublinie
 • Joanna Petera, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Morawska, dr, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Monika Masiak, dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Marek Lewandowski, dr hab., docent, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Katarzyna Issmer, dr, Instytut Paleogrografi i Geoekologii UAM Poznań
 • Piotr P. Stępień, Prof. dr hab. , Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Rykowski, profesor dr hab., Akademia Podlaska
 • Paweł M. Leśniak, Dr. hab., docent, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Izabella Jastrzębska, doktor/adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Piotr Zielenkiewicz, Prof, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Aleksandra Wysłouch-Cieszyńska, dr/adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN
 • Andrzej Jerzmanowski, Prof. dr hab. Profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Elżbieta Gaździcka, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Krzysztof Leszczyński, doktor, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Tomasz Nałęcz, dr / adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Elżbieta Dubińska, dr hab., profesor Uniwersyteu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski
 • Leon Kozacki, prof dr habil. , Uniwersytet im A.Mickiewicza w Poznaniu
 • Andrzej Pisera, doc. dr hab., Instytut Paleobiologii PAN
 • Mentor Murtezi, Dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Leszek Gawrysiak, doktor, adiunkt, Instytut Nauk o Ziemi UMCS
 • Maria Aleksandra Bitner, dr, Instytut Paleobiologii PAN
 • Marek Awdankiewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
 • Lech Poprawski, dr/adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Krzysztof Leszczyński, doktor, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Robert Niedźwiedzki, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Stanisław Mazur, dr hab. adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
 • Tomasz Olichwer, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Piotr Herbich, Doktor, adiunkt , Państwowy Instytut Geololgiczny
 • Stanisław Wybraniec, dr hab, docent, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Józef Kaźmierczak, dr hab. profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Biogeologii, Polska Akademia Nauk
 • Krzysztof Bińka, dr adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Jarosz, dr inż., adiunkt, Polska Akademia Nauk
 • Mariusz Paszkowski, dr adiunkt, ING PAN
 • Ryszard Kryza, Profesor dr hab., prof. zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Marek Bienko, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Paweł Raczyński, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
 • Andrzej Wiśniewski, dr adiunkt, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Hafed Zghidi, Dr inż. Adiunkt, Instytut Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Kazimierz Napiórkowski, dr hab. prof. nadzw. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 • Grzegorz Czapowski, dr,adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Jan A. Piotrowski, Prof. dr hab., wiceprezydent INQUA , Department of Earth Sciences, University of Aarhus, Dania
 • Marek Narkiewicz, prof. dr hab., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Anna Szkopińska, doktor habilitowany , Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa
 • Grażyna Miotk-Szpiganowicz, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Stanisław Mikulski, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Barbara Słodkowska, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Wojciech Froehlich, prof. dr hab., kierownik pracowni, Instytut bGeografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii
 • Jerzy Sobotka, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
 • Marcin Stępień, dr, adiunkt, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • Stefan Skiba, prof.dr hab, prof.zw., Uniwersytet Jagielloński
 • Robert Anczkiewicz, Dr, adiunkt, Polska Akademia Nauk
 • Przemysław Kędziora, dr, adiunkt, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Zbigniew Nowicki, doktor/adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Janina Wiszniewska, dr hab. docent, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Konstanty Owczarek, dr, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jerzy Trzciński, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Jerzy Tyszkiewicz, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Witold G. Strupczewski, Prof. dr. hab., Kierwnik Pracowni, Instytut Geofizyki PAN
 • Grazyna Jagura-Burdzy, doc. dr hab./adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Marta Piecho, , Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa
 • Urszula Stępień, mgr, doktorantka, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Wrzesień, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Kazimierz Grygiel, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Krystyna Milecka, dr hab. adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Robert Kolander, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Tomasz -Kozica, dr inż., Tatrzański Park Narodowy
 • Paweł Wiejacz, dr, Instytut Geofizyki PAN
 • Adam J. Zięcik , prof. dr hab. , Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywnosci PAN w Olsztynie
 • Anna Górecka-Nowak, doktor, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Zbigniew Rdzany, dr, adiunkt, Zakład Geomorfologii, Uniwerytet Łódzki
 • Bartłomiej Rzonca, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Inst. Geografii i Gosp. Przestrz.
 • Hanna Winter, dr , adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Janusz Kida, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 • Michał Krobicki, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Jarosław Kania, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Cyprian Kulicki, Dr. adjunkt, Instytut Paleobiologii PAN,
 • Paweł Górecki, dr, asystent, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Piątkowski, dr inż. adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Tomasz Zorski, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Jarosław Stolarski, dr hab. docent , Instytut Paleobiologii PAN
 • Paweł Kuczyński, Specjalista Informatyk, MIMUW
 • Sławomir Lasota, dr, adjunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Slaby, prof UW dr hab, IGMiP, Wydzial Geologii Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej A. Marsz, prof. dr hab., prof. zw., Akademia Morska w Gdyni
 • Małgorzata Kasprzak, mrg , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paweł Ciechanowski, magister inżynier, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Bartek Wilczyński, mgr, doktorant, Instytut Matematyczny PAN
 • Elżbieta Król, dr, adiunkt, Instytut Geofizyki PAN
 • Arkadiusz Wojna, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Aleksander Cianciara, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Stanisław Wołkowicz, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Władysław M. Turski, Prof. dr hab., profesor zwyczajny, Instytut Informatyki UW
 • Agnieszka Gruszecka, mgr inz., doktorantka , Akademia Gorniczo - Hutnicza Krakow
 • Mariusz Lamentowicz, dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Henryk Skrzypek, dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Katarzyna Mirek, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Wojciech Chełmicki, Prof.dr hab., prof. nadzw., Inst. Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • Agnieszka Gruszecka, mgr inz., doktorantka , Akademia Gorniczo - Hutnicza Krakow
 • Paweł Kasprowski, Dr inż., Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Wojciech Ozimkowski, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
 • Waldemar Bernatowicz, doktorant, Uniwersytet Wrocławski
 • Sławomir Nowak, dr hab . , Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyki
 • Izabella Grotek, doktor, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Piotr Synak, dr, adiunkt, PJWSTK
 • Zbigniew Podgórski, dr hab., adiunkt, Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Hubert Junosza-Szaniawski, Prof.drhab. profesor, dyrektor instytutu, Instytut Paleobiologii PAN
 • Sławomir Leszczyński, mgr., doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Lidia Markiewicz, mgr inż., asystent, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Marek Nawalany, prof. dr hab. inz. , profesor zwyczajny, Politechnika Warszawska
 • Dariusz Wrzosek, Dr hab. prof.ndzw , Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Jarczewski, mgr doktorant, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Pasławski, dr inż. kierownik laboratorium, Państwowy Instytut Geologiczny, Centralne laboratorium Chemiczne
 • Marta Wrzosek, Dr , Uniwersytet Warszawski
 • Dorota Czajkowska, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Tomasz Janik, dr, , Instytut Geofizyki PAN
 • Grzegorz Pieńkowski, docent doktor habilitowany, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Antoni Z. Kaminski, Prof. dr hab., kierownik zakladu, ISP PAN
 • Monika M Kaczmarek, dr, adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Zdzisław Michalczyk, prof. dr hab. , , Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Tomasz Waleń, doktorant, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Hennig, Prof. dr hab., Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN
 • Teresa Madeyska, Prof. dr hab., dyrektor, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Jan Przybyłek, Prof. dr hab., Dyrektor Instytutu Geologii UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Bożena Pomorska, prof.dr hab. prof.zw., Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Malgorzata Loga, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Mateusz Srebrny, doktorant, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Stencel, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Lech Miłaczewski, dr nauk przyrodniczych, emerytowany adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Krzysztof Pomorski, prof. dr hab. prof.zw., Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Ewa Liszkowska, dr nauk przyrodniczych, st. wykładowca, Instytut Geologii UAM, Poznań
 • Strzelska-Smakowska Bożena, dr inż., adiunkt, AGH
 • Wiesław Stręk, Prof. dr hab., Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polska Akademia Nauk, Wrocław
 • Jolanta Świdrowska, doktor, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Krzysztof Lewandowski, dr hab., prof. nadzw., Akademia Podlaska
 • Andrzej Sadurski, profesor, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Urszula Czaplińska, inżynier, Instytut Parazytologii PAN
 • Wojciech Broniowski, doc. dr hab., IFJ PAN
 • Zbigniew Szyguła, Dr, AWF w Krakowie
 • Wojciech Narębski, Profesor dr hab. (emerytowany), Muzeum Ziemi PAN
 • Zofia Janowska, studentka, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
 • Maciej Borodzik, mgr, asystent, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Klimuszko, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Marek Jóźwiak, dr hab, prof.AŚ , Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Marek Jarosiński, dr adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Krystyna Kenig, doc. dr hab, Państwowy Instytut Geologiczny, arszawa
 • Dorota Pusłowska-Tyszewska, dr inż., adiunkt, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska PW
 • Sylwester Tyszewski, dr inż., adiunkt, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska PW
 • Stanislaw Jan Matysiak, profesor zw. dr hab., Wydzial Geologii Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Szafran, doktor, adiunkt, Instytut Informatyki UW
 • Piotr Przytycki, doktorant, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zbigniew Jońca, mgr, Instytut Ochrony Środowiska W-wa
 • Henryk Sechman, Dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza im St. Staszica
 • Dariusz Borowiak, dr, adiunkt, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański
 • Agnieszka Wacławik, mgr, asystent, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Ryszard Marcinowski, prof.dr hab., prof.zwyczajny, czł. korespondent PAN, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • Michał Strojnowski, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Kmiecik, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Stanisław Burliga, dr, Uniwersytet Wrocławski
 • Wiktor Bartol, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyki
 • Rafał Latała, dr hab, prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski
 • Błażej Berkowski, Dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Robert Jagodziński, doktor, adiunkt, Instytut Geologii UAM
 • Daniela, Wanda Szymańska, prof UMK, dr hab., Instytut Geografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Krzysztof Stachowiak, mgr, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Marcin , prof.dr hab., emeritus, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Jerzy Respondek, dr inż., adiunkt, stypendysta FNP, Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej
 • Robert Duda, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Piotr Bojarski, dr hab. , prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Urszula Wybraniec-Skardowska, Prof. dr hab. , Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Małgorzata Suświłło, dr hab. prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Romuald Stupnicki, prof. em. dr hab.,
 • Witold Szczuciński, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Halina Kurek, Prof. zwycz. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 • Jerzy Matysiakiewicz, doktor nauk medycznych, adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Leszek Gryz, mgr, student studiow doktoranckich, Uniewersytet Warszawski
 • Halina Zdebska, dr, adiunkt, AWF w Krakowie
 • Grzegorz Rachlewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Michał Witkiewicz, Mgr, asystent, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański
 • Jerzy Jaroszewski, Dr hab., prof UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Mirosław Janowski, dr inż., adiunkt, AGH w Krakowie
 • Piotr Witosławski, mgr, wykładowca, ASP Kraków
 • Anna Kupsc, dr , Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Mariusz Piskuła, dr hab., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • dr inz. Ewa Malata, Zastepca Dyrektora ING ds. dydaktycznych, Instytut Nauk Geologicznych, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellonskiego
 • Mariusz Mądrala, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Honorata Sosnowska, prof. dr hab., prof. zw., Szkoła Główna Handlowa
 • Ewa Roniewicz, profesor dr hab., Instytut Paleobiologii PAN
 • Janusz Mucha , Profesor Zwyczajny, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH
 • Małgorzata Schlegel-Zawadzka, dr hab. n. farm, adiunkt CM UJ, profesor PWSZ, Wydział Ochrony Zdrowia CM UJ oraz Panstwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Elżbieta Orłowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Andrzej Klimek, dr hab., prof. nadzw., Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Zbigniew Sawlowicz, dr hab. inż. , Inst.Nauk Geologicznych UJ
 • Andrzej Majer , Prof. nadzw., dr hab. , Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Muszyński, profesor dr hab. , Instytut Geologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Łukasz Dębowski, dr, adiunkt, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Radosław Piotr Radzki, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Adam Przepiórkowski, dr, adiunkt, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Kazimierz Z. Sowa, Prof. dr hab., Kierownik Katedry Badań Społeczeństwa Obywatelskiego , Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarząszania i Komunikacji Społecznej
 • Tadeusz palmowski, dr hab, prodziekan na Wydz BGiO, Uniwersytet Gdański
 • Elżbieta Grzelak-Kostulska, dr, adiunkt, Instytut Geografii UMK
 • Paweł Urbański, dr hab, Prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Jaśkowski, Prof. dr hab., Prorektor ds. Nauki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 • Marcak Henryk, prof dr hab inż , Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Zbigniew Krejpcio, dr hab. inż, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
 • Maria Szmeja, dr hab, adjunkt habilitowany, UJ
 • Maria Szmeja, dr hab, adiunkt habilitowany, UJ
 • Tomasz Nawrocki, dr , Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
 • Wojciech Staszek, dr / adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Piotr Głowacki, dr, adiunkt, Kierownik Zakładu,, Instytut Geofizyki PAN
 • Małgorzata Marciniak, dr, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Eryk Piasecki, Dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Lesław Teper, Prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teresa Brzezińska-Wójcik, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Roman Gotowała, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Mirosława Czerny, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Król, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Marcin Palacz, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Hauzer, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Leonard Mastella, profesor, profesor nz UW, Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Przybytek, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
 • Tomasz Danek, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Andrzej Tarlecki, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Janina Borysiak, Prof. dr hab., prof. nadzwyczajny , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Aleksandra Leliwa-Kopystyńska, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Artur Radecki-Pawlik, dr hab. inż. adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Stanisław Szwankowski, Prof. dr hab. Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytet Gdański
 • Michał Krych, dr, st.wykładowca, Instytut Matematyki UW
 • Krzysztof R. Mazurski, Prof. dr hab. , Politechnika Wrocławska
 • Kazimierz L. Wierzchowski, Prof. dr hab., Inst.Biochemii & Biofizyki PAN
 • Waldemar Pompe, dr, adiunkt, Uniwesytet Warszawski
 • Małgorzata Roge-Wiśniewska, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Edyta Zygmunt, mgr, doktorant, Uniwersytet Śląski
 • Danuta Umiastowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Kultury Fizycznej
 • Piotr Owczarek, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Dorota Rucińska, mgr, pracownik inż.-tech., WGiSR Uniwersytet Warszawski
 • Włodzimierz Piechocki, Doc. dr hab., Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana
 • Adam Walny, artysta-lalkarz, Walny-Teatr
 • Piotr Jaglarz, mgr, doktorant, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Janina Mincer-Daszkiewicz, dr, starszy wykładowca, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Marian Walny, wykładowca, Uniwersytet im. Adama mickiewicza
 • Maria Czaja, dr habilitowany, adiunkt, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Jacek Potocki, doktor, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Barbara Grabowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Bogdan Adamczyk, prof. dr hab., profesor emerytowany, Instytut Fizyki UMCS, Lublin
 • Andrzej Rajca, mgr , st.spec.nauk-techn., Uniwersytet Warszawski
 • Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, dr hab., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Paweł Molewski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Sławomir Porzucek, dr inż adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Mirosław Słowakiewicz, dr inż., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Krzysztof Dragon, doktor, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Marcin Kubica, dr, adiunkt, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Alojzy Woś, Prof.zw.dr hab., UAM Poznań - Wydz.Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Stanisław Skompski, dr hab., prof. UW, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Jaworski, dr hab., prof., Uniwersytet Zielonogórski
 • Andrzej Gocłowski, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Dominik, dr hab. profesor UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 • Alina Momot, dr inż.,adiunkt, Politechnika Śląska
 • Beata Hołowiecka, doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Michał Momot, mgr inż., asystent, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu
 • Józef Zon, dr hab., prof. KUL, KUL
 • Tomasz R. Werner, dr hab., Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Grabowska, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 • Janusz Michalak, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydz. Geologii
 • Witold Bednorz, doktor, asystent, MIM Uniwersytet Warszawski
 • Michał Skiba, Dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Dariusz L. Szlachetko, prof. zw. dr hab., prodziekan ds. naukowych Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii , Uniwersytet Gdański
 • Marek Sobczyński, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Joanna Szczepankiewicz-Battek, dr, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Piotr Wiśniewski, mgr. inż, asystent, Politechnika Warszawska
 • Zygmunt Saloni, prof. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Bogdan Lesyng, prof. dr hab., członek Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, Uniwersytet Warszawski
 • Bronisław A. Zachara, Prof. dr hab. med., rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Robert Pudlo, dr, adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Ryszard Zieliński, prof. zw. dr hab. inż. prodziekan Wydziału Towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Jacek Herbich, dr hab, prof. nadzw. UG, Uniwersytet Gdański, czł. Prezydium Komitetu Ochrony Przyrody PAN
 • Anna Wysocka, dr, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Jan Battek, mgr inż., doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Leszek Kozłowski, dr, UMK w Toruniu
 • Artur Sobczyk, mgr, doktorant, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
 • Jan Palczewski, dr, asystent, Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Dumanska-Slowik, , dr inż., adiunkt, AGH
 • Antoni Zabłudowski, dr hab inż. prof nzw ATR, Instytut Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
 • Anna Miarecka, dr , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie
 • Jan Burnewicz, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Gdański
 • Piotr Durka, Dr hab., adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Węcławski, ks. prof. dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Tomasz Panfil, dr hab. prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Marika Pirveli, Doktor. Adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Janusz Herzig, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Marek Świdziński, Prof. dr hab., prof. zw., Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Wrzołek, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Waldemar Grzegorzewski, dr, adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn
 • Dariusz Łukasiewicz, dr hab. profesor UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, IFiS
 • Zygmunt Szefliński, Dr hab. adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Szmytkowska, magister, asystent, UNIWERSYTET GDAŃSKI
 • Wiesław Pawłowski, dr, adiunkt, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Tomasz Radożycki, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 • Michał Marosz, mgr, asystent, Uniwersytet. Gdański
 • Stanisław Bażański, prof. dr hab., prof. nadzwyczajny , Uniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki
 • Wanda WILCZYŃSKA-MICHALIK, Dr hab. Prof. AP, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Marek MICHALIK, Dr hab., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych
 • Halina Kryza, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Wrocławski
 • EDWARD STACHOWSKI, DOKTOR, STARSZY WYKŁADOWCA, UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • Rafał Zimny, dr, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Bożydar Dubalski, dr inż. adiunkt, ATR Bydgoszcz
 • Tadeusz Sokołowski, dr inż. adiunkt, WGGiOŚ Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Magdalena Modelska, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
 • Tomasz Komornicki, doc. dr hab., kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania i Badań Regionalnych, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Grzegorz Haczewski, dr hab. inż., prof. AŚ, Akademia Świętokrzyska
 • Marek Pepliński, dr, adiunkt,, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Gdański
 • Bogdan Gądek, dr, adiunkt, WNoZ Uniwersytet Śląski
 • Monika Bąk, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Stanisław Mrówczyński, prof. dr hab., prof.zw., Akademia Świętokrzyska i Instytut Problemów Jądrowych
 • Bogdan Ozga-Zieliński, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Andrzej Skorupski, Dr, adiunkt, Instytut Problemow Jadrowych
 • Michał Piotr Błażejewski, Prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
 • Robert J. Budzyński, dr, prac. naukowo-techniczny, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Marciniak, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Janusz Grabowski, prof. dr hab. , Instytut Matematyczny PAN
 • Antoni Śliwiński, Emerytowany prof.zw.dr hab., Inst. Fizyki Dośw., Uniwersytet Gdański
 • Paweł Kowalczyk, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Hanna Rostkowska-Kowalczyk, dr, fizyk, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Zdzisław Piasta, dr, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Michał Spieszny, doktor, adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Wojciech Irmiński, doktor, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Cezary Obracht-Prondzyński, dr hab, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Hieronim Chojnacki, dr hab., prof. UG, Kierownik Katedry Skandynawistyki, Uniwersytet Gdanski
 • Jacek Sroka, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Danuta Rucińska, Profesor doktor habilitownay nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Ruciński, Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, Uniwersytet Gdański
 • Aneta Afelt, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Marek S. Szczepański, prof. zw. dr hab. , Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski
 • Stanislaw D. Glazek, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Słupiński, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki
 • Leszek Marcinkowski , dr, Uniwersytet Warszawski Wydz Matematyki
 • Dariusz Tłoczyński, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Feliks Przytycki, profesor, Instytut Matematyczny PAN
 • Paweł Śpiewak, dr hab, profesor UW, Uniwersytet Warszawski
 • Lech M. Nijakowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Włodzimierz Jastrzębski, dr hab., doc, Instytut Fizyki PAN
 • Krzysztof Bąk, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna, Kraków
 • Jarosław Koperski, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Alina Jeżowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny
 • Daniel Laubitz, dr, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
 • Bogusław Dołęga, dr inż, adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Romuald Zabielski, Prof. dr hab, SGGW, Warszawa
 • Maria Wróbel, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Klaudia Giordano, dr, adiunkt, Katolicki Uniwersystet Lubelski
 • Teresa Kowalska, Prof. zw. dr hab., Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Agnieszka Sirko, dr hab, docent, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Zbigniew Zwoliński, Dr, Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewcza
 • Stanisław RADZKI, dr hab , Prof. UMCS, Wydział Chemii, UMCS
 • Dariusz Gałązka, dr/adiunkt, kierownik Pracowni Map Geologicznych, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Bogusław Zarzycki, dr inż., starszy wykładowca, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Maria Bal - Nowak, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Marek Adamiec, dr hab. adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Kaim, dr, adiunkt, Instytut Paleobiologii PAN
 • Paweł Załęcki, dr, adiunkt, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Alfred F. MAJEWICZ, Prof. tyt. zw. dr ha., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Jakub Dawidziuk, dr hab. inż, prof. PB, Politechnika Białostocka
 • Jerzy Pączkowski, Prof. dr hab., profesor zwyczajny, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Jerzy Twarogowski, mgr, asystent, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Jan Maurin, Dr, Instytut Energii Atomowej
 • Wojciech Morawski, dr adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Andrzej C. Leszczyński, dr filozofii, Uniwersytet Gdański
 • Olimpia Kozłowska, mgr, specjalista badawczo-techniczny, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Joanna Szyborska-Kaszycka, mgr/starszy specjalista, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Helena Hercman, dr hab., docent, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Andrzej Konon, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Urszula Jarecka, dr, adiunkt, IFIS PAN, Warszawa
 • Jadwiga Jarzyna, prof. dr hab. inż. , profesor nadzwyczajny, AGH, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Geofizyki
 • Leon Fuks, dr, adjunkt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Lidia Razowska-Jaworek, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Zenon Zduńczyk, prof. dr hab., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
 • Anna Karwińska, prof.AE dr hab. kierownik Katedry Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Jan Cz. Dobrowolski, dr hab., docent, Instytut Chemii Przemysłowej; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Marek Rembiś, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Ryszard Wagner, Prof. dr hab., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Wojciech Wąsowicz, Prof. dr hab. prof, Kierownik Zakładu, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Krzysztof Jóźwiak, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Mrozek-Sadowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Zbigniew Długosz, prof.zwycz. dr hab. , Akademia Pedagogiczna im. KEN Kraków
 • Ireneusz Jędrychowski, dr inż., asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Zofia Rączkowska, Dr, Instytut Geografii i PZ PAN
 • Edmund Gussmann, prof. zw. dr hab., Uniwersytet A. Mickiewicza, Katedra Skandynawistyki
 • Waldemar Kazimierczak, mgr, asystent naukowo-dydaktyczny, Instytut Ochrony Środowiska KUL
 • Stanisław Speczik, Prof. dr hab., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Grzegorz Wilk, Prof. dr hab , Instytut Problemow Jadrowych im. Andrzeja Soltana
 • Andrzej Suchocki, Prof. dr hab., Instytut Fizyki PAN
 • Andrzej Kotyński, dr inż., asystent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Tadeusz Leśniak, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Antoni Stryjewski, starszy dokumentalista, Muzeum Mineralogiczne Uniwersytet Wrocławski
 • Magdalena Sikorska-Jaworowska, dr hab; docent, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Anna Kowalczyk, mgr, asystent, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Jacek Puziewicz, prof. dr hab, Uniwersytet Wroclawski
 • Dorota Nalepka, doktor, adiunkt, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
 • Jarosław J Młynarczuk, lekarz weterynarii, asystent, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
 • Marcin Dramiński, Prof. dr hab. kierownik Katedry i Zakładu Chemii Ogólnej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Edyta Szczuka, , AWF Wrocław
 • Agnieszka Wojtkielewicz, dr, asystent, Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Ewa Michna , dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Teresa Oberc-Dziedzic, Prof. dr hab, prof. zwyczajny, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • Jadwoga Zofia Wagner, dr inż. adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Ewa Więckowska-Bryłka, dr, st. wykładowca, Katedra Chemii, WTŻ, SGGW, Warszawa
 • Janusz Pezda, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Magda Zofia Podlaska, magister inżynier, doktorantka, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
 • Janusz Badura, dr, Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski
 • Marek Trippenbach, dr hab, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Joanna Mirosław-Grabowska, doktor, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Karol Janas, magister, doktorant, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
 • Mirosława Pietryka, doktor inż., adiunkt, Akademia Rolnicza Wrocław
 • Jerzy Kaleczyc, prof. dr hab., Wydz. Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie
 • Bronisław Wojtuń, dr adiunkt, Akademia Rolnicza
 • Małgorzata Bruj, mgr , PIG Warszawa
 • Sławomir Kobojek, Dr, starszy wykładowca, Zakład Geomorfologii, Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Krzysztof Dołowy, Profesor zwyczajny, Katedra Fizyki, SGGW
 • Jerzy Lusakowski, dr/adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Edmund Puczyłowski, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski
 • Robert Twardosz, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Topoliński, prof. nadzw. ATR dr hab. inż., ATR Bydgoszcz
 • Jolanta Markiewicz, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Barbara Antczak-Górka, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Paleogeografii i Geoekologii
 • Marek Kochanowski, Dr inz. st. wykładowca, Politechnika Gdanska
 • Magdalena Kowalik, mgr, asystent, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Leszek Marks, prof. dr hab., profesor, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Światosław Krzeszowski, mgr inż. wykładowca, Instytut Inzynierii Wody i Ścieków Politechnika Śląska Gliwice
 • Piotr Król, dr hab. inż. prof. Politechniki Rzeszowskiej, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny
 • Grzegorz Poplewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny
 • Piotr Skitał, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Jędrzej Pokorski, doktór, adiunkt, Państwowy instytut geologiczny
 • Dagmara Mierzejewska, Dr-inż, adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Oddział Nauki o Żywności, PAN, Olsztyn
 • Wojciech Zapała, dr inż. , adiunkt, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej
 • Jadwiga Nieminuszczy, mgr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Jacek Nawrocki, prof. dr hab. , Wydzial Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Irena Iwasińska-Budzyk, mgr, kierownik sekcji XRF, Państwowy Instytut Geoloiczny, Centralne Laboratorium Chemiczne
 • Emil Zięba, magister, specjalista, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Grzegorz Bartosz, Profesor, Uniwersytet Łódzki
 • Zbigniew Małolepszy, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Izabela Poplewska, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Marcin Kruszewski, doc. dr hab., z-ca kierownika zakładu, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Edward Chwieduk, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Geologii
 • Bohdan Jałowiecki, Prof dr hab. , Uniwersytet Warszawski, SWPS
 • Józef Fornal, Prof. dr hab., IRZiBŻ PAN w Olsztynie
 • Barbara Żbikowska, dr nauk przyrodniczych, główny specjalista, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Jacek Migasiński, prof.UW dr hab., Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
 • Klara Tomaszewska, dr hab., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Kat. Botaniki i Rkol. Roślin
 • Małgorzata Wronkowska, Dr inż., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Hubert Wierzbowski, dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • IRENEUSZ GAWRIUCZENKOW, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
 • Tomasz Marcysiak, mgr, asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Emil CHibowski, Profesor dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Janina Skipor, dr, adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Anna Piątkowska, dr adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa
 • Krystyna Pyrzyńska, dr hab. , prof. UW, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski
 • Zdzisław Modliński, doc. dr hab., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Andrzej Hendrich, dr hab., adiunkt, Katedra Biofizyki, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Aleksander TYKA, dr hab. prof. nadzw.Kierownik Zakładu Fizjologii i Biochemii, AWF Kraków
 • Nikodem Kuźnik, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Gliwice
 • Urszula Krupa, dr inż., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Krystyna Dałek, Doktor nauk matematycznych, starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Jerzy Mikułowski Pomorski , Prof zw. dr hab, kierownik Katedry Studiów Europejskich, Alkademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Antoni M. Szczepanik , dr n. med , adiunkt, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 • Zofia Kielan-Jaworowska, Profesor zwyczjany, emerytowana profesor, Instytut Paleobiologii PAN
 • Zdzisław Petecki, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Teresa Oszczepalska, mgr, specjalista , Wyddział Geologii UW
 • Przemysław Śleszyński, dr, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN / Polskie Towarzystwo Geograficzne
 • Krzysztof Diks, dr hab., profesor nadzw., Instytut Informatyki,
 • Anna Malarska, dr hab., adiunkt, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ
 • Katarzyna Ocicka, mgr, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, dr , adiunkt, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zbigniew Dziubiński, dr hab., Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Anna Kreft, dr, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Anna Kozłowska, doktor habilitowany, adiunkt, Instytut Paleobiologii PAN
 • Jan Dowgiałło, prof.dr hab., profesor,, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Izabela Wocławek-Potocka, dr n. wet, adiunkt , Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Adam Szewczyk, Profesor, Kierownik Pracowni, Instytut Biologii Doswiadczalnej PAN im Nenckiego
 • Magda Sobolewska-Łącka, doktor/adiunkt, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
 • Lech Haydukieicz, dr, adiunkt, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie
 • Tomasz Bilinski, Prof. dr hab. profesor zwyczajny, Uniwersytet Rzeszowski
 • Krzysztof Lasoń, dr adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Jerzy J. Małecki, dr hab, profesor nadzw UW, Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii
 • Olga Wesołowska, dr, adiunkt, Katedra Biofizyki, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Magdalena Borowiak, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Jerzy Zachorowski, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Jan Kwiatowski, profesor, Uniwersytet Warszawski
 • Zbigniew Gardziel, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katarzyna Osińska-Skotak, dr inż., adiunkt , Politechnika Warszawska, Instytut Fotogrametrii i Kartografii
 • Andrzej Kułak, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński
 • Elżbieta Gedl, doktor asystent, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Helena Wesołowska, dr hab., prof .UWr, Instytut Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 • Joanna Girulska - Michalik, mgr specjalista, Muzeum Mineralogiczne Uniwersytet Wrocłąwski
 • Elżbieta katarzyna Jagusztyn-Krynicka, profesor, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Edward Siński, prof.dr hab. , Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Jaworowski, Prof. dr hab., Przewodniczący Rady Naukowej PIG, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 • Krzysztof Lebecki, mgr, doktorant, Instytut Fizyki PAN
 • Anna Bielak-Żmijewska, dr asystent , IBD PAN
 • Andrzej Poła, dr, adiunkt, Katedra Biofizyki, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Joanna Kufel, Prof. UW, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytet Warszawski
 • Paweł Zieliński , doktor, adiunkt, Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS
 • Katarzyna Kruszka, dr/adiunkt, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytet Warszawski
 • Małgorzata Kalinowska, dr, starszy wykładowca, Wydział Biologii, Instytut Biochemii
 • Rafał A. Derlacz, doktor, adiunkt, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Józef Flizikowski, Prof.dr hab. inż., prof. zw., Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Wojciech Granoszewski, dr, adiunkt, PIG
 • Wojciech Ozimiński, mgr, asystent, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Zofia Byczkowska, , Politechnika Rzeszowska
 • Joanna Empel, dr, adiunkt, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Andrzej Leśniak, dr hab. inż, profesor nadzw. , Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Przemysław Kisiel, dr , Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Socjologii
 • Andrzej Stachowiak, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Dolnośląski
 • Bogdan Jaroszewicz, dr inż., Białowieska Stacja Geobotaniczna, Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Tudek, dr hab. doc IBB PAN, IBB PAN
 • Jacek Ciborowski, Prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Marta Oszczypko-Clowes, doktor, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych
 • Marek Napiórkowski, profesor, prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Świąder, mgr inż., specjalista naukowo-techniczny, Instytut Nauk Geologicznych UJ
 • Krystyna Oprządek, doktor starszy wykładowca, Akademia Podlaska
 • Dorota Salata, doktor, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych
 • Andrzej Turos, Prof.dr hab., Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • Maria Bryszewska, prof. zw. dr hab., kierownik katedry, Uniwersytet Łódzki, Katedra Biofizyki Ogólnej
 • Bożenna Różycka-Roszak, Prof.dr hab. profesor nadzw., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Marek Pietrzak, dr inż., adiunkt, ATR Bydgoszcz
 • Andrzej Wiśniewski, Prof. dr hab., Prodziekan ds. Nauki, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
 • Roman Chlebowski, Dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Kosiedowski, dr hab.prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ewa Kula-Świeżewska, profesor, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Henryk Myszka, dr, Prodziekan ds. Studenckich, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
 • Jerzy Szczepaniak, dr, st. wykładowca, UAM w Poznaniu
 • Maria Doligalska , dr hab. prof UW, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Chojecka, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Koronacki, prof. dr hab. inż., z-ca dyr. ds naukowych, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Ewa Smolska, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Sikora, Dr, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Ewa Falkowska, dr, adiunkt, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • Roman Stępniewski, Prof. dr hab. , Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 • Henryk Czachor, doc. dr hab, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Borys Osmialowski, dr, adiunkt, Wydzial Technologii i Inzynierii Chemicznej
 • Jacek Jeżowski, profesor, Politechnika Rzeszowska
 • Agata Duczmal-Czernikiewicz, dr inż., adiunkt, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 • Marek Widera, dr, adiunkt, Instytut Geologii UAM, Poznań
 • Romuald Piekarski, dr, adiunkt, Instytut Filozofii i SocjologiiUG
 • Michał Ruciński, mgr, asystent, Uniwersytet Gdański
 • Małgorzata Zakrzewska, dr, asystent, Uniwersytet Wrocławski
 • Błażej Rychlik, dr, Uniwersytet Łódzki
 • Rafał Chodyń, dr, asystent , Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Małgorzata Kossut, Prof.dr hab. , Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • Dorota Antos, dr hab. inż. prof.PRz prodziekan WCh PRz, Politechnika Rzeszowska
 • Piotr Dawidowicz, dr hab. prof Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Mariusz Plich, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Majewska, dr, Instytut Biologii Eksperymentalnej Roślin Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Roniewicz, Profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii
 • Waldemar Odziemczyk, dr inż., adiunkt, Instytut Geodezji Gospodarczej Politechniki Warszawskiej
 • Irena Szumiel, Prof. dr hab. Kierownik zakładu, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Agnieszka Sobala-Gwosdz, doktor, asystent, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • Maria Bretner, doktor, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Jarosław Napiórkowski, Prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu Zasobów Wodnych, Instytut Geofizyki PAN
 • Monika Wróblewska, dr inż., adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Michał Dadlez, doc dr hab., Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Tomasz Rachwał, dr, adiunkt, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Jacek Malinowski, dr, adiunkt, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Jaroslaw Staszkiewicz, dr n wet., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Maria Bała, prof. dr hab. inż., Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków
 • Agnieszka Zembroń - Łacny, dr, Zakład Biochemii, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
 • Grzegorz Grzelak, dr, asystent, Wydzial Fizyki UW
 • Antoni Muszer, adiunkt, dr, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • Magdalena Popowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Paweł Majewski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Zgłobicki, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Ewa Sikora, Prof. dr hab., kierownik Zakładu, Instytut Biologii Doświadczalnej, im. M.Nenckiego, PAN
 • Marcin Szczuka, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Paulina Szafrańska, mgr, doktorantka, Zakład Badania Ssaków PAN
 • Jan Wendt, doktor; adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Grzegorz Fic, dr adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Marek Degórski, doc. dr hab. Zastępca Dyrektora,, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN
 • Andrzej Kasprzak, , doc. dr hab., Kierownik Pracowni Białek Motorycznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN
 • Jadwiga Baj, doktor, starszy wykladowca, Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
 • Janusz Mirek, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Ditta Kicińska, dr, adiunkt, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Krystyna Michalak, prof dr hab, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Monika Adamczyk-Popławska, dr/adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Joanna Świąder, mgr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Ryszard Kępa, Profesor dr hab. , profesor zwyczajny, Instytut Fizyki Uniwersytet Rzeszowski
 • Mateusz Stopa, magister, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie
 • Marcin Zych, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Winiarska, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Ewa Sadowy, dr, adiunkt, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Renata Ciereszko, doktor habilitowany, prof. UWM, Instytut Fizjologii Zwierząt, UWM w Olsztynie
 • Przemysław Borkowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Dorota Gil, dr biologii, adiunkt Collegium Medicum UJ, Katedra Biochemii Lekarskiej CM UJ Kraków
 • Ligia Tuszyńska, DR, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
 • Wioletta Kaminska, dr, Instytut Geografii Aklademii Świetokrzyskiej
 • Jerzy Lipiec, Profesor, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • Hanka Boszczyk-Maleszak, dr , st.wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Bartosz Marcinkowski, mgr, asystent, Uniwersytet Gdański
 • Krystyna Piotrowska, Prof. dr hab., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Krzysztof Olechnicki, Dr, adiunkt, Instytut Socjologii UMK
 • Beata Orlecka-Sikora, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Jan Kuśmierek, Prof. nadzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Anna Grudniak, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Zofia Majewska, dr hab.inż. prof.nadzw. AGH, Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Bogusław Suchoń, mgr inż., starszy wykładowca, AGH - Kraków
 • Marek Maleszewski, dr hab., prof UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Zofia Jóżwiak, prof.dr hab. profesor zwyczajny, Uniwersytet Łódzki
 • Sylwia Kaczmarek, dr hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 • Sławomir BUJNOWSKI, dr inż., Akademia TEchniczno Rolnicza w Bydgoszczy
 • Marta Prymakowska-Bosak, Dr, adiunkt, UW
 • Franciszszek Buhl, prof.dr hab. , Uniwersytet Śląski Instytut Chemii
 • Anna Grabowska, prof. dr hab., kier. pracowni, Instytut Biologii Dośw. im. M. Nenckiego PAN
 • Barbara Wąsowska, dr nauk weterynaryjnych, adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Jacek Lubczak, dr hab. inż. , profesor nadzwyczajny, Politechnika Rzeszowska
 • Katarzyna Fagiewicz, doktor, adiunkt, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 • Ewa Madalińska-Bugaj, dr adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Zbigniew Jaworowski, Prof. Dr hab. przewodniczacy Rady Naukowej, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 • Rafał Milanowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Lewenstam, prof. dr hab., prof. nadzw. , Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Mrosława Szczepańska-Konkel, profesor, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Bronisław Cymborowski, Profesor, Uniwersytet Warszawski
 • Joanna Rotnicka, doktor, adiunkt, Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mariusz Czepczyński, dr, adiunkt, Katedra Geografii Ekonomicznej, Uniwestytet Gdański
 • Justyna Warowna, dr, adiunkt, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi
 • Joachim Szulc, Dr hab., adiunkt, Inst. Nauk Geologicznych UJ
 • ADam Samborski, adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Mariola Kukier-Wyrwicka, mgr, samodzielny pracownik inż. -techn., Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ewa Hennig, dr hab. n. med. , Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
 • Iwona Jasser, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Andrzej Domonik, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Marta Cieplak, profesor, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Luiza Dusza, prof. dr. hab., profesor , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Krystyna Sitarek, dr n.med. - adiunkt, Instytut Medycyny Pracy im.prof. J.Nofera, Łódź
 • Andrzej Pszczółkowski, Profesor dr hab. , Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Andrzej Dębowski, dr hab. inż., profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka
 • Marta Dudziak, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
 • Roman Malarz, Dr , kierownik Zakładu Geografii Fizycznej, Instytut Geografii AP w Krakowie
 • Marcin Adam Ciuk, mgr, asystent, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Paweł Rowiński, dr hab., doc, Instytut Geofizyki PAN
 • Anna Żylińska, dr, adiunkt, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • Jolanta Zagrodzka, profesor, z-ca dyrektora d/s naukowych, Instytut Biologii Dosw.im.Nenckiego PAN
 • Joanna Przasnyska, mgr / specjalista, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Zbigniew Lutowski, dr inż., ATR Bydgoszcz
 • Witold Warcholik, mgr inż., Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Monika Kwiecińska-Zdrenka, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Andrzej Podstolski, dr hab. prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Jolanta Pełka-Gościniak, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Lucyna Kątska-Książkiewicz, prof.dr hab., Instytut Zootechniki, 32-083 Balice
 • Agnieszka Walkowska, dr nauk medycznych, Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im M.Mossakowskiego
 • Danuta Pliś, dr inż. / adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Teresa Czyż, prof.dr hab., Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 • Tadeusz Krogulski, profesor, Uniwersytet w Białymstoku
 • Adam Bodzioch, doktor, adiunkt, zastępca dyrektora IG UAM, Instytut Geologii UAM
 • michał leszczyński, Profesor, Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 • Lidia Zapała, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Małgorzata Bajgier-Kowalska, dr adiunkt, Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna Kraków
 • Robert Kaczmarczyk, dr inż., asystent, Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Tomasz Wyszomirski, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Marek Woźniak, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Grażyna Karpińska, mgr, aystent, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Stanisław Lewak, prof.zwyczajny, emeryt, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Kosińska, mgr inż., asystent, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Ewelina Kantowicz, prof.dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Szczepańska, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Jan Lencznarowicz, dr, adiunkt , Uniwersytet Jagiellonski
 • Magdalena Karamać, dr inż., adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Mieczysław Puchała, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego , Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki
 • Elżbieta Sitarz-Palczak, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Jolanta Pacześna, Doktor, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny, Zakład Geologii Regionalnej i Naftowej
 • Malgorzata Suska-Malawska, dr adiunkt, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
 • Elżbieta Woźnicka, dr, adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Andrzej Dziedziczko, Prof. dr hab. med., emeryt. kierownik Katedry i Kliniki Alergol i Chor. Wewn, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • Stefan Chwaszczewski, Prof. dr hab., Prezes Polskiego Tow. Nukleonicznego, Instytut Energii Atomowej
 • Sławomir Żurek, Prof. dr hab., prof. nadzw., Instutut Geografii Akademii Świętokrzyskiej
 • Sylwia Kosmala, mgr, doktorant, Unwersytet Warszawski
 • Jerzy Ostrowski, prof. dr hab. med., profesor zwyczajny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i Centrum Onkologii
 • Agata Mazurczyk, mgr (studia doktoranckie), Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Anna Gambin, dr, adiunkt, Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski
 • Roman Nowak, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Dzikowska, dr adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Biologii
 • Krzysztof Zięba, dr inż., adiunkt, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Radosław Janicki, dr/asystent, Instytut Nauk o Ziemi, UMCS
 • Antoni Stefan Mikoszewski, Doktor, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Kuźmińska, mgr inż., starszy technik, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Małgorzata Melchior, dr hab., Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • Artur Malinowski, dr, adiunkt, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
 • Grzegorz Wilczyński, dr n. med., adiunkt, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • Tomasz Falkowski, dr, Katedra Geoinżynierii SGGW
 • Mariusz Rzętała, dr, Uniwersytet Śląski
 • Paweł Kramarz, mgr, asystent, Akademia Pedagogiczna
 • Michał Bochenek, dr, adiunkt, Instytut Zootechniki
 • Radosław Świercz, dr, Instytut Medycyny Pracy im.prof. J.Nofera, Łódź
 • Maria Jarymowicz, Profesor, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 • Jadwiga Sienkiewicz, dr , Instytut Ochrony Środowiska
 • Arkadiusz Chrudzimski, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Szczecinski
 • Ryszard Drozdowski, dr hab. adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Ciereszko, profesor, IRZBŻ PAN w Olsztynie
 • Jacek Żarski, Prof. dr hab., Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Tomasz Adamczewski, mgr, doktorant, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Mirosław T. Karasiewicz, dr , Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Ewa Pilichowska-Kazimierska, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii
 • Małgorzata Strzyż, dr /adiunkt, Instytut Geografii Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Dorota Witkowska, prof. dr hab. , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Janusz Walo, Dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Beata Łuczak-Wilamowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii
 • Halina Polkowska-Motrenko, Dr, adiunkt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Bogdan Cichocki, Profesor dr hab. , profesor zwyczajny, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Feldman-Olszewska, dr. adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Krzysztof Kompa, dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Andrzej Kucharczyk, dr inż., adiunkt, Akademia Gorniczo-Hutnicza
 • Janusz Kindler, Prof.zw.dr hab., Politechnika Warszawska
 • Tadeusz Łukasiewicz, profesor dr hab. inż. kierownik zakładu , Instytut Technologii Materialow Elektronicznych
 • Zofia Kaźmierczak-Wijura, doktor, adiunkt, Instytut Geologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Jarosław Burczyk, Prof. dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Barbara Borcz, mgr. inż. , IBB PAN
 • Jerzy Makowski, prof. dr hab. , Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Jerzy Juśkiewicz, dr hab. docent, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn
 • Maciej Kluza, Dr, kustosz, Muzeum UJ
 • Janusz Wójcik, dr inż. , Politechnika Śląska
 • Wacław Florek, dr hab., prof. PAP , Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Instytut Geografii
 • Sławomir Pikuła, prof. dr hab., kierownik Pracowni, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego
 • Stanisław Śnieżewski, dr hab., adiunkt, UJ, Instytut Filologii Klasycznej
 • Krzysztof Piasecki, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
 • Radosława Mikke-Nowak, mgr, asystent, Centrum Onkologii-Instytut Warszawa
 • Krystyna Izabella Wolska, Profesor, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Kloss, dr, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • Mścisław Śrutek, dr inż., adiunkt, Instytut Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
 • Magdalena Kądziałko-Hofmokl, prof. dr hab., Instytut Geofizyki Polskiej Akademii nauk
 • Ryszard Chróst, Prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Jolanta Muszer, doktor, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski
 • Krystyna Żółtowska , profesor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Jakub Mikoszewski, mgr Jakub Mikoszewski, doktorant, Wydział Biologii Uw
 • Renata Kuśmierek, mgr / asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Aneta Sobiechowska-Ziegert, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska, WZiE
 • Jerzy Kawiak, prof.dr hab, emeryt, Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego
 • Anna Karolina , asystent, mgr, Uniwersytet Jagielloński
 • Janusz Siwek, dr, adiunkt, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzrzennej UJ
 • Marta Kuczeriszka, mgr inż. , doktorant, IMDiK PAN, Warszawa
 • Marcin Górecki, dr, adiunkt, AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Małgorzata Taborska, mgr, asystent, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Magdalena Chechlińska, dr n. med., adiunkt, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 • Piotr Dobryszycki, dr hab. inż. , Zakład Biochemii, Politechnika Wrocławska
 • Grażyna Przybytniak, doc. dr hab., Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Iza Wyszomirska, mgr, bibliotekarz, Wydział Biologii UW
 • Michał Gradziński, doktor, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Barbara Oderfeld-Nowak, Profesor, Kierownik Pracowni, Instytut Biol. Dośw. PAN, 02093 Warszawa, Pasteura 3
 • Tomasz Giętkowski, mgr/asystent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Barbara Stojek, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Sławomir Dorocki, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
 • Anna Szakiel, dr, adiunkt, Instytut Biochemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Bozena Boimska, dr, Instytut Problemow Jadrowych im. Andrzeja Soltana
 • Jan Okniński, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Kiełtyka, mgr, specjalista, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej CM UJ
 • Stanisław Staśko , Prof dr hab. , Uniwersytet Wrocławski, Inst. Nauk Geologicznych
 • Maciej Stępnik, Dr, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
 • Edyta Reszka, Dr, Instytut Medycyny Pracy
 • Radosław Wróblewski, mgr, asystent, Instytut Geografii
 • Piotr Gorczyca, doktor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Krzysztof Birkenmajer, em. prof. PAN, czl. rzecz. PAN, czl. czynny PAU, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Janusz Dworniczak, mgr, asystent, Instytut Geografii
 • Michal Zawada, doktor, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellonskiego
 • Renata Bednarek , prof.dr hab, profesor zwyczajny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Henryk Janukowicz, dr inż. adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Dariusz Śladowski, Dr nauk medycznych Adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • . Małgorzata Słowińska-Lisowska, dr hab, Akademia Wychowania Fizycznego
 • Jan Glogowski, Prof. dr hab., kierownik Zakładu Andrologii Molekularnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
 • Kinga Małecka, magister, młodszy specjalista, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Leszek Krzemiński, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Marek Dąbrowski, dr inż. Marek Dąbrowski, adiunkt, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 • Leszek Lukaszuk, profesor dr hab, Instytut Problemow Jadrowych
 • Henryk Kucha, prof.dr.habil.inz, , AGH Krakow
 • Maria Jeleńska, Prof.dr hab. , Instytut Geofizyki PAN
 • Piotr Gierłowski, dr, adiunkt, Instytut Fizyki PAN
 • Marian Skwarczek, dr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Rafał Piwowarski, dr hab.,prof. UwB, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB
 • Krystyna Jenner, mgr, Główna Biblioteka Medyczna
 • Tomasz Kostka, profesor, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Monika Niska, doktor , Pomorska Akademia Pedagogiczna Instytut Geografii
 • Dorota Olszewska, mgr inż, , Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Danuta Cichy, prof.zw.dr hab., Instytut Bdań Edukacyjnych w W-wie
 • Krzysztof Turlejski, Dr hab., kierownik pracowni, Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Joanna Kostka, asystent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Andrzej Tyc, dr/adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Jerzy Hrebenda, prof. dr hab. /profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski, Instytut Mikrobiologii
 • Jacek Szmańda, dr, adiunkt, Instytut Geografii UMK w Toruniu
 • Grażyna Palamarczyk, Profesor dr hab., Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Marta Kicińska-Habior, profesor, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 • Andrzej Wieczorek, prof. dr hab. , Instytut Podstaw Informatyki PAN, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
 • Adam Konrad Jagielski, dr, adiunkt, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Henryk T.Mitosek, doc. dr hab. , Instytut Geofizyki PAN
 • Przemysław Mastalerz, Prof. dr hab. , Politechnika Wrocławska
 • Stanisław J. Chrapusta, dr, adiunkt, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Malgorzata Daczewska, Doktor, adiunkt, Instytut Zoologiczny Uniwersytet Wroclawski
 • Renata Jach, dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych UJ
 • Michał Wróbel, mgr, asystent, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywnosci PAN w Olsztynie
 • Jarosław Suchożebrski, dr, adiunkt, WGSR, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Werner, dr hab. adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Edward Głuchowski, Prof. UŚ dr hab. , Uniwersytet Śląski
 • Mariusz Salamon, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Dariusz Dobrzyński, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
 • Piotr Bębas, doktor, adiunkt, Universytet Warszawski, Wydział Biologii
 • J. Krzysztof Lenartowicz, prof. dr hab. inż. arch., Politechnika Krakowska
 • Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, dr, adiunkt, Akademia Świętokrzyska Kielce
 • Katarzyna Piotrowicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Maria Jolanta Rędowicz, Doc. dr hab., Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M.Nenckiego PAN
 • Tomasz Mazurek, mgr, doktorant, Uniwersytet Łódzki
 • Adam Manikowski, dr hab docent, instytut historri pan
 • Wanda Pilch, dr adiunkt, AWF Kraków
 • Andrzej Koryn, dr adiunkt, instytut historii PAN
 • Andrzej Butarewicz, dr inż., Politechnika Białostocka
 • Mirosław Szukiewicz, dr inż, adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Tomasz Pacześniak, dr, adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Dorota Matuszko, doktor adiunkt, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński
 • Krystyna Perzyńska, doktor, adiunkt, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet w Białymstoku
 • Tadeusz Szydłak, Dr, adiunkt, AGH Kraków
 • Tomasz Karpiuk, magister fizyki, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Marzena Biernacka, mgr, młodszy asystent, Centrum Onkologii-Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Anna Nowicka, dr, adiunkt, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • Dorota Cieslak, doktor hab, adiunkt, AR Poznan
 • Jacek Rajchel, dr hab. inż., prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Iwona Szatkowska, doktor, adiunkt, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Katarzyna Górniak, Dr inż., adiunkt, AGH Kraków
 • Dan Wołkowycki, dr, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
 • Tomasz Misztal, Doktor habilitowany, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
 • Sergiusz Markowicz, dr nauk przyrodniczych, adiunkt, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Wojciech Czuba, dr, adiunkt, Instytut Geofizyki PAN
 • Michał Malinowski, mgr inż., asystent, Instytut Geofizyki PAN
 • Wojciech Portalski, dr starszy wykładowca, Uniwersytet Gdański
 • Stefan Tyski, prof. dr hab./kierownik zakładu, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Jacek Gruszka, dr, starszy wykładowca, Politechnika Poznańska, Instytut Matematyki
 • Paweł Szabelski, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Grzegorz Starzyński, dr, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Barbara Kieliszewska-Rokicka, dr hab. prof. nadzw. , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Robert Jarzyna, Dr, Adiunkt, Instytut Biochemii Uniwersytet Warszawski
 • Maria Lityńska-Zając, doktor, adiunkt, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Paulina Leonowicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Małgorzata Sieradzka-Fleituch, mgr, Biblioteka Medyczna, Uniwersytet Jagielloński
 • Jolanta Bryjak, dr hab., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Pańczyk, doktor, adiunkt, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Marzena Stańska, dr, adiunkt, Akademia Podlaska
 • Grzegorz Rąkowski, doktor, adiunkt , Instytut Ochrony Środowiska
 • Jan Gutowicz, dr hab., Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Tadeusz Szymański, dr inż., przrewodniczący K.Z. NSZSolidarnosc, Politechnika Gdańska
 • Mirosława Włodarczyk, prof. dr hab./profesor nadzwyczajny, Uniwersutet Warszawski, Instytut Mikrobiologii
 • Piotr Piszczek, dr, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Piotr Stachura, dr. adiunkt, Uniwersytet Warszawski wydz Fizyki
 • Edward Gaczyński, mgr, specjalista, Instytut Geofizyki PAN
 • Jan W. Owsiński, Dr inż., Instytut Badań Systemowych PAN
 • Marek A. Valenta, dr inż. , adiunkt, Katedra Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Ryszard Amarowicz, doc.dr hab., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Marian Kozupa, dr inż., adiunkt, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA
 • Anna Fabisiewicz, Dr/ adiunkt, Centrum Onkologii- Instytut
 • Aleksandra Szybińska, mgr, asystent, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Jan Cebula, dr inż. adiunkt, Politechnika Ślaska
 • Jadwiga Bryła, profesor, profesor zwyczajny, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Stanisław Komornicki, prof. dr hab., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Jerzy Gubernator, dr, adjunkt, Universytet Wrocławski, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej
 • Gabriela Siawrys, dr/ adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • ANDRZEJ WOJTOWICZ, doc dr hab kierownik Zakładu, AKADEMIA MEDYCZNA WARSZAWA
 • Krystyna Skwarło-Sońta, Prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Alicja Czubaty, dr, Instytut Biochemii, Uniwersytet Warszawski
 • Damian Absalon, dr adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Eugeniusz Andrzejewski, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Gdański
 • Robert Bachliński, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Jan Tamulewicz, Dr hab. profesor UAM, Uniwersytet im. Adama. Mickiewicza w Poznaniu
 • Agnieszka Popiela, dr hab, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Józef Stawicki, prof dr hab. , Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Toruń
 • Małgorzata Bobek, magister, CM Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Michał Fiedorowicz, mgr, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Marek Nikołajuk, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Bożena Bucholc, doc.dr hab. , Państwowy Zakład Higieny
 • Aleksy Schubert, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Sidorczuk, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii
 • Beata Głowacka, doktor, adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, dr , Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku
 • Przemysław Kowalski, magister, specjalista, Instytut Geofizyki PAN
 • Anna Zarębska, mgr, Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Sebastian Pawlak, mgr, IIMCB
 • Jerzy Suwiński, Prof. dr hab. inż.; dziekan, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Małgorzata Sławska, dr inż., SGGW
 • Władysław Ciążyński, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Piotr Mikiewicz, dr, adiunkt, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu
 • Izabela Tałałaj, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Biologii
 • Artur Obidzinski, Dr, adiunkt, SGGW Warszawa
 • Renata Świsłocka, doktor, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Marta Ciszek, mgr, Collegium Medicum UJ Katedra Immunologii
 • Dorota Jermakowicz-Bartkowiak, dr inż. adiunkt, Politechnik Wrocławska
 • Grzegorz Papaj, mgr, IIMCB
 • Marek Krąpiec, Dr hab. inż., Prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Małgorzata Zalewska, prof. dr hab. , Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Zbigniew Ziętkowiak, DR st. wykładowca, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
 • Oleksander Abal'oshev, dr, adjunkt, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
 • Piotr Stec, dr n. prawnych, adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Władysław Szymczyk, dr inż, adiunkt, Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku
 • Małgorzata Kulesza-Grus, dr, Uniwersytet Gdański,Instytut Fizyki Doświadczalnej
 • Andrzej Orzeszko, dr hab., prof. ndzw. , Wojskowa Akademia Techniczna; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Agnieszka Chołuj, doktor, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Konrad Ł. Czapiewski, mgr, asystent, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Tadeusz SUSKI, Prof. dr hab. , Kierownik Laboratorium, Instytut Wysokich Cisnien PAN
 • Ewa Adamiec, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Piotr Synowiec, Dr hab. inż., profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, ul. Strzody 7, 44-100 Gliwice
 • Elzbieta Zenkteler, prof dr hab Kierownik Zakładu Botaniki Ogólnej, Uniwersytet im A. Mickiewicza
 • Anetta Siwik-Ziomek, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy
 • Michał Witt, prof. dr hab., Instytut Genetyki Człowieka PAN, kier. Zakładu
 • Alina Dawidowicz-Grzegorzewska, doktor, starszy wykładowca, Instytut Biologii Eksperymentalnej Roslin, Wydzial Biologii UW
 • Marcin Klejman, dr, IIMCB
 • Maciej Zenkteler, prof zw dr hab. emeryt, ZBO UAM Poznan
 • Maria Zielińska, doktor, Instytut Socjologii Uniwersytet Zielonogórski
 • Alina Kacperska , Profesor dr hab., emerytowany profesor, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Janusz Łuksza, Prof.dr hab.inż;profesor nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Tadeusz Robak, Profesor, Uniwersytet Medyczny w Lodzi
 • Urszula Myga-PIatek, Dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Dorota Boehm, mgr, asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Magdalena Krzesłowska, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Małgorzata Mossakowska, dr, Międzynarodowyt Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • Danuta Gillner, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Grzegorz Kwiatek, mgr inż., Instytut Geofizyki PAN
 • Grzegorz Chojnowski, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Szoplik, Prof. zw., Uniwersytet Warszawski
 • Stanisław STOKLOSOWA, Prof.dr hab. nauk fizjologicznych, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
 • Jan Konrad Siwicki, dr, adiunkt, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa
 • Joanna Bandorowicz-Pikuła, dr adiunkt, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego
 • Stanisław Dudek, dr inż. adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz
 • Tomasz Lenda, mgr, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
 • Zbigniew DĄBROWSKI, Prof. zw.dr nauk fizjologicznych, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
 • Justyna Lema-Rumińska, Dr, adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Jacek Jura, dr, adiunkt, Instytut Zootechniki
 • Małgorzata Malkiewicz, dr, asystent, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • Elżbieta Chmiel-Szukiewicz, dr inż, adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Henryk Marszałek, dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Leszek Dobrowolski, dr, adiunkt, IMDiK PAN
 • Łukasz Sadowski, Mgr inż., Międzynarodowy Instutut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Michał Buchowski, Prof. zw. dr hab., Uniwersyter im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patrycja Wójcik-Tabol, dr, asystent, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Jagielloński
 • Iwona Cymerman, Mgr. doktorant, MIBMiK
 • Barbara Klajnert, dr, Uniwersytet Łódzki
 • Arkadiusz Majoch, mgr inż./ p.o. z-ca dyrektora, Centralne Laboratorium Naftowe
 • Adam Dustor, dr inz. , adiunkt, Politechnika Śląska
 • Ewa Witkowska, mgr, asystent, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa
 • Joanna Haydukiewicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, ING
 • Krzysztog Gawryluk, mgr, Uniwersytet w Bialymstoku
 • Emanuela Komosińska, mgr, doktorant, Wydział Biologii UW
 • Elzbieta Wyroba, Prof.dr hab., kierownik Pracowni, Instytut Biologii Doswiadczalnej im.M.Nenckiego PAN
 • Zbigniew Floriańczyk, Dr, adiunkt, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
 • Cezary Żekanowski, doc. dr hab. , Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Krystyna Romaniszyn, dr hab. profesor UJ, Instytut Socjologii UJ
 • Wojciech Pawnik, doktor, adiunkt, AGH, Wydział Zarządzania
 • Antoni Miernik, doktor, st.wykładowca, Uniwersytet Warszawski, Instytut Mikrobiologii
 • Zbigniew Madeja, dr hab, Uniwersytet Jagiellonski
 • Izabela Figiel-Ożóg, dr, adiunkt, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
 • Robert Kwaśnica, dr hab., profesor DSWE TWP we Wrocławiu, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu
 • Norbert Henzel, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Anna Zygmunt, dr inż., adiunkt, AGH
 • Mariusz Jaskolski, Prof. dr hab., Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Agnieszka Mostowska, Profesor, profesor nadzwyczajny, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
 • Marek Sikorski, dr hab. prof. UAM, kierownik Pracowni Fotochemii Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wanda Grzybowska, dr, adiunkt, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Zdzislaw Pucek, Prof.dr hab., emerytowany, Zaklad Badania Ssakow PAN, Bialowieza
 • Jacek Zygmunt, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Stanisław Ułaszewski, prof. dr hab., Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytet Wrocławski
 • Krzysztof Jozwiak, dr, adiunkt, AM Lublin
 • Jan Gocał, prof.dr hab.inż. dziekan Wydziału GGiIS, AKademia Górniczo-Hutnicza
 • Maria H.Borawska, prof.dr habil. n. farm., Akademia Medyczna, Zakład Bromatologii w Białymstoku
 • Jerzy Marek, dr, adiunkt, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Aleksandra Maruszak, mgr, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • Krzysztof Janc, mgr, doktorant, Uniwersytet Wrocławski
 • Jacek Witold Morzycki, Prof. dr hab., Uniwersytet w Białymstoku
 • Beata Pepłońska, , IMDiK PAN
 • Tomasz Przybyła, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska
 • Joanna Kruszewska, Doc dr hab , Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pawńskiego 5a, Warszawa
 • Maciej Orzelski, asystent, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Krzysztof Zdzitowiecki, Prof. dr hab. Kierownik Zakładu Różnorodności Biologicznej Pasożytów, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
 • Mieczysław Mazur, dr hab., prof. AP, Instytut Biologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Leszek Starkel, Prof.dr hab., Instytut Geografii i PZ PAN
 • Ewa Kupidłowska, Dr, st. wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Zdzisław Laskowski, dr, adiunkt, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
 • Piotr Silmanowicz, profesor, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Ewa Fudali, Dr hab. nauk biologicznych, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Andrzej Kowalczyk, Dr hab. adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Agata Wrzesień-Kuś, dr n. med., adiunkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Waldemar Jóźwiak, dr, adiunkt, Instytut Geofizyki PAN
 • Witold Jeżewski, mgr, asystent, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
 • Leszek Kucharski, dr hab. prof. nadzw. UŁ, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 • TomaszSzponder, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Anna Czumak-Bieniecka, mgr inż. /redaktor naczelny, miesięcznik n-t CHEMIK nauka-technika-rynek
 • Grazyna barbacka-Surowiak, dr hab. adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii
 • Waldemar Sienkiewicz, Dr nauk wet. adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Bożena Bądzyńska, dr, adiunkt , IMDiK PAN
 • Ireneusz Balicki, profesor, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Marta Głaz, mgr, doktorantka, IGiRR Uniwersytet Wrocławski
 • Maria Kurnyta, mgr, Collegium Medicum UJ Katedra Immunologii
 • Agnieszka SOT, mgr inż. / sekretarz redakcji, miesięcznik n-t CHEMIK nauka-technika-rynek
 • Dariusz Ilnicki, dr, adiunkt, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, IGRR, Uniwersytet Wrocławski
 • Maria Stasiuk, doktor, adiunkt, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Tomasz Żukowski, dr, st. wykładowca, Instytut Matematyki UW
 • Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Izabela Polkowska, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Paweł Próchnicki, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Dorota Kasowska, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Krzysztof M.Krupiński, doc.dr hab.inż., Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 • Janusz Kubrakiewicz, prof dr hab., profesor nadzwyczajny , Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Jaromir Jakacki, doktor/adiunkt, Instytut Oceanologii PAN
 • Jan Klementowski, Dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Inst. Geogr. i Rozwoju Regionalnego
 • Anna Rychter, profesor zw. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Grzegorz Dietrich, mgr, asystent, IRZiBŻ PAN
 • Jolanta Skangiel-Kramska, Prof. , Kierownik Zakładu, Instytut Biologii Dośw. im. M. Nenckiego, PAN
 • Halina Zaporowska, dr hab. prof. nadzw. KUL, KUL Jana Pawła II
 • Cezary Werpachowski, dr, adiunkt, Biebrzański Park Narodowy
 • Jolanta Skangiel-Kramska, profesor, Instytut Biologii Dośw. im. M. Nenckiego, PAN
 • Ewa Symonides, prof. dr hab. , Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Iwona Sokołowska, mgr, Asystent, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków , Warszawa
 • Andrzej Karpio, dr, adiunkt, SGGW w Warszawie
 • Beata Sarosiek, dr, adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
 • Violetta Drozdowska, dr, st. sp. fizyk, Insytut Oceanologii PAN, Sopot
 • Alina Marciniak-Rusek, mgr, Asystent, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 • Dorota Rusek, mgr inż., asystent, Instytut Biotechologii i Antybiotyków
 • Katarzyna Mościńska, dr inż, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Natalia Łukasiewicz, mgr , Asystent, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 • Wojciech Baran, dr n. med., asystent, Katedra i Klinika Dermatologii,Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu
 • Anita Woźny, doktor, adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Kamila Wawrzyniak, mgr inż.; asystent, Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Konrad Bajer, dr hab., starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski, Instytut Geofizyki
 • Grażyna Hoser, dr, st. wykładowca, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Marcin Zieliński, mgr , Biotechnolog, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 • Maria Sterzyńska, doktor, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Barbara Czajkowska, dr n.przyr. starszy wykładowca, Coll.Medicum U.J
 • Gryzelda Poźniak, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Anna Kowalska, Dr n. przyrod., adjunkt, Instytut Genetyki Człowieka PAN
 • Grażyna Gryglewicz, profesor, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 • Dorota Gołębiowska, mgr asystent naukowo-techniczny, Katolicki Uniwetsytet Lubelski Jana Pawła II
 • Anna Barańska, mgr, doktorant, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Waśkowska-Oliwa, doktor, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Maciej Golan, mgr / doktorant, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Rafał Szymanowski, mgr asystent naukowo-dydaktyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Anna Korycka, dr hab., Klinika Hematologii
 • Bogna, Małgorzata Szereda-Przestaszewska, Prof.dr hab.n.med., kierownik Pracowni , Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Szymon Różański, mgr inż. asystent, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, ATR Bydgoszcz
 • Lech Celewicz, dr hab., adiunkt, Wydział Chemii UAM
 • Adam Myslinski, mgr, starszy specjalista naukowo-techniczny, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Chemii
 • Jolanta Gromadzińska, doc dr hab. , Instytut medycyny Pracy, Łódź
 • Beata Bieniak, mgr , Uniwersytet Warszawski
 • Edward Wilczewski, dr inż., adiunkt, ATR Bydgoszcz
 • Małgorzata Szczepanek, dr inż., adiunkt, ATR Bydgoszcz
 • Paweł Gaiński, mgr/ asystent, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Biał
 • Andrzej Joniec, mgr inż., starszy wykładowca, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Jarosław Bydłosz, dr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Teodozja M. Lipinska, doktor, Akademia Podlaska
 • Helena Machnikowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Jolanta Sroka, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Artur Drzewiecki, lek. med.; asystent, Katedra Mikrobiologii CM UJ w Krakowie
 • Krzysztof Teisseyre , dr specjalista, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Mariusz Trytek, mgr, asystent, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin
 • Jolanta Gromadzińska, doc dr hab. , Instytut Medycyny Pracy, Łódź
 • Anna Porębska, mgr, asystent, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 • Ada Wróblewska, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jolanta Gromadzińska, doc. dr hab. , Instytut Medycyny Pracy, Łódź
 • Martyna Elas, Dr, adiunkt, Wydział Biotechnologii UJ
 • Liliana Surmacz, dr, asystent, Instytut Biologii Doswiadczalnej im.M.Nenckiego PAN
 • Andrzej K. Tarkowski, Prof. dr hab. (Profesor emerytowany), Uniwersytet Warszawski, Wydzial Biologii
 • Agnieszka Bajorek, dr inż. adiunkt, Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy
 • Adam Przeździecki, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Lipiński, doktor, Akademia Podlaska
 • Waldemar Budner, dr, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Elzbieta bukowska-Jania, , Dr hab, adiunkt, Uniwersytet Slaski
 • Zdzisaw Wilhelmi, Prof zwycz.dr , Uniwersytet warszawski
 • Grzegorz Wapiński, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański, Katedra Informatyki Ekonomicznej
 • Jan Dec, prof. dr hab. , Uniwersytet Śląski
 • Jerzy Dec, dr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Jacek Jania, Prof.zw.dr hab, prof, Uniwersytet slaski
 • Karol Rotnicki, Profesor zwyczajny, dr hab., Uniwersytet im. |Adama Mickiewicza
 • Teresa Gabryelak, Prof. nadzw. dr hab. , Uniwersytet Łódzki
 • Franciszek Ścigalski, dr inż./adiunkt, Akademio Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy
 • Stanislaw Noga, dr inz adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Jerzy Głazek, prof. dr hab., Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Geologii
 • Joanna Lilpop, mgr , Szkola Festiwalu Nauki, MIBMiK, Warszawa
 • Marek Łaniecki, Dr hab., profesor nadzw. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Chemii
 • Przemysław M. Płonka, doktor, adiunkt, Wydział Biotechnologii UJ Kraków
 • Marek Doktor, doktor inżynier, adiunkt, Akadeia Górniczo-Hutnicza
 • Lechosław Łomozik, Prof. zw. dr hab., Wydział Chemii UAM
 • Jarosław Piasecki, profesor dr hab., Wydzial Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Zbigniew Semadeni , Emerytowany profesor zwyczajny , Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyki
 • Emilia Wolska, Prof. dr hab.,prof.zw., UAM Wydział Chemii
 • Henryk Maćkowiak, dr, adiunkt, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Poznań
 • barbara Zapałowicz-Bilan, Dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Barbara Zapałowicz-Bilan, Dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Eugeniusz Kosek, dr inż. adiunkt, Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Hanna Wilczura-Wachnik, doktor, Uniwersytet Warszawski
 • Maria Kwiatkowska, Prof. dr hab., prof. emeryt. 1/4 etatu, Katedra Cytofizjologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Grzegorz Stopa, dr, Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński
 • Jan Zawadiak, Prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska
 • Jolanta Piątek, dr adiunkt, Instytut Botaniki PAN
 • Krzysztof Brewczyński, mgr, osoba prywatna, Warszawa
 • Jacek Gawroński, prof.dr hab., Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, prof. zw. dr hab , Instytut Socjologii Uniwersytetu ŁÓdzkiego
 • Krzysztof Kubiak, , Politechnika Rzeszowska, Katedra Materiałoznawstwa
 • Janusz Maszewski, prof. dr hab. , Uniwersytet Łódzki
 • Dariusz Wójcik, dr inż., adiunkt, Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej
 • Konrad M. Wołowski, prof. dr hab., Kierownik Zakładu Fykologii , Instytut Botaniki PAN
 • Krystyna Gawrońska, dr, st. wykł., Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Joanna Rychel, mgr.starszy specjalista, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Ryszard Zabielski, dr, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Iwona Świeczewska, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Katarzyna Popłońska, dr, Uniwersytet Łódzki
 • Jan Mróz, dr hab.inż., profesor nadzwyczajny, Politechnika Częstochowska
 • Joanna Bereta,, Dr hab. adiunkt, Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Radosław Skórzewski, mgr asystent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Dariusz Stępiński, dr , Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Wojtczak, mgr, Uniwersytet Łódzki
 • Józef Banaszak, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
 • Beata Myśliwa-Kurdziel, dr, adiunkt, Wydział Biotechnologii, UJ
 • Mieczysław Łapkowski, Prof. dr hab. inż. , Politechnika Śląska
 • Marta Michalik, Dr adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biotechnologii
 • Jarosław Załęcki, doktor / adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Lech Kruś, dr inż., adiunkt, Instutut Badań Systemowych PAN
 • Jacek Gronwald, dr n. med., adiunkt, Pomorska Akademia Medyczna
 • Andrzej S. Dyszak, dr hab. prof. nadzw. UKW, dyrektor IFP, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Justyna Polit, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Jolanta Czerniawska, doktor, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Ewa Olempska-Roniewicz, Doc. dr hab., Instytut Paleobiologii PAN
 • Piotr Kossacki, dr, adiunkt, , Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Stopa, doktor, adiunkt, Katedra Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ
 • Grzegorz Karczewski, Prof. dr hab., Instytut Fizyki PAN
 • Maria Chrzanowska, dr hab., adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Jerzy Żak, Dr, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Józef Synowiecki, prof. dr hab., Politechnika Gdańska
 • Anna Kowalewska, dr n.med. , Uniwersytet Warszawski
 • Michal Filip Rode, Doktor, Adiunkt, Instytut Fizyki PAN, Al. Lotnikow 32/46 Warszawa
 • Anna Niedźwiecka, dr, adiunkt, Instytut Fizyki PAN
 • Andrzej Piekarowicz, Profesor dr hab. , Instytut Mikrobiologii Uniwersytet Warszawski
 • Justyna Ziółkowska, mgr, asystent , IERiGż-PIB
 • Tadeusz Sarna, profesor dr habilitowany, profesor zwyczajny, Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ewa Bocian, mgr, NIZP
 • Tomasz Marciniak, dr, Instytut Socjologii UMK, Centrum Badań Ormiańskich
 • Wojciech Józef Burszta, Prof. zw. dr hab., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Andrzej Kowalski, dr hab. prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zespół Patofizjologii
 • Maciej Surma, dr inż., adiunkt , Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej
 • Jolanta Kochana, dr , adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Romuald Bogoczek, Prof. dr hab. inż. , profesor zwyczajny AE Wrocław, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Elzbieta Guziewicz, doktor, adiunkt, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Paweł M. Owsianny, mgr, Zakład Geomorfologii, Uniwersytet iom. A. Mickiewicza
 • Maciej Giefing, mgr, biolog, doktorant, Instytut Genetyki Człowieka PAN
 • Leszek Dobaczewski, profesor dr hab, Instytut Fizyki PAN Warszawa
 • Barbara Sochanowicz, dr, adiunkt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Radiobiologii
 • Andrzej Kaim, dr hab. inz., adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Dariusz Bartosik, dr hab., adiunkt , Uniwersytet Warszawski
 • Anna Wiśniewska, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biotechnologii
 • Ewa Monika Pomirska, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej
 • Adam Kagan, mgr inż. asystent, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Joanna Nargiełło, mgr, IERiGŻ-PIB
 • Krzysztof Murzyn, dr, adiunkt, Wydział Biotechnologii UJ
 • Tomasz Czekaj, asystent, IERiGŻ-PIB
 • Wiktor Piecek, dr inż.,adiunkt, Instytut Fizyki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Mieczysław GRUDA, dr, adiunkt, IERiGŻ, Warszawa
 • Jadwiga Laska, Dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Andrzej Walewski, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Paweł Misiak, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Jacek Jagielski, dr hab. inż. , Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • Zbigniew R. Żytkiewicz, Docent dr hab., Instytut Fizyki PAN Warszawa
 • Jerzy Z.Błoński, dr n med, adiunkt, Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Marek Baran, doktor, fizyk, Instytut Fizyki PAN
 • Zbigniew Mirek, prof. dr hab., profesor, Instytut Botaniki PAN, Krakow
 • Krzysztof Kopalko, magister, specjalista technolog, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Leszek Fiedor, dr, adiunkt, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Sławomir Bańkowski, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Marian Olszowy, Dr inż., adiunkt , Uniwersytet Zielonogórski
 • Robert R.Gałązka, Prof. zw.dr hab. Kierownik Oddzialu, Instytut Fizyki PAN
 • Lucyna Śliwa, dr, adiunkt, Instytut Botaniki PAN
 • Bożena Zakryś, dr hab. , prof. UW, Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
 • Piotr Jaranowski, dr hab., prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 • Zbigniew Samczyński, Dr inż, adiunkt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Włodzimierz Doroszkiewicz, Prof dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Andrzej Falniowski, prof. dr hab., kierownik Zakładu Malakologii IZ UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Zdzislaw Markiewicz, Prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Kosińska, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Iwona Szczepaniak, mgr, asystent, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB)
 • Lucyna Drozdowska, prof. dr hab. , prof. nadzw.ATR, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Bogdan Kowalski, Dr hab., docent, Instytut Fizyki PAN
 • Damian Pociecha, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, doktor, adiunkt, Katedra Socjologii Edukacji, Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Krokoszyński, dr inż., AGH
 • Grzegorz Kłosowski, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Małgorzata Kopczyńska, doktor/adiunkt, Wydział Pedagogiczny UW
 • Michał Przybyliński, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Bogumiła Litwińska, doc.dr hab. , Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
 • Anna Ronikier, dr, adiunkt, Instytut Botaniki, PAN
 • Magdalena Szarowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Malakologii
 • Zbigniew Rymarski, dr inż., adiunkt, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska
 • Alina Rynio, dr hab, KUL
 • Krzysztof Bryniarski, dr n. biol. starszy wykładowca, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Agata Rogowska, magister, doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Krzysztof Lisowski, doktor/adiunkt, z-ca dyrektora Instytutu Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski
 • Stanisław Gryglewicz, dr hab., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Piotr Kuśnierczyk, Dr hab., docent, kierownik laboratorium, Instytut Immunologii i Terapii Doświadcalnej PAN im. l. Hirszfelda
 • Monika Hejnowicz, mgr/doktorantka, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Mieczysław Marciniak , dr/st. wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Marzena Laskowska, mgr, Wydział Biologii, UW
 • Bożena Krogulska, dr n.przyr./adiunkt, Państwowy Zakład Higieny
 • Wojciech Kujawski, Dr, Wydział Chemii UMK
 • Stanisław Chudzyński, magister/specjalista N-T, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Jarzębski, profesor tytularny /dr hab. inż/ - kierownik katedry, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny
 • Elzbieta Romanowska, dr hab. prof.UW, Uniwersytet Warszawski
 • Monika Radlinska, Dr, adiunkt, Instytut Mikrobiologii Uniwersytet Warszawski
 • Sławomir Kaczmarek, dr. hab prof. UKW, Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Jan STYCZEŃ, Prof. dr hab., kier. Oddziału , IFJ PAN
 • Marcin Piątek, dr inż., adiunkt, Instytut Botaniki PAN, Kraków
 • Barbara Bilinska, Prof.dr hab. ; profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagiellonski
 • Urszula Łopaciuk, dr, Instytut Kardiologii, Warszawa
 • Andrzej Chlebicki, Dr hab. Doc., Instytut Botaniki PAN
 • Andrzej Mikulski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Karpio, doktor, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Renata Stachowicz-Rybka, doktor, adiunkt, Instytut Botaniki PAN Kraków
 • Małgorzata Cebrat, doktor, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Robert Zdechlik, dr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Grażyna Sawicka, doktor, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Krystyna Kolwas, dr hab. , docent, Instytut Fizyki PAN
 • Jarosław Czyż, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Magdalena Nowak, mgr, dokumentalista, prac. naukowo-techniczny, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 • Elżbieta Szeląg, Prof. dr hab. kierownik Pracowni Neuropsychologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Katarzyna Pancer, dr, adjunkt, Państwowy Zakład Higieny
 • Jacek paslawski, dr hab. prof. UW, Uniwersytet warszawski
 • Małgorzata Brzostowska, dr, st. wykładowca, Wydział Chemii UAM
 • Anna Żuk, mgr, asystent, Państwowy Zakład Higieny
 • Joanna Siennicka, dr n. med., Zakład Wirusologii PZH
 • Wojciech Batko, prof.dr hab.inż. prof.zwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Barbara Lilpop, główny specjalista d/s szkoleń, ORBIS TRAVEL
 • Andrzej Heim, profesor, Politechnika Łódzka
 • Krzysztof W. Szewczyk, dr hab. inż. , profesor nadzwyczajny, Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Czupryński, profesor, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Roman Dabrowski, profesor, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Stanisław Kłosowicz, dr hab. inż., Wojskowa Akademia Techniczna
 • Agata Kamińska, doktor, adiunkt, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Aleksandra Zasada, mgr, asystent, Państwowy Zakład Higieny
 • Magdalena Twarużek, dr, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Aleksander F. Sikorski, Prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Małgorzata Jaworska, dr inż. , Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
 • Marzena Banasiewicz, dr/adiunkt, Instytut Fizyki PAN
 • Edward Michalski, dr hab. inż. prof. nadzwyczajny, Instytut Fizyki Technicznej, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Beata Afeltowicz, doktor, asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Janusz Świątczak, Doktor, kierownik zakładu, Państwowy Zakład Higieny
 • Beata Dziubińska, dr, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Magdalena Sacha, Dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Wójcik, Dr hab, prof. nadzwyczajny , Akademia Swiętokrzyska w Kielcach, Instytut Biologii
 • Robert Wysocki, dr hab., adiunkt, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Irena Kaszkowiak, dr inż. adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Andrzej Hałuszczak, dr,adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Halina Kocek, dr inż., adiunkt, Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla
 • Barbara Błachno, dr inż. adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Paweł Maciszewski, administrator/programista, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Grzegorz Dzieża, dr inż. adiunkt, ATR Bydgoszcz
 • Wojciech Rode, Prof. /dr hab., Profesor i kierownik pracowni, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Nadzieja Drela, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Janiszewski, dr inż, adiunkt, Wojskowa Akademia techniczna
 • Marian Kujawski, dr hab. prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Krzysztof Gucwa, dr inż. , adiunkt, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska
 • Marek Wiertel, dr , adiunkt, Instytut Fizyki UMCS Lublin
 • Aldona Skarżyńska, dr, adiunkt, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy
 • Paweł Kozyra, dr, Uniwersytet Jagielloński
 • Marcin Cholewa, Ekonomista, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Jakub Rysz, dr, Instytut Fizyki UJ
 • Janusz Chatłas, dr, starszy wykładowca, Wydział Chemii, UMK w Toruniu
 • Honorata Czapinska, dr, asystent, IIMCB
 • Maria Charzyńska, prof.dr hab., Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski.
 • Jacek Dobaczewski, profesor, Uniwersytet Warszawski
 • Adam Walanus, dr hab. inż. profesor uniwersytetu, Uniwersytet Rzeszowski
 • Ludwik Tomialojc, Prof. zwycz. Dr hab., , Uniwersytet Wroclawski, Muzeum Przyrodnicze
 • Zbigniew Otremba, dr, adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Piotr Kowalski, prof. dr hab. Profersor zwyczajny, Uniwersytet Opolski
 • Michał Kiecana, mgr inż., Instytut Fizyki PAN
 • Izabela Ziętek, mgr inż., asystent, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy,
 • Edward Perchuć, dr hab, docent, Instytut Geofizyki PAN
 • Piotr Pankowski, Dr, adiunkt, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
 • Wojciech Paszkowicz, dr, Instytut Fizyki PAN
 • Halina Abramczyk, profesor, Politechnika Łódzka
 • Irena Augustyńska-Grzymek, mgr inż., asystent w IERiGŻ-PIB, IERiGŻ-PIB
 • Piotr Kowalski, dr hab. inż. prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Kazimierz Musiał, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Anna Karnkowska, studentka, UW
 • Danuta Dzierżanowska, Prof. dr hab. n. med. Kierownik Zakładu, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 • Zygfryd Witkiewicz, prof. dr hab. inż. , Akademia Świętokrzyska
 • Jarosław Całka, dr hab., profesor UWM, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
 • Darek Osuch, dr inż., adiunkt, IERiGŻ-PIB
 • Irina Gałuskina, dr/adiunkt, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Jacek Góralski, Dr adiunkt, Inst. Chemii Ogólnej i Ekol. PŁ
 • Maria Tomaszewska, prof.dr.hab.inż. , prof. ndzw., Politechnika Szczecinska
 • Joanna Rutkowska, dr, asystent, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 • Janusz Sadowski, Prof. dr hab., Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • Mariusz Kluska, Doktor, Akademia Podlaska
 • Janusz Płocharski, dr hab., adiunkt, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 • Andrzej Kopkowski, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Wojciech Mayer, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Katarzyna Grabowska, mgr inż., asystent, IERiGŻ - PIB
 • Jerzy Treder, prof. zwyczajny dr hab., Uniwersytet Gdański
 • Piotr Gorczyca, dr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Piotr Kowalski, dr hab., prof. PK, Politechnika Krakowska
 • Adrian Wiater, dr, adiunkt, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS Lublin
 • Adam Grochowalski, dr hab. inż. profesor PK, Politechnika Krakowska
 • Jan Grajewski, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Jan Kurek, Dr hab. prof.UMCS, UMCS
 • Urszula Aleksander-Kwaterczak, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Krzysztof Grzywnowicz, dr hab., prof. UMCS, UMCS
 • Irena Gancarz, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Michał Wrzesiński, mgr inż., doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Łukasz Szychowski, MRG, doktorant, UG
 • Katarzyna Gieczewska, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Berezowski, profesor, Politechnika Slaska
 • Janusz Deska, dr , Akademia Podlaska Siedlce
 • Anna Marciniuk-Kluska, Asystent, Akademia Podlaska
 • Maria Hilczer, dr hab, profesor nadzwyczajny, Politechnika Łódzka
 • Maria Bednarek, mgr, doktorant, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Fabian Dajnowiec, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Teresa Kowalska, dr, adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Grzegorz Janusz, dr , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marian Rusek, dr, Instytut Fizyki PAN
 • Beata Pawłowska, Dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Zygmunt Kazimierczuk, Dr hab. prof , SGGW
 • Antoni Kocot, prof. dr hab. , Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski
 • Barbara Wandelt, dr.hab. profesor, Politechnika Łódźka
 • Aleksander Koll, profesor, kierownik zakładu, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Zbigniew Paweł Zagórski, Prof. dr habil., kier. zespołu, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Ewa Mosiniewicz-Szablewska, Dr, adiunkt, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Elżbieta Kocik, mgr inż./doktorant, IBD PAN
 • Piotr Paneth, Prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, Politechnika Łódzka
 • Lech Goraj, dr inż. adiunkt, Instytute Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Michal Mierzejewski, Dr habilitowany, profesor emerytowany, Uniwersytet Wroclawski
 • Aleksandra Olma, dr hab.inż., adiunkt, Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej
 • Przemysław Kula, mgr inż. inżynier naukowo-techniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Jarosław Domagała, dr adiunkt, Inst. Fizyki PAN
 • Janusz M. Rosiak, prof. zw. dr hab. inz. , Kierownik Zespołu Naukowego, Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka
 • Wanda Kacprzyk, mgr, p.o. Kierownika Zakładu Polityki Ekologicznej, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Konrad Szaciłowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Radosław Sajna, dr, adiunkt, INP UKW w Bydgoszczy
 • Jolanta Urbanik, mgr inż., dokumentalista, rysownik, Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków
 • Magdalena Hasik, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicz
 • Beata Cykowska, mgr, doktorantka, Instytu Botaniki PAN w Krakowie
 • Janusz Opiła, dr inż, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Danuta Pawłowska-Kozińska, dr inż.adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Katarzyna Sztop-Rutkowska, dr/ adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii
 • Grażyna Dobrowolska, dr hab., docent, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Ryszard Marian Wrona, dr, adiunkt, Instytut Paleobiologii PAN
 • Krzysztof Olendrzyński, mgr inż. kierownik Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji, Instytut Ochrony Środowiska, Krajowy Administrator Systemu Handlu Emisjami
 • Krystyna Jabłońska, dr hab. docent, Instytut Fizyki PAN
 • Łucja Tomaszewicz, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Jerzy Walendziewski , Prof. dr hab. inż., profesor , Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Jakub Boratyński, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Jerzy Kołodziejczak, Prof.dr hab. członek rzeczywisty PAN , Polska Akademia Nauk
 • Maciej Murawski, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Jacek Ulański, Prof. dr hab., kierownik Katedry, Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka
 • Maria Ziółek, Profesor zwyczajny, Uniwersytet im. A. Mickiewicya, Wzdział Chemii
 • Anna Siwik, dr hab. prof. AGH, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych
 • Katarzyna Górniak, magister, asystent, KNSiA Politechnika Warszawska
 • Małgorzata Piotrowska, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Janina Karolak-Wojciechowska, Prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, , Politechnika Łódzka
 • Ewa Dybińska, doktor habilitowany, adiunkt, Akademis Wychowania Fizycznego
 • Marcin Sawicki, mgr, doktorant, Instytut Matematyki WMIM UW
 • Halina Sawicka - Siarkiewicz, mgr inż. p.o. kierownika zakładu , Instytut Ochrony Środowiska
 • Zygmunt Pojda, Prof. dr hab. med., kierownik zakładu badawczego, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 • Krzysztof Grasza, dr, adiunkt, Inst.Fizyki PAN
 • Agnieszka Piechota, mgr, doktorantka, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 • Krzysztof Piotrowski, dr inz, adiunkt, Politechnika Slaska w Gliwicach
 • Weronika Krzeszowiec, mgr , doktorantka, Uniwersytet Jagielloński
 • Adam Świderski, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Ernest Grodner, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Maria Gdaniec, Prof. dr hab, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Andrzej Kmieć, Prof.dr hab.inż. Andrzej Kmieć, prof. zwyczajny, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Monika Malinowska, dr/asystent, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Janusz Konopka, Prof. Dr.Hab. Inż. pracownik naukowy, Instytut Fizyki PAN
 • Dariusz Bieliński, dr hab. inż, prof. nadzw. , Politechnika Łódzka
 • Paweł Kafarski, Prof., Politechnika Wrocławska
 • Waldemar Dymarczyk, doktor, Uniwersytet Łódzki
 • Jerzy Bryłka, dr hab. inż., prof. PB, Politechnika Białostocka
 • Radosław Kucharski, dr inż. Kierownik Zakładu Akustyki Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska - Warszawa
 • Jerzy Pamin, Dr hab., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Andrzej Waloszek, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Janecki, dr hab., prof. PŁ, Prodziekan Wydziału Chemicznego PŁ, Politechnika Łódzka
 • Krzysztof Szamałek, dr hab. adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Chrzan, dr hab. profesor nadzwyczajny, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Andrzej Elżanowski, Prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Ryszard Chrząszcz, dr inż. adiunkt, Politechnika Krakowska Instytut C-1
 • Dominika Chrzan, dr adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Szymon Kurzyca, mgr, WSB-NLU
 • Ludwik Dobrzyński, Prof.dr hab. , Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stalego, Uniwersytet w Białymstoku oraz Instytut Problemów Jadrowych w Świerku
 • Mira Kobuszyńska, mgr, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej-PIB
 • Daniel Jakubczyk, dr inż., Instytut Fizyki PAN
 • Jerzy KONARSKI, Profesor zw. dr habilitowany, Wydział Chemii Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu
 • Łukasz Hajdo, mgr, doktorant, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • Jerzy Oszczudłowski, Dr, Instytut Chemii, Akademia Świętokrzyska, Kielce
 • Sławomir Kurek, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Agnieszka Naumiuk, dr , adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
 • Franciszek Sączewski, Prof. dr hab., profesor zw., Akademia medyczna w Gdańsku
 • Jerzy Dobrucki, dr hab., adjunkt, Pracownia Biofizyki Komorki, Uniwersytet Jagiellonski
 • Witold Żukowski, dr hab. inż. , IChiTN, Politechnika Krakowska
 • Michał Pronobis, mgr, Uniwersytet Gdański
 • Piotr Dydo, dr, adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Maciej Kubicki, dr hab., adiunkt, Wydział Chemii UAM
 • Zbigniew Frankowski, dr/ adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Adam Socha, dr, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Aleksandra Misicka, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej L. Sobolewski, dr hab., docent, Instytut Fizyki Polskiej Akademii nauk
 • Elżbieta Psyk-Piotrowska, dr hab , Instytut Socjologii UŁ
 • Grazyna Młynarczyk, Prof dr hab. med, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Roman Werpachowski, mgr, asystent, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Anna Sawicka-Grzelak, dr n przyr, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Zbigniew Kazmierczak, doktor adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Krzysztof Loska, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska
 • Andrzej Młynarczyk, dr , Akademia medyczna w Warszawie
 • Dorota Kopcińska, doktor, adiunkt, Wydział Polonistyki UW
 • Krzysztof Petelski, dr, adiunkt, Instytut Geografii PAP w Słupsku
 • Iga Lewin, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Hydrobiologii,
 • Tomasz Węgrzyn, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Maciej Nowak, dr hab., docent, Instytut Fizyki PAN
 • Tomasz Schramm, Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny UAM, Uniswersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii
 • Rafał Kurzawa, dr hab. adiunkt, Pomorska Akademia Medyczna
 • Włodzimierz A.Rostocki, doktor, starszy wykładowca, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Marian Turek, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Paweł Soluch, mgr, doktorant, Wydział Psychologii
 • Leszek Łapiński, dr, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Stanisław Wołowiec, Prof. dr hab. inż., Politechnika Rzeszowska
 • Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk, doktorantka , Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,UW
 • Renata Godlewska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Miłosława Barkowska, mgr, UW
 • Marek Gruszczyński, dr hab. prof. nadzw., Szkoła Główna Handlowa
 • Włodzimierz Opoka, dr farm., Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum UJ
 • Mariusz Papp, Doc. dr hab, docent, Instytut Farmakologii PAN, Krakow
 • Marcin Chruściel, mgr doktorant, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Jadwiga Wardas, Dr hab. , Instytut Farmakologii Polska Akademia Nauk w Krakowie
 • Miroslaw Gilski, Dr, adiunkt, Wydzial Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Magdalena Wartalska, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Tadeusz Czernik, dr , adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Anna Stonert, dr, adiunkt, Instytut Problemów Jądrowych
 • Malgorzata Pietraszek, Dr, adiunkt, Instytut Farmakologii PAN, Krakow
 • Bartosz Bobula, mgr, asystent, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
 • Marek Sztafrowski, asystent, Politechnika Gdańska Wydział Architektury
 • Krzysztof Rusek, dr hab., docent, Instytut Problemów Jadrowych im. A. Soltana
 • Przemysław Jałowiecki, dr hab. med., prof. nadzw. ŚAM, Śląska Akademia Medyczna
 • Piotr Chomczyński, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Pilichowski, Dr , st . wykładowca, Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki
 • Paweł Sobczynski, Dr hab. med. Paweł Sobczyński, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiegow Poznaniu
 • Andrzej Jan Szyprowski, dr, redaktor naczelny, Redakcja Przemysł Chemiczny
 • Adam Babiński, Dr , adiunkt, Wydzia Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Monika Mazurek, dr, adiunkt, Uniwerstytet Gdański
 • Zbigniew Stojek, prof., profesor zwyczajny, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Bogusław Kołodziej, dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Wojciech Grajkowski, mgr , Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Mirosław Wójtowicz, dr adiunkt, Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Katarzyna Sawicka, doktor, Uniwersytet Warszawski
 • Jerzy Mościbroda, dr hab., prof UMCS, kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej, UMCS, Lublin
 • Sławomir Banaszak, Doktor, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wojciech Mill, doc. dr hab. inż., Instytut Ochrony Środowiska
 • Katarzyna Pamin, dr, adiunkt, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
 • Jerzy Pereyma, dr, Uniwersytet Wrocławski
 • Sylwester Dworacki, prof. dr hab., Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Marek Weżgowiec, mgr, doktorant, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Andrzej Rejzner, dr hab. prof. nadzw. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Małgorzata Gajos, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Zofia M. Kiliańska, prof.dr hab., prof.zw., Uniwersytet Łódzki
 • Jan Adamczyk, prof.dr hab.inż. , Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Sławomir Raube, doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
 • Małgorzata Muc-Wierzgoń, Prof.dr hab.n.med., profesor nadzwyczajny, Śląska Akademia Medyczna
 • Tomasz Petelski, dr adiunkt, IO PAN
 • Wojciech Bartz, dr, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wroclawski
 • Aleksander Owczarek, doktor nauk technicznych - Adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Piotr Lewik, dr adiunkt, Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna Kraków
 • Andrzej Kremplewski, wykładowca, IPSiR UW
 • Stefan Jankowski, Dr hab. profesor PŁ, dyrektor Instytutu, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Instytut Chemii Organicznej
 • Barbara Jarząb, Prof. dr n. med. , Centrum Onkologii-Instytut im M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice
 • Jerzy Mikołajczyk, doc. dr, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Jacek Jassem, Profesor, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Magdalena Zaręba, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Agnieszka Golczyńska-Grondas, doktor, adiunkt, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Janina Wrońska, magister/ asystent, Instytut Geografii Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Rafał Wysocki, dr, specjalista naukowo-techniczny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 • Barbara Dębska, dr hab. inż., profesor nadzwyczajny, Politechnika Rzeszowska
 • Michał A. Zalewski, dr adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Jacek Rogoliński, dr n.med., adiunkt, Instytut Onkologii w Gliwicach
 • Iwona Bogacka, Dr, adiunkt, UWM w Olsztynie
 • Stanisław Bogdański, Prof. nzw. dr hab inż., Politechnika Warszawska
 • Robert Penczek, doktorant, Uniwersytet Śląski
 • Jerzy Kijowski, prof. dr hab. , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Robert Penczek, mgr inż., doktorant, Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
 • Jeremi Rychlewski, dr inż. adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Mirosław Górecki, dr, adiunkt, IPSiR Uniwersytet Warszawski
 • Grzegorz Dzido, dr inż./adiunkt, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
 • Marek K. Janiak, dr hab.n.med., docent, Wojskowy Instytutu Higieny i Epidemiologii
 • Jolanta Grotowska-Leder, Dr hab. , Uniwersytet Łódzki
 • Maciej Kotliński, mgr, doktorant, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Kułażyński, Dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Marek W. Gutowski, dr, adiunkt, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • Halina Wątróbska, dr hab. prof.nadzw., Uniwersytet Gdański
 • Michał Piotr Mrozowicki, Prof. dr hab., kierownik Katedry Filologii Romańskiej UG, Uniwersytet Gdański
 • Ewa Rembiałkowska, dr hab., prof. nadzw. SGGW, SGGW
 • Alicja Rokuszewska - Pawełek, dr hab., adiunkt, Instytut Socjologii , Uniwersytet Łódzki
 • Halina Gabryś, prof. dr hab, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biotechnologii
 • Ryszard Gajdosz, dr hab.med.prof.ndzw., Collegium Medicum UJ
 • Sławomir Lasota, dr, adiunkt, Politechnika Śląska, Instytut Elektroniki
 • Maria Trzcińska, dr hab.,adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Ryszard Gajdosz, dr hab.med. prof. ndzw. Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii, Kierownik Zakładu Ratownictwa ., Collegium Medicum UJ
 • Agnieszka Polit, dr, asystent, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Kaliciński, profesor, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
 • Bogdan Szymanek, dr hab., prof. KUL, KUL
 • Tomasz Kuszewski, dr hab. adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Adam Piestrzyński, prof. dr hab. inż., Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Dr inż. Urszula Zajączkowska, adiunkt, SGGW
 • Marcin Rawicz , Dr n med adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Andrzej M. Grossman, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska, Gliwice
 • Dariusz Wołowiec, prof. dr hab. n. med., Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Stanisław Szmigielski, Prof. dr hab. med., Kierownik Zakładu Ochrony Mikrofalowej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
 • Jan Doroszewski, Prof. dr hab. n.med, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, emeryt
 • Rafał Musialik, dr, Uniwersytet Jagielloński
 • Grażyna Musialik, dr, ATH Bielsko-Biała
 • Antoni Sułek, Prof. dr hab, Instytut Socjologii UE
 • Szymon Łęski, mgr, asystent, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Krystyna Strzała, dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański
 • Wanda Stepniak-Minczewa, doktor, st. wykładowca, Instytut Filologii Słowiańskiej
 • Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geografii Ekonomicznej
 • Robert Kruszyk, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Wanda Stępniak-Minczewa, doktor, st. wykładowca, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński
 • Katarzyna Lewandowska, doktor, adiunkt, UMK Toruń, Wydział Chemii
 • Joanna Jurewicz, dr hab., Prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Marta Miączyńska, dr, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Mariusz Grzesiczak, mgr, asystent, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Piotr Piszczek, dr, Adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wacław Cabaj, dr hab., prof. Akademii Świętokrzyskiej
 • Iwona Sakowicz-Tebinka, dr adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Jacek Tebinka, dr adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Helena Draganik, mgr, asystent, Uniwersytet Gdański
 • Piotr Zawadzki, dr, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Maria Rudawska, Prof. dr hab. Maria Rudawska, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Maciej Garstka, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Józef Żychowski, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Alicja Pstyga, doktor, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Krzysztof Tomasz Konecki, Prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Janusz Parka, dr hab. inż. prof. nadzw., Wojskowa Akademia Techniczna
 • Urszula Chęcińska, dr, adiunkt, Instytut Pedagogiki US
 • Franciszek Apanowicz, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
 • Iwona Kiniorska, dr, adiunkt, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Michał Bartoszcze, doc.dr habil., vice Dyrektor Instytutu, Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE
 • Stefan Zabieglik, Dr hab., Politechnika Gdańska
 • Daniel Iskra, mgr, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Łukasz T. Marciniak, magister, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Elżbieta Kupczyk, Prof. dr hab., Prof. zw., Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Marzena Lamparska-Wieland, dr, adiunkt naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Dorota Miszczyńska, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Wanda Kamińska, dr n. biol., starszy asystent, kierownik pracowni, IP Centrum Zdrowia Dziecka
 • Marek Miszczyński, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Błażej Śliwiński, prof. zw. dr hab. , Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Beata Możejko, dr hab. adiunkt hab., Instytut Historii, Uniwersytet Gdański
 • Juliusz Miecznik, prof.dr hab.inż,prof zwyczajny, AGH,Krakow-Wydział GGIOŚ
 • Beata Cieszynska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Maciej Michalski, dr, adiunkt, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański
 • Pawel Janowski, asystent, Wydzial MIM Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Wodziński, dr hab. , Uniwersytet Wrocławski
 • Jolanta Morozińska-Gogol, doktor, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Tomasz Chrostowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Bogusław Gogol, doktor, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Tadeusz Szubka, prof. US dr hab., dyrektor Instytutu Filozofii US, wiceprzewodniczacy KNF PAN, Uniwersytet Szczecinski
 • Irena A. Pidek, dr, adiunkt, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Tomasz Korol, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Kowalski, mgr, doktorant, Instytut Fizyki PAN
 • Józef Szmeja, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański, Instytut Biologii
 • Witold Korytowski, dr hab. , adiunkt, Uniwersytet Jagiellonski
 • Andrzej Burzyński, dr, adjunkt, Uniwersytet Jagielloński , Instytut Fizyki
 • Anna Mazurkiewicz, dr, Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Sadowski, Profesor, , Uniwersytet w Białymstoku
 • Małgorzata Dąbrowska, mgr inż., Politechnika Gdańska
 • Małgorzata Milewska-Stawiany, doktor, adiunkt, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański
 • Wioletta Szymańska, magister, asystent, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Błażej Prusak , Dr, adiunkt , Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Paweł Gałka, mgr asystent, Uniwersytet Gdański
 • Marek Życzkowski, dr inż. adjunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Czesław Łapicz, dr hab. prof. UMK, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Kazimierz S. Ożóg, dr,
 • Adam Łajczak, Prof. UŚ dr hab. , Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Tomasz Heryszek, dr inż. adiunkt, Akademia Polonijna, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
 • Arnold Kłonczyński, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Ewa Stemposz, dr inż, adiunkt, IPI PAN
 • Krzysztof Leja, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Jolanta Hreczecha, dr med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Michał Parzuchowski, mgr, doktorant, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Monika Adamczyk-Garbowska, Prof. dr hab. , UMCS, Lublin
 • Christopher Garbowski, Prof. dr hab. , UMCS, Lublin
 • Witold Wojtowicz, dr, Instytut Polonistyki i KulturoznawstwaUS
 • Krzysztof Parzych, magister. asystent, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Witold Chmielowiec, mgr, asystent, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • Agata Janowska, mgr, asystent, Wydzial MIM Uniwersytet Warszawski
 • Joanna Grela, dr, Uniwersytet Jagielloński
 • Monika Stanny-Burak, doktor, adiunkt, Politechnika Koszalińska
 • Andrzej Fogt, dr, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Marzena Grzesiak, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Marek Kowalczyk, Prof. dr hab.n.med. kierownik Zakładu, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii Warszawa
 • Joost Platje, Prof UO dr, Uniwersytet Opolski
 • Agnieszka Brzosko-Sermak, mgr, doktorantka, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • Maria Podgórska, Prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa
 • Tomasz Pieńkowski, mgr, Inst. Hist. Szt. KUL
 • Paweł Pyrzanowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, wydz. MEiL
 • Marzena Starnawska, mgr, asystent, Politechnika Gdańska
 • Anna Winiarczyk-Raźniak, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Stanisław Kotliński, dr, adiunkt, Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach
 • Elżbieta Walkiewicz, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Justyna Pyrzanowska, lek. med., asystent, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Medyczna - Warszawa
 • Magdalena Jarząb, doktorantka, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii ŚLAM
 • Rafał Ożarowski, dr, Uniwersytet Gdański
 • Adam Figarski, student , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Piotr Żurek, dr, adiunkt, AWF Poznań, Wydział w Gorzowie Wlkp.
 • Arkadiusz Modrzejewski, Doktor, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Igor Garnik, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Maria Libiszowska-Żółtkowska, profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Paweł Kostka, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Maria Tkocz, dr hab.adiunkt, WNoZ Uniwersytet Śląski
 • Jerzy Lachowski, doktor, adiunkt, UMK Toruń, Wydział Prawa i Administracji
 • Tomasz Berdowski, mgr inż., pracownik naukowo-techniczny, Politechnika Warszawska, ITLiMS
 • Jerzy Wordliczek, prof. dr hab. med., Collegium Medicum UJ
 • Ireneusz Krzemiński, dr hab., prof. UW (prof. nadzwyczajny) i UWM, UW i UWM Olsztyn
 • Julita Wasilczuk, adjunkt, Politechnika Gdańska
 • Jacek Majewski, dr nauk techn. adiunkt, Politechnika Śląska
 • Barbara Klassa, dr adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Jerzy Leszek, dr hab.med.,profesor nadzw, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Ewa Hope, dr , starszy wykładowca, Politechnika Gdańska
 • Artur Pacewicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocłwaski
 • EWA NAWROCKA, DR HAB. ADIUNKT, UNIWERSYTET GDAŃSKI
 • Maria Styblińska, Mgr, wykładowca, doktorantka, Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Łukasz Kowalik, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Kotłowski, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wiesław Pusz, prof. dr hab. prof. zwycz. , UŁ
 • Danuta Karnowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Zbigniew Chodyła, dr, adiunkt, Uniwersytet Zielonogórski
 • Jerzy Tomaszewski, profesor zwycz. dr hab. emeryt, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie (etat), Uniwersytet Warszawski (magistranci, doktoranci)
 • Jan Mierzejewski, mgr, doktorant, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • Roman Bochenek, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Marcin Wołek, doktor, adiunkt, Unwersytet Gdański
 • Małgorzata Domagalska, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Teresa Kotlińska, dr, adiunkt, Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach
 • Pawel Siedlecki, Magister, Instytut Biochemii i Biofizyki
 • Anna Bochnakowa, dr hab, profesor UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Marek Markowski, prof dr hab. inż., kierownik katedry, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Robert Kołodziejczyk, dr inż., asystent naukowo-dydaktyczny, Politechnika Wrocławska
 • Marek Kowalczuk, dr hab. inż. prof. AJD, Akademia Jana Długosza w Częstochowie
 • Ariel Ciechański, mgr, asystent naukowy, IGiPZ PAN
 • Adam Pawłowski, dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • MarekStażewski, dr hab. prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Tomasz Pietrzak, mgr inż, asystent, Politechnika Łódzka
 • Artur Bracki, doktor, adiunkt, Katedra Slawistyki, Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Piskozub, Prof.zw.dr hab., dr h.c., emeryt
 • Tomasz Majewski, dr, adiunkt, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ
 • Agnieszka Rejnika-Majewska, dr, adiunkt, Katedra Estetyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Iwona Staniec, dr inż., prodziekan, Politechnika Łodzka
 • Mateusz Nowak, dr, adiunkt, Instytut Farmakologii PAN
 • Przemysław Kaszubski, dr, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej UAM Poznań
 • Wiesław Dębski, Prof. dr hab. , Uniwersytet Łódzki
 • Roman Wróblewski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Robert Lew, dr hab., adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Mirosława Grabowska, dr hab., Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Bartosz Wiland, mgr, doktorant, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Mariusz Sierpień, dr inż., adiunkt, WGiG, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Jarosław Weckwerth, adiunkt (dr), Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Ewa Domanska, dr, adiunkt, Instytut Historii UAM
 • Bożena Rozwadowska, dr hab, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Robert Świerczyński, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ewa Olejarz-Mieszaniec, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Wacław Śmiertka, doktor nauk medycznych, SPSK im.Prof.W.Orłowskiego CMKP Warszawa
 • Marek Noga, magister, doktorant, Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński
 • Renata Rodak, doktor, asystent, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
 • Mirosława Grabowska, dr hab., Instytut Socjologii UW
 • Sławomir Kępka, mgr/wykładowca, IPSiR UW
 • Magdalena Wrembel, dr, Instytut Filologii Angielskiej, UAM Poznan
 • Piotr Gąsiorowski, dr hab., prof. nadzw., Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Michnik, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
 • Zenon Pidsudko, Dr. n. wet., adiunkt, Katedra Morfologii Funkcjonalnej,Zespół Anatomii Zwierząt,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Jerzy Michnik, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Kazimierz Orzechowski, dr hab, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Stanisław Suchodolski, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska Wydz. MEiL
 • Anna Szczęsna, dr, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Jadwiga Szymak-Reifer, dr hab. profesor , Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Częstochowa
 • Krystyna Drozdzial-Szelest, prof. UAM, dr hab., Uniwersytet im. A. Mickiewicza, NKJO
 • Adam Świtoński, dr inż,, adiunkt, Instytut Informatyki, Politechnika Śląska
 • Justyna Rudzka, mgr, doktorant, IBB PAN Szkola Biologii Molekularnej
 • Dariusz Pogocki, Dr hab. inż. Docent, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
 • Bronisław Rocławski, prof. nadzw. dr hab., Akademia Pedgogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, PWSZ Ciechanów - prorektor
 • Andrzej Woszczyna, dr hab. adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Obserwatorium Astronomiczne
 • Radosław Kowalski, Dr, adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Kazimierz Krauze, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwycz., Akademia Morska
 • Barbara Błońska-Fajfrowska, Prof.dr hab.n.med., Śląska Akademia Medyczna
 • Anna Reczyńska, dr hab. , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Orzeszko, mgr inż. , Politechnika Warszawska
 • Konrad Chmielecki, Dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Tomasz Wesołowski, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii
 • Monika A. Kusiak, Dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Monika Pujdak-Brzezinka, mgr, doktorantka,, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Jarosław F. Słoń, dr, wykładowca, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
 • Marek Stryszewski,, dr hab. inż. prof. AGH, AGH
 • Helena Elżbieta Paczoska-Eliasiewicz, Dr hab. Prof AR, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Izolda/Topp-Wójtowicz, dr/adiunkt, Instytut/Kulturoznawstwa/UWr
 • Sławomir M. Nowinowski, doktor, Uniwersytet Łódzki
 • Daniel Grinberg, dr hab. , prof. w, Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Maria Peisert, dr hab , Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej
 • Magdalena Ochniak, doktor (asystent), Uniwersytet Jagielloński
 • Irena Durlik, mgr inż. Technologii Żywności, Spółdzielnia Mleczarska w Lubawie
 • Piotr Adamczak, dr , Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
 • Maria Paluchowska, doktor, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
 • Ewa Starnawska, mgr, Kierownik Sekcji Mikroskopii Elektronowej, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Jerzy Jastrzębski, profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Rafał Włodarczyk, mgr, doktorant, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
 • Dariusz Gotlib, dr inż, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Piotr Andrusieczko, dr, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna
 • Andrzej Gawryszewski, prof. dr hab., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Paweł Kawalec, mgr inż/asystent, AGH Wydz. Górnictwa i Geoinżynierii
 • Aleksander Naumow, Prof. dr hab., prof. zwycz., Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Mirowski, mgr inż, asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Maciej Lechowicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Małgorzata Leyko, prodziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. nadzw UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Mateusz Pasternak, dr inż., adiunkt, Instytut Radioelektroniki WAT
 • Ryszard Janta, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Marzanna Kuczyńska, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Szczeciński
 • Marta Rosolak, mgr inż., specjalista, Instytut Ochrony Środowiska
 • Tomasz Mik, mag inż. kierownik Zakładu Doświadczalno-Produkcyjnego, Instytut Celulozowo-Papierniczy
 • Jacek Kocurek, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Barbara Wieliczko, Mgr, asystent, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 • Grażyna Łakomy, specjalista, Uniwersytet Śląski
 • Tomasz Mika, mgr inż., starszy inżynier, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Piotr Szczepański, dr, adiunkt, UMK w Toruniu
 • Arnold Jarczewski, Prof. zwyczajny dr hab. Kier. Zakł. Chemii Ogólnej, Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • Marek Świątkowski, dr, adiunkt, Wydział Chemii UMK w Toruniu
 • Andrzej Siłowiecki, Dr, Instytut Ochrony Roślin Oddział w Sośnicowicach
 • Maria Szymczak, dr adiunkt, Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki
 • Mikołaj Szafran , Prof. PW, dr hab. inż. , Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 • Ewa Gromadzińska, dr inż. adiunkt, Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Łódź
 • Jerzy Faff, profesor dr hab. med, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii i Instytut Sportu Warszawa
 • Agata Gąsiorowska, dr inż., Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
 • Otmar Vogt, dr inż, adiunkt, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
 • Grzegorz Litwinienko, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Szymański Bronisław, dr hab., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Tomasz Leski, dr, Instytut Dendrologii PAN
 • Grzegorz Grynkiewicz, Prof. dr hab., kierownik Działu Planowania Strategicznego , Instytut Farmaceutyczny
 • Maciej Szczotko, mgr, pracownik inżynieryjno-techniczny , PZH Warszawa
 • Adam Szurlej , mgr inż., asystent , Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Marek Wiśniewski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Lucyna Katska-Ksiazkiewicz, Prof.dr hab. , Instytut Zootechniki, Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierzat, Balice/Krakow
 • Maria Madej-Lachowska, dr inż., Instytut Inżynierii Chemnicznej PAN Gliwice
 • Barbara Kossakowska, mgr asystent Katedra Metodologii Badań Psychologicznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Wojciech Rybiński, dr, adiunkt, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • Agata Jakubowska, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Michał Wągrowski, mgr inż., asystent, AGH Kraków
 • Zofia Mirkowska, mgr, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 • Anna Zeidler-Janiszewska, prof.zw.dr hab., Uniwersytet Łódzki,SWPS Warszawa
 • Juliusz Ksiazkiewicz, Prof. dr hab. , Instytut Zootechniki, Dzial Ochrony Zasobow Genetycznych Zwierzat, Balice/Krakow
 • Małgorzata Fabiszak, Dr, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Aleksandra Vierek, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski, Katedra Geologii Podstawowej
 • Bartosz Brzozowski, Dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Robert Wiluś, dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
 • Arkadiusz Derkowski, dr, adiunkt, Polska Akademia Nauk
 • Michal Gruszczynski, dr habilitowany, docent, Instytut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk
 • Adam Kucharski, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Marcin Opałło, prof. dr hab., Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Piotr Kurcok, Doc. dr hab. inż. , Centrum Chemii Polimerów PAN
 • Piotr Żółtowski, doc. dr hab., Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Iwona Puzio, dr, adiunkt, AR Lublin
 • Leszek Pazderski, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Danuta Król, dr inż. , adiunkt, Politechnika Śląska
 • Marta Wójcik, dr inż. - Prodziekan ds. kształcenia, AGH - Wydział Paliw i Energii
 • Bogusław Wiłkomirski, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Olczyk, dr inż. , adiunkt, Politechnika Śląska
 • Dariusz Deredas, Dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka. Instytut Chemii Organicznej
 • Jerzy Szpendowski, prof. dr hab.inż, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katarzyna Kotarska, mgr inż., asystent,, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Jacek Warchulski, mgr inż., doktorant , Wojskowa Akademia Techniczna
 • Bohdan Dudek, prof. dr hab. kierownik ZAkłądu Psychologii Pracy, Instytut Medycyny Pracy im prof.J.Nofera w łodzi
 • Bożena Antkowiak, dr n. biol. , Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Mirosław Loba, prof. UAM dr hab. , UAM Poznań
 • Michał Możdżeń-Marcinkowski, doktor nauk prawnych,adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Joanna Oświęcimska, dr n. med., Śląska Akademia Medyczna
 • Katarzyna Ziora, dr n.med., Śląska Akademia Medyczna
 • Piotr Ząbek, mgr, analityk, Instytut Żywności i Żywienia
 • Jan Kałuski, Dr hab.inż, prodziekan, kierownik katedry, Politechnika Slaska
 • Grażyna Nachtman, mgr inż. asystent, IERiGŻ-PIB
 • Beata Spętana, mgr inż., IERiGŻ-PIB
 • Jolanta Żyndul, dr, adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski
 • Janina Kamińska, Doc dr hab. med., Centrum Onkologii-Instytut Warszawa
 • Witold Bochenek, dr, adiunkt, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Renata Studzińska, dr, asystent, Katedra i Zakład Chemii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Bernard Juskowiak, dr hab. prof. UAM, Uniwersytet im. A.Mickiewicza
 • Elżbieta Vogt, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Stefan Baj, Prof. dr hab. inż. profesor nadzw. kierownik Katedry , Katedra Techn. Chem. Organ. i Petrochem. Politechnika Śląska
 • Marek Graszewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • ADAM SAWICKI, doktor, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Włodzimierz Bednarski, Prof dr hab., Uniwersytet Warmińsko -Mazurski
 • Brygida Beck-Ciszek, Dr n.med./Adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Andrzej Teodorczyk, profesor, Politechnika Warszawska
 • Sławomir Bobowski, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej
 • Michał Komoszyński, Dr hab. profesor, Uniwersytet Mikolaja Kopernika
 • Łukasz Kaczmarek, Profesor doktor habilitowany, Instytut Farmaceutyczny
 • Maciej Bugajewski, dr, adiunkt, Instytut Historii UAM
 • Aneta Kasza, Dr, adiunkt, Wydział Biotechnologii UJ
 • Jan Kotwica, Prof. dr hab., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Małgorzata Komza, dr hab. prof. U.Wr, Uniwersytet Wrocławski
 • Marcin Żekało, mgr inż., IERiGŻ-PIB
 • Andrzej Szlęk, dr hab. inż., Politechnika śląska
 • Jan Ignacak, dr, adiunkt, Katedra Biochemii Lekarskiej CM UJ
 • Osman Achmatowicz, Prof. dr habil., Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
 • Kamil Brzóska, magister, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Magdalena Grabowska, , Uniwersytet w Białymstoku
 • Leszek Karczewski, mgr, doktorant, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Marian Zaborski, prof. dr hab., Politechnika Łódzka, wydz. Chemiczny
 • Aleksandra Wierucka, doktor, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Marek Łaziński, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Ryszard Bialecki, Prof dr hab inż. , Instytut Techniki Ciepl;nej Politechniki Śląskiej
 • Małgorzata Wrzesień, dr, adiunkt, UMCS Lublin
 • Agnieszka Szymocha, Dr, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • Natalia Wyszogrodzka, mgr, lektor, Uniwersytet Gdański
 • Aneta Andronowska, dr, adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Tymon Zieliński, Doktor, Instytut Oceanologii PAN
 • Henryk Kostyra, Prof. dr hab., Kierownik Zakładu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Piotr Köhler, dr hab., adiunkt habilitowany, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Marcin Woch, magister, doktorant, Instytut Botaniki PAN w Krakowie
 • Sławomir Filipek, dr hab., profesor , Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komorkowej w Warszawie
 • Joanna Wietrzyk, dr, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • Jerzy Piotrowski, Dr hab.inż. Profesor Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska Gliwice
 • Mateusz Goliński, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Małgorzata Zdunek, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Karolina Szczepańska, ref.techniczny, Akademia Rolnicza, ul.Wojska Polskiego 71A Poznań
 • Zbigniew Brzózka, prof.dr hab., profesor zwyczajny, Politechnika Warszawska
 • Jan Czerniawski, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Gierczycki, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Mikołaj Leszczuk, dr inż, asystent naukowo-dydaktyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Adam Roman, dr, adiunkt, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
 • Tomasz Gabryelewicz, adiunkt/dr n. med., Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej , Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Agnieszka Kuśmierz, mgr, doktorantka, Instytut Ochrony Środowiska
 • Alicja Kwiecień, inż. specjalista, Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach
 • Jolanta Polaczek, dr inż adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Jan Borzyszkowski, mgr, Instytut Ochrony Środowiska
 • Jerzy Polaczek, dr adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Ignacy Pardyka, dr inż., Akademia Świętokrzyska
 • Małgorzata Hajto, mgr, Instytut Ochrony Środowiska
 • Michał Woszczyk, dr, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Paweł Scheffler, doktor, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej UAM
 • Andrzej J. Noras, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • Ryszard Zamorski, Dr, adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Teresa Kowalska, profesor, Uniwersytet Śląski
 • Alicja Zawadzka, dr, Politechnika Łódzka
 • Marzena Stempień-Sałek, dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Janina Kopyra, dr, adiunkt, Akademia Podlaska
 • Ewa Roźniecka, dr inż., adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Maria Kowalska, dr farmacji, Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa
 • Sławomir Kuberski, dr inż., Politechnika Łódzka
 • Andrzej Kołodziej, dr inż., Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
 • Michał Grega, Asystent stażysta, AGH Kraków
 • Tomasz Kowalkowski, doktor, adiunkt, UMK Toruń, Wydział Chemii
 • Sylwia Bonin, doktor, adiunkt, SGGW, Wydział Technologii Żywności
 • Tadeusz Józef Płodzień, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Bożena Parczewska-Plesnar, dr, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Wojciech Nogala, mgr inż., asystent, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Ryszard Ostaszewski, doc. dr hab. inż. , Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Jan Steffen, Profesor dr hab. med., Przewodniczący Rady Naukowej, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Jerzy Wisialski, mgr inż. st. specjalista, Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny
 • Mieczysław Bałys, dr /adiunkt, Wydział Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Marcin Cichosz, mgr, doktorant, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Wojciech Wrzosek, dr hab., profesor UAM, UAM
 • Włodzimierz Sobkowiak, profesor zwyczajny, Instytut Filologii Angielskiej UAM
 • Ilona Kołodziejska, dr hab., prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
 • Marta Zalewska, doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Jarosław Handzlik, dr inż., adiunkt, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
 • Joanna Lemanowicz, mgr inż. asyatent, Akademia Techniczno-Rolnicza
 • Jerzy Jonczak, doktor/adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna
 • Sebastian Olesiak, mgr inz. asystent, AGH
 • Bożena Kozera-Sucharda, dr inż., Instytut Ochrony Środowiska
 • Marta Mizianty, prof. dr hab, profesor, z-ca dyrektora Instytutu, Instytut Botaniki PAN
 • Christos Kargas, Dr , Uniwersytet Medyczny w Łódzi
 • Magdalena Barwiołek, doktor, asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Grzegorz Terlecki, Doktor nauk przyrodniczych, adiunkt, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Joanna Pyszny, profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Przemysław Szczeciński, Dr hab., prof. nzw. PW, Politechnika Warszawska
 • Michał Prokurat, mgr inż. asystent, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Politechnika Warszawska
 • Dorota Gil, dr hab., adiunkt, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
 • Helena Bialkowska, prof.dr hab, Instytut Problemow Jadrowych
 • Wojciech Naworyta, Dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Anna Ostrega, Dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Tadeusz Parnowski, Doc.dr hab.med. Kierownik Zespołu Psychogeriatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Arleta Adamska-Sałaciak, dr hab., prof. UAM , Instytut Filologii Angielskiej UAM
 • Małgorzata Ziarno, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Andrzej Górniak, prof. dr hab. prodziekan Wydziału Biol-Chem. , Uniwersytet w Białymstoku
 • Zygmunt Uhrynowski, mgr inż., starszy specjalista, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Wojciech Jóźwiak, dr, adiunkt, UAM, Katedra Filologii Słowiańskiej
 • Alina Szabłowska, doktorant, Politechnika Gdańska
 • Jerzy Baron, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Grażyna Juszczak-Szumacher, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Ludmiła Żylińska, dr hab.prof. nadzw. , Uniwersytet Medyczny
 • Juliusz Siedlecki, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Akademia Ekonomiczna Wrocław
 • Piotr Zborowski, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Ludmiła Żylińska, dr hab.prof. nadzw. , Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dariusz Dąbrowski, dr inż., adiunkt, Poiltechnika Gdańska
 • Tomasz Golec, dr inż., Instytut Energetyki
 • Maria D. Rozwadowska, Prof. dr hab., Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Teofil Jesionowski, Dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jan Wrona, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Łukasz Machniak, mgr inż. , asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Waleria Wysocka, Prof.dr hab. . emer. prof. zw., Uniwerzyted im. A. Mickiewicza, Poznan
 • Krzysztof Kasiura, prof. dr hab., Wydz. Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 • Maciej Marek, mgr inż., doktorant, Politechnika Łódzka
 • Adam Kraszewski, Prof. dr hab. , Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Leonard Ziemiański, Prof. dr hab. inż., Dziekan, Politechnika Rzeszowska
 • Andrzej Guz, dr, Uniwersytet Jagiellonski
 • Jan Goliński, Prof. Zwycz. Dr Hab. Inż. Jan Goliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Anna Rysiak, mgr, doktorant, UMCS, Lublin
 • Stanisław Moskalewski, Prof. dr hab. med. , emeryt, Akademia Medyczna wWarszawie
 • Tatiana Jaworska, dr inż. / adiunkt, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Jacek ŁĘSKI, prof. dr hab. inż. , Politechnika Śląska
 • Lidia Wollman , dr adiunkt p.o. Kierownik Zakładu Praktyk, Uniwersytet Sląski w Katowicach
 • Roman Kinasz, Prof. dr hab inż. prof. nadzw. AGH, AGH w Krakowie
 • Ewa Piekarska, doktor nauk ekonomicznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Agnieszka mrozek, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Maciej Sosnowski, Dr hab. n.med., Prorektor, Śląska Akademia Medyczna
 • Dorota Nowak, dr inż, adiunkt, SGGW
 • Teresa Siek-Piskozub, prof. dr hab. prof. zw., IFA-UAM
 • Elżbieta Czapińska, mgr, asystent nauk - tech, Katedra i Z-d Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Sławomira Kotapka-Minc, magister, asystent naukowo-badawczy, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Grzegorz Terlecki, dr adiunkt, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Krzysztof Jarosz, dr hab. prof. nadzwyczajny UŚ, Uniwersytet Śląski
 • Marta Wardas, dr inż., AGH
 • Maciej Zajączkowski, doktorant, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Barbara Lubicz Miszewska, dr hab. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Kuźniar, , Politechnika Rzeszowska
 • Danuta Olszewska, dr nauk technicznych, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Piotr Kaczka, mgr inż.,doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Krzysztof Jarosz, dr hab. profesor nadzwyczajny UŚ, Uniwersytet Śląski
 • Radosław Jadczak, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Wiesław Kozioł, Prof.drhab.inz., profesor zwyczajny, AkAkademia Górniczo-Hutnicza,Wydział Górnictwa i Goeoinzynierii
 • Barbara Wolska, prof. dr hab., prof. nadzw. w UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Sebastian Nowaczewski, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Krzysztof Walczak, dr hab. inż., prof.nzw., Politewchnika Śląska
 • Renata Kołodziejska, dr, asystent, Katedra i Zakład Chemii Ogólnej, Collegium Medicum Bydgoszcz
 • Małgorzata Świątek, adiunkt, Uniwersytet M. Kopernika
 • Katarzyna Glińska-Lewczuk, dr , Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Jadwiga Skupinska, dr, st.wykładowca,, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 • Grzegorz Bryda, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Monika Biłas-Henne, mgr, doktorantka, Insyttut Psychologii PAN i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Jadwiga Palus, dr n. farm./adiunkt, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Renata Winkler, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Dorota Nowak, , Politechnika Rzeszowska
 • Robert Wrembel, dr inż, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Henryk Szymczak, profesor, Instytut Fizyki PAN
 • Elzbieta Zawadzka- Kahlau, doktor, adiunkt, Uniwersytet Gdanski, Instytut Geografii
 • Beata Drużyńska, dr inż., adiunkt, SGGW, Zakład Oceny Jakości Żywności
 • Paweł Mosz, Asystent, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 • Tadeusz Wosiński, dr hab., docent, Instytut Fizyki PAN
 • Dariusz Fatuła, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Janusz Rząsa, Prof. dr hab., Profesor zwyczajny, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Kasylda Milczewska, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Marek Stelmachowski, dr inż. adiunkt,, Politechnika Łódzka
 • Rafal W. Wojciak, dr inż., adiunkt, KHZCzlow. AR w Poznaniu
 • Małgorzata Luc, dr, adiunkt, Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Paweł Chmieliński, Ekonomista, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Grzegorz Racki, Prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 • Jan Mazerski, prof. dr hab. inż., Prodziekan Wydziału Chemicznego PG, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
 • Irena Korus, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Magdalena Matysik, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Jacek Marzec, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Lucyna Świst, mgr kulturoznawstwa, dyrektor, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
 • Piotr Ślósarz, dr hab., adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Danuta Duś, docent dr hab., Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
 • Ewa Kozela, doktor, asystent, Instytut Farmokologii PAN
 • Zbigniew Czechowski, doc. dr hab. Kierownik Zakładu, Instytut Geofizyki PAN
 • Ziemowit Ostrowski, dr inż. , Politechnika Śląska
 • Egbert Piasecki, dr hab., docent, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Dorota Justyna Turek, Mgr, asystent, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Marek Barański, technik elektronik, Instytut Fizyki PAN
 • Martyna Krawczyk, magister, doktorant, Instytut Farmakologii PAN
 • Mariusz Kopeć, dr inż., adiunkt, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Tomasz Kos, magister, doktorant, Instytut Farmakologii PAN
 • Małgorzata Żynel, magister/asystent, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Zbigniew Kołtowski, Dr, adiunkt, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Oddział Pszczelnictwa w Puławach
 • Czesław Rzekanowski, Prof. dr hab., profesor zw., Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Jerzy Cyberski, dr hab. prof. nadzw., Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanografii
 • Marcin Bizukojć, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka, Katedra Inżynierii Bioprocesowej
 • Jerzy Janczyszyn, dr hab. profesor nadzwyczajny, AGH Kraków
 • Barbara Frydrych, mgr archeologii, starszy asystent, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
 • Jacek Szymczyk, magister inżynier, asystent, Politechnika Warszawska
 • Waldemar Deluga, dr hab. prof. nadzwyczajny UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Tomasz Bołd, dr, AGH
 • Krzysztof Banaś, dr, Instytut Fizyki Jadrowej PAN Kraków
 • Piotr Koczoń, doktor, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Zbigniew a, doktor, Katedra Klimatologii, Uniwersytet Slaski
 • Tomasz Niedoba, dr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Marcin Sikora, dr, adiunkt, Akademia Górniczo Hutnicza
 • Krzysztof Jakóbczak, mgr inż. st. wykładowca, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Magdalena Fikus, Prof. zw. , prof. dr hab., Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Agata Kowalska, mgr inż. asystent, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
 • Małgorzata Fuksiewicz, Dr nauk med., st. asystent, Centrum Onkologii - Instytut
 • Leszek Szaruga, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Stanisław Ledakowicz, Prof. dr hab. inż. , Dziekan Wydziału, Kierownik Katedry, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • Stanisław Rolbiecki, dr hab. inż., prof. nadzw. ATR, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Sofiya Khrunyk, magistr, Politechnika Krakowska
 • Wieslaw Bogdanowicz, Prof. dr hab. , Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Beata Kotowicz, Mgr, st. asystent, Centrum Onkologii - Instytut
 • Maria Władyka Przybylak, dr inż. adiunkt, Instytut Włokien Naturalnych Poznań
 • Robert Zdanowski, Mgr, starszy specjalista, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Katarzyna Sas, mgr inż. asystent, Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach
 • Beata Wrońska, , Muzeum Miejskie Wrocławia
 • Marta Skalska-Zlat, dr hab., profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski
 • Grzegorz Piątkowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Oktawiusz Antkowiak, Dr n. med., Adiunkt, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Katarzyna Chojnacka, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Anna Kluska , dr, adiunkt, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej
 • Elżbieta U. Kozik, doc. dr hab. , Instytut Warzywnictwa, Skierniewice
 • Ireneusz Szczygieł, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Maria Filipowicz-Rudek, dr, adiunkt, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetut Jagiellońskiego
 • Roman Rolbiecki, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Andrzej Klasa, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Mirosław Imbierowicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Adam Błaszkowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Bozena Szafranska, Prof. UWM, Uniwersytet Warminsko-Mazurski
 • Bartosz Mindur, Dr inż. , AGH
 • Mirosław Wyszomirski, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Andrzej Ksiądz, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Andrzej Baczmański, Dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Elżbieta Ejdys, dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Michalina Dąbrowska, mgr inż. asystent, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej
 • Ewa Klugmann-Radziemska, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Joanna Zalewska-Gałosz, dr, adiunkt , Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Ambrozik, dr hab. inż. profesor PŚk, Politechnika Świetokrzyska
 • Włodzimierz Wróblewski, dr hab.inż., Prof. Polit. Śl., Politechnika Śląska
 • Stefan P. Gadaj, dr, adiunkt, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Tomasz Ambrozik, mgr inż., Politechnika Świętokrzyska
 • Agnieszka Banaś, dr , adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej Polska Akademia Nauk
 • Bronisław Buczek, Prof. zw. dr hab. inĹź., AGH, Wydział Paliw i Energii
 • Ryszard Kulma, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Robert Pełech, dr inż. adiunkt, Politechnika Szczecińska, Szczecin
 • Henryk Bruszewski, inżynier, główny specjalista, Instytut Ochrony Środowiska 00-548 Warszawa ul.Krucza 5/11
 • Marcin Szega, dr inż., adiunkt , Politechnika Śląska
 • Dariusz Kurczyński, mgr inż. , Politechnika Świetokrzyska
 • Michał Jurek, mgr inż. doktorant, Politechnika Rzeszowska
 • Maria Ptak, Doktor, starszy wykładowca,kierownik pracowni, Katedra Immunologii CM.UJ.
 • Piotr Łagowski, mgr inż., Politechnika Świetokrzyska
 • Ryszard Gryboś, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Jagielloński
 • Paweł Bogacz, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Krzysztof Kozłowski, dr inż. adiunkt, UWM w Olsztynie
 • Piotr Wesołowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Henryk Śońta, dr inż., Politechnika Świętokrzyska
 • Jacek Konopacki, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Elżbieta Pyza, prof. dr hab., profesor, Uniwersytet Jagielloński
 • Janusz Przewoźnik, doktor, adiunkt, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krak
 • Jan Błaszczak, dr inż. , adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Dorota Żuchowska-Skiba, dr, adiunkt, AGH Kraków
 • Andrzej Haładus, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Dariusz Kucharski, mgr, doktorant, Wydział Biologii UW
 • Tomasz Werka, doc. dr hab. Tomasz Werka, kier. Pracowni Obronnych Odruchów Warunkowych w Zakładzie Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Adam Cichy, dr hab. prof.nadzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków al. Mickiewicza 30
 • Julita Reguła, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
 • Maciej Wołoszyn, dr, Wydział Fizyki i Inf. Stos. AGH
 • Jerzy Petera, Dr hab. inż., profesor nadzw., Politechnika Łódzka
 • Andrzej Parczewski, profesor, profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagiellonski, Wydział Chemii
 • Jerzy Ostachowicz, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, WFiIS
 • Katarzyna Materna, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Stanislaw Rybicki, Prof. dr hab.inz. - prof. zw., Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wiktor Jurkowski, mgr, asystent, CM-UJ
 • Ludwik Frey, prof. dr hab. - profesor , Instytut Botaniki PAN
 • Kornel Frydrych, mgr inż. , asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Łukasz Zwoliński, mgr, ekonomista, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 • Marcin Nowicki, dr wet. adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Tomasz Binkowski, dr inż., adiunkt, PRz
 • Mirosław Biczkowski, magister, asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Grzegorz Nowak, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Iwona Bednarz, mgr inż. , asystent naukowo-dydaktyczny, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej AM we Wrocławiu
 • Beata Ostachowicz, mgr, asystent, Agademia Górniczo-Hutnicza
 • Jacek Tarasiuk, dr, adiunkt, WFiIS, AGH
 • Wojciech Simka, mgr inż., doktorant, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
 • Aleksandra A. Wronkowska, doktor, adiunkt, Instytut Matematyki i Fizyki, ATR Bydgoszcz
 • Krzysztof Wilk, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Ryszard Wiaderkiewicz, dr hab.n.med., prof.ŚAM, Śląska Akademia Medyczna
 • Zbigniew Werner, Doc. dr hab. Kierownik Zakladu, Instytut Problemow Jadrowych im Andrzeja Soltana
 • Jadwiga Drożdż, magister, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej-PIB
 • Piotr Bogusławski, doc. dr hab., Instytut Fizyki PAN
 • Marek Główka, prof. dr hab., prof. zw., Politechnika Łódzka
 • Antoni W. Szafrański, dr,, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Marcin Leszczyński, mgr inż. asystent, Politechnika Warszawska
 • Barbara Jana, doc. dr hab., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
 • Łukasz Święcicki , dr n. med. ordynator Oddziału Chorób Afektywnych , Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Elzbieta Pieczyska, dr, adiunkt, Instytut Podstawowych Problemow Techniki PAN
 • Paweł Fuć, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Sławomir Milewski, Prof. dr hab. inż., Katedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
 • Piotr Lijewski, dr inż, adiunkt , Politechnika Poznańska
 • Joanna Jereczek-Lipinska, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdanski
 • Paweł Bieganowski, Dr, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Edward Rój, dr inż., adiunkt, Instytut Nawozów Sztucznych
 • Stanisław Trybuła, dr , adiunkt, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
 • Bogdan Papciak, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Maria I. Waksmundzka, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Mirosław Majkut, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jan Iluk, dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Grzegorz Gabryś, Profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Zielonogórski oraz Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Maciej Śniechowski, dr inż. asystent, AGH Kraków
 • Tadeusz Olkuski, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Andrzej Ziębik, Profesor, Instytut Techniki Cieplnej
 • Ewa Taracha, dr n. med., InstytuT Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 • Joanna Maciulewicz, dr, adiunkt, UAM, Poznań
 • Marek Brzeziński, mgr, asystent, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Michał Pisarski, mgr, Fundacja Greenpeace
 • Krystyna A. Skibniewska, dr hab., prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Jerzy Smorawiński, prof.dr hab.med. Kierownik Katedry, Katerda Medycyny Sportu i Fizykoterapii AWF w Poznaniu
 • Katarzyna Kłosińska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Nizioł, dr , adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Krystyna Zając, doktor, Instytut Fizyki UMCS Lublin
 • Małgorzata Korbin, doc. dr hab., Instytut Sadownictwa I Kwiaciarstwa
 • Jan Kucharski, doc.dr hab., Instytu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
 • Wacław Makowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Artur Osikowski, dr, Uniwersytet Jagielloński
 • Jacek Fabiszak, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej UAM Poznań
 • Anna Piotrowska, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy
 • Leszek Rolbiecki, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański, Instytut Biologii
 • Tadeusz Gluba, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Ewa Kraszewska, mgr., asystent naukowo-dydaktyczny, CMKP
 • Janusz Limon, Prof. dr hab. n. med.; kierownik katedry, Akademia Medyczna w Gdansku
 • Marcin Grobela, mgr, doktorant, asystent, Istytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 • Roman Dziembaj, Prof. dr hab. , profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
 • Przemysław Wachniew, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Joanna Kitkowska, mgr, doktorantka, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Bogdan Wolko, Prof. dr hab., Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Wiesława Rudnicka, Prof. dr hab. Kierownik Katedry, Uniwersytet Łódzki
 • Irena Wojciechowska, prof dr hab, emer. prof zw, Inst Nauk Geol., Uniw. Wroclawski
 • Krystyna Jurewicz, mgr, Kierownik Działu Administracyjnego, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Mariusz Bialecki, dr, adiunkt / JSPS Fellow, IGF PAN / University of Tokyo
 • Piotr Mirosław Szulc, dr inż. adiunkt, Katerda Fizjologii Roślin, ATR Bydgoszcz
 • Eugeniusz J. Sobczyk, dr inż./adiunkt, IGSMiE Polska Akademia Nauk
 • Iwona Szymańska, dr, adiunkt , Wydział Chemii UMK
 • Kazimierz Terelak, dr inż., adiunkt, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kędzierzynie - Koźlu
 • Adam Wójciak, dr inż. adiunkt, Instytut Chemicznej Technologii Drewna, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Waldemar Wysocki, mgr, asystent, Akademia Podlaska
 • Jan Parafiniuk, dr hab., dyrektor Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii , Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Lis, dr inż, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Józef Babik, Doktor, kierownik Pracowni, Instytut Warzywnictwa
 • Mirosław Kobierski, dr inż. adiunkt, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, ATR Bydgoszcz
 • Wioletta Wilk, mgr, ekonomista, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
 • Nina Łapinska-Sobczak, dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Cezary Kuklo, Dr hab. profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku
 • Grażyna Cichosz, prof. dr hab. inż., Uniwesytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Adam Michniewski, mgr, referent i-t., Uniwersytet Jagielloński
 • Maria Obłój-Muzaj, Dr. adiunkt, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
 • Paweł Baran, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Lech Sokół, doc.dr hab. Lech Sokół ,dyrektor ISPAN, Instytut Sztuki PAN
 • Elżbieta Trafny, dr hab., docent, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Agnieszka Rzepa, doktor, adiunkt, UAM Poznań
 • Agnieszka Abramowicz, mgr inż., asystent n-b, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
 • Roman Kaliszan, prof. dr hab., prof. zw., Akademia Medyczna wGdańsku
 • Ewelina Warzych, mgr inż, doktorantka, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Maciej Staszak, dr inż, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Paweł Skiba, doktorant, Politechnika Śląska, Gliwice
 • Jacek Blicharski, Dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Elżbieta Dziubałtowska, mgr, główny specjalista, Instytut Medycyny Pracy, Łódź
 • Ignacy S. Fiut, dr hab. profesor, WNSS AGH
 • Paweł Wysocki, dr, adiunkt, Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt, UWM w Olsztynie
 • Urszula Szyperek, dr inż., adiunkt, UWM w Olsztynie
 • Kacper Rybicki, profesor, dyrektor , Instytut Geofizyki PAN
 • Janusz Zakrzewski, Prof.dr hab., kierownik katedry, Instytut Chemii UŁ
 • Rafał Chulist, mgr inż./asystent, AGH, Wydzial Górnictwa i Geoinżynierii
 • Waldemar Kowalczyk, doktor, Kierownik Pracowni, Instytut Warzywnictwa im. E. Chroboczka, Skierniewice
 • Malgorzata Ziolkowska - Kozdroj, doktor, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wroclawski
 • Joanna Trzcińska-Danielewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Baliński, Profesor doktor habilitowany, Polska Akademia Nauk, Inst. Paleobiologii
 • Joanna Bryś, dr inż., asystent, SGGW WTŻ Katedra Chemii
 • Izabela Kern-Zdanowicz, dr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Marek Woliński, dr inż., adiunkt, kierownik Zakładu Rozpoznawania Zagrożeń Obiektów, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 • Piotr Sobotka, mgr, Uniwersytet Warszawski
 • Kraków, dr/adiunkt, WNSS, AGH
 • Beata Gabryś, dr hab. prof. nadzw., Uniwersytet Zielonogórski
 • Ewa Grzybowska, Prof. dr hab., Centrum Onkologii-Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach
 • Andrzej Krasinski, doc. dr hab., Centrum Astronomiczne im. Mikolaja Kopernika, PAN
 • Wiesław Gazda, Dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Anna Felczyńska, mgr, st. asystent, Instytuut Warzywnictwa im. E. Chroboczka, Skierniewice
 • Iwona Pomianek, mgr inż., doktorant i pracownik techniczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ryszard Andruszkiewicz, dr hab.inż.,profesor , Politechnika Gdańska
 • Józef Mayer, prof.dr hab inż., Politechnika Łódzka
 • Zofia KIEWLICZ, mgr farmacji; rzecznik patentowy , Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Maria Mrówczyńska, mgr, asystent, Uniwersytet Zielonogórski
 • Nina Drejerska, mgr, doktorant, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Janusz Przesławski, dr , adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Ludwig Agnieszka, mgr doktorantka, Centrum Onkologii Warszawa
 • Elżbieta Tomkiewicz, dr hab., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Grzegorz Kowalski, Dr hab. Adiunkt, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW
 • Magdalena Druszczyńska, dr, adiunkt, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Uniwersytet Łódzki
 • Maria Czerniewicz, dr inż., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Janina Sawicka, dr hab., profesor SGGW , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Magdalena Kowalewicz-Kulbat, dr, adiunkt, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Uniwersytet Łódzki
 • Marian Szczepanik, dr hab. n. med. (adiunkt), Uniwersytet Jagiellonski Collegium Medicum
 • Barbara Lipowska, dr inż., adiunkt, Instytut Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
 • Wojciech Suwała, dr hab., docent , IGSMiE PAN
 • Leszek Osiecki, dr inż, adiunkt, Politechnika Gdańska, Wydz. Mechaniczny
 • Anna Katarzyna Sawilska, dr inż. - adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Irena Szadkowska-Stańczyk, dr hab. med., Instytut Medycyny Pracy
 • Teresa Załęska, dr, starszy wykładowca, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
 • Paweł Bzowy, magister, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Tadeusz Szymocha, mgr, doktorant, IFJ PAN
 • Zdzisław Gebhardt, dr inż Kierownik Zakładu, Instytut Nafty i Gazu
 • Marek Rycharski, dr, adiunkt, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
 • Franciszek Adamicki, prof. dr hab. , z-ca dyrektora ds naukowych, Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka
 • Emilia Pers, mgr inż, Akademia Rolnicza, Poznań
 • Krzysztof Z. Mendera, Dr hab. inż. , prof. PCz., Politechnika Częstochowska
 • Edward Stewarski, dr inż,adiunkt, AGH
 • Tadeusz Piotrowski, prof. dr hab, Uniwersytet Opolski
 • Monika Rzeczycka, dr, adiunkt, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Piotr Holnicki, dr inż. Piotr Holnicki, adiunkt, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Wojciech Wiślicki, Doc. Dr hab., Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana
 • Andrzej K. Siwicki, prof. dr hab., profesor zwyczajny, kierownik Katedry, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Maciej Pilarek, dr inż., adiunkt , Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii Politechniki Warszawskiej
 • Dariusz Zajac, dr inż., asystent, IFJ PAN w Krakowie
 • Andrzej Majchrowski, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Artur Rękas, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Hanna Wrzesińska, mgr inż., starszy specjalista, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
 • Piotr Gronek, dr inż, adiunkt, AGH
 • Anna Hrabia, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Liliana Kalita, dr nauk humanistycznych, adiunkt, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wanda Kociuba, dr hab.prof.nadzw.AR, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Roman Suligowski, dr, adiunkt, Akademia Świętokrzyska
 • Wacław Kolasiewicz, dr, specjalista, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
 • Janusz D. Fidelus, Dr inż., Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 • Eugeniusz Milchert, prof.dr hab.inz., Dziekan, Politechnika Szczecińska
 • Sławomir Dacko, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej
 • Dorota Chromińska-Szosland, dr n. med adiunkt, Instytut Medycyny Pracy Łódź
 • Rafał Abdank-Kozubski, prof.dr hab. , profesor nadzwyczajny, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Wojciech Głąbowski, dr n. med. / adiunkt, Z-d Histologii i Embriologii; Pomorska Akademia Medyczna
 • Marek Włostowski, dr inż., st.specjalista, Politechnika Warszawska
 • Stanisław Łuczyński, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Paweł Golik, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Antoni Jówko, prof. dr hab., Akademia Podlaska
 • Beata Machnicka, dr/adiunkt, Uniwersytet Zielonogórski
 • Marta Sukiennik, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Jarosław Jakubski, dr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Anna Nasulewicz, dr, specjalista biolog, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Jan Sikora, dr , Uniwersytet Gdański
 • Michał Ronikier, dr, adiunkt, Instytut Botaniki PAN
 • Małgorzata Kapica, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Małgorzata Trybus, mgr, lektor, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Iwona Łakomska , dr /adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Arek Miciałkiewicz, mgr, doktorant, IBB PAN
 • Adam Doliwa, Dr, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 • Artur Czesak, dr, adiunkt, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Bronisława Gronkowska, mgr - główny specjalista, Instytut Ochrony Środowiska
 • Lesława Korenowska, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Aneta Napieraj, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Rafał Klich, mgr inż. , asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Agnieszka Szczepańska, mgr/doktorantka, Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN
 • Leszek J Chmielewski, dr inż., adiunkt, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Mirosława Królikowska, dr, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Donata Ochmann, dr, adiunkt, Wydział Polonistyki UJ
 • Czesław Wawrzenczyk, prof. dr hab., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Barbara Taras, dr, adiunkt, Instytut Języka Polskiego UW
 • Andrzej Szahaj, Prof. zw. dr hab., UMK w Toruniu
 • Andżelika Najda, mgr, Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN
 • Katarzyna Kaczorek, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Piotr Piotrowski, Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Hist. Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Janusz Boratyński, doc. dr hab., Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Robert Gromadka, dr. adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Konrad Bojar, mgr, asystent, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Bożenna Maciejewska, dr, prodziekan ds studenckich, Uniwersytet Warszawski
 • Grzegorz Dybowski, dr/adiunkt, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Bogusław Cyganek, doktor inżynier, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
 • Piotr Kazimierski, dr hab. inż., Politechnika Łódzka
 • Tomasz Lebiecki, dr, adiunkt, wicedyrektor Instytutu Filologii Angielskiej, Uniwersytet Opolski
 • Anna Maria Kostrzewska, prof.dr hab., Zakład Biofizyki, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Ewa Grzebelus, dr inż, adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Ludmiła Jankowska, dr hab., prof. UG, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Gdański
 • Jacek Rysiewicz, dr, st.wykładowca, Instytut Filologii Angielskiej UAM, Poznań
 • Andrzej Pierściński, Dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Jagielloński
 • Zofia Burnewicz, dr, starszy wykładowca, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Gdański
 • Grzegorz Góralski, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Marta Wańkowska, Doktor, adiunkt, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polska Akademia Nauk
 • Stanisław Ćmiel, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Śląski
 • Ewa Rzosińska, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Marzena Popielarska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Krzysztof Flis, dr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Kamil Witek, mgr inż., doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Marek Kozłowski, dr hab. inż., prof. nadzw., Politechnika Wrocławska
 • Krzysztof Mazurek, dr, asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ida Sadowska, dr, adiunkt, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Bożena Kordan, dr inż. adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Agnieszka Witek, mgr, doktorantka, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Barbara Gawdzik, dr inż. , Akademia Świętokrzyska
 • Wojciech S. Mokrzycki, Dr hab. nt., prof. , Instytut Informatyki Akademii Podlaskiej
 • Zdzisław Gałaś, Dr hab.inż.Profesor nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Piotr Piela, dr, adiunkt, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa
 • Anna Maassen, mgr, doktorantka, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Tadeusz S. Jagodziński, Prof. dr hab. inż./ profesor nadzwyczajny, Politechnika Szczecińska
 • Janina Bartoszewska, dr hab., prof. UG, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Gdański
 • Adam Malinowski, dr, adiunkt, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Ryszard Steppa, dr hab., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Jacek Dach, dr, adiunkt, Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Maja Łebska, mgr inż. , doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
 • Joanna Szwacka, dr. hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Małgorzata Kul, mgr, doktorant, Instytut Fililogii Angielskiej, UAM Poznan
 • Andrzej Olech, dr, asystent naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
 • Piotr Kuśtrowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Włodzimierz Nowak, dr hab.prof nadzw. AR w Poznaniu, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Michał Kopacz, mgr inż., AGH
 • Urszula Hara, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Grzegorz Panasiewicz, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Maria Słomczyńska, dr hab. adiunkt, Uniwersytet Jagiellonski
 • Maria Małgorzata Sąsiadek , prof.zw. dr hab., Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Lucjan Chmielarz, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Iwona Kłoszewska, dr hab. n. med. prof. nadzw. UM w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Marek Duliński, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Anna Lubańska, Dr. adiunkt, Instytut Katalizy i Fizylochemii Powierzchni PAN
 • Jan Kasznia, magister inżynier, wykładowca, Politechnika łódzka
 • Maria Szpakowska, dr hab., profesor, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
 • Barbara Sencio, mgr inż. wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Teresa Jamróz, dr inż.,adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Grzegorz Rymarczyk, dr inż.; adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Konrad Walasik, Dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Radosław Rybkowski, doktor, adiunkt; Zastępca Dyrektora Instytutu, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
 • Piotr Pawłowski, dr, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Marzena Mogielnicka, mgr, asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ewa Łupikasza, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Krystyna-Jolanta Brochocka, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Kowalska, doc.dr hab.inż. docent, Instytut Chemii Przemysłowej im.Prof. I. Mościckiego
 • Renata Przybylska, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Jerzy Strzeżek, Prof. zw. dr hab.; Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Hanna Kierzkowska-Pawlak, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Nuria Selva Fernandez, Dr., adiunkt, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk
 • Maria Grzybkowska, profesor dr habil. , Uniwersytet Łódzki
 • Irena Deperasińska, doc. dr hab., IF PAN
 • Mirosław Gibas, dr hab.inż., prof. ndzw., Politechnika Śląska
 • Jan Polski, doktor-adiunkt, UMCS w Lublinie - Zakład Geografii Ekonomicznej
 • Jolanta Trojanowska, dr inż., asystent, Politechnika Śląska
 • Małgorzata Jaworska, dr inż, Politechnika Warszawska
 • Selwet Marek, dr adiunkt, Katedra Mikrobiologii Rolnej Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Katarzyna Borowska, Dr inż. , adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza im.J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy, Katedra Biochemii
 • Anna Polska, mgr inż. arch., asystent, Zakład Geografii Ekonomicznej UMCS w Lublinie
 • Juliusz Pryjma, prof. dr hab. , prof zwyczajny, Wydział Biotechnologii, UJ
 • Eugeniusz Żukowski, dr hab., prof. UwB, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet w Białymstoku
 • Henryka Długońska, Prof.dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Katarzyna Kotowska, magister, asystent, Uniwersytet Gdanski, Katedra Filologii Romanskiej
 • Stanisław Pasynkiewicz, Prof.dr hab.inż. Główny Specjalista, Instytut Chemii Przemysłowej im.Prof. I. Mościckiego
 • Radosław Pomykała, dr inż., asystent, Wydz. Górnictwa i Geoinżynierii, AGH
 • Elżbieta Biernat, dr hab., profesor UG, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Jerzy Heimrath, dr hab. Kierownik Katedry , Akademia Medyczna we Wrocławiu katedra Ginekologii i Położnictwa WZP
 • Andrzej Pierściński, Dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Jagiellonski
 • Jacek A. Modliński, Prof. dr hab.; Kierownik Zakładu, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
 • Aleksandra Kwiatkowska, mgr, doktorantka, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Jerzy Borowski, prof. dr hab.inż., Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Katedra Żywienia Człowieka
 • Jacek W. Paluchowski, dr hab. prof. UAM, Instytut Psychologii UAM
 • Marcela Palczewska-Tulińska, magister, Kier. Zespołu Parametrów Fizykochemicznych, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof.I.Mościckiego, W-wa
 • Mariusz Rutkowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katarzyna Małgorzata Majewska, dr hab. inż. , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Mariusz Krawczyk, mgr, doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Krzysztof Wąsowicz, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Sławomir Tomzik, mgr inż., Instytut Chemii Przemysłowej im prof. I. Mościckiego
 • Barbara Dyki, Doc. dr hab., Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka Skierniewice
 • Anna Gawarecka, dr/adiunkt, UAM
 • Przemysław Rokita, dr hab. inż., prof. nzw., Politechnika Warszawska
 • Roman Zarzycki, Prof.dr hab.,Kierownik Katedry, Politechnika Lodzka
 • Piotr Koszelnik, dr inż., adiunkt , Politechnika Rzeszowska
 • Andrzej Piechocki, Prof. zw. dr hab; kierownik katedry, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Marek Zagulski, dr , adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Włodzimierz Buchowicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 • Jarosław Poznański, dr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Bożena Mrowiec, dr inż. , adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Małgorzata Matusiewicz, dr, adiunkt, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Jerzy Ciba, dr hab., Prof.Polit.Śl., Polietchnika Śląska
 • Piotr Winiarek, Dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Katarzyna Gromadzka-Hliwa, mgr inż., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Dominik Antonowicz, dr, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Joanna Krwawicz, dr, asystent, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Piotr Zabierowski, dr inż. adiunkt, Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Andrzej Krześlak, mgr inż., st. specjalista badawczo-techniczny, Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
 • Ewa Gierczycka, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jerzy Jęczalik, Dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Renata Gruca-Rokosz, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Rafał Strzeżek, dr n wet, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Hanna Dudek, dr adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Ewa Cebula, mgr inż., Politechnika Śląska, Gliwice
 • Magdalena Fialkowska, mgr, doktorantka, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Katarzyna Koziak, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Jacek Szeliga, dr , Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Piecyk, doktor inżynier, adiunkt, SGGW
 • Wojciech Strzelecki, dr inż., wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Paweł Wojnarowski, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Marek Plesnar, mgr inż. / st. specjalista badawczo-techniczny, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Jan Grzenia, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Wanda Radecka-Paryzek, prof. dr hab., prof. zw., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Marek Kręglewski, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Krzysztof Pawlak, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza Kraków
 • Krzysztof Spalik, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Grzmil, dr hab. inż. prof. ndzw. PS, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Politechnika Szczecińska
 • Jerzy Stachura, profesor, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Magdalena Krzymowska, Dr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Marta Stawiecka, doktorantka, Instytut Biochemii i Biofizyki,PAN
 • Wojciech Pisula, Prof. gra hab., Instytut Psychologii PAN
 • Marek Ciesielski, profesor dr hab., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Zdzisław Jaworski, Dr hab. inż., prof. nadzw. , Politechnika Szczecińska
 • Urszula Świetlik, dr inż., adiunkt , Politechnika Wrocławska
 • Maria Kilińska, asystent w biurze projektowym, Hydroprojekt Sp. z o.o.
 • Urszula Kiełkowska, dr, adiunkt, Wydział Chemii, Uniwesrzstet Mikoaja Kopernika w Toruniu
 • Małgorzata Milner, mgr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Maciej Waszczyk, dr, adiunkt , Politechnika Gdańska
 • Janusz Tomasz Buczyński, prof. zw. mkierownik Katedry HiPTCh, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Maria Zielecka, doktor nauk technicznych, adiunkt, kierownik zespołu, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Maciej Piasecki, dr, adiunkt, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Wrocławska
 • Janusz Bobulski, dr inż., adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Urszula Kiełkowska, dr, adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Krzysztof Lasocki, doktor, adiunkt, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa
 • Tadeusz Spychaj, , Politechnika Szczecińska, Instytut Polimerów
 • Antoni Paja, dr hab., prof. nadzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Jacek Wójcik, dr hab, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Sławomir Kalinowski, mgr, doktorant, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Jerzy Wasilewski, dr hab. inż. prof. nadzw., Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kędzierzynie - Koźlu
 • Elżbieta Bujnowska, inżynier, starszy specjalista, Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
 • Aleksandra Gawęda, dr , Uniwersytet Śląski
 • Andrzej Sachajdak, dr inż, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jan Plenkiewicz, prof.dr hab. emerytowany profesor, Politechnika Warszawska
 • Robert Aranowski, dr inż, adiunkt, Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
 • Aleksandra Karczmarska, magister, asystent, Katedra i Zakład Chemii Ogólnej, Collegium Medicum UMK Bydgoszcz
 • Krzysztof Zioło, dr inż. st. kustosz dyplomowany, Politechnika Śląska - Biblioteka Główna
 • Urszula Krygowska, specjalista, AGH
 • Iwona Kardaś, dr n. med. starszy wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jacek Adam Soroka, dr hab. inż., profesor nadzw., Politechnika Szczecińska
 • Malgorzata Wierzbicka, dr hab. profesor UW, Uniwersytet Warszawski
 • Waldemar Kępys, mgr inż., asystent, AGH w Krakowie
 • Dominika Byczkowska, magister, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Strzelecki, dr hab. , Instytut Elektroniki
 • Cezary Klimkowski, asystent, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Barbara Naganowska, doktor, adiunkt, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
 • Lidia Buda-Ożóg, mgr inż. , asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Witold Suchecki, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku
 • Aleksandra Szymków - Sudziarska, dr, adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Longin Chruściński, dr inż. , Politechnika Łódzka
 • Anna Branach-Kallas, dr, adiunkt, Katedra Filologii Angielskiej, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Torun
 • Karina Zając, mgr, asystent, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Elżbieta Janicka, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Krakowska
 • Bożena Muszkalska, dr hab., prof. UAM, UAM, UWr
 • Ewa Ołdak, dr, adiunkt, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Emilia Brzosko, , Uniwersytet w Białymstoku
 • Maria J. Olszewska, prof. dr hab. , Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Wolna-Maruwka, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza, Poznań
 • Leszek Pająk, dr inż., adiunkt, Polska Akademia Nauk IGSMiE
 • Violetta Patroniak, dr,adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Andrzej K. Kononowicz, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Tomasz Babczyński, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Ewa Medyńska, Dr inż, adiunkt , Politechnika Ślaska
 • Urszula Ozga-Blaschke, dr inż. ; adiunkt, IGSMiE PAN
 • Artur Dyczko, mgr inż, asystent , Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Sławomir Maj, dr habil. / docent, Instytut Geofizyki PAN / Polskie Towarzystwo Geofizyczne
 • Tomasz F. Jabłoński, dr, adiunkt, IPPT PAN
 • Agnieszka Wierzbicka, dr inż. adiunkt, SGGW - Warszawa
 • Danuta Matysek-Majewska, dr nauk chemicznych st. wykładowca, Politechnika Śląska
 • Aleksander Zemanek, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Andrzej Buchowicz, dr inż. adiunkt, Instytut Radioelektroniki, Politechnika Warszawska
 • Michał Łuczak, Mgr, Asystent, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Halina Niedbała, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Śląski
 • Jerzy Gronkowski, dr hab., prof. nadzw. UW, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jacek Motyka, Prof. dr hab. inż., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Jacek K. Nowak, mgr, doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Dominik Paukszta, dr inż. - adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jacek Piątkowski, Dr inż. , adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Elżbieta Łodyga-Chruścińska, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Mirosław Bańko, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Grzegorz Rzepa, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Krystyna Mędrzycka, Prof. dr hab. inż. , profesor nadzwyczajny PG, Politechnika Gdańska
 • Maja Swoboda, mgr, doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Piotr Prus, mgr inż., asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Agnieszka Maciejewska, dr, asystent, Instytut Biochemii i BIofizyki PAN
 • Lidia Jabłońska-Porzuczek, mgr, doktorantka, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Sylwester Furmaniak, mgr, doktorant, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, Wydział Chemii
 • Klaudiusz Grübel, mgr inż., asystent, Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Małgorzata Stańczyk, mgr, asystent, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Joanna Smoluk, magister, doktorantka, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Mateusz Lenar, mgr inż. asystent, Instytut Informatyki Stosowanej
 • Artur P. Terzyk, Dr hab., UMK Toruń
 • Jadwiga Stankiewicz, mgr inż. asystent, Akademia Morska
 • Olga Siedlecka, doktorant, Politechnika Częstochowska
 • Adam Bielawski, mgr , Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
 • Piotr Lubina, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Marta Kowalska, Mgr, prac. inż.-tech. , Instytut Farmakologii PAN
 • Piotr Hliwa, dr inż., adiunkt , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Krystian Ignasiak, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Małgorzata Król, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Adam Roskosz, dr inż. adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Tomasz Wachowicz, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Grzegorz Galiński, Dr inż., adiunkt, Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej
 • Piotr Passowicz, dr , Uniwersytet Jagielloński
 • Elwira K. Wróblewska, dr inż., adiunkt, Politechnika Szczecińska
 • Paweł Batko, Dr hab. inż., prof. nadzw., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Henryk Woźniak, dr inż. adiunkt, AGH
 • Borys Kierdaszuk, dr hab, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Grzybkowski, dr hab., em. prof. Uniw. Warsz.
 • Anna Chełmońska-Soyta, dr hab, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Ewa Augustin, Dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Piotr Barczyński, dr hab, adiunkt, Wydział Chemii UAM, Poznań
 • Monika Kopeć, mgr asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Janusz Terlecki, dr hab. / prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ryszard Wasielewski, mgr inż., starszy specjalista badawczo-techniczny, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 • Zofia Mazerska, dr hab. inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Izabela Pospieszna-Markiewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Andrzej Kalinowski, dr/ adiunkt, Instytut Genetyki Roślin PAN
 • EWA ZELAZNA, dr inż. STARSZY WYKłADOWCA , AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA
 • Józef Krawczyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Adam Labuda, Prof. dr , instytut Historii Sztuki UAM
 • Małgorzata T. Kaczmarek, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Jerzy Długoński, prof. dr hab. ,dyrektor Instytutu Mikrobiologii i Immunologii UŁ, , Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Świetek, dr inż., asystent, AGH Kraków, Wydział Fizyki
 • Barbara Łaciak, dr adiunkt, AGH Wydział Paliw i Energii
 • M. Adam Gasinski, Prof. dr hab. , Uniwersytet Jagiellonski
 • Grażyna Lutosławska, Dr hab. n. biol., prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa
 • Dariusz Sobczyński, dr inż., asystent, Zakład Energoelektroniki I Elektroenergetyki, Politechnika Rzeszowska
 • Barbara Majchrzak, , Akademia im. J.Długosza w Częstochowie
 • Robert Eckert, dr inż. adiunkt, Instytut Zootechniki w Balicach
 • Tomasz Odlanicki-Poczobut, dr inż. , Politechnika Ślaska
 • Małgorzata Błażejewicz - Zawadzińska, dr inz. adiunkt, Akademia Techniczno- Rolnicza, Bydgoszcz
 • Aleksandra Kostrzewa-Tarnowska, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Karolina Szewczyk-Golec, dr n. med., asystent, Katedra i Zakład Biochemii UMK CM Bydgoszcz
 • Marek Radłowski, doktor, adiunkt, Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Zbigniew Boncza-Tomaszewski, dr, adiunkt, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Bartosz Dybowski, lek., Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie
 • Jerzy Mieszaniec, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Anna Kiersztan, doktor, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Wiśniewska, dr inżynier, asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Jolanta Czuczejko, dr n. med., adiunkt, Katedra i Zakład Biochemii UMK CM Bydgoszcz
 • Piotr Pechmann, mgr inż., doktorant, Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej
 • Adam Brański, dr hab. inż. prof. PRz, Politechnika Rzeszowska
 • Paweł Grzmil, dr adiunkt, Inztytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Krzyszof Albrecht, dr n. chem. konsultant, Sp. z o. o. ZM MESTIL
 • Marek Skłodowski, Dr inż., Główny Specjalista, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Barbara Pabin-Szafko, , Politechnika Szczecińska
 • Sławomir Szymański, dr inż, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Ewa Wiśniewska, , Politechnika Szczecińska
 • Hanna Pawluk, dr n. med., adiunkt, Katedra i Zakład Biochemii UMK CM Bydgoszcz
 • Romana Tomaszewska, Dr hab. med. adiunkt, Katedra Patomorfologii CMUJ Kraków
 • Aleksandra Bocian, mgr, doktorant, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • Elżbieta Woźny, dr n.farm, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Wojciech Dąbroś, dr biolog, Collegium Medicum, UJ
 • Piotr Szarota, dr, Instytut Psychologii PAN
 • Andrzej A. Przybyła, dr. hab., prof . nadzwyczajny SGGW, SGGW Warszawa
 • Małgorzata Sidorkiewicz, dr n. med. starszy wykładowca, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zdzislaw T. Lalowicz, profesor, kierownik Zakladu, Instytut Fizyki Jadrowej PAN w Krakowie
 • Katarzyna van Marke de Lumen, mgr, doktorant, Katedra i Zakład Biochemii UMK CM Bydgoszcz
 • Jacek Ścianowski, doktor adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Piotr Epler, prof. dr hab. , AR Krak ow
 • Anna Biedunkiewicz, doktor, adiunkt, Katedra Mikologii Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
 • Grażyna Ziętek, dr inż., Politechnika Wrocławska
 • Marcin Chodak, Dr inż, adiunkt, Akademia Gorniczo-Hutnicza
 • Wojciech Niemiro, dr hab, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Sławomir Borysiak, Dr inż, adiunkt, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Mariusz Kozakiewicz, mgr inż., doktorant, Katedra i Zakład Biochemii UMK CM Bydgoszcz
 • Ryszard Jasiński, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Andrzej Wójtowicz, prof.dr hab.. profesor UKSW, Instytut Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Popek Wlodzimierz, prof. dr hab. , AR Kraków
 • Barbara Wachowicz, Prof.dr hab., prof.zw,, Uniwersytet Łódzki
 • Barbara Wojnicka-Put, mgr inż, specjalista w informatyce, AGH
 • Beata SŁADKOWSKA-RYBKA, mgr inż. doktorantka, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, ATH w Bielsku-Białej
 • Katarzyna Urbańczyk, dr med., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Tomasz Matuszewski, profesor zw, kierownik katedry, Akademia Sztuk Pięknych
 • Miroslawa Sokoowska-Mikolajczyk, prof. dr hab. , AR Kraków
 • Patrycja Chacińska, mgr inż. specjalista, IOS
 • Halina Ciuman, dr inż. , adiunkt, Politechnika Śląska
 • Marek Murias, dr n. farm/adiunkt, Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Anna Maciaszek, mgr inż., chemik, CBMM PAN w Łodzi
 • Jakub Bazarnik, mgr inż. doktorant, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Maciej Eder, dr, adiunkt, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Magdalena Janicka, dr, asystent, CBMM PAN w Łodzi
 • Bogusław Zieli
 • Jan Thullie, dr hab. inż. , prof. Pol. Śląskiej, Politechnika Śląska
 • Marcin Stobiński, mgr, asystent, IFJ PAN Kraków
 • Jerzy Piekoszewski, profesor dr hab., Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
 • Jerzy Szymacha, dr inż., Kat.Ichtiobiologii i Rybactwa AR Kraków
 • Mirosław Grzybowski, dr, adiunkt, UWM w Olsztynie, Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa, Katedra Ekologii stosowanej
 • Beata Kocoń-Rębowska, mgr inż., chemik, CBMM PAN w Łodzi
 • Anna Tarnowska, mgr, asystent na Wydziale Prawa i Administracji , Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Anna Modzelewska, mgr, doktorant, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Tomasz Gruszczyński, doktor, adiunkt , Uniwersytet Warszawski
 • Maria Wojciechowska, prof. dr hab., profesor, Wydział Chemii UAM, Poznań
 • Iwona Jażdżewska, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Wacław Mozolewski, dr hab. inż. adiunkt, Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Jerzy Szymacha, dr inż., AR Kraków
 • Krzysztof Skrzypaszek, mgr inż, asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Marek Wieczorek, Dr adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Tadeusz Trzaska, dr hab.med. prof nadzw , Akademia Wychowania Fizycznego Poznań
 • Jacek Gruber, dr inż., adiunkt, Instytut Informatyki Stosowanej Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska
 • Barbara Kubica, dr, adiunkt,kierownik Pracowni Chemii i Radiochemi, IFJ,PAN Kraków
 • Krzysztof Olszak, mgr, biolog, Instytut Biochemi i Biofizyki PAN
 • Bogusław Zielinski, dr hab. prof. UAM, Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Mertas, Dr n.med. - adiunkt, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Zbigniew Koruba, dr hab. inż. prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska
 • Robert Rudner, dr n. med., Ślaska Akademia Medyczna
 • Kazimierz Różkowski, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo Hutnicza
 • Olgierd Unold, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Adam Korus, dr inż, adiunkt, AGH Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Agnieszka Konopacka, mgr, doktorant, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Tadeusz Nasierowski, dr n. med., adiunkt , Akademia Medyczna w Warszawie
 • Katarzyna Delura, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii
 • Barbara Więcek, dr / adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Grażyna Bator, dr hab., prof. UWr, Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Kacprzak, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Czeslaw Radzikowski, profesor, PAN Istytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej,Wroclaw
 • Ewa Drąg-Kozak, dr inż. adiunkt, Kat. Ichtiobiologii i Rybactwa AR Kraków
 • Dariusz Witt, Dr inż, Adiunkt, Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
 • Kazimierz Gatner, dr hab. profesor, Uniwersytet Wrocławski
 • Marta Sidoryk, doktorant, IMDiK PAN, Warszawa
 • Natalia Miler, mgr inż., asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Wojciech Boszczyk, dr, adiunkt, Akademia Świętokrzyska
 • Zofia Janas, dr. hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski
 • Michał Haake, dr, adiunkt, Instytut Historii Sztuki UAM
 • Stanisław Błażejak, dr inż./adiunkt, SGGW - Warszawa
 • Piotr Węcowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Socha, dr inż. adiunkt, Kat. Ichtiobiologii i Rybactwa AR Kraków
 • Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, mgr, asystent , Uniwersytet Gdański
 • Stanisława Górecka, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Marcin Nobis, dr, asystent, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Ulański, Dr inż, adiunkt, Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
 • Małgorzata Rzewuska, Prof.dr.hab.n.med, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Stanisław Grykień, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Piotr Bartkiewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Mieczysław Więcek, dr / docent, Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Klinik, dr Jerzy Klinik, AGH Wydział Paliw i Energii
 • Anna Kozłowska, mgr/ doktorantka, Akademia Medyczna Poznań
 • Ewa Łuszczek-Trojnar, dr inż. adiunkt, AR Kraków
 • Maria Grzeszczuk, prof. dr hab., prof. nadzw. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Renata Natorff, dr, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Czesław Strumiłło, prof. dr habil., profesor, Politechnika Łódzka
 • Agnieszka Orzechowska - Zięba, Mgr inż. asystent, Akademia Górniczo - Hutnicza Wydział Paliw i Energii
 • Romuald Kozieł, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Wrocławski
 • Alekander Kołodziejczyk, profesor zwyczajny, Politechnika Gdańska
 • Tomasz Mikolajczyk, prof. dr hab. , AR Kraków
 • Marek Kruk, dr. hab., profesor UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Anna Pałka, doktor , starszy wykładowca, Uniwersytet Sląski
 • Mirosław Karbowiak, dr hab., adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Zbigniew Karczmarzyk, dr inż., adiunkt, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Pawel Szczerbik, dr inż., AR Kraków
 • Małgorzata Langer, Dr inż., Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauki, Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki
 • Barbara Politycka, dr hab., adiunkt, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Magdalena Śliwka-Kaszyńska, Dr nauk chemicznych, adiunkt, Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Organicznej
 • Bronisław Orłowski, Prof.dr hab. , Instytut Fizyki PAN
 • Sławomir Pimpicki, dr inż.,starszy wykładowca, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Robert Fedyk, mgr inż., Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 • Tomasz Palewski, Dr hab. Z-ca dyrektora , Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu
 • Barbara Apolinarska, doc. dr hab. , Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Janina Legendziewicz, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Andrzej Sandacz, dr hab., docent, Instytut Problemow Jadrowych im. A. Soltana
 • Urszula Markowska-kaczmar, dr inż. , adiunkt, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Wrocławska
 • Dariusz Kużelewski, mgr, asystent, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
 • Włodzimierz Marszelewski, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Stanisław Paszkowski, dr hab. , Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Konrad Ocalewicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warminsko-Mazurski
 • Maria Droba, dr hab., prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
 • Robert Szmytkie, doktorant, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 • Tomasz Pacyna, mgr, Ghostown Tech
 • Maria Sass-Gustkiewicz, prof.dr hab.inż. , Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Małgorzata Jankun-Woźnicka, dr hab , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Anna Kurowska, doktor n.tech,adiunkt, Politechnika Lodzka,Wydz. Biotechnologii i Nauk o Zywnosci
 • Adam Szynol, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Dziennikarstwa i Komuniikacji Społecznej
 • Bogusław Droba, dr hab., prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
 • Małgorzata Puchalska, dr, asystent, Uniwersytet Wrocławski
 • Arleta Matuszewska, mgr inż, Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Mariusz Felczak, mgr inż., asystent naukowo-dydaktyczny, Politechnika Łódzka
 • Barbara Grzelakowska-Sztabert, prof.dr hab., Instytut Biologii Doswiadczalnej im. Nenckiego PAN
 • Jacek Gliński, dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Jan Łoboda, profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
 • Grzegorz Kowalewski, doktor, adiunkt, UAM w Poznaniu
 • Wojciech Jakubowski, mgr inż., Ghostown Tech
 • Grażyna Żabińska-Olszak, dr, adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Piotr Frankiewicz, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki
 • Anita Franczak, dr n biol. adiunkt, Katedra Fizjologii Zwierząt UWM
 • Piotr Dębowski, dr hab., docent, Instytut Rybactwa Śródlądowego
 • Malgorzata Manteuffel-Cymborowska, dr hab., Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Jolanta Polkowska, Prof dr hab. Kierownik Zakładu Endokrynologii, Instytut Fizjologii i Żywienia PAN
 • Mateusz Bujko, mgr inż. doktorant, Centrum Onkologii Instytut
 • Jan Adamus, Dr n. chem., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Przemysław Tomczak, magister, doktorant, Uniwersytet Wroclawski
 • Lidia Martyńska, mgr, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Henryk Kozłowski, Profesor zwyczajny, dr hab., Uniwersytet Wroclawski, Wydział Chemii
 • Wojciech Jarmoc, dr inż., adiunkt, Katedra Fizyki, Politechnika Białostocka
 • Krzysztof Wisłocki, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Ryszard Gradziński, Prof. dr hab., czlonek rzeczywisty PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Janusz Drożdżyński, Profesor/ dr habilitowany/ profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Barbara Jaokiel, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Wroclawski
 • Izabela Brożek, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Rafał Nazarewicz, dr adiunkt, Akademia Morska
 • Agnieszka Żabska, asystent, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Beata Kurowicka, dr nauk biologicznych, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Magdalena Chmielowska, mgr inż., Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Marcin Kiedrzyński, mgr, asystent, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki
 • Halina Kwaśnicka, dr hab. inż., prof. Politechniki Wrocławskiej, Politechnika Wrocławska
 • Michał Slenczek, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Wroclawski
 • Robert Wieczorek, dr, Wniwersytet Wrocławski
 • Monika Janowicz, dr inż, adiunkt, SGGW KIŻiOP
 • Andrzej Sechman, Dr hab., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Władysław Hasiński, doktor habiliotwany, adiunkt, Uniwersytet Wroclawski
 • Anna Skarżyńska, doktor, adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Irena Fila, mgr inż., wykładowca, Uniwersytet Śląski
 • Krzysztof Iskra, doktor, st wykładowca, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Anna Gramza, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza, Poznań
 • Bogna Paczuska, doktor, adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz
 • Jarosław Nęcki, Dr inż. ,adiunkt, AGH Kraków
 • Maria J. Milewska, dr hab. inż., Katedra Chemii Organicznej Politechniki Gdańskiej
 • Daniel Stanisławski, mgr, AR Poznań
 • Witold Maciejewski, Prof. UAM, dr hab., Katedra Skandynawistyki UAM
 • Jacek Kowalski, dr inż., adiunkt, Instytut Elektroniki PŁ
 • Tadeusz Połoński, prof. dr hab. inż., Katedra Chemii Organicznej Politechniki Gdańskiej
 • Hanna Misiołek, dr hab.n.med.- adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Agnieszka Fischer, dr n. med., Śląska Akedemia Medyczna
 • Dariusz Król, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Monika Gąsiorowska, dr inż., asystent, Politechnika Szczecińska
 • Wacław Twardzik, prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Maria Tuteja-Krysa, mgr, asystent, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Bartosz Kempisty, Mgr, asystent, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molek
 • Jacek Podgórski, Dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Bożena Ojrzyńska, mgr, doktorantka, Instytut Psychologii PAN
 • Magdalena Zielińska, dr inż. / adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dominik Kopeć, mgr, asystent , Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 • Jan Kryszak, dr hab., Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowiskiego w Poznaniu
 • Ewa Karpel, dr hab.n.med., kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląska Akademia Medyczna
 • Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk, dr, asystent, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Wojciech Piotr Perz, dr st. wykladowca, AR Poznań
 • Monika Marzec, Dr , adiunkt, Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński
 • Elżbieta Wasilewska-Dziubińska, dr hab.n.med., Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Anna Gromada, dr, st. specjalista naukowo-tech., UMCS
 • Elżbieta Hudyma, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki Stosowanej
 • Tamara Galbarczyk, dr, adiunkt, UMCS w Lublinie
 • Barbara Szczęśniak-Fabiańczyk, mgr inż., starszy specjalista, Instytut Zootechniki, 32-083 Balice
 • Wanda Baer-Dubowska, Prof dr hab -kierownik Katedry Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna im K.Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Paweł Majewski, mgr inż. wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Jacek Kozłowski, dr hab, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ewa Straszecka, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Joanna Świderska, mgr, asystent, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Monika Kozłowska, prof. dr hab., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Teresa Orlikowska, prof. dr habil. , Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Iwona Dubielewicz, dr inż, adiunkt, Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki Stosowanej
 • Agata Chmurzyńska, mgr inż., doktorantka, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Leszek Reszka, magister, asystent, Katedra Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego
 • Tomasz Sakowicz, dr hab., adiunkt, Uniw.Łódzki, Z-d Cytogenet i Biol Mol Roślin
 • Małgorzata Pleszczyńska, dr, adiunkt, UMCS Lublin
 • Piotr Filipiak, dr, adiunkt, Wydział Chemii UAM, Poznań
 • Krystyna Soroka, dr inż., adiunkt, Politechnika Szczecińska
 • Bożena Oleszko-Kurzyna, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Piotr Popkiewicz, dr adiunkt, Katedra Ochrony Przyrody UŁ
 • Robert Wrzodak, mgr, Instytut Warzywnictwa im. E. Chroboczka
 • Ludwik Loska, emeryt, IFiIS AGH
 • Jolanta Ejfler, dr/adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Jacek J. Nowakowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Cezary Beker, dr, adiunkt, Katedra Dendrometrii, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Maria Rogowska, dr, Instytut Warzywnictwa im. E. Chroboczka
 • Magdalena Jaworzyńska, mgr, asystent, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Artur Bator, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Ewa Nogaj, dr n. med., Śląska Akedemia Medyczna
 • Przemysław Kosobucki, dr, asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Agnieszka Rybowska, dr inż., adiunkt, Akademia Morska
 • Anna Ziębińska-Witek, adiunkt, UMCS, Lublin
 • Bogdan Trawiński, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Danuta Wiechuła, dr hab. n. tech., Śląska Akedemia Medyczna
 • Tomasz Jacek, mgr inż., asystent, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Jan Walewski , docent, dr hab. med., kierownik Oddzialu Intensywnej Opieki Hemato-Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie
 • Izabela Sztamberek-Gola, mgr. asystent, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych Opole
 • Maria Jerzykiewicz, dr, adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Sławomir G. Kozłowski, prof. dr hab.%, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Liblinie
 • Zbigniew lisik, dr hab inż, profesor nzw., , Politechnika Łódzka
 • Katarzyna Majcher, Mgr, doktorantka, asystent, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Michał Tomaszewicz, mgr inż. architekt, wykładowca, doktorant PW, WSINF, WSSIP, Uniwersytet Łódzki
 • Joanna Hydzik, mgr inż., doktoant, AGH Kraków
 • Roman Teisseyre, profesor , Instytut Geofizyki PAN
 • kRYSTYNA mARIA jANAS, PROF. DR HAB., uNIWERSYTET łÓDZKI
 • Zbigniew Szpunar, Dr inż., Politechnika Wrocławska
 • Marcin Olejnik, magister inżynier/instruktor, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Ewa Wolińska-Witort, dr adiunkt, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego -Warszawa
 • Bożenna Olszańska, Prof.dr.hab. (Profesor), Inst.Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 • Szymon Krzywda, Dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewocza
 • Marian Pietrzak, dr inz., adiunkt, Akademia Rolnicza, Poznan
 • Jacek Chełmiński, inż., Starszy specjalista, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Marta Boniśniak, mgr, doktorantka, Instytut Filologii Angielskiej, UAM Poznań
 • Małgorzata Posmyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Henryk Pietras, prof zw. dr hab., Wyższa Szkoła Filoz.-Pedagog.Ignatianum w Krakowie
 • Jaroslaw Dziadek, dr hab. docent, Centrum Biologii Medycznej
 • Piotr Brągoszewski, doktorant, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Henryk Zieliński, dr hab docent, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Marek Cebrat, dr, adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Agnieszka Soszyńska-Maj, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Sławomir Makowiec, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Elżbieta Chmielewska, dr n.med., adiunkt, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Mieczysława Giercuszkiewicz-Bajtlik, dr inż. adiunkt, Instytut Ochrony Środowiska
 • Jerzy F. Kołodziejski, Prof dr hab. inż., Instytut Technologii Elektronowej
 • Marian Siwiak, magister biologii/doktorant IBB PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Wojciech Bałus, prof. dr hab. , Instytut Historii Sztuki, UJ
 • Tadeusz Szczutko, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
 • Joanna Arkusz, mgr, Instytut Medycyny Pracy
 • Jerzy Sas, dr inż. adiunkt, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Wrocławska
 • Magdalena Kotowska, mgr inż., Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • Hubert Morańda, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Paweł Śliwiński, mgr, asystent, Politechnika Gdańska
 • Beata Wielgus-Kutrowska, Doktor, adiunkt, Wydział Fizyki UW
 • Aleksander Filarowski, Dr, Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski
 • Dorota Bartosz, wykładowca, POlitechnia Śląska
 • Daniela Szaniawska, dr hab.inż., prof. nadzw.,, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Zakład Sozologii Wód, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • Teresa Tymieniecka, dr hab., Uniwesytet Warszawski, Wydz. Fizyki,
 • Jan Górski, dr hab. inż., profesor nadzw., Politechnika Rzezszowska, Politechnika Rzeszowska
 • Katarzyna Staszak, dr inż, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Przemysław Ślusarczyk, , Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • Monika Arciszewska, dr, fizyk, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Krzysztof Wygoda, dr , adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Izabela Nowak, asystent, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Anna LAskowska, doktor, adiunkt 1600 PLN netto, IITD PAN
 • Agnieszka Mech, mgr/doktorant, Instytut Niskich Temperatur I badań Strukturalnych, PAN
 • Edwin Makarewicz, dr hab.inż. prof.nadzw.ATR, Alkademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Marcin Kryjak, mgr, absolwent filologii polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Elżbieta Myślińska, Prof.dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Wioleta Łuszczek, dr, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Katarzyna Sikora-Łępicka, dr inż., Politechnika Łódzka
 • Ryszard Jakubas, Prof. dr hab., Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, dr hab., prof. nadzw.AR, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Wojciech Szewczyk, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Andrzej Hutorowicz, dr hab., docent, Instytut Rybactwa Śródlądowego
 • Krystyna Dąbrowska, dr, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Krzysztof Arent, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki
 • Jan Suschka, prof dr hab inż. , Akademia Techniczno Humanistyczna Bielsko-Biała
 • Elżbieta Jamroz, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Dr inż.Dyrektor d/s naukowo-badawczych, INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, ŁÓDŻ
 • Małgorzata B. Majewska, dr, adiunkt, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Jolanta Kamińska, mgr, doktorantka, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Izabela Jabłońska-Barna, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Jerzy Gołosz, dr, adiunkt, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • Renata Budzyńska, mgr, doktorant, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Edyta Majorczyk, mgr, doktorant, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Katarzyna Kupiszewska-Grzybowska, marister filologii polskiej, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Aurelia Ślusarkiewicz-Jarzina, dr, adiunkt, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • Helena Wachowska, prof. dr hab., prof. zw., Wydział Chemii UAM, Poznań
 • Szymon Ostrowski, dr, adiunkt , Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
 • Waldemar Goldeman, dr inż., asystent naukowo-dydaktyczny, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Irena Nalepa, Prof. dr hab., profesor, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
 • Aldona Przyborska-Szulc, magister filologii polskiej, Instyut Języka Polskiego PAN
 • Marian NIEZGODA, dr hab.profesor nadzwyczajny UJ, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Aleksandra Pietkiewicz, mgr inż. biolog, CBMiM PAN Łódź
 • Radomir Jaskuła, Mgr/asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Grzegorz Wielgosiński, dr inż., Politechnika Łódzka
 • Adam Drzewicki, dr inż., adiunkt , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Daria Drabczak-Skrzypek, mgr,analityk medyczny, Instytu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Barbara Rybak, dr adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa A. Grzybowska, dr, Centrum Onkologii, Warszawa
 • Łukasz Pęczek, mgr asystent, CBMiM PAN Łódź
 • Franciszek Gramatyka, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach - IMiUE
 • Jan R.E. Taylor, dr hab., prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 • Maria Kowalik, prof. dr hab. profesor, Akademia Rolnicza W Krakowie
 • Zbigniew Endler, Prof. dr hab., UWM w Olsztynie, Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa, Katedra Ekologii stosowanej
 • Lucyna Słomińska, dr hab. /profesor UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Joanna Lewartowska, mgr inż. starszy specjalista bad-techn., Instytut Włókiennictwa, Łódź
 • Maciej Urban, dr inż. adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Anna Kubczak, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Więcek, dr inż., asystent naukowo-dydaktyczny, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 • Marcin Moszyński, dr, adiunkt, Wydz. Matematyki Inf. i Mech. Uniwersytetu Warszawskiego
 • Marcin Barski, dr/adiunkt, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski
 • Robert Pietrzak, dr, adiunkt, Wydział Chemii UAM, Poznań
 • Barbara Juśkiewicz-Swaczyna, dr, adiunkt, UWM w Olsztynie, Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa, Katedra Ekologii stosowanej
 • Maria Hurnik, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Aleksandra Specjał, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Ewa Katzenellenbogen, Dr, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Dośw. PAN, Wrocław
 • Eugeniusz R. Grela, Prof. dr hab. , Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Mariusz Szmyt, doktorant, UWM Olsztyn
 • Magdalena Regel-Rosocka, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jolanta Plewako, Dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Agnieszka Fihel, doktorant, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Barbara Różalska, prof. dr. hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Łódzki
 • Wojciech Gorczyca, dr hab, docent, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Andrzej J. Nowak, Prof. dr hab. inż., Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
 • Joanna Duriasz, dr, adiunkt, UWM w Olsztynie, Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa, Katedra Ekologii stosowanej
 • Anna Zoglowek, dr inż., Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Marek Kubiak, mgr inż., doktorant, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
 • Piotr Józwiak, mgr inż. , Politechnika Łódzka, Katedra Innowacji i Marketingu
 • Aleksandra Ponitka, dr, adiunkt, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 • Agnieszka Kondrat, mgr inż., doktorant, INTiBS PAN
 • Grzegorz Szymański, doktor nauk technicznych, Politechnika Łódzka, Katedra Innowacji i Marketingu
 • Mariusz Łaciak, Dr inż. adiunkt, AGH. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Ewa Serwicka-Bahranowska, Profesor dr hab., profesor, z-ca dyrektora ds. naukowych, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 • Agnieszka Sajdak, mgr, asystent, Uniwersytet Rzeszowski
 • Małgorzata Wąsowska, doktorantka UW, asystent IBA, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Marcin Stępień, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Jacek Rybka, dr, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Jan Artymiuk, Dr inż. adiunkt., AGH
 • Szymon Wilk, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
 • Katarzyna Kozioł, mgr, asystent, Uniwersytet Rzeszowski
 • Eleonora Gabryszewska, Doktor, adiunkt , Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
 • Wanda Małgorzata Krajewska, prof.dr hab., prof.zw, Uniwersytet Łódzki
 • Korneliusz Miksch, Prof. dr hab. inż., prof. zwyczajny, Politechnika Śląska
 • Wiera Sądej, Dr hab., prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie,
 • Ewa Pirożnikow, doktor, starszy wykładowca, Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Mariusz Pietrowski, dr adiunkt, Wydział Chemii UAM, Poznań
 • Sylwia Flis, dr, adiunkt, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Alicja Łaska - Formejster, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Maria Romerowicz, mgr, asystent, Uniwersytet Rzeszowski
 • Mariola Wróbel, doktor, adiunkt, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Wanda Lipczynska-Łojkowska, dr med. adiunkt, I Kl.Neurologiczna Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Stanisław Lochyński, dr hab. inż., Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Janusz Heller, Dr hab.prof. UWM, kierownik Katedry Makroekonomii i Doktryn Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomiczny , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Michał Zieliński, doktor, adiunkt, Wydział Chemii UAM, Poznań
 • Wojciech Nasierowski, Profesor dr Hab. inz inz, Wyzsza Szkola Humanistyczno Ekonomiczna
 • Jerzy Weber, prof. dr hab. , Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Krzysztof Górecki, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznainu, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Dorota Michalska-Hejduk, dr, adiunkt, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki
 • Janusz Serwatowski, Profesor, Politechnika Warszawska
 • Wojciech W. A. Kowalski, dr inż., st.wykładowca, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody AR, Szczecin
 • Małgorzata Herman, dr asystent, Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii
 • Anna Bochynska, dr n.med., adiunkt, Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa ul. Sobieskiego 9
 • Jolanta Kopka, dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Grzelak Mieczysław, dr adiunkt, Akademia Rolnicza
 • Dariusz Boruszko, dr inż./adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Lidia Gawlik, dr inż., Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Gospoadrki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Wlodzimierz Kuran, dr n. med., adiunkt, Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszaw ul. Sobieskiego 9
 • Dorota Pietrzak, dr inż. adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Halszka Osmólska, dr habil. profesor zwyczajny, Instytut Paleobiologii PAN
 • Stanisław Włodek, dr inż., adiunkt, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
 • Julia Kaźmierczak-Barańska, mgr, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Maciej Sobieszczański, prof. dr hab. inż. - emerytowany nauczyciel akademicki, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Teresa Kral, Dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Waldemar Paździoch, dr inż., adiunkt, Politechnika Szczecińska
 • Marcin Ignaczak, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • KrzysztofTor, dr,praw , adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Robert Szczęsny, mgr, asystent, UMK
 • Bartosz Jagusztyn, mgr inż., naukowo-techniczny, Uniwersytet Rzeszowski
 • Beata Sawicka, lekarz medycyny, Instytut Psychiatrii i Neurologii. I Kl. Neurologiczna
 • Andrzej Biskupski, dr. inż., adiunkt, Unstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
 • Wojciech Górecki, prof.dr hab.inż. , Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Edyta Wróbel, dr n. biol., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Andrzej Chludziński, doktor, -
 • Danuta Kalemba, dr hab., prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Katrzyna Sipa, asystent, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Stanisław Jeżowski, doc. dr hab. , Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • Sławomir Brzezowski, doktor, starszy wykładowca, Innstytut Fizyki UJ
 • Mariusz Włodarczyk, inż., Encore
 • Agata Jacewicz, doktorantka, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Anna Smok, mgr inż., Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Rafal Rola, dr n. med. adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Magdalena Zielinska, dr n. med. adiunkt, Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej
 • Maria Jastrzębska-Ber, mgr, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Przemysław Kateusz, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska, Gliwice
 • Adam Łuczak, mgr inż., Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Andrzej Krawczyk, profesor dr hab, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy instytut Badawczy
 • Adam Krogulski, dr adiunkt, Państwowy Zakład Higieny
 • Grzegorz Kowal, doktor, Uniwersytet Wrocławski
 • Marek Kwiatkowski, magister, kierownik biblioteki , Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki
 • Zbigniew Zapałowicz, dr inż. adiunkt, kierownik laboratorium, Politechnika Szczecińska
 • Jacek Józef Piszczek, dr, adiunkt, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, TSD Toruń
 • Andrzej Krajewski, mgr, umbrella
 • Magda Derkacz, mgr, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Beata Łodyga, mgr, asystent, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Janusz Czerwiński, dr nauk przyrodniczych, wykładowca, kierownik zakładu, Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Jarosław Kański, Dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Krzysztof Grudziński, , Tunatech
 • Stefan Taczanowski, Prof. dr hab. , Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki
 • Adrianna Łoniewska-Lwowska, mgr, asystent, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Joanna Szynowska, St wykładowca, Plitechnika Śląska
 • Dorota ROWICKA, mgr wykładowca, Uniwersytet Warszawski, IPSiR
 • Robert Olek, dr, adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Anna Rząsa, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza Wrocław
 • Katarzyna Czaczyk, dr inż. /adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Halina Sienkiewicz-Jarosz, dr n. med, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 • Joanna Augustynowicz, adiunkt, dr, Zakład Biochemii, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Katarzyna Skolasińska, doktor, adiunkt, Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Magdalena Cąkała, mgr , Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Małgorzata Stefaniuk, asystent, dr, Zakład Biochemii, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Andrzej Kocowicz, dr inż., adiunkt, A.kademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Jolanta Łukasiewicz, dr, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Małgorzata Gumienna, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Piotr Mrówka, mgr inż. , asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Paweł Kupiszewski, mgr, st. dokumentalista inż., Instytut Języka Polskiego PAN
 • Tomasz Stosik, dr inż., asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz
 • Selim Kryczyński, Profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Halina Wysokińska, prof. dr hab. Kierownik Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny
 • Lesław H. Haber, profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Tomasz R. Szymborski, mgr inż., Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Jacek Gralewski, mgr inż, asystent, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
 • Piotr Romaniuk, dr inż, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Halina Wysokińska, prof. dr hab. Kierownik Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Agnieszka Hałas, dr adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki
 • Wojciech Wójcik, mgr, st. wykładowca, Politechnika Białostocka
 • Jan Urbaniak, dr, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Beata Kowalska, mgr asystent, Instytut Warzywnictwa im Emila Chroboczka
 • Marek Wilczyński, prof. UAM dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Łukasz Bielecki, dr, adiunkt, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Janusz Majecki, dr, Uniwersytet Lodzki
 • Krzysztof Gościński, mgr inż., Instytut Fizyki PAN
 • Wiesław Morawski, dr, adiunkt naukowo-badawczy, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Krystyna German, dr hab., adiunkt , Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński
 • Ewa Ciepichał, mgr inż. , IBB PAN Warszawa
 • Stanisław Wróbel, dr hab. docent, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
 • Krzysztof Markowicz, dr, adiunkt, Instytut Geofizyki Uniwersytet Warszawski
 • Elżbieta Pajtasz-Piasecka, dr, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Mikołaj Olejniczak, dr, adiunkt, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Agnieszka Ścibior, Dr, adiunkt, KUL Jana Pawła II
 • Jerzy Lange, prof.dr hab. emeritus, Politechnika Warszawska
 • Agnieszka Oponowicz, mgr, doktorant, Wydział Biologii, UWM, Olsztyn
 • Małgorzata Zielke, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Weber Ryszard, dr hab. docent, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
 • Mariusz Palak, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie
 • Dorota Adamiec, mgr filologii polskiej, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Danuta Sosnowska, dr hab., docent, Instytut Ochrony Roślin
 • Narcyz, Mirosław Grzesik, prof. dr hab. inż., profesor, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
 • Małgorzata Schollenberger, dr hab, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Tomasz W. Bralewski, dr inż., asystent, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Jan Stawczyk, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Zofia Madeja, dr inż., ukonczone st. doktoranckie na Akademii Rolniczej w Poznaniu, obecnie PostDoc.Cambridge University
 • Hubert Bartosz, Dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Magdalena Nawara, mgr, asystent, Instytut Matki i Dziecka
 • Sławomir Kornaś, Dr inż, adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Beata Greb-Markiewicz, doktor, adiunkt, Politechnika Wroclawska Wydzial Chemiczny
 • Halina Kleszczyńska, dr hab. prof. nadzw., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Urszula Smolińska, doc. dr hab., Instytut Warzywnictwa
 • Mariola Wojtczak, dr, asystent, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Robert Troć, Prof.dr hab. , Inst.Nisk.Temp. i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 • Grzegorz Galiński, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Grażyna Kuszmider , dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej
 • Agnieszka Gil - Świderska, Dr, adiunkt, Akademia Podlaska
 • Wojciech Miziniak, Mgr inż. asystent , TSD Toruń, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 • Mieczysław Płocica, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Rafał Wołosiak, dr inż., adiunkt, SGGW, Wydział Technologii Żywności
 • Marcin Szeląg, mgr inż., doktorant, Politechnika Poznańska
 • Elżbieta Jeleńska, mgr, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Krzysztof Sieradzki, dr, adiunkt, Rockefeller University, New York
 • Krystyna Snarska, mgr inż. asystent, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu TSD Białystok
 • Witold Wielicki, prof.dr hab., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Ryszard Skrzypek, Prof. dr hab., prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Edyta Kalińska, mgr , Uniwersytet Warszawski, Instytut Geologii Podstawowej
 • Lucyna Przywara, mgr inż., wykładowca, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej
 • Natasza Borodynko, dr inż/adiunkt, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 • Maciej Hejger, dr, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Tomasz Kałuski, mgr, asystent, Instytut Ochrony Roślin
 • Marcin Schmidt, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Sławomir Wawak, Mgr, Asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Maciej Karpiński, dr, Instytut Językoznawstwa UAM
 • Roman Kołacz, Prof.dr , Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Danuta Kalińska, dziennikarz, Wydawnictwo KWADRYGA - Gazeta Farmaceutyczna
 • Cezary Łukawski, Mgr, Uniwersytet Warszawski
 • Halina Podsiadły, Dr adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski
 • Katarzyna Baranowska, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Wojciech SUSKI, prof.dr hab. , Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN i Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Mag
 • Adam Tylicki, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Zofia Karwecka, Dr adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski
 • Artur Niedźwiedź, lek wet, asystent, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Alina Wieliczko, PROF.DR HAB., profesor , Akademia Rolnicza
 • Marek Bartoszewicz, mgr/asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Anna Nynca, doktorantka, Katedra Fizjologii Zwierząt, UWM, Olsztyn
 • Magdalena Rudzińska, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Paulina Kober, mgr inż., doktorant, Centrum Onkologii - Instytut
 • Agata Maksymowicz, dr, adiunkt, AGH, Wydz, Nauk Społecznych Stosowanych
 • Zenon Gajdzica, dr, Uniwersytet Śląski w katowicach
 • Katarzyna Hamer-Gutowska, dr, Instytut Psychologii PAN
 • Roman Mazurkiewicz, dr hab. prof. AP w Krakowie, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Józef Augustyn SJ, dr hab, Profesor Wyższej Szkoły Filozoficzno Pedagogicznej w Krakowie Ignatianum
 • Marek Solecki, dr inż., adiunkt, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
 • Marzena Mamak - Zdanecka, dr, wykładowca, AGH, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych
 • Piotr Borek, dr , Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Barbara Patorczyk-Pytlik, dr hab. prof. nadzw. AR Wrocław, Katedra Żywienia Roślin; Akademia Rolnicza Wrocław
 • Joanna Cybinska, dr , asystent, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Aleksandra Cieślikowa, Prof. dr hab., Przwodnicząca Rady Naukowej IJP PAN , Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
 • Elżbieta Jagiełło, Dr inż., starszy wykładowca, Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczej we Wroclawiu
 • Beata Sadowska, dr, adiunkt, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Uniwesytet Łódzki
 • Paulina Gawryszewska-Wilczyńska, dr, adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Radosław Rogało, mgr inż., Instytut Ochrony Roślin TSD Białystok
 • Monika Solecka, dr, adiunkt, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
 • Dorota Michałowska, mgr inż., asystent, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
 • Marian Wolszczak, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Danuta Wolfram-Romanowska, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Lech Zwierzchowski, Profesor, Instytut genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
 • Jakub Gutowski, mgr, WSFiZ
 • Teresa Brej, dr hab., Akademia Rolnicza, Wrocław
 • Monika Branicka, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Maciej Wójcikowski, dr inż.adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,WWNiG
 • Magdalena Eljaszuk, mgr, doktorantka, Instytut Studiów Społecznych UW
 • Wojciech Sikorski, mgr. inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Sławomir Hausman, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Maria Walencka, dr, starszy wykładowca, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Uniwesytet Łódzki
 • Radoisław Spychaj, dr inż, adiunkt, Akademia Rolnicza Wrocław
 • Paweł Kisielow, prof.dr , Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Hanna Hamer, dr , SGGW
 • Stefan Szarlik, dr inż. ; kierownik zakładu, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Zbigniew Jaegermann, dr inż., Instytut Szkła i Ceramiki
 • Agnieszka Szpecht-Potocka, dr n.biol., adiunkt, Instytut Matki i Dziecka
 • Arkadiusz Kobiera, dr inż., adiunkt, Instytut Techniki Cieplnej PW
 • Andrzej Wiśniewski, mgr, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Agnieszka Gniazdowska-Piekarska, dr, adiunkt, Katedra Fizjologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Anna Mondry, dr hab., adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Joanna Pokorny, dr inż./adiunkt, Katedra Botaniki i Ekologii Roślin, Akademia Rolnicza
 • Mirosław Czarnecki, dr hab., profesor nadzw. U. Wr., Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Maria Wojtatowicz, Prof.dr hab., prof. nadzw. AR we Wrocławiu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności; Akademia Rolnicza, Wrocław
 • Wiesław Bielak, mgr inż., Politechnika Rzeszowska
 • Anna Kolasa, dr adiunkt, Akademia Górnicz-Hutnicza im.St.Staszica Kraków
 • Katarzyna Bogusz, mgr, asystent, Akademia Podlaska
 • Renata Bogatek-Leszczyńska, dr, adiunkt, Katedra Fizjologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Wiesław Ziaja, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
 • Zbigniew Ochal, dr adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydz. Chemiczny
 • Anna Okońska- Walkowicz, dr starszy Wykładowca, AGH WNSS
 • Małgorzata Michalcewicz, asystent/ dr inż. , ATR Bydgoszcz
 • Grzegorz Sapikowski, Doktor, Adiunkt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Ryszard Miszczyński, dr /adiunkt, Akademia Jana Długosza w Częstochowie
 • Marek Suwara, dr, asystent, Instytut Filozofii UJ
 • Elzbieta Janik, dr inz., adiunkt, Instytut Fizyki PAN
 • Piotr Witosławski, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Tadeusz Czarnik, dr, asystent, Instytut Filozofii UJ
 • Czesław Przybyła, prof. dr hab. inż. profesor, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Bogusław Więcek, dr hab. inż., prof Politechniki Łódzkiej, Politachnika Łódzka
 • Krzysztof Jaroma, mgr, Uniwersytet w Bialymstoku
 • Dariusz Kmieciak, dr, adiunkt, Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, AM Poznań
 • Monika Jachowicz, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Tadeusz Stefaniak, Prof. dr hab. wet., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • ROMAN WICHOWSKI, Dr hab. inż. , prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
 • Ewa Lech-Marańda, dr n. med., adiunkt, Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Małgorzata Szpakowska, dr, st.specjalista nauk-techniczny, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Anna Wawrzynska, dr, asystent, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Małgorzata Lasik, doktor, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Mirosław Żmijewski, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Maria Dąbrowska-Partyka, dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filologii Słowińskiej UJ
 • Jacek Kwiatkowski, dr, adiunkt, UMK w Toruniu
 • Piotr Widłak, Doc. dr hab., Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
 • Ingeborga Jarzyna, dr, adiunkt, Instytut Botaniki, Uniwersytet Warszawski
 • Kazimierz Wojciech Pyć, dr inz., starszy wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Monika Trzebiatowska-Gusowska, mgr inż., doktorantka, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Beata Winiarska, mgr inż., doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Piotr Witek, Dr, adiunkt, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Anna Kamecka, doktor, adiunkt, Akademia Podlaska
 • Tadeusz Kobierzycki, dr hab. - prof. AMFC w Warszawie, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie
 • Ewa Gregoraszczuk, Prof dr hab, prof zwyczajny UJ, Uniwersytet Jagieloński
 • Barbara Oczkowa, doktor, st. wykładowca, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, Kraków
 • Artur Wandycz, dr, adiunkt, Uniwersytet Zielonogórski
 • Małgorzata Zajdel, dr inż/ adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza
 • Pawel Staszel, dr, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski
 • Elżbieta Skórska, dr hab., prof. nadzw. AR, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Lesław Kaliński, mgr filologii polskiej, dziennikarz, emeryt
 • Antoni Zajdel, Dr hab. inż. , adiunkt, Politechnika Śląska
 • Magdalena Piegza, lek. asystent, Śląska Akademia Medyczna
 • Agnieszka Gomułkiewicz, mgr, Akademia Medyczna
 • Agnieszka Wacnik, dr, adiunkt, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
 • Andrzej Aranowski, mgr asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Dariusz Kaczorowski, prof. dr hab., profesor, Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN
 • Krzysztof Bielecki, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Maciej Kazimierski, mgr, ref.ds. Informacji i Wydawnictw , Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Elżbieta Biller, dr inż. adiunkt, SGGW
 • Katarzyna Lisowska, dr n. biol., Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
 • Cezary Gonera, dr hab., adiunkt, Instytut Fizyki, Uniwersytet Łódzki
 • Elżbieta Bednarska, prof. dr hab. , Uniwersytet M. Kopernika, Toruń
 • Barbara Chmielewska, dr inż., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 • Jan zabielski, dr hab. Jan zabielski, prof. nadzwyczajny AR, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Jedrzej Antosiewicz, dr hab. , Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Joanna Sarzyńska, dr, adiunkt, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Czesław Rybicki, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo - Hutnicza WWNiG
 • Anna Herman-Antosiewicz, dr adiunkt, Uniwersytet Gdanski
 • Anna Wolska, doktor, adiunkt, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Katarzyna Kaliszewska, mgr, doktorant, Instytut Pasychologii, UAM
 • Barbara Żarowska, dr inż., adiunkt , Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Piotr Obidziński, mgr asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Maciej Rossa, mgr geoinformatyk, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Anna Szemik-Hojniak, Dr-Adiunkt, Wydział Chemii Uniw.Wrocławskiego
 • Bogdan Stefanowicz, Prof. dr hab. , Szkoła Główna Handlowa
 • Romuald Gwiazdowski, dr inż., adiunkt, Instytut Ochrony Roślin
 • Ewa Kurowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Agata Klimkowska , mgr, asystent , Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych, Falenty
 • Danuta Minta-Tworzowska, prof. UAM, dr hab., Instytut Prahistorii UAM
 • Paweł F. Góra, dr, adiunkt, Instytut Fizyki UJ
 • Edyta Brzóska-Wójtowicz, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Opozda, Dr , adiunkt, Instytut Chemii Akademia Świętokrzyska
 • Maciej Czeremski, mgr, doktorant , Instytut Religioznawstwa UJ
 • Paweł P. Jagodziński, dr hab. Adiunkt, Akademia Medyczna Poznań
 • Sebastian Gnat, mgr asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Tomasz Strabel, Dr inż. , Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Piotr Środa, dr, Instytut Geofizyki PAN
 • Henryk Bujak, dr hab., profesor nadzwyczajny, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Michał Lubicz Miszewski, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Agata Różycka, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Ewa Matyjaszczyk, dr kierownik zakładu, Instytut Ochrony Roslin
 • Jaroslaw Badera, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Magdalena Kamińska, mgr asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Robert Muszyński, dr inż. adiunkt, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki, Politechnika Wrocławska
 • Adam Sobolewski, dr, adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Władysław Mitianiec, dr inż. adiunkt naukowo-dydaktyczny, Politechnika Krakowska
 • Mirosław Majewski, kierownik Pracowni Biologii Molekularnej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Klinika Hematologii
 • Mariusz Janiak, mgr inż. doktorant, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki, Politechnika Wrocławska
 • Danuta Witkowska, dr, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, 53-114 Wrocław
 • Tomasz Gortat, doktor, adiunkt, Zakład Ekologii, Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Zabłocka, dr hab., Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa
 • Zbigniew Staszak, Dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki Stosowanej
 • Olga Wrońska, dr adiunkt, Katedra Filologii Romańskiej
 • Izabela Lubowiecka, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Dorota Bugnacka, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Agata Adamczyk, dr, adiunkt, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
 • Barbara Wołyńska, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Poznańska
 • Agnieszka Salamon, mgr inż., asystent, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Małgorzata Szumacher-Strabel, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Wlodzimierz Jaskolski, Prof. dr hab., Instytut Fizyki UMK
 • Piotr Solarz, Dr, adiunkt, INTiBS PAN
 • Jakub Mazurek , dr inż. adiunkt , Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Zygmunt Gontarz, dr hab. inź. profesor nzw. PW, Politechnika Warszawska
 • Jerzy Bal, Prof. dr hab. , Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 • Barbara Szteke, prof. dr hab. , Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Janusz Ozonek, dr hab. inż., prof. PL, Politechnika Lubelska
 • Ryszard W. Adamiak, Prof. dr hab. , Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Andrzej Michalski, dr nauk matematycznych, adiunkt, Katedra Matematyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • Helena Kubicka , Doc. dr hab. , Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN
 • Anna Gągor, mgr, doktorant, INTiBS PAN Wrocław
 • Bartosz Witkowski, asystent, mgr, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonometrii
 • Paweł Pohl, Dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Anna Grabowska, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Dorota Bonarska-Kujawa, dr inż/ adiunkt , Katedra fizyki i Biofizyki, AR Wrocław
 • Anna Styszyńska, doktor / adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Jerzy Kaźmierczak, dr, adiunkt, uniwersytet Wrocławski
 • Jadwiga Żogał, mgr, Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN
 • Marian Drużkowski, dr hab, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Elzbieta Speina, Doktor/Adjunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Tomasz Jaworski, mgr inż., Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
 • J. Renata Ochocka, prof.dr hab. , Akademia Medyczna
 • Wanda Stolarska, mgr geografii ekonomicznej, INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA
 • Radosław Lisiecki, mgr, doktorant, INTiBS PAN
 • Ewa Piątkowska-Janko, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Dariusz Hreniak, dr, adiunkt, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Agnieszka Gomułkiewicz, mgr, doktorant, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Piotr Kosiński, profesor, profesor zwyczajny, Instytut Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dariusz Błażejczak, dr inż. adiunkt, AR Szczecin
 • Joanna Kowalówka-Zawieja, dr n. farm , Katedra Toksykologii AM w Poznaniu
 • Maciej Michalski, dr, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mariusz Czarnecki, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki
 • Krystyna Palka, dr hab.inż., profesor AR, Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Jerzy Chełkowski, Prof.dr.hab., Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • Jaromir Michałowicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Maria Janusz, dr hab. docent, Instytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej PAN
 • Katarzyna Głowacka, doktorant, Instytut Gentyki Roślin PAN w Poznaniu
 • Michał Piegza, dr inż.; adiunkt, AR we Wrocławiu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 • Izabela Kowalska-Paszt, dr hab. prof. ndzw., Uniwerstet Szczeciński
 • Agnieszka Paderewska, mgr inz., absolwent, SGGW
 • Marzanna Łusiak-Szelachowska, Dr, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • Sławomir Oszczepalski, dr hab., docent, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Zenon Gajdzica, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Agata Banaszek, dr, adiunkt, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Teresa Dzikowska, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Leonid Kompanets, prof. dr hab. inż.; prof. zw. , Politechnika Częstochowska
 • Przemysław Dereń, Dr hab. inż, Docent, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Danuta Stanulewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Kruk, dr, adiunkt, BiOŚ, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Ostrowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Andrzej M. Skrzypiec, dr, Uniwersytet Wrocławski
 • Barbara Kłapcińska, prof dr hab., kierownik Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Wioletta Kawiecka, magister, asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Jacek Chądzyński, doktor, Uniwersytet Łódzki
 • Waldemar Rebizant, dr hab. inż., adiunkt, prodziekan Wydziału Elektrycznego, Politechnika Wrocławska
 • Jacek Nowak, Dr n. med. , Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Andrzej Ber, Doc.dr hab. , Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 • Dżamila Bogusławska, Magister inżynier, asystent, Uniwersytet Zielonogórski
 • Andrzej Żyromski, dr hab. inż., profesor nadzw AR, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska AR Wrocław
 • Tomasz Pędziński, Dr , adiunkt, Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu
 • Ewa Matczak-Jon, dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Ewa Modrzejewska, dr, Uniwersytet Gdański
 • Magdalena Kalisiak-Mędelska, doktor, Uniwersytet Łódzki
 • Dariusz Kucharczyk, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Maria Jastrzębska, adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, Uniwersytet Gdański
 • Marzena Szmyt, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Szczęsny Skibiński, profesor , Uniwerystet im. Adama Mickiewicza
 • Andrzej Wasiak, doktor adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Robert Wejkowski, Dr inż, adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Urszula Woźnicka, Doc. dr hab. , Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, Kraków
 • Jadwiga Bohdanowicz, dr/adiunkt, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 • Antoni Pluta, dr inż. starszy wykładowca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Anna Berthold, dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Magdalena Kowalewska, mgr, asystent naukowy, Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa
 • Grażyna Krasnowska, dr hab. adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Magdalena Zapędowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Borowiecka, mgr inż. asystent doktorant, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • Sylwia Pieńkowska, mgr, UWM Olsztyn
 • Marek Młyńczak, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Janusz Niewolski, dr inż. , Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki
 • Janusz Matuszyk, dr, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • Anna Jerzak vel Dobosz, doktorant, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie
 • Elzbieta Pleszczynska, prof.dr hab., profesor, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Przemysław Kazienko, dr inż, Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Boryski, prof. dr hab., dyrektor naukowy, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Aleksander Szwedek, prof. zw. dr hab. , Filologia Angielska UAM Poznan
 • Andrzej Mianowski, prof. dr hab. inż., prof. zw., Politechnika Śląska
 • Bogusław Broda, dr hab. prof. nadzw. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Adam Tomaś, mgr inz. , asystent, Politechnika Częstochowska
 • Wirgiliusz Duda, prof. dr hab., prof.zw., Uniwersytet Łódzki
 • Tomasz Radko, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Krzysztof Tchoń, Prof. dr hab. inż. , Prof. zw., Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki
 • Ewa Ingier-Stocka, Doktor, adiunkt , Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii
 • Halina Komorowska, Dr, adiunkt,, Zakład Mikologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46; 31-512 Kraków
 • Andrzej Jeżowski, prof. dr hab., INTiBS PAN, Wrocław
 • Krzysztof Pulikowski, dr hab., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Maciej Raciborski, mgr, kierownik administracyjny wydziału, Politechnika Poznańska
 • Paweł Węgorek, dr.nauk rolniczych - adiunkt, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 • Tomasz Tyranowski, student, Uniwersytet Jagielloński
 • Ewa Ingier-Stocka, dr, adiunkt , Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii
 • Wojciech bartkowiak, dr inż., adiunkt, Instytut Chemii fizycznej i Teoretycznej, Politechnika Wroclawska
 • Leszek Rycerz, dr hab, adiunkt , Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii
 • Adam Gryff-keller, Profesor, Politechnika Warszawska
 • Elżbieta Sobiesczańska, mgr socjologii, starszy wykładowca, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Wojciech Barszczewski, dr inż., adiunkt, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Jacek Siciński, dr hab., profesor UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Kula, doktor, adiunkt, Akademia Świętokrzyska
 • Dorota Dłubek, Doktor, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • Bogdan Wojciszke, prof dr hab, Instytut Psychologii PAN
 • Ryszard Kierzek, prof. dr hab.; profesor, Instytut Chemii Bioorganicznej
 • Tomasz Szuk, dr inż., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Aneta Kaniak, Dr, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Romuald B. Beck, prof. nzw. dr hab., Politechnika Warszawska
 • Tomasz Tarko, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Aleksander Poreda, mgr inż., pracownik techniczny, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Elżbieta Sochacka, dr hab. adiunkt, Instytut chemii organicznej PŁ
 • Andrzej Ambroziak, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Aleksandra Duda-Chodak, Dr/asystent, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Józef Górski, prof.dr hab. Z-ca Dyrektora , Instytut Geologii, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 • Janusz Sarapuk, Dr hab.,prof. nadzw., Katedra Fizyki i Biofizyki, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Mirosław Grabowski, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Zofia Mielke, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Ireneusz Felisiak, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Krzysztof Kowalski, dr hab. prof. nadzw. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Danuta Szczerbińska, dr hab., adiunkt, Akademia Rolnicza
 • Halina Kruczek, dr hab. inz. , adiunkt , Politechnika Wrocławska
 • Aleksandra Olejarz, magister, asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Radosław Mądry, Dr n. med. asystent, Katedra Onkologii Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Andrzej Skoczowski, doc. dr hab. ; z-ca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Krystyna Bryś, dr,adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Robert W. Góra, Dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Lesław Juszczak, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Maria Niklińska, Dr , adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Anna Drużycka-Wiencek, dr inż, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 • Michał Pietraszewski, dr n. ekonomicznych, Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna we Włocławku
 • Katarzyna Domek-Łopacińska, mgr, specjalista, IMDiK PAN
 • Stanisław Górski, dr adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Marek Krzysztof Jasina, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Świetlik, doktor inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Piotr Gasparski, dr hab. docent, Instytut Psychologii PAN
 • Krzysztof Dybko, Dr, adiunkt, Instytut Fizyki PAN
 • Łucja Biel, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Aleksandra Borecka, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WGGiOŚ
 • Krzysztof Rożniatowski, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Małgorzata Samsel-Czekała, Dr, adiunkt, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Iwona Skoneczna, dr med, adiunkt, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 • Maria Tynek, dr, starszy wykładowca, Politechnika Gdańska
 • Anna Nowacka, mgr, główny specjalista, Instytut Ochrony Roślin
 • Zuzanna Bielec-Bąkowska, doktor, adiunkt, WNoZ, Uniwersytet Śląski
 • Zbigniew Zwierzykowski, dr hab., docent, Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Stanisław J. Pietr, Prof. zw. dr hab. , Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Krzysztof Elgert, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Jacek Długosz, dr hab. inż. prof. ATR, ATR Bydgoszcz
 • Aleksandra Borowiak-Resterna, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Barbara Kozłowska, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • Hanna Kozankiewicz-Sielska, dr, adiunkt, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Seweryn Miga, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Ireneusz Kreja, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Stanisław Baran, dr, adiunkt, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ryszard Laskowski, Prof. dr hab., prof. nadzwyczajny, Z-ca Dyrektora Instytutu, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Woziński, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański, Zakład Historii Sztuki
 • Dorota Rybaczek, Dr, Uniwersytet Łódzki, Katedra Cytofizjologii
 • Marta Jurek, magister/technik-inzynier, Instytut Matki I Dziecka Warszawa
 • Jan Olejniczak, dr, starszy wykładowca, K.Fiz.Teor, Uniwersytet Łódzki
 • Tomasz Kulikowski, mgr inż., Redaktor Naczelny, Wydawnictwo MPR Sp. z o.o.
 • Tadeusz Szulc, prof. dr hab. , Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Piotr Malczyk, dr inż., adiunkt, ATR Bydgoszcz
 • Jan Kutner, Doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Adam Szeluga, dr Adam Szeluga, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Grzegorz Sztabiński, Prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Lucjan Dąbrowski, dr hab. inż. , prof. nzw. PW, Politechnika Warszawska
 • Sławomir Królewicz, dr, adiunkt, UAM, WNGiG
 • Stanisław Kistryn, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki
 • Małgorzata Jeżowska-Bojczuk, prof.dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Piotr Pierzchalski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Adam Ekielski, dr inż. , adiunkt, SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji
 • Andrzej Korbicki, dr emeryt,
 • Jan Kapała, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Marek Rasała, doktor, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Bogna Rudolf, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Paulina Sztabińska, mgr, asystent, Uniwerstet Łódzki
 • Stanisław Szafran, dr adiunkt, sekretarz generalny SITPNiG, AGH Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Piotr Zwierzykowski, mgr, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Jan Stabryła, dr inż adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Adrianna Skoneczna, dr, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Violetta Adamczewska, dr n med, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Zofia Zaron, dr hab., Instutut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Kandefer, mgr, asystent, Almamer WSE w Warszawie
 • Jarosław Mizera, dr hab., prof. Politechniki warszawskiej, Politechnika Warszawska
 • Anna Michno, mgr farmacji, asystent naukowo-dydaktyczny, katedra biochemii klinicznej, AMG
 • Paweł Nowak, dr, adiunkt, Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie
 • Krystyna Czaja, prof. dr hab. inz., Uniwersytet Opolski
 • Piotr Wiśniewski, Asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Bogusław Gnusowski, doc. dr hab., kierownik Zakładu, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 • Katarzyna Pawlikowska, magister, doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Adam Jaworski, Profesor dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Lodzki
 • Łukasz Małek, mgr inż., doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Michael Alania, Profesor,Dr hab. Kirownik Katedry, Akademia Podlaska
 • Małgorzata Lisowska - Magdziarz, doktor, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społ. UJ
 • Jozef Korecki, profesor, AGH oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Teresa Sławińska, magister, wykładowca, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społ. UJ
 • Agnieszka Wozniak, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdansku
 • Alicja Żylicz, Profesor dr hab., IIMCB, Warszawa
 • Barbara Pezler, dr, starszy wykładowca, Akademia Podlaska
 • Ryszard Pawłowski, Prof dr hab n med, prof ndzw, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Robert Zaborowski, dr hab., prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Henryk Foks, Prof.dr hab.Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej AMG, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jan Maciej Zaucha, dr hab adiunkkt, klinika Hematologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Krzysztof Nejbert, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
 • Danuta Parylak, prof. dr hab., dziekan Wydziału Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Paweł Satora, doktor, asystent, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Robert Dankiewicz, mgr, Politechnika Rzeszowska
 • Beata Drabik, magister, doktorantka, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
 • Tomasz Płociński, dr inż., Politechnika Warszawska
 • Maciej Pietras, mgr, Politechnika Wrocławska
 • Marek Orłowski, dr inż. , asystent naukowo-dydaktyczny, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydziałowy Zakład Biochemii
 • Dorota Piłakowska-Pietras, dr inż., asystent, Politechnika Wrocławska
 • Elżbieta Zwierzykowska, mgr, st. specjalista, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • Dariusz Łupicki, dr, adiunkt, starszy technik, Karedra Zoologii i Ekologii Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • Tomasz Wejrzanowski, Dr inż., Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 • Wojciech L. Spychalski, Dr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 • JOANNA BURZYŃSKA, dr hab. Joanna Burzyńska, prof UG, UNIWERSYTET GDAŃSKI
 • Bartosz Zarychta, Mgr, asystent, Uniwersytet Opolski
 • Przemysław Rutkowski, Dr n. med. Adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Wiesław Wojnowski, Prof.zw.dr habil.inż. , Profesor N-B Politechniki Gdańskiej, Politechnika Gdańska
 • Anastasis Pacanis, Dr hab., prof. nadzw., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Stefan Angielski, profesor, Akademia Medyczna, Gdansk
 • Władysław Kadłubiec, dr hab. prof. nadzw., Akademia Rolnicza
 • Patrycja Dołowy, mgr, doktorantka IBB PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 • Diana Senczyszyn, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Tomasz Bergier, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Andrzej Szutowicz, Prof. dr hab. med. , Akademia Medyczna w Gańsku
 • Urszula WIącek, mgr inż., doktorantka, Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków
 • Piotr Wiącek, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnika, Kraków
 • Andrzej Jasiński, Dr med., starszy wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jacek Kozioł, dr hab, Uniwersytet Zielonogórski
 • Janusz Moryś, Prof. dr hab. med.; prof.zw.AMG, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Janina Uszyńska-Jarmoc, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jacek Reszetow, dr medycyny, adiunkt , Kliniki Chirurgii Ogólnej AM w Gdańsku
 • Krzysztof Prawicki, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Elżbieta Senkus-Konefka, dr n. med., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Piotr Szefer, Prof. dr hab., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Tadeusz Z. Wolański, M.A. (Cantab.), P.G.C.E. Starszy wykładowca, Instytut Anglistyki Uniwersytet Gdański
 • Monika Michalak, magister biotechnologii,
 • Adam Bogdan, Dr, asystent, Akademia Medyczna w Gdansku
 • Marek Kaźmierczak, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Piotr Madanecki, dr, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Lidia Latanowicz, Dr hab, Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytet Zielonogórski
 • Zofia Gdaniec, dr hab., docent, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Zbigniew Bohdan, dr med.starszy wykładowca, Klinika Pediatrii,Gastroenterologii i Onkologii AM Gdańsk
 • Barbara Milczarska, dr nauk farm. starszy wykładowca, Katedra i Zakład Chem.Organicznej Wydz. Farm. AM wGdańsku
 • Marcin Golański, mgr, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodek Pomocy Spolecznej Dz. Wawer m.st. Warszawy
 • Eugeniusz Zych, dr hab., Profesor, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Chemii
 • Joanna Kisała, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Marcin Palusiak, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Pawełczak, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Maria Buchowska-Ruszkowska, dr hab., docent, Instytut Ochrony Roślin
 • Igor Burchanow, dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Anglistyki, Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Gdański
 • Joanna Janicka, mgr, starszy specjalista, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej UWr, Wrocław
 • Radosław Starosta, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Emilia Wienczek, doktorant, IBB PAN
 • Nicole Dołowy, mgr, doktorantka IKP , Uniwersytet Warszawski
 • Alicja Konopacka, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Krześniak-Bohdan, dr med, Klinika Neurologii AM Gdańsk
 • Krystyna Gołembiowska, dr, adiunkt, Instytut Farmakologii PAN
 • Joanna Zamecka, dr adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Kubiak, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Aleksandra Jabłońska, magister, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Elżbieta Skrzypek, prof.zw dr hab., UMCS - Wydział Ekonomiczny Lublin
 • Ireneusz Jóźwiak, Dr hab. inż., prof. nadzw. P.Wr., Politechnika Wrocławska
 • Cezary Stankiewicz, dziennikarz, Gazeta Olsztynska-Radio Zet
 • Grzegorz Grela, mgr, UMCS-Wydział Ekonomiczny
 • Ryszard J. Piasecki, doktor, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Paweł Czapliński, doktor, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Adam Kozioł, dr inż., adiunkt, SGGW w Warszawie
 • Leszek Kalinowski, dr hab. med., adiunkt, Katedra Analityki Klinicznej, Akademia Medyczna w Gdansku
 • Mariusz Piwiński, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Jan Kapłon, Mgr inż, Wykładowca, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Roman Nowicki, dr hab.n.med. prof. AMG, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Halina Garbacz, dr inż, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Grażyna Łuczak, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Gauden Piotr, doktor, adiunkt, UMK Toruń
 • Marek Biziuk, prof. dr hab. inż., prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
 • Jerzy Pusz, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Jerzy Małachowski, Dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wojciech Dragan, dr, adiunkt, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 • Damian Plażuk, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Paweł Musiał, mgr , asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Włodzimierz Kucharczyk, prof. dr hab, z-ca dyrektora d/s naukowych, Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
 • Agnieszka Wolnicka-Glubisz, dr, adiunkt, UJ, Wydz. Biotechnologii
 • Aleksandra Kozłowska, mgr, nauczyciel zastosowania komputerów w naukach społecznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Andrzej Kątny, Prof. zw. dr hab. Andrzej Kątny, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego,, Instutut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Gdański
 • Anna Kraczkiewicz-Dowjat, dr , Uniwersytet Warszawski
 • Krystyna Slany, Prof.dr hab. , Instytut Socjologii uJ
 • Małgorzata Dragan, dr, asystent, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Arkadiusz Sitarski, mgr inż. asystent, Politechnkia Gdańska
 • Anna Wawrzyńczak-Szaban, magister, Instytut Informatyki, Akademia Podlaska
 • Eugenia Sojka, Dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Zbigniew Plewako, Dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Ewa Stasiuk, dr inż., adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Teresa Borowiak, Dr hab. Prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii
 • Jarosław Król, dr inż., adiunkt, UWM w Olsztynie
 • Rafał Borysławski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Śląski, Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej
 • Anna Nogalska, Dr n. med, asystent, Katedra i Zaklad Biochemii Akademia Medyczna w Gdansku
 • Krystyna Walińska, doktor, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska UZ Zielona Góra
 • Tadeusz Kuczumow, Profesor, Instytut Matematyki UMCS
 • Jan Rapacz, Dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza Kraków
 • Sergiusz Luliński, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Piotr Stalke, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Ewa Dudek-Dyduch, Prof. dr hab. inż., AGH Wydz. EAIiE
 • Maciej Czerwiński , dr, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
 • Slawomir Wojcik, Dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jacek Kot, dr n med, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Barbara Gabara, prof. zwyczajny, Uniwersytet Łódzki
 • Urszula Patocka-Sigłowy, dr, adiunkt, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Gdański
 • Zbigniew Duda, Prof.dr hab.inż. Członek Norweskiej Akademii Nauk i Literatury, Emerytowany prof. zw. Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • Tomasz Królak, dr, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Andrzej Gołębiewski, dr n. med. adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Leszek Drong, dr, adiunkt, Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krzysztof Wróblewski, Doktor nauk humanistycznych, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej
 • Jan Radon, dr hab. inz, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Michał H. Umbreit, Prof.nadzw.dr hab. farm., Akademia Medyczna , Wydział Farmaceutyczny w Poznaniu
 • Rudolf Słota, dr inż., adiunkt, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski
 • Agnieszka Uberman, dr, adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • Paweł Korecki, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Trzonkowski, Dr n. med. , Katedra Histologii i Immunologii, AM Gdansk; University of Oxford, UK
 • Alicja Dąbrowska-Kugacka, dr n. med., II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej w Gdansku
 • Magdalena Kubarek, doktorant, UW
 • Jacek Wachowiak, Prof.dr hab.med., Kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Onkol. i Hematol. Dziec. , Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Grzegorz Lota, dr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Michał Bieniecki, mgr farm. , asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Tomasz Wierzba, dr n med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Marek Sikora, Prof. dr hab. inż. , Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Piotr Czauderna, Dr hab. med., Kierownik kliniki, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Elżbieta Sikora, Dr hab. , Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Radosław Owczuk, dr n. med. , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Irena Majerz, dr hab. adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Maria Fajer, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Śląski
 • Jerzy Limmon, Prof. dr hab. Jerzy Limon, Uniwersytet Gdański
 • Szymon Rudnicki, Prof. zw. dr hab., Insdtytut Historyczny Uniw. Warszawskiego
 • Stanisław Bednarek, dr hab. profesor nadzw., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Konrad Talmont-Kaminski, doktor, adiunkt, WFiS, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
 • Wojciech Bogusławski, Prof. dr hab. profesor nadzwyczajny , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Paulina Kramarz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Marcin Wróblewski, doktor, asystent, Collegium Medicum Bydgoszcz, UMK Toruń
 • Magdalena Gibas, doktor nauk medycznych, asystent, Katedra i Zakład Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu
 • Czesław Grzesiak, Dr hab., prof. nadzw. UMCS, UMCS, Lublin
 • Krzysztof Jurewicz, dr inż. adiunkt, Politechnika Poznańska, Inst.Chemii i Elektrochemii Techn.
 • Maria Łaciak, dr n. przyr. , Zakład Immunologii Nowotworów, ul. Garbary 15, Poznań
 • Zdzisław Paryzek, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Wydział Chemii UAM Poznań
 • Jolanta Karasiewicz, doktor, adiunkt, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
 • Urszula Grzelońska, profesor zw. dr hab. , Szkoła Główna Handlowa
 • Anna Gutkowska, mgr, Szkoła Główna Handlowa
 • Paweł Stępień, dr hab., adiunkt, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 • Artur Gryszkin, dr inż, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Jacek Golak, dr hab., adiunkt, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ewa Konieczna, mgr, asystent, Uniwersytet Rzeszowski
 • Aleksandra Szulman - Wardal, dr nauk humanistycznych, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk
 • Szymon Tybulczuk, mgr, specjalista biolog, BiOŚ, Uniwersytet Łódzki
 • Wojciech Siwak, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Stanisław Kondracki, Prof. dr hab., profesor, Akademia Podlaska
 • Adam Sadowski , dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Janusz Szczodrak, Prof. dr hab., profesor zwyczajny, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wojciech W. Rogowski Kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego, dr n. med., Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • mgr inż. Maciej Gurgul, asystent, AGH
 • Roman Marcinkowski, dr hab. , adiunkt , Wojskowa Akademia Techniczna
 • Krzysztof Fronczyk, dr, adiunkt, Wyzsza Szkoła Finansów i Zarządzania
 • Jerzy Wawszczak, dr inż. adiunkt, SNT i S Politechniki Warszawskiej w Płocku
 • Wojciech Franus, Dr inż. adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Paweł Wiczling, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • ZBIGNIEW NOWICKI, PROF.DR HAB. PROREKTOR, AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU
 • Barbara Nasilowska-Adamska, dr med, adiunkt, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Tomasz Kalaga, dr, adiunkt, Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej, Uniwersytet Śląski
 • Halina Bramska, mgr, starszy wykładowca, Politechnika Białostocka
 • Walenty M. Nyka, dr hab med., Kierownik Kliniki Neurologii Dorosłych AMG, Klinika Neurologii Dorosłych Akademia Medyczna Gdańsk
 • Grażyna Woroniecka, dr hab. , adiunkt, ISNS UW
 • Marek Jutel , dr hab., prof. nadzw., AM Wroclaw
 • Tomasz Bandurski, dr med., adiunkt, Instytut Radiologii i Medycyny Nuklearnej
 • Agnieszka Ćwiklińska, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Czesław Koepke, dr hab, prof. UMK, Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Jadwiga Brzezinska-Miecznik, dr inż,adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Beata Grygalewicz, dr, adiunkt, Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa
 • Tomasz Konefka, dr med, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Mariusz Baran, dr inż., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Ryszard Buczko, dr hab., doc., Instytut Fizyki PAN
 • Marek Gzik, dr inż. adiunkt, Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska
 • Andrzej Świątkowski, Prof. dr hab. inż., Wojskowa Akademia Techniczna
 • Krzysztof Pietkiewicz, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Wschodniego UAM
 • Anna Czubaszek, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Janina Śramkiewicz, dr n. med. (od października 2005 starszy wykładowca), Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Ewa Skwara, dr hab. prof. UAM, Instytut Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu
 • Jacek Zych, dr n. med, adiunkt, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Stanisław Duber, Dr, Kierownik Pracowni, Uniwersytet Śląski, WNOZ
 • Dariusz Kaczmarczyk, dr n. med., adiunkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Krzysztof Kowalczykiewicz, mgr inż., st. proj. aplikacji, Politechnika Poznańska
 • Piotr Müldner-Nieckowski, dr, kierownik Zakładu Edytorstwa i Krytyki Tekstu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polonistyka
 • Olgierd Jamroz, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Czesław CEMPEL, prof. dr hab. dr hc mult., Politechnika Poznańska
 • Irena Niedźwiecka-Filipiak, dr inż. arch., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Artur Maciaszczyk, dr inż., adjunkt, Politechnika Gdańska
 • Roman Hauser, dr hab.med.prof.ndzw., Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdńsku
 • Katarzyna Piękosz-Grabowska, mgr inż, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Emilia Fornal, doktor, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Paweł Głuszcz, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • Adam Małkiewicz, Prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 • Wojciech Michowski, mgr, Miedzynarodowy Instytut Biol Molekularnej i Komorkowej, Warszawa
 • Jan Marek Wójcik, Prof. dr hab. , Zakład Badania Ssaków PAN
 • Jozef Grabarek, dr hab., prof. UG, Uniwersytet Gdanski, Instytut Filologii Germanskiej
 • Agnieszka Szymańska, dr, asystent, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Grzegorz Zięba, magister; asystent, Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
 • Piotr Nazarko, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • ZBIGNIEW SOBEK, Profesor zwyczajny, Akademia Rolnicza Poznań, KGiPHZ
 • Hanna Biadun-Grabarek, dr hab. adiunkt, Uniwersytet Gdanski, Instytut Filologii Germanskiej
 • Elżbieta Roszkowska, dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Aleksandra Kalaga, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Częstochowa
 • Mirosław Ratkiewicz, Dr , Uniwersytet w Bialymstoku
 • Magdalena Wirkowska, mgr inż., doktorantka, SGGW WTŻ Warszawa
 • Marzena Lemanowicz, dr inż adiunkt, szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W-wa
 • Wacław Wierzbieniec, dr hab. prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
 • Wojciech Biernat, Prof. dr hab. med., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Mieczysław Gabryszewski, doktor, Instytut Chemii Akademii Świętokrzyskiej
 • Rafał Kowalczyk, doktor, adiunkt, Zakład Badania Ssaków PAN
 • Jarosław Gach, plastyk,
 • Tadeusz Bieg, dr inż., st. wykładowca, Politechnika Ślaska, Gliwice
 • Konrad Drewek, specjalista ortopeda, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Mirosław Kwiesielewicz, dr inż., adiunkt, Plolitechnika Gdańska,
 • Anna Ewert, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Pawel Boczar, mgr inż doktorant, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Danuta Kłosowska, magister, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Barbara Kamińska, Dr med, st. wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Marek Wieruszewski, dr inż. , adiunkt, WTD AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Andrzej Skwierawski, dr inż., adiunkt, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, UWM w Olsztynie
 • Bogdan Sieliwanowicz, dr hab. prof. nadzw., Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Anatol Michajłow, dr,adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Marcin Król, Dr, Uniwersytet Jagielloński/Cancer Research UK
 • Malgorzata Pilichowska, dr n.med. adiunkt, Centrum Onkologii-Ursynow
 • Jacek Florek, dr inż. adiunkt, Akademia Podlaska - Instytut Informatyki
 • Waldemar Kwiatkowski, dr nauk hum., starszy wykładowca, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Maria Cieślak-Golonka, prof.dr hab., prof.ndzw., Politechnika Wrocławska
 • Aleksander Szwed, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Marek Pronobis, Prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu, Politechnika Śląska
 • Barbara Becker, dr hab. inż., Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
 • Anna Mieczkowska, doktor, IFZZ PAN
 • Alicja Kluczyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Michał Zasada, mgr inż, asystent, Politechnika Gdańska
 • Dorota Rut-Kluz, dr, adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • Jacek Buczny, magister, asystent, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • Andrzej Komosa, prof.dr hab., Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Stanisław Kowalski, dr inż. asystent naukowo-dydaktyczny, Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie
 • Bartłomiej Igliński, mgr, doktorant, UMK Toruń
 • Anna Iglińska, dr, asystent, WSHE we Włocławku
 • Wiesław Czechowski, mgr, asystent , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Izabela Winiarska-Górska, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Włodzimierz Lubnauer, dr inż. adiunkt, Katedra Mechaniki Ogólnej Politechniki Łódzkiej
 • Jacek Pawlyta, dr inż., adiunkt, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska
 • Andrzej Zieliński, dr, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Róża Sułek, mgr, kustosz, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Księgozbiór Marii i Stanisława Ossowskich
 • Izabela Mlynarczuk-Bialy, doktor nauk medycznych, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Wiesław Baryła, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Alicja Bąkowska, dr n med. starszy wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Dorota Dworakowska, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jacek Kozioł, prof. dr hab., profesor zwyczajny emerytowany, Wydział Towaroznawstwa AE w Poznaniu
 • Jacek M. Witkowski, dr hab. med. , profesor nadzwyczajny AM, kierownik katedry, Katedra i Zakład Fizjopatologii, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Marzena Lech-Grega, dr, adiunkt, Instytut Metali Nieżelaznych
 • Bogusław Szlachetko, Dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny, Politechnika Wrocławska
 • Anna Koziołowa, prof. dr hab., profesor zwyczajny emerytowana, Wydział Towaroznawstwa AE w Poznaniu
 • Jan Brzozowski, mgr, asystent, AE Kraków
 • Katarzyna Knopp, dr/ adiunkt, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 • Jędrzej Strumiłło, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Piotr Dobroński, Dr n med , FEBU, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie, Katedra i Klinika Urologii
 • Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Jasiulewicz, dr hab. prof.PK Prorektor ds Studenckich Organizacji i Rozwoju, Politechnika Koszalińska
 • Paweł Maślanka, profesor zwyczajny, Instytut Fizyki UŁ
 • Marcin Paprzycki, Doktor, Profesor SWPS, SWPS, Warszawa
 • Zbigniew Stachowski, dr hab. prof. nadzw., Uniwersytet Rzeszowski
 • Weronika Świerczyńska- Głownia, dr, asystent, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ
 • Aneta Korczowska, mgr farm. / asystent, Akademia Medyczna , Gdańsk
 • Elżbieta Hałas, Prof. dr hab., Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • Hakina Rotkiewicz, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Mariusz Retkowski, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Antoni Kurczaczek, starszy szeregowy, strzelec, WP
 • Jolanta Kujawa, dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Anna Urbaniak-Kucharczyk, dr hab. prof. nadzw. UŁ, Wydział Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Janusz Mirosławski, dr hab. inż., adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Tadeusz Uhl, Prof.dr hab.inż., Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Tomasz Smiatacz, dr med, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Krzysztof Lubicz Miszewski, dr, adiunkt , Uniwersytet Opolski
 • Małgorzata Rószkiewicz, dr hab. prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa
 • Ewa Wierzbowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Materka, prof. dr hab. inż., dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Politechnika Łódzka
 • Katarzyna Paprzycka, dr, adiunkt, SWPS
 • Krystyna Demska-Zakęś, dr hab. , adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Maria Poprzęcka, Profesor zwyczajny, Instytut Historii Sztuki UW
 • Alina Domanowska, dr, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Marek Moneta, dr hab. prof. nadzw. , Uniwersytet Łódzki
 • Michał Pędzisz, mgr inż., doktorant, Politechnika Warszawska, ITLiMS
 • Wiesław Młodożeniec, dr inż., starszy wykładowca , Wojskowa Akademia Techniczna
 • Przemysław Polak, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Tomasz Prot, emerytowany prof. nadzw. Politechniki Radomskiej, dr hab, Politechnika Radomska
 • Piοtr Wiencһ, dr, adiunkt, SGGW
 • Grzegorz Chojnacki, mgr inż. arch. projektant, IGPiM
 • Monika Wierzbińska, doktorant, wykładowca, ATH, Bielsko-Biała
 • Mikołaj Majkowicz, dr n. przyr., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Alicja Balcerak, dr inż. /adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Dariusz Chruściński, dr hab adiunkt, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
 • Paweł Możejko, doktor, adiunkt, WFTiMS Politechnika Gdańska
 • Andrzej Łukasik, dr, adiunkt, UMCS
 • Justyna Baron, dr , adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Mariola Chrzanowska, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
 • Cezary Ajdukiewicz, doktor, adiunkt, Politechnika Warszawska WIL
 • Teresa Olszewska, dr inż., adiunkt , Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
 • Michał Zwierzykowski, doktor/adiunkt, Instytut Historii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Tadeusz J. Bartczak, Profesor dr hab. inż., profesor zwyczajny, Politechnika Łódzka
 • Maciej Zabel, Prof. dr hab., Kierownik Katedry, Katedra Histologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Robert Jankowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Ewa Rzechowska, dr, KUL Jana Pawła II
 • Rafał Adamczak, doktor, adiunkt , Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Eliza Prot, Prof. zw. dr hab., Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
 • Cezary Kolasa, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska
 • Halina Urbańska-Ryś, Dr n. med. st. wykładowca, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Piotr Zapotoczny, dr inż. , Uniewerystet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Izabela Maciejewska, dr n. med. adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Paweł Kłosowski, dr hab. inż.,prof. PG, Politechnika Gdańska
 • Bartlomiej Dramczyk, muzyk, redaktor,
 • Włodzimierz Kita, Dr Kierownik Pracowni, Akademia Rolnicza
 • Joanna Kozak, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Aleksandra Kosińska, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Wojciech Cholewa, prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska
 • Jacek Zakrzewski, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marek Seweryn, Lek. Med.; starszy asystent kliniki, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku SlAM,Katowice
 • Michał Łatasiewicz, mgr, asystent, , Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
 • Natalia Filipowicz, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Dariusz Kaczor, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Elżbieta Laskowska, prof. dr hab., prof. UKW , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Paweł Zarychta, mgr inż., doktorant, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Maria Bełtowska-Brzezinska, Prof. dr hab./ profesor nadzwyczajny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Jędrzej Wieczorkowski, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Bogumił Brzezinski, Prof. dr hab./profesor zwyczajny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Anatol Szewel, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Rzeszowski, Inst-t Filologii Angielskiej
 • Jan Woleński, Prof. dr hab., prof. zw., Uniwersytet Jagielloński
 • Elżbieta Tarko, mgr inż., nauczyciel, SOSW dla Niesłyszących w Krakowie
 • Alina Kolańczyk, prof. dr hab. - dziekan , SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • Ewa Szczepanik, magister, Akademia Podlaska
 • Winicjusz Drozdowski, dr, adiunkt, Instytut Fizyki UMK
 • Mariusz Sarniak, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Arkadiusz Bieliński, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 • Kazimierz Szewczyk, dr hab., prof. Uniwersytetu Medycznego , Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Janusz S.Kowalik, Full Professor (Emeritus ),Mathematics and Computer Science , visiting Gdansk University,
 • krystyna Słodczyk, dr, Politechnika Opolska
 • Urszula Juzwa, mgr, doktorant, Instytut Filologii Angielskiej, UAM
 • Michał Kasina, mgr, doktorant, Inst. Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
 • Apolonia Rybczyńska, dr hab., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Paweł Sroka, dr, asystent, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Hanna Bielarczyk, dr n. med/ adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Bogdan Suchacz, dr n. farm., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Stanisław Stryczek, Prof.dr hab.inż , prof.zw. Dziekan Wydziału WNiG, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Jakub Rembieliński, Prof. zw.dr hab., Uniwersytet Łódzki, Instytut Fizyki
 • Andrzej Rakowski, dr, adiunkt, Plitechnika Slaska
 • Agata Lecheńska, mgr, asystent, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
 • Jerzy Sęk, Dr hab. inż, Politechnika Łódzka
 • Mirosława Pawlyta, mgr inż., doktorantka, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 • Helena Żukowska, dr adiunkt, UMCS w Lublinie
 • Wojciech Zieliński, mgr inż. , doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Maria Parzuchowska, mgr, wykładowca, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • Bartosz Miller, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Anna Lecheńska, mgr, starszy wykładowca, Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych, Politechnika Łódzka
 • Kazimiera Klementys, dr n przyr, wykładowca, Wydział Farmaceutyczny ŚAM
 • Lucjan Jacak, profesor, profesor zw., Politewchnika Wroclawska
 • Marzanna Poniatowicz, Dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny
 • Tadeusz Niezgodziński, dr hab. inż., prof. PŁ, Politechnika Łódzka
 • Artur Gancarz, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Marian Żukowski, dr hab. prof. UMCS, UMCS w Lublinie
 • Jacek Gospodarczyk, doktor inżynier, adiunkt, Politechnika Radomska
 • Piotr Przybysz, dr adiunkt, UAM Poznan
 • Natalia Piotrowska, dr inż., asystent, Politechnika Śląska
 • Jacek Kabaciński, dr, adiunkt, Instytut Archeologiii Etnologii PAN
 • Krzysztof Sołtys, dr n.med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jerzy Pogonowski, profesor zwyczajny, Zakład Logiki Stosowanej UAM
 • Roman Budzowski, mgr, asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Agnieszka Setecka, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Tomasz Pełech, mgr inż, asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Andrzej Rajca, Dr inż. , starszy wykładowca, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny
 • Ewa Bednarczuk, Dr, adiunkt , Instytut Badań Systemowych PAN
 • Dariusz Wieczorek, dr, AMG
 • Izabela Kowalczyk, doktor, adiunkt, UMK Toruń
 • Ignacy Kaliszewski, dr hab. inż., docent, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Joanna Pacholska-Bogalska, mgr, doktorantka, Uniwersytet im.A.Mickiewicza
 • Norbert Kasparek, dr hab. prof. UWM/ Dziekan Wydziału, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Michał Dramiński, mgr inż., asystent, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Hanna Mazur, starszy wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Adam Roman, doktorant II UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Włodzimierz Szkutnik, profesor, dr hab. -prof.ndzw., Akademia Ekonomiczna, Katowice
 • Wojciech Nieroda, dr n. med. starszy wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Elżbieta Adamowicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Jacek Hennel, Prof. dr hab. doradca, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • Rafał Ledzion, dr, adiunkt, Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
 • Anna Borkowska, mgr, asystent, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Krzysztof Cieśliński, Mgr inż., SGGW
 • Mirosław Szreder, prof. dr hab., Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • Anna Bolek, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Karol Polejowski, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Gdański, Katedra Filologii Romańskiej
 • Małgorzata Adams-Tukiendorf, doktor, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Anna Tabęcka - Łonczyńska, lek. wet. asystent , Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytet Rzeszowski
 • Włodzimierz Zwierzykowski, prof.dr hab. inż. , Politechnika Gdańska
 • Izabella Czochralska, dr, instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa
 • Elżbieta Sobiczewska, Dr n.biol., adiunkt, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Dorota Giriat, dr, adiunkt, WGiSR Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Korzeniowski, dr hab. ; profesor nadzwyczajny; docent, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; Instytut Psychologii PAN
 • Mateusz Przybylski, ,
 • Tomasz Bochnak, dr, adiunkt, Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski
 • Robert Piątek, Dr inż., Dyrektor, NILU Polska
 • Grażyna Kędziora, dr inż., starszy wykładowca, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 • Jaroslaw Grobelny, dr, adiunkt, Uniwersytet Lodzki
 • Joanna Owczarek, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Marcin Wadus, operator dtp, firma
 • Renata Zaucha, dr med. adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jerzy Lis, doktor habilitowany, prof. UAM, Instytut Filologii Romańskiej UAM Poznań
 • Jacek Friedrich, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Agnieszka Friedrich, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Radomir Miński, doktor nauk humanistycznych, wykładowca, WSH Leszno
 • Malgorzata Bilinska, dr n.med. adiunkt, Klinika Neurologii Doroslych
 • Dariusz Stańko, dr, adiunkt, Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH
 • Beata Czarnacka-Chrobot, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Piotr Gołębiowski, plastyk,
 • Czesław Marcisz, dr hab. n. med., kierownik Katedry i Oddziału Klin. Chor. Wewn., Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Magdalena Lachman, dr, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Lachman, dr , Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Kuziemski, dr n. med. adiunkt, Zastępca Ordynatora Kliniki Alergologii AM w Gdańsku, Klinika Alergologii Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Krzysztof Łastowski, dr hab., profesor nadzwyczajny , Instytut Filozofii UAM
 • Piotr Popiel, mgr inż.,asystent, Politechika Lubelska
 • Mariusz Kicia, dr, adiunkt, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Tomasz Królikowski, dr inż. Adiunkt, Politechnika Koszalińska
 • Sylwester Stawarz, dr inż. adiunkt, Politechnika Radomska
 • Grzegorz Godlewski, dr, adiunkt, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Stawarz, dr inż., WISBiOP w Radomiu
 • Adrian Spóz, student, grafik - projektant, -
 • Teresa Pękala, Dr hab., profesor UMCS, prodziekan, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Marek Izdebski, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Marcin Zieliński, dr inż adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ewa J. Godzińska, prof. dr hab. , Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Kamil Krawczyk, uczeń, -
 • JAN RĄCZKA, DR INŻ. ADIUNKT, POLITECHNIKA WARSZAWSKA wydz. IL
 • Jacek Jackowski, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Henryk Iwan, ,
 • Bogusław Borys, dr hab. adiunkt, Zakład Psychologii Klinicznej A. M. w Gdańsku
 • Roman Sosnowski, dr, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Janusz Kulpiński, dr inż., st. wykładowca, Politechnika Rzeszowska
 • Witold Kwaśnicki, prof. , Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski
 • Jerzy Bieniek, dr hab. inż. prof. nadz. Akademii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Maciej Przanowski, Profesor zwyczajny dr hab., Instytut Fizyki. Politechnika Łódzka.
 • Davide Artico, dr, starszy wykładowca, IFR Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Artur Grabek, dziennikarz, DZIENNIK
 • Davide Artico, dr nauk historycznych, starszy wykładowca, IFR Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Zbigniew Orbik, dr, adiunkt, Katedra Stosowanych Nauk Sołecznych Politechniki Śląskiej
 • Wiesław Szulczewski, dr hab., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Jakub Wdowicki, Artysta grafik - magister sztuki / Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie, niezalezny twórca
 • Marcin Ptaszynski, mgr, doktorant, Instytut Filologii Angielskiej, UAM
 • Szymon Pękala, student, Wydział Politologii UMCS
 • Katarzyna Bagan-Kurluta, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 • Sebastian Grosicki, dr n. med./ st. asystent, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śl. AM
 • Mikołaj Klimczak, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Grażyna Łaska, Doktor, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Marcin Karpiński, doktorant, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Agnieszka Izdebska, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Bloch, mgr, Politechnika Białostocka
 • Maciej M Sysło, Prof. zw. dr hab. , Uniwersytet Wrocławski, UMK
 • Leszek Dziubek, ,
 • Edward Alfred Mierzwa, prof. dr hab. dyrektor Instytutu , Instytut Historii Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim
 • Jerzy Treder, prof. zwyczajny dr hab., Instytut Filologii Polskiej UG
 • Ewa Putek-Szeląg, dr, US
 • Anna Legeżyńska, profesor dr hab., Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 • Jerzy Treder, prof. zwycz. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański
 • Jakub Sowiński, mgr, asystent/doktorant, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Wojciech Paul, dr, Instytut Botaniki PAN
 • Ewa Jassem, dr hab. med. prof. AMG, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Agnieszka Wierzbowska, dr n.med / adjunkt, Katedra i Klinika Hematologii UM w Łodzi
 • Jarosław Furmański, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Magdalena Rucka, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Marek Włodarz, ,
 • Stanisław Jerzy Szmagalski, dr hab, profesor nadzw. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Grzegorz Kalisz, student,
 • Artur Błachowski, dr inż. , adiunkt, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Piotr Mielecki, dr inż., wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Stanisław Kubielas, Doktor, adjunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Konrad Jakubowski, fotoedytor, brak
 • Jakub Szymanik, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Michał Grabowski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Jakub Witkowski, tancerz, ZPiT SLASK
 • Andrzej Witiold Sadowski, Profesor. dr hab,, dr h.c. SGGW i Uniwersitetu w Godollo, emerytowany (ale aktywny) profesor , SGGW w Warszawie
 • Nina Gierasimczuk, mgr, doktorantka, UW / SNS PAN
 • Piotr Bański, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Zych, student, Politechnika Świętokrzyska
 • Andrzej Wysmołek, dr , Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Targońska, mgr inż. specjalista, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Tadeusz Lesław Chruściel, profesor zwyczajny med. dr h.c., em. prof. sl AM
 • Chruściel Maria Józefa, Doc. dr hab. med. , emer. Śl. AM
 • Ilona Hołub, mgr, asystent, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Nowosad, doktor, adiunkt UJ, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ
 • Piotr Gąska, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Maria Jezierska-Madziar, dr hab., prof. nadzw. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
 • Krzysztof Kurowski, dr n. med. Krzysztof Kurowski, adiunkt, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej AMG
 • Aleksander Sładkowski, Prof Dr hab, profesor nzw, Politechnika Śląska
 • Izabela Zabłocka, dziennikarz, Radio Zet
 • Jarosław Świderek, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Piotr Grzesiak, Doc. dr hab. - Kierownik Zakładu, Instytut Ochrony Roslin Poznań
 • Mieczysław Dąbrowski, prof. dr hab., prof; dyrektor Instytutu Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
 • Romuald Jacek Pomorski, Prof. dr hab., Instytut Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 • Piotr Lass, prof. dr hab., prof. ndzw., AM w Gdańsku
 • Jerzy Landowski, prof. dr hab. med.; prof. nadzw., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Monika Marcinkowska, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • tomasz kuklinski, doktorant, profesor, uniwersyter warszawski
 • Małgorzata Lipowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Barbara Kowalik, doktor, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, PAN
 • Paweł Bereś, mgr inż., asystent, Instytut Ochrony Roślin
 • Mariusz Lipowski, dr, adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Jan Fiedurek, profesor/prof. nadzw., Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS, Lublin
 • Anna Mokrzycka, asystent, PiWet -PIB - Puławy
 • Mariusz Szubert, dr adiunkt, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Janusz Marzec, dr hab, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Bogdan Śliwiński, dr sc nat, adiunkt, Instytut Zootechniki, Balice k. Krakowa
 • Dariusz Drożyński, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Tomasz Śniegocki, mgr chemii, asystent, PIWet-PIB
 • Marcin Kawiński, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Bogumił Biernacki, dr n. wet. adiunkt, PIWet-PIB
 • Mirosław Różycki, asystent, PIWet
 • Bożena Dera-Tomaszewska, dr n.przyr., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Wojciech Ząbek, mgr, Akademia Świętokrzyska
 • Magdalena Ożarka, dr, adiunkt, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Stanisław Semeniuk, Dr adiunkt, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy
 • Krzysztof S. Berezowski, dr inż., adiunkt, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej
 • Anna Wójcik, doktor, adiunkt, Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński
 • Aneta Bartosik, dr, asystent naukowy, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Marcin Smreczak, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy
 • Piotr Rutkowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Jacek Gruszczyński, student, Uniwersytet Jagielloński
 • Michał Reichert, Doc. dr hab. Michał Reichert, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy
 • Zdzisław Kurowski, dr hab.,prof. nadzw., Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ewa Kołodziejek, dr hab. , Uniwersytet Szczeciński
 • Anna Gasińska, Profesor nauk medycznych, kierownik Zakładu Radiobiologii Klinicznej, Centrum Onkologii
 • Paweł Trębas, , Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Szymon Nowaczyk, magister, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
 • Janina Orłowska, Prof. nadzw./Dr habil.n.med., Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Mariusz Kazik, Magister, asystent, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
 • Marek Hus, dr med.adiunkt, Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku AM Lublin
 • Romuald Będziński, Prof. dr hab. inż - prof.zw, Politechnika Wrocławska
 • Jacek Przybyło, lek , Klinika Psychiatrii ŚlAM
 • Janusz Czekaj, dr hab. prof. nadzw. AE, Akademia Ekonomiczna Kraków
 • Małgorzata Brzezińska- Rodak, mgr.inż, asystent naukowo -dydaktyczny, Politechnika Wrocławska
 • Andrzej Fabianowski, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Żełaniec, profesor nadzwyczajny, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Radosław Lizak, mgr, doktorant, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Marek Graniczny, Profesor, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Alicja Kozińska, Doktor nauk biologicznych, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 • Krystyna Brzozowska, Dr hab. prof. AR , Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Wojciech Gaszyński, Prof.dr hab.n.med. Kierownik Katedry, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Anna Gajda, mgr inż., Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Lilia Sosnowska-Maciukiewicz, mgr inż. kierownik Zakładu Badawczego BR, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego
 • Jarosław Marczak, dr, Katedra Finansów i Bankowości Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Stachowiak, doktor, adiunkt, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Czesław Stankiewicz, prof. dr hab. med., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Tomasz Ciach, dr inż., adjunkt, Politechnika Warszawska
 • Stanisław Mika, Profesor Dr Habilitowany, Dziekan Wydziału Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Wwie
 • Tomasz Swoboda, Dr adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Zdzisław Kaniuczak, dr inż. adiunkt, Kierownik Stacji, Instytut Ochrony Roślin
 • Wojciech Gaszyński, Prof.zw.dr hab.n.med. Kierownik Katedry, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Łukasz Stępień, doktor nauk rolniczych, adiunkt, Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Michał Kozłowski, mrg inż., doktorant, AR w Poznaniu
 • Joanna Nowak, prof. dr hab., Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Skierniewice
 • Dorota Kozak-Skoworodkin, dr, adiunkt, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Maciej Szylke, student, Politechnika Gdańska
 • Janusz Łakomy, mgr, wykładowca, Politechnika Rzeszowska
 • Eleonora Rosmańska, mgr/asystent, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 • Krystyna Szmeja, doktor, starszy wykładowca, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
 • Iwona Markowska-Daniel, dr hab, docent, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy
 • Barbara Siepracka, dr inż., adiunkt, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa, Politechnika Radomska WMiTO
 • Sebastian Buczyński, doktor, samodzielny geolog, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
 • Damian Gąsiorek, dr inż, Adiunkt, Politechnika Śląska
 • Florian P. Pruchnik, Prof. dr hab. , profesor zwyczajny, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Chemii
 • Maria Baron-Puda, dr inż., adiunkt, ATH Bielsko-Biała
 • Rafał Pawlak, inżynier,
 • Joanna Moryś, dr n. med., adiunkt , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Janina Rząsa, dr inż. adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Florian P. Pruchnik, Prof. dr hab. , profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Zbigniew Sieradzki, mgr inż., doktorant, Państwowy Instytut weterynaryjny w Puławach
 • Włodzimierz Gut, Doc. dr hab., Państwowy Zakład Higieny
 • Katarzyna Majak, Dr n. med, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Zbigniew Sieradzki, mgr inż., doktorant, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
 • Ryszard Ruta, dr , ITeE
 • Alicja Kucharska, Dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Marek Sochacki, dr, adiunkt, CBMM PAN
 • Roman Murawski, Prof. dr hab., profesor zwyczajny, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznań
 • Jerzy Drozd, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Maria Bloch-Trojnar, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Elżbieta Gajek , dr inż, adiunkt, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW
 • Zbigniew Zdrojewski, dr hab.med. , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Anna Sokół-Łętowska, dr inż., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Anna Kacperczyk, doktor, adiunkt, Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki
 • Katarzyna Szczepko, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Magdalena Koźmińska, doktor nauk medycznych; redaktor, Medical Tribune Polska, Sp. z o.o.
 • Ewa Jędryka, dr inż. adiunkt; , Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
 • Dieter Franciszek Giefing, Prof. dr hab. Profesor zwyczajny, Katedra Użytkowania Lasu Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Zdzisław Daszkiewicz, dr hab. nauk chemicznych, prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii Uniwersytetu Opolskiego
 • Jerzy Dudek, mgr inż. Kierownik Zakładu Technologii Energii Odnawialnych, Instytut Nafty i Gazu Kraków
 • Jacek Wróbel, dr inż adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Jerzy Prószyński, Profesor dr hab., Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
 • Aneta Wojdyło, dr inż; adiunkt, Akademia Rolnicza Wrocław
 • Seweryn Rzepecki, dr, adiunkt, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Barbara Wikieł, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Mieczysław Budzyński, prof. dr hab., kierownik zakładu, Instytut Fizyki UMCS Lublin
 • Mirosława Krauze-Baranowska, dr hab. adiunkt, Akademia Medyczna Gdańsk
 • Wojciech Józwiak, prof. dr hab., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 • Marek Wesołowski, Profesor zwyczajny, Dziekan, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jarosław Sowiński, doktor. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jacek Kozlowski, dr med, adiunkt, Klinika otolaryngologii AM w Gdańsku
 • Marcin Krupa, właściciel, Firma reklamowa
 • Tadeusz Kozak, dr inż., adiunkt, Politechnika Szczecińska
 • Ryszard Janik, Dr inż. , adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Stanisław Rychlicki, prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, Prodziekan Wydziału, Kierownik Zakładu, Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Tomasz Gałka, dr inż, adiunkt, kierownik pracowni, Instytut Energetyki
 • Andrzej Kucharski, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Przemysław Kapałka, mgr, programista, ZETO Olsztyn
 • Aleksander Kozłowski, dr hab. inż., prof. PRz, Politechnika Rzeszowska
 • Piotr Ciskowski, Dr inż, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Janina Książek, dr n. med. adiunkt, Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego AMG
 • Wiesław Krasoń, dr inż. adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Jolanta Myśliwska, profesor zw., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Mariola Iliszko, dr n. med. adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Krzysztof Rohleder , dr/docent, Politechnika Wrocławska
 • Grażyna Niewęgłowska, dr, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB
 • Ewa Żzymańczyk-Duda, Adiunkt naukowo-dydaktyczny, Politechnika Wrocławska
 • Elżbieta Wojtkowiak-Gębarowska, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Krzysztof Bogacki, Prof. zw. dr hab. , Uniwersytet Warszawski
 • Ryta Iwona Dziemianowicz, dr adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny
 • Maria Pytel, dr, asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Ryszard Piękoś, prof. dr hab. inż., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Piotr Klimek, inż., Instytut Nafty i Gazu
 • Elżbieta Szymczyk, dr, adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Krzysztof Schmidt, dr, adiunkt, Zakład Badania Ssaków PAN
 • Robert Wandas, dr inż., adiunkt, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego, Płock
 • Karol Graczyk, Redaktor, Polskie Kulturalne Podziemie
 • Stanisław Szala, prof. dr hab., kierownik Zakładu Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii - Instytut O/Gliwice
 • Michal Owsiak, mgr inz.,
 • Szymon Nowakowski, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Józef Chojecki, mgr inż. chemik, Kierownik Zakładu, OBR PR Płock
 • Anna Dubaniewicz, dr n. med.; adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Lech Krawczyk, dr hab. med., adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Jerzy Choma, prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, Akademia Świętokrzyska
 • Jacek Pielecha, Dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jerzy Merkisz, prof. dr hab. inż. Dyrektor Instytutu Silników Spalinowych i Transportu, Politechnika Poznańska
 • Mirosław Michalski, dr inż. , Instytut Weterynarii
 • Leopold Szczurowski, dr inz., adiunkt n-d, Inst. Org. i Zarz. na Wydz. Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Elżbieta Ptasińska-Denga, mgr inż., Politechnika Gdańska
 • Władysław Kamiński, Prof. dr hab. inż. , Prof. zw., Politechnika Łódzka
 • Rozalia Sitkowska, mgr inż., asystent, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 • Arkadiusz Kosmala, Doktor/adiunkt, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Jan Żmudzki, Prof.dr hab., Kierownik Zakładu, Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Agnieszka Zabłocka, magister asystent, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Bożena Stefanowicz, mgr - wykładowca, Politechnika Śląska Gliwice
 • Joanna Jurewicz, dr hab, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Czesław Ślusarski, dr hab., Instytut Warzywnictwa Skierniewice
 • Cezary Labuda, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Magdalena Niedziałkowska, mgr, asystent naukowo-badawczy, Zakład Badania Ssaków PAN
 • Barbara Wiewióra, dr inż., adiunkt, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Marzena Jamrógiewicz, dr inż., asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Pisula Andrzej, Profesor zwyczajny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Jarosław Popiel, dr, adiunkt, , Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Marzenna Jakubczak, Dr, adiunkt, Instytut Filozofii i Socjologii, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Lech Longa, Prof. dr hab., Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellonskiego
 • Józef Partyka, dr, z-ca dyrektora, Ojcowski Park Narodowy
 • Beata Hasiów, asystent, Instytut Ochrony Roślin
 • Jan Kazimierz Karczewski, Prof.dr hab.kier. Zakładu Higieny i Epidemiologii, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Monika Olasek, mgr, asystent, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Kreft, prof. dr hab. inż., profesor nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Mikołaj A. Gralak, dr hab., prof. nadzw., Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
 • Bernard Ziętek, dr , Instytut Fizyki UMK
 • Tomasz Kowalski, mgr, doktorant, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznań
 • Barbara Dawidowska-Marynowicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Krzysztof Jakubczak, Dr, adiunkt, Instytut Studiów Regionalnych, UJ
 • Cecylia Sadowska-Snarska, Doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Zbigniew Kołakowski, prof. dr hab. inż. , Politechnika Łódzka
 • Katarzyna Dudka, Dr nauk prawnych, adiunkt , UMCS Lublin
 • Hanna Pikus, mgr, wykładowca, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Wiesława Malska, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Jacek Woźniak, dr, adiunkt, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im.prof.T.Kotarbińskiego
 • Barbara Bułło, dr med, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Józef Kur, prof. dr hab.; prof. zw. PG, Politechnika Gdańska
 • Maria Cubrzyńska - Leonarczyk, doktor - starszy kustosz dyplomowany, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Jacek Brożek, dr med. , adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Andrzej Plewka, dr hab., Śląska Akademia Medyczna
 • Piotr Kasza, adiunkt, kierownik zakładu, Instytut Nafty i GAzu
 • Jerzy Wasniewski, Senior Research Professor, Informatics & Mathematical Modeling, Danish Technical University, Lyngby, Denmark
 • Ireneusz Baran, magister inżynier, Instytut Odlewnictwa
 • Jerzy J. Parysek, prof.zw.dr hab., Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Piotr Semkiw, mgr inż, specjasta do spraw pszczelarskich, doktorant, Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach
 • Zbigniew Góralski, dr inż., dyrektor, Centrum Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych
 • Józef Kaczmarek, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Ryszard Gubrynowicz, dr hab, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Jolanta Wnorowska, magister, asystent, Akademia Podlaska
 • Jan Piekarczyk, dr/adiunkt, UAM Poznań, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
 • Agata Tekiela, dr inż., adiunkt, Instytut Ochrony Roślin, TSD Rzeszów
 • Tarnawski Wojciech, artysta grafik,
 • Małgorzata Łatka, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Maria Wandas, dr inż. adiunkt, Akademia Ekonomiczna
 • Aneta Binsker-Kubarek, mgr. Projektmanagement, Euroregion PEV
 • Jacek Nowak, mgr inż., asystent, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Maria Wujtewicz , dr hab. n med. prof ndzw. Kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Mieczysław Grad, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Alicja Domaracka, mgr, Politechnika Gdańska
 • Piotr Słobodzian, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Piotr Majcher, dr, adiunkt,, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Tomasz Misztal, doktor habilitowany, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
 • Piotr Paryzek, mgr, Instytut Językoznawstwa, UAM w Poznaniu
 • Ewa Kratz, Dr, adiunkt, Akademia Medyczna, Wrocław
 • Beata Williamson, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Sławomir Gralewicz, Prof. dr hab., kierownik pracowni, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 • Justyna Sidor-Kaczmarek, mgr, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Katarzyna Ruckemann-Dziurdzińska, dr med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Piotr Chwirot, dr med. , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Małgorzata Rosmańska, MGR, sekretarka, ITGiS
 • Marzanna Hęś, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Maria Pawlina, starszy redaktor, Medical Tribune Polska, Sp. z o.o.
 • Krzysztof Krawiec, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Andrzej Szostek, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Etyki KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Katarzyna Trynda, doktor, adiunkt, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski
 • Ilona Klejbor, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Bogda Kowalska, dr, st. wykładowca, SGGW
 • Janusz Danek, Doc.dr hab. , PIWet-PIB w Puławach
 • Paweł Purgał, dr hab.inż. profesor Politechniki Świętokrzyskiej, Politechnika Świętokrzyska
 • Wacław Marzantowicz, prof. dr hab., Wydział Matematyki i Informatyki, UAM, Poznań
 • Dariusz Tomkiewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Koszalińska
 • Marcin Kozak, Dr hab., adiunkt ze st. dr. hab., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Franciszek Kluza, prof. dr hab. inż., Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Krzysztof Szczegot, Dr hab., prof. UO, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski
 • Edward Opaliński, dr hab./, doc IH PAN, prof. Akad. Świętokrzyskiej
 • Rafał Mirek, dr inż, Politechnika Krakowska
 • Dominik Abłamowicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ewa Kozielska, dr med.starszy wykładowca, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii dzieciecej AM. Gdańsk
 • Marek Sopiński, dr n. med., st. wykładowca, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Danuta Zielińska, dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Magdalena Błażewicz-Paszkowycz, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Iwona Gmoch, mgr, asystent, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski
 • Anna Skorupska, prof. dr hab., Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej
 • Piotr Jadwiszczak, dr, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wojciech Dejneka, dr / adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Zbigniew Szatan, mgr edukacji narodowej,
 • Radosław Mencfel, mgr asystent, Instytut Ochrony Środowiska KULJPII
 • Franciszek Kluza, prof. dr hab. inż., prof. zwycz., Kierownik Katedry Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Krzysztof Szkatuła, dr hab., docent , Instytut Badań Systemowych PAN
 • Andrzej Olszanowski, dr hab. profesor nadzw. Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
 • Dorota Jachowska, mgr / specjalista, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Krystyna Wokulska, dr hab.prof.UŚ, Uniwersytet Śląski
 • Marta Pikor-Niedziałek, doktor, Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Filologii Angielskiej
 • Elżbieta Samorek-Salamonowicz, profesor dr hab., Państwowy Instytut Weterynaryjny
 • Przemysław Janik, prof. dr hab med. kierownik Zakładu Biologii Komórki, Centrum Onkologii
 • Zygmunt Jamrógiweicz, mgr / specjalista, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Łukasz Gadomski, , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Katarzyna Czarnobaj, dr / adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Andrzej Gawrych-Żukowski, dr inż., st. wykł., Politechnika Wrocławska
 • Maciej Krzyżanowski, dr n.med., adiunkt, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej AM w Gdańsku
 • Artur Zieliński, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Instytut Geografii AŚ w Kielcach
 • Magdalena Prokopowicz, dr / adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Łukasz Jabłoński, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Paweł Konieczka, magister, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mariusz Korczyński, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza Wrocław
 • Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Tadeusz Andruniów, Dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Krzysztof Goczyła, dr hab. inż., prof. ndzw. Politechniki Gdańskiej, Politechnika Gdańska
 • Michał Cichocki, mgr, asystent, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Maria Jarecka, doktór, adiunkt, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Teresa Szprengier-Juszkiewicz, dr hab n. farm., docent, Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB
 • Jolanta Pęgiel-Kamrat, dr n. med. adiunkt, Instytut Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Lucyna Domanska, dr hab. prof. nadzw. , Uniwersytet Łódzki
 • Tadeusz Bednarski, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Jan Spodnik, dr n. med.; asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Alicja Kuczynska , prof. zw dr hab. , Instytut Filozofii UW
 • Hanna Ciurla, dr inż., starszy wykładowca, Akademia Ekonomiczna Wrocław
 • Mirosław Lachowicz, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Zakarya Kamel, dr inż., Politechnika Rzeszowska
 • Małgorzata Drywień, dr inż.; adiunkt, WNoŻCziK; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Marek Konieczny, dr inż. , adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jerzy Jeznach, Dr hab. prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Tomasz Ruman, Dr inż, asystent, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny
 • Iwona Wojtkiewicz, mgr, doktorantka, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
 • Urszula Gorzelak, doktorantka, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Edyta Spodnik, dr n. med., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Krzysztof Weiss, Dr hab. inż. , Emeryt
 • Janina Czapska, dr hab. adiunkt, WPiA UJ
 • Dagmara Sokołowska, doktor, adiunkt, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Krzysztof Pawałowski , prof. UAM dr hab., profesor nadzwyczajny , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jerzy Skrzypski, dr.ha. prof. PŁ, Politechnika Łódzka
 • Joanna Karaś, mgr inż., Instytut Szkła i Ceramiki, Kierownik Zakładu Bioceramiki
 • Sławomir Michałowski, mgr inż., Instytut Szkła i Ceramiki
 • Iwona Radecka, dr n. farm., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Dariusz Okołowski, mgr, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Lidia Ciołek , mgr inż., Instytut Szkła i Ceramiki,
 • Andrzej Paszewski, prof. dr hab., Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Maria Szreder, Dr n. med. ; starszy wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Monika Krzykała, mgr, doktorantka, młodszy specjalista ds. edukacji, UMCS, Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN
 • Agnieszka Popiel, dr n med, adiunkt, Szkoła Wyższa Paychologii Społecznej w Warszawie
 • Mirosław Babiuch, student, Politechnika Warszawska
 • Andrzej Bober, lek. wet., specjalista inżynieryjno-techniczny, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Tadeusz Władysław Hermann, prof. zw. dr hab., kier. Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Grzegorz Bręczewski, doktor, adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego Poznan
 • Justyna Pyssa, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Małgorzata Kujawska, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Piotr Garbaczewski, prof dr hab. prof. zw., Uniwersytet Zielonogorski
 • Andrzej Pułka, dr inż. , adiunkt, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice
 • Danuta Kunikowska, Dr n. przyr./ Adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Stanisław Jóźwiak, dr inż. adiunkt - kierownik Zakładu Materiałoznawstwa, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Andrzej Ruciński, profesor, prof.esor zwyczajny, UAM
 • Tomasz Jankowski, Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Piotr Kuźniar, dr inż., adiunkt, Politechnika W-wska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego
 • Janina Wołoszyn, doktor habilitowany, profesor Akademii Ekonomicznej, Uczelnia Wyższa
 • Jerzy Cabała, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Krystyna Data, mgr, dokumentalista, IJP PAN
 • Bogdan Żółtowski, dr inż, st. wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Sebastian Komar, magister, asystent, Akademia Madyczna w Gdańsku
 • Magdalena Charzyńska-Wójcik, dr, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
 • Zbigniew Fryźlewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki Stosowanej
 • Maria Korzon, prof. zw. dr hab., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Barbara Więckowska, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dariusz Kulesza, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jerzy Wójcik, dr, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
 • Anna Werner, dr, asystent, Akademia Medyczna, Poznań
 • Anna Ryś , doktor, adiunkt , Uniwersytet Gdański, Katedra Filologii Klasycznej
 • Henryk Klama, Dr hab., profesor nadzwyczajny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Andrzej Bogumił HIBNER, prof.dr hab.,prof ndzw., Akademia Rolnicza we Wroclawiu
 • Tomasz Lenard, mgr,asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Marta Stankiewicz, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Beata Jabłońska, mgr, asystent naukowo-techniczny, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
 • Józef SZYMCZYK, Dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Techniki Cieplnej
 • Krystyna Warsz, mgr inż.specjalista naukowo-badawczy, Instytut Spawalnictwa Gliwice
 • Sylwia Jurzyk, dr/adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Ewa Jażdżyk, dr inż., asystent, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Barbara Gabańska, mgr, Instytut Fizyki Jadrowej PAN w Krakowie
 • Przemysław Płóciennik, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Zbigniew P. Możejko, dr, adiunkt, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Potoczek, Dr inż, adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Paweł Cyplik, Dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Tomasz Jankowski, mgr inż. doktorant, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Adam Kopciowski, dr, adiunkt, UMCS
 • Stanislaw Halas, prof.zw. dr hab., kier Zakladu Spektrometrii Mas, Instytut Fizyki UMCS
 • Ewa Raj, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Wojciech Manaj, dr inż., kierownik grantu badawczego, Wydział Inżynierii Materiałowj Politechniki Warszawskiej
 • Katarzyna Nowicka-Sauer, dr n. med., asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Iwona Karcz-Dulęba, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Maria Leżańska, dr/asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
 • Janusz Janiczek, docent dr inż. , Politechnika Wrocławska
 • Adam Michczyński, dr inż., adiunkt, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
 • Marcin Wakar, magister, asystent-historyk, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • Anastazja Gajda, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dorota Sugier, magister, asystent, Akademia Podlaska
 • Przemysław Wasilewski, mgr, doktorant, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej
 • Walter Bartelmus, Prof.dr hab.inż , kierownik laboratorium, Politechnika Wrocławska
 • Robert Rękawiecki, dr, adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Danuta Figurska -Ciura, dr inż. , Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Piotr Sobkowicz, doktor habilitowany, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Maciej Kuczkowski, dr , Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Gabriela Haraf, mgr inż., asystent, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Stanisław Fedorowicz, dr adiunkt, Uniwersytet dański
 • Agnieszka Pałucha, dr n. med., Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
 • Barbara Walawska, dr, adiunkt, Instytut Chemii Nieorganicznej
 • Michał Kaliszan, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jerzy Mroziński, Profesor, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Jolanta Tarasiewicz, dr adiunkt, Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii
 • Tomasz Krasiński, mgr, Kierownik Zespułu Ekonomiki, Programowania i Met.Stat., Instytut Ochrony Roślin - Poznań
 • Jacek Bielecki, dr hab, prof. nadzw., UW
 • Dorota Rawicz-Zegrzda, dr n.medycznych; adiunkt AMG, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Piotr Kurnatowski, prof. dr hab. n. med., kierownik Katedry, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zofia Mikołajczyk, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Jarosław Kusiak, mgr, asystent, UMCS w Lublinie
 • Danuta Mrozińska, dr adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Alicja Kurnatowska, prof. dr hab. n. med., emeryt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Katarzyna Łukasiuk, doc dr hab, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
 • Monika Golonka-Czajkowska, doktor, adiunkt, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 • Katarzyna Kurpierz, mgr, wykładowca, Katedra Analityki Klinicznej ,Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Radosław Olkowski, mgr inż., wykładowca, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Sebastian Kiluk, mgr inż., asystent, WZ, AGH Kraków
 • Tomasz Wolak, mgr inż., Politechnika Warszawska
 • Agnieszka Janiak-Osajca, dr, adiunkt, Uniwersytet Zielonogórski
 • Janusz Czapski, Prof. dr hab., kierownik Pracowni , Instytut Warzywnictwa
 • Ewa Stanisławska-Glubiak, doc. dr hab., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Maria Długaszek, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Paweł Marciniuk, dr, adiunkt, Zakład Botaniki, Akademia Podlaska
 • Joanna Monika Wierońska, asystent, Instytut Farmakologii PAN
 • Agata Szymańska-Pulikowska, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Wojciech Michalak, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Baszczuk, dr,adiunkt, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Irena Wolska, dr, adiunkt, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Krzysztof Jassem, doktror, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Alfreda Graczyk, dr hab., prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Tomasz Mieczan, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Joanna Sadkowska-Bień, dr adjunkt , Uniwersytet Gdański
 • Miron Kaliszewski, mgr inż. asystent n-d, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Dorota Godlewska - Werner, magister, asystent, Uniwersytet Gdański
 • Walenty Oniszczuk, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
 • Wojciech Kozioł, Asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Anna Romiszewska, mgr inż. asystent n-d, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Maria Janiak, dr n.med./adiunkt, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Alina Nowicka-Jeżowa, Prof. dr hab.; prof. zw. , Uniwersytet Warszawski
 • Anna Zalewska-Janowska, dr n .med. - adiunkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Małgorzata Ewertowska, Doktor asystent, Katedra i Zakład Toksykologii Akademii Medycznej w Poznaniu
 • Dariusz Teper, mgr / asystent, Oddział Pszczelnictwa ISK w Puławach
 • Henryk Porwisiak, mgr, Pełnomocnik Rektora, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Marta Stankieiwcz, lekarz medycyny, asystent naukowo-dydaktyczny, Zakład Żywienia Klinicznego Akademia Medyczna Gdańsk
 • Tomasz Liberek, dr hab med. , adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Przemysław Strażyński, mgr inż, asystent, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 • Bogdan Wyrzykowski, profesor zwyczajny dr habilitowany Kierownik Katedry Nadciśnienia tętniczego i Diabetologii, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jędrzej Ułasiewicz, dr, docent , Politechnika Wrocławska
 • Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, prof. dr hab., kierownik Katedry Jezyka Angielskiego, Uniwersytet Lodzki
 • Anna Zięba-Mizgała, dr , adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Jacek Wachowski, dr hab., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Adama Mickiewicza. Poznań
 • Tomasz Kozicki, mgr inż. ,asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Halina Morgaś, doktor, adiunkt, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • Dariusz Sendkowski, mgr, asystent, Politechnika Łódzka
 • Leszek Skrzypczak, dr hab., profesor nadzw., Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Agnieszka Zelek-Molik, mgr, asystent, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
 • ANDrzej Kosiński, dr inż., Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Joanna Kamińska, dr, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Tomasz Pfeifer, dr inż. adiunkt, Instytut Spawalnictwa (JBR)
 • Agnieszka Sulkowska, dr med. / adiunkt, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii,Akademii Medycznej w gdańsku
 • Dorota Lewandowska, doktorantka, Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski
 • Halina Zajworoniuk, dr nauk med.; starszy wykładowca, Zakład Chemii Med. Akademia Med. Gdańsk
 • Barbara Dejewska, dr; starszy wykładowca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Krzysztof Drozdowicz, doc. dr hab., Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
 • Elżbieta Pomarnacka, dr hab. prof. nzw., Akademia Medyczna Gdańsk, Wydział Farmaceutyczny
 • Barbara Cieślik, mgr, Szkoła Główna Handlowa (SGH)
 • Jerzy Giżejewski, dr, adiunkt, Instytut Geofizyki PAN
 • Ellina Łunarska, Profesor dr hab. inż., profesor zw. , Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Ewa Krystkowiak, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Jedrzej Solarski, mgr, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Anna Gierula, dr inż. - adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Piotr Pietrzyk, Doktor, asystent, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
 • Maciej Radziejewski, doktor, adiunkt, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mariusz Kujawiak, mgr, asystent, Akademia Podlaska
 • Mieczysław Jaroniek, dr inz. adiunkt, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej
 • Maria Hlebowicz, Dr med. asystent, Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Wiesław Szymczyk, dr inż. , Wojskowa Akademia Techniczna
 • Jerzy Hanuza, Prof. dr hab., kierownik Katedry, Akademi Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Elżbieta Górska, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski
 • Dariusz Świetlik, dr, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Andrzej Domański, dr inż. starszy wykładowca, Uniwersytet Opolski
 • Joanna Stańczak, dr n. przyr., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Renata Makarewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • MARIA DRAPIKOWSKA, DOKTOR ADIUNKT, AKADEMIA ROLNICZA
 • Marta Gesing, lekarz medycyny, asystent, Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Witold Dzwinel, dr hab. inż. prof.n.AGH z-ca Kierownka Katedry Infomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Jolanta Wieczorek, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Radosław Szmytkowski, dr hab., prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Wojciech Ochał, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Stanisław Gajda, Prof. zw. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski
 • Joanna Kondraciuk-Horodeńska, kierownik sekretariatu uczelni, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Jacek Januszewski, dr hab.inż. prof.nadzw., Akademia Morska w Gdyni
 • Agnieszka Nawirska, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza Wrocław
 • Beata Derkowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Agnieszka Czoppa, mgr inż., doktorant, INTBiS PAN
 • Marian Taniewski, Prof.zw.dr hab.inż., em. prof. zw., Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Grażyna Groszek, Dr inż, adiunkt, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
 • Zygmunt Dajdok, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Grzegorz Rubin, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Piotr Zubrycki, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
 • Piotr Siwicki, dr inż., adiunkt, SGGW Warszawa
 • Ewa Konefał, magister, Asystent, Uniwersytet Gdański
 • Klaudia Borowiak, doktor adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Piotr Brański, mgr, Instytut Farmakologii PAN
 • Katarzyna Jadwiszczak, doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jacek Jurkojć, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jacek Waluk, Prof. dr hab., Instytut Chemii Fizycznej
 • Anita Kornicka, dr n. farm., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Stefan Boryniec, Dr.hab.inż. Prof ATH, Kierownik Zakładu Fizykochemii Polimerów, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Kazimierz Karwowski, dr inż., adiunkt, Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Robert Kołos, doc. dr hab., Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Elżbieta Adamska, doktor, adiunkt, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań, Ul. Strzeszyńska 34
 • Wojciech Gawrysiuk, dr inż, adiunkt, Instytut Spawalnictwa
 • Jolanta Borkowska-Burnecka, Dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Dariusz Grzebelus, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Barbara Plytycz, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellonskiego
 • Norbert Jankowski, dr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, KIS
 • Jadwiga Dmochowska-Gładysz, dr hab. profesor nadzwyczajny, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Magdalena Szczepaniak, dr, adiunkt, Instytut Botaniki PAN, Kraków
 • Krzysztof Bielawski, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Anna Kapuścińska, doktor n. humanistycznych / adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Józef Garbarczyk, Prof dr hab. Kierownik Zakładu Polimerów, Politechnika Poznańska
 • Grażyna Cacak-Pietrzak, dr, adiunkt, Wydział Technologii Żywności, SGGW Warszawa
 • Ireneusz Mrozek, dr, adiunkt, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
 • Witold T. Bielecki, dr. hab., profesor UW, Uniwersytet Warszawski Wydz. Zarządzania
 • Marek Parfieniuk, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Krystyna Wilkoszewska, Profesor , UJ
 • Zdzisław Jaskulski, dr adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz
 • Marek Krętowski, dr inż., adiunkt , Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
 • Monika Skowrońska, dr, adiunkt, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej AR w Lublinie
 • Marcin Adamski, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Kordan Władysław, dr hab. prof nadzw., Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
 • Joanna Gliwicz, Prof. dr hab. , Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Andrzej Kostrzewski, profesor zwyczajny, Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM
 • Grzegorz Derfel, dr hab., prof. nadzw. PŁ, Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
 • Irena Gąsior, mgr, starszy specjalista badawczo- techniczny, Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
 • Stanisława Raj, dr hab, docent, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN Jabłonna
 • Anna Leśniewicz, dr inż., Politechnika Wrocławska
 • Iwona Zarzyka-Niemiec, dr inż./ adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Czesław Szymczak, Prof. dr h.inż., Prof. zw. PG, Politechnika Gdańska
 • Ewa Stelmańska, dr n. med. asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku Katedra i Zakład Biochemii
 • Barbara Pędzich, magister, Uniwersytet Warszawski
 • Janusz Gilewski, mgr inz. specjalista, IChF PAN
 • Grzegorz J. Nowak, dr hab., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Jerzy Lech Kacperski, dr , st. wykładowca, Instytut Fizyki UŁ
 • Dagmara Weremko, dr, adiunkt, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN Jabłonna
 • Andrzej Obraniak, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Andrzej Adamski, dr, adiunkt, Wydział Chemii UJ
 • Mildner-Szkudlarz Sylwia, dr inż., asystent, Akademia Rolnicza, Poznań, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Sylwia Boruch, lek. wet., specjalista inżynieryjno-techniczny, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Renata Bednarek, prof. dr hab., profesor zwyczajny, UMK
 • Beata Kopczyńska, dr n med / adiunkt, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa
 • Jacek Roszkowski, prof.dr hab., Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy
 • Agnieszka Sieradzka-Mruk, dr, adiunkt, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Zbigniew Marek Lechowicz, Prof. dr hab. inż., profesor nadzw., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Małgorzata Jóźwiak, doktor habilitowany/adiunkt, Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego
 • Andrzej Mysliwski, Prof.dr hab.med., prof.zw.AMG, kierownik Katedry Histologii i Immunologii, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Elżbieta Kompanowska-Jezierska, Doktor Habilitowany nauk medycznych, docent , Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • Maciej Lison, dr, adiunkt, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
 • Jarosław Lewkowski, Dr habil., Katedra Chemii Organicznej Uniwersytet Łódzki
 • Bogusława Baran-Zgłobicka, dr, adiunkt, UMCS
 • Arkadiusz Pietruszka, dr inż., adiunkt , Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Michał Harciarek, magister, asystent, Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański
 • Mariusz Grabowski, dr, adiunkt, Katedra Informatyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Janusz Flis, Prof. dr hab. inż., Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Mateusz Kwitniewski, mgr, doktorant, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Ewa Raniszewska, dr med. adiunkt , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Andrzej Poniecki, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Jędrzej Szymański, mgr, asystent, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Zbigniew Gajek, dr hab., doc., INTiBS PAN
 • Ewa Ciska, doktor, adiunkt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Dariusz Wędzki, prof AE dr hab. , Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Maciej Makowski, dr , adiunkt, Unwersytet Opolski , Instytut Chemii
 • Bożena Mielczarek, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Krystyna Pieńkowska, dr n. farm., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Ellina Łunarska-Borowiecka, Profesor dr hab. inż., profesor zwyczajny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Adam Kaliszewski, mgr inż., asystent, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Henryk Żegota, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Joanna Wypych, dr n.med. / asystent, Klinika Gastroenterologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Tadeusz Zachara, dr inż., adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Marcin Rapacz, Dr hab., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Barbara Kozłowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydz. Mechatroniki
 • Danuta Lalak, doktor, adiunkt, , IPSiR Uniwersytet Warszawski
 • Wiesława Łysiak-Szydłowska, prof dr hab. n. med., Akademia Medyczna, Gdańsk
 • Tomasz Janiczek, dr inż. adiunkt, Politechnika Wroclawska
 • Danuta Dojczew, dr, starszy wykładowca, Wydział Technologii Żywności, SGGW Warszawa
 • Joanna Odrowąż-Sypniewska, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Dariusz Kania, dr hab. inż. Dariusz Kania, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jolanta Załęska, dr n.med., adiunkt, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Kanstanty Nikiforow, dr inż. , adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Joanna Stankiewicz-Wróblewska, dr n.med. / asystent, Klinika Gastroenterologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Eugenia Jacyno, prof. dr hab., prof. zwyczajny, Akademia Rolnicza,Szczecin
 • Anna Paprocka-Lipińska, dr med., adiunkt , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Marian Sarna, dr hab., prof.ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Ewa Deptochowa, dr adiunkt, IJP PAN
 • Maria Szupryczyńska, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
 • Apoloniusz Kodura, dr inż., adiunkt, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, WIŚ, Politechnika Warszawska
 • Jarosław Sugier, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Zofia Golab-Meyer, dr starszy wykladowca, przew. Sekcji Nauczycielskiej PTF, Instytut Fizyki UJ
 • Wojciech Kuźmiński, Adiunkt Dr , Uniwersytet Szczeciński
 • Ewa Deptuchowa, dr adiunkt, IJP PAN
 • Andrzej Leniart, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Wasiak, mgr, asystent, Uniwersytet Łodzki
 • Elżbieta Getka-Wilczyńska, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Grzegorz Fiedorowicz, dr, asystent, Uniwersytet Wrmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Jan W. Raczkowski, Dr n. med adiunkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Jan Szupryczyński, prof. dr hab., UNiwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
 • Agnieszka Montusiewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Maciej Jórdeczka, asystent, IAE PAN, Oddział w Poznaniu
 • Jerzy Jaworski, dr hab., prof. nadzw. , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Józef Stanisław Dańko, prof.dr hab.inż, kierownik Katedry Maszyn i Urzadzeń Odlewniczych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa
 • Ludwika Winiarzowa, mgr, dokumentalista, IJP PAN
 • Agata Polak, magister biotechnolog, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kazimierz Hałaburda, Dr n. med, adiunkt, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Krystyna Cedzynska, Dr habil.Prof.PŁ, Politechnika Łódzka
 • Jacek Wierzbowski, lek.med./asystent, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Joanna Klimkowska, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Iwona Cechosz-Felczyk, dr, adiunkt, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Andrzej Piasecki, Dr hab. inż., prof. nadzw., Politechnika Wrocławska, Wydzial Chemiczny
 • Mariusz Frodyma, mgr, dokumentalista, IJP PAN
 • Przemysław Bobrowski, mgr, archeolog, IAE PAN, Oddział w Poznaniu
 • Urszula Wójcik, dr, adiunkt, IJP PAN w Krakowie
 • Tadeusz Balcerzak, dr hab., prof. UŁ, kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego, Uniwersytet Łódzki
 • Urszula Poprawska, mgr, dokumentalista, IJP PAN
 • Urszula Bijak, dr, adiunkt, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
 • Jarosław Proćków, Dr, Adiunkt, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski
 • Jolanta Wytwer, doktor, adiunkt, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Jarosław Olejniczak, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Joanna Duska, mgr, dokumentalista, IJP PAN
 • Małgorzata Łukaisk, ,
 • Krzysztof Kubacki, Dr, Gł. Spec. Badawczo-techniczny, Państwowy Instytut Weterynryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Tadeusz Leppert, dr adiunkt, ATR Bydgoszcz
 • Grzegorz Kasperski, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Dorota Janeczko, mgr, dokumentalista, IJP PAN
 • Mariusz Sobolak, dr inż., Politechnika Rzeszowska
 • Barbara Pieńkowska-Grela, dr n. med./adiunkt, Kierownik Pracowni Cytogenetyki, Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
 • Teresa Banas, Prof.zw.dr hab.n.med., Kierownik Katedry i Zakład Biochemii Lekarskiej , Akademia Medyczna
 • Henryk Chojnacki, Prof.dr hab., prof. emeryt., Politechnika Wrocławska, I-30
 • Bożena Mariańska, prof. dr hab. n. med., Kierownik Kliniki Transplantacji Komórek Krwiotwórczych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Krystyna Kajtoch, mgr, dokumentalista, IJP PAN
 • Joanna Żelazna-Wieczorek, doktor, Uniwersytet Łódzki
 • Henryk Rusinowski, dr hab.inż. prof. nzw., Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Krystyna Drat - Ruszczak, dr hab. prof.SWPS, Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej, Warszawa
 • Slawomir Burakowski, dr n. med., adiunkt, AMG
 • Leszek Piotrowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Maria Kawęcka, dr hab., adiunkt, Akademia Rolnicza Szczecin
 • Józef Kuśba, dr hab., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Martin Tabakow, dr inż., asystent, Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki Stosowanej
 • Piotr Słoma, dr inż., Politechnika Łódzka
 • Jolanta Prywer, dr inż./adiunkt, Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
 • Jacek Plecinski, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Mikolaja Kopernika
 • Sebastian Stano, dr inż/adiunkt, Instytut Spawalnictwa
 • Joanna Lange, mgr inż. Starszy Specjalista inżynieryjno-tech., INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA
 • Marcin Studniarski, prof. dr hab, prof. nadzw. UŁ, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Maria Rataj-Guranowska, Prof. dr hab., Instytut Ochrony Roślin
 • Wojciech Iwaniak, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Tomasz Zięba, dr inż., adiunkt, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • Leszek Zadroga, mgr,asystent, Instytut Spawalnictwa
 • Witold Rosicki, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Jan Wasilewski, dr hab., prof. UMK, Katedra Informatyki Stosowanej, WFAiIS UMK
 • Tadeusz Błaszczyk, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Sapieja, mgr inż.asystent, Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu O/ Żyrardów
 • Włodzimierz Masierak, dr, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Katarzyna Przegiętka, Dr nauk fizycznych, asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Wojciech Czechowski, prof. dr hab., Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Krystian Kubica, dr hab. adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Joanna Pieńkowska, lek.med./asystent, Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Alicja Nowak, mgr inż, asystent, OBR PR w Płocku
 • Wojciech Winogrodzki, dr inż., profesor PWSIiP, z-ca Dyrektora Instytutu Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Gabriela Paszkowska, dr inż, adiunkt , Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 • Iwona Kuźniarska-Biernacka, dr, adiunkt, Akademia Podlaska
 • Krzysztof Przybyszewski, doktor, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
 • Marek Siwulski, dr hab. adiunkt, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Andrzej Rychlewicz, dr, adiunkt, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Zdzisław Latajka, prof.zw., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Michal Brzozowiec, grafik komputerowy,
 • Ewa Japa, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Ryszard Miller, dr hab. inż., profesor , Politechnika Wrocławska
 • Eliza Szczerkowska, magister, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Alina Gębska, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Borys Szefczyk, dr inż., asystent naukowo-dydaktyczny, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Anita Kołodziej, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Bożena Smreczak, dr inż., adiunkt, IUNG-PIB
 • Jacek Nowaczyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Marian Drozdowski , prof. ndzw. dr hab., dyrektor Instytutu Historii, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Joanna Olbryś, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Krzysztof Biernacki, dr, asystent, Akademia Podlaska
 • Romuald Mosdorf, dr inż., Politechnika Białostocka
 • Ryszard Twardowski, dr/st. wykładowca, Politechnika Gdańska
 • Małgorzata Szyszko, dr n. farm., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Alicja Nowaczyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Colegium Medicum, Bydgoszcz
 • Ewa Lewandowska, mgr, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Sambor Paweł, mgr sztuki,
 • Joanna Olbryś, dr, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Agnieszka Włodarczyk, magister, asystent, Uniwersytet Łódzki,Wydział Matematyki
 • Anna Gumieniczek, Dr nauk farm./ Adiunkt, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Iwona Chuchnowska, dr inż, Politechnika Śląska
 • Łukasz Komsta, dr n. farm., asystent, Akademia Medyczna im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
 • Marta Ziółkowska - Klinkosz, mgr, asystent , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Joanna Drozd, dr adiunkt, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Agnieszka Sibelska, magister, asystent, Uniwersytet Łódzki,Wydział Matematyki
 • Lidia Felska-Błaszczyk, dr inż Adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Anna Berecka, mgr farm., asystent, Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
 • Zbigniew Bartoszewski, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Artur Rybarczyk, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Andrzej M. Dziubek, Dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Marek Lipiec, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Weterynryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Andrzej Dyrcz, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Dorota Nowak-Woźny, Doktor nauk fizycznych, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Mróz, dr, adiunkt, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 • Tomasz Niedziela, dr, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • Jacek Owsianny, dr hab. prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Tomasz Nowakowski, dr hab. inż., prof. nadzw., Politechnika Wrocławska
 • Elżbieta Radzikowska, dr med adiunkt, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Anna Skorek, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Robert Balawender, , IChF PAN
 • Jacek Domagała, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Anna Monika Tomaszewska, asystent, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Dominika Bielec, mgr, Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Paweł Tadejko, mgr inż., asystent, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
 • Małgorzata Masternak, student, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Zofia Bukowiec, mgr, dokumentalista, IJP PAN
 • Kamil Lipski, doktorant, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Elżbieta Wiatr, prof. dr hab. med , Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Wojciech Stanek, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej
 • Maciej Świerkocki, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Podleśna, dr, IUNG-PIB w Puławach
 • Kornelia Bosowska, dr, adiunkt, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski
 • Jerzy Przybylski , prof. zw. dr hab., Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Angelika Cieśla, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza
 • Małgorzata Lewandowska, dr inż. adiunkt, Katedra Biotechnologii Żywności, UWM w Olsztynie
 • Mirosława Pellowska-Piontek, dr n. med. adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Zbigniew Kaszkur, doktor, adjunkt, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Grzegorz Żak, Dr inż., adiunkt , Instytut Zootechniki w Krakowie
 • Robert Skibiński, dr, adiunkt, AM Lublin
 • Łukasz Kruk, Dr, adiunkt, UMCS Lublin
 • Tadeusz Kmiecik , prof. ndzw. dr hab., Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Piotr Sitarek, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
 • Jacek Własak, dr hab. prof. ndzw. , Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
 • Jarosław Markowski, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Anna Jabłońska, lekarz/młodszy asystent, Klinika Gastroenterologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Robert Sarnecki, magister, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Grzegorz W. Bąk, dr hab., prof. PŁ, Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej
 • Janusz Pilarczyk, mgr inż, asystent, OBR PR Płock
 • Tadeusz Niezgoda, prof. dr hab. inż., Wojskowa Akademia Techniczna
 • Maciej Bajerlein, mgr inż., doktorant, Politechnika Poznańska
 • Alicja Sadłowska, mgr inż., Instytut Technologii Eksploatacji
 • Sergiej Leble, Prof. dr.hab., prof ndzw. , Politechnika Gdanska
 • Magdalena Martusewicz-Boros, Dr n. med., Adiunkt, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Małgorzata Petzel, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
 • Krystian Adrych, dr n.med. / starszy wykładowca, Klinika Gastroenterologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Ewa Szczęśniak, doktor, adiunkt, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski
 • Jarosław Kałużny, Dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Arkadiusz Olszewski, dr ,
 • Jarosław Molenda, dr inż., adiunkt, Instytut Technologii Eksploatacji-PIB w Radomiu
 • Marek Smolik, dr hab. inż. adiunkt, Politechnika Śląska
 • Władysław Kozak, Dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Piotr Jonczyk, dr hab. z-ca dyrektora d/s ogólnych, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Jacek Grudny, Lek. med. , Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Przemysław Stpiczyński, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zygmunt Vetulani, dr hab., profesor UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Anna Zmihorska-Gotfryd, , Politechnika Rzeszowska
 • Lech Michalczuk, Prof. dr hab., Kierownik Zakładu, Instutut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Dorota Kowalczuk, dr, adiunkt, AM Lublin
 • Rafał Pietraś, mgr, Akademia Medyczna im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
 • Bogusława Dubik, dr adiunkt, Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
 • Justyna Rogalska, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Barbara Kościelska, dr inż., Politechnika Gdańska
 • Maciej Czarnecki, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki
 • Izabela Pękala, mgr , doktorantka, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Jarosław Klejnocki, dr, adiunkt, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Ryczko, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
 • Ewa Ostrowska - Ligęza, dr inż. adiunkt, SGGW, WTŻ, Warszawa
 • Dorota Tomaszewska-Zaremba, Dr hab., docent, Instutut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, PAN
 • Alicja Cackowska-Lass, dr n.med. adiunkt, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej AM Gdańsk
 • Krzysztof Wojciechowski, dr hab. profesor nadzwyczajny AP, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Dorota Nowicka, Dr, adiunkt, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Anna Żamejć, studentka, Uniwersytet Wrocławski, Dziennikarstwa i komunikacja społeczna
 • Ewa Pawelec, dr inż adiunkt, ITeE PIB Radom
 • Wojciech Fiałkowski, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Wladyslaw Rudzinski, profesor dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
 • Sławomir Wierzchoń, prof. dr hab. inż. , Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Grzegorz Gut, lekarz, asystent, Zakład Transplantologii, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Łukasz Stawski, student Architektury, Politechnika Łódzka
 • Katarzyna Tarnowska, dr inż. adiunkt, SGGW, WTŻ, Warszawa
 • Dariusz Gawryluk, asystent, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa, ul.Płocka 26
 • Michał Kosznicki, dr, adiunkt, Instytut Historii, Uniwersytet Gdański
 • Jolanta Godłowska, asystent, IMGW
 • Jadwiga Bajer, mgr inż asystent, Instytut Technologii Eksploatacji -PIB Radom
 • Jacek Górka, Dr inż.adiunkt, Politechnika Śląska, Katedra Spawalnictwa
 • Krzysztof Ruebenbauer, prof. dr hab. inż., Instytut Fizyki, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Piotr Gołos, dr inż., adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Zygmunt Ługowski, dr inż. , starszy wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Gerard Nowak, prof AM dr hab. farmacji, Katedra Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych AM Poznań.
 • Karolina Szulc, doktor, adiunkt, Katedra Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej AR Poznań
 • Paweł Karasiński, dr inż. , adiunkt, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska
 • Jarosław Tokarczyk, mgr inż., doktorant, CMG KOMAG, Gliwice
 • Ewa Skrzypczak, doktor, adiunkt, Katedra Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej AR Poznań
 • Aleksander Buczyński, mgr, asystent, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Andrzej Nowakowski, profesor dr hab., profesor zw., Uniwersytet Łódzki
 • Marta Pasławska, dr inż., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Jakub Borkowski, Dr, adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Małgorzata Grodzińska-Jurczak, dr hab, adiunkt, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński
 • Krzysztof Kaczmarek, Mgr. inż., asystent, Instytut Badawczy Lesnictwa w Warszawie
 • Anna Pełka, mgr inż. doktorantka, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Wojciech Chuchnowski, mgr inż, doktorant, CMG KOMAG, Gliwice
 • Stanisława Licznar, profesor nadzwyczajny, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Tadeusz Giza, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska
 • Katarzyna Kosek, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza
 • Daniel Polasik, mgr inż. doktorant, Akademia Rolnicza w szczecinie
 • Ewa Łazarow, dr hab. profesor, Instytut Matematyki PAP Słupsk
 • Andrzej Wilk, dr inż., adiunkt, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej
 • Elzbieta Siwiec, mgr inż., asystent, Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
 • Michał Licznar, profesor zwyczajny, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Jan Awrejcewicz, Profesor, Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka
 • Michał Olkiewicz, dr inż. adiunkt, kierownik działu Przetwórstwa Miesa, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego
 • Jakub Rutkowski, Student, Politechnika Koszalińska, Baltic Sea International Academy
 • Dariusz Michalak, mgr inż., doktorant,, CMG KOMAG, Gliwice
 • Szczepan Bojara, mgr inż., asystent, CMG KOMAG, Gliwice
 • Mirosław Furmanek, doktor, adiunkt, Instytut Archeologii Uniwersytet Wrocławski
 • Małgorzata Rozkwitalska, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Agnieszka Piasecka, mgr, Wydział Ekonomiczny UMCS Lublin
 • Paweł Skrobanek, dr inż. , Politechnika Wrocławska
 • Janusz Fyda, dr, adiunkt,, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Kijek, mgr, Wydział Rolniczy-Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Wiesław Ratajczak, dr, adiunkt, Instytut Filologii Polskiej UAM
 • Krzysztof Kurzak, Dr hab., Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Opolski
 • Anna Borkowska, lek med., asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Urszula Bany-Łaszewicz, dr n.biol., adiunkt, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 • Wojciech M. Kwiatek, dr hab. , docent, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Monika Czerepowicka, dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Jerzy M. Gutowski, prof. dr hab., Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Leszek Kluziński, mgr inż. starszy specjalista, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Tadeusz Szmańko, dr hab.prof.AR we Wrocławiu, Akademia Rolnicz we Wrocławiu
 • Andrzej Studziński, dr inż. adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Anna Delińska-Galińska, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Bogusław Masłowski, dr inż., st.wykładowca, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Tomasz Walkowiak, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Dagmara Kabzińska, mgr, asystent, IMDiK PAN
 • Cezariusz Deliński, artysta plastyk, twórca
 • Elwira Lisowska, prof. dr hab., (emerytura), Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda
 • Jolanta Kucińska, Dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Barbara Kręglewska, dr n. med. starszy wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Anna Loksztejn, mgr, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Łukasz Popko, , Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Jarosław Króliczewski, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej
 • Arkadiusz Ciesielski, mgr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (IBB PAN)
 • Magdalena Sałdyka, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Bartosz Bębel, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Alicja Sierpińska, dr, adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • magdalena Ostrowska, mgr inż. doktorantka, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Magdalena Półjanowska, lek. stom. wykładowca, Akademia Medyczna w gdansku
 • Jerzy Gorecki, prof. , ICHF PAN
 • Iwona Flis-Kabulska, dr inż., adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Beata Cygan, doktor, starszy wykładowca, Studium Języków Obcych AMG
 • Piotr Zieliński, , Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Marta Tarabuła-Fiertak, magister/doktorant/samodzielny biolog, Instytut Nauk o Srodowisku UJ
 • Anna Brożyna, dr, asystent, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMK w Toruniu
 • Joanna Fila, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Rafał Praszczałek, ,
 • Jędrzej Szmytkowski, dr inż., adiunkt, Wydział FTiMS, Politechnika Gdańska
 • Grzegorz Górski, dr, Uniwersytet Rzeszowski
 • Barbara Rzeszotarska, Prof. zw. dr hab. kierownik Katedry Chemii Organicznej, Uniwersytet Opolski
 • Mirosław Omieljanowicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Alina Limańska, studentka architektury, Politechnika Śląska
 • Wioletta Błaszczak, dr, adiunkt, IRZiBŻ PAN w Olsztynie
 • Włodzimierz Ratajczak, docent, dr inż., kierownik zakładu, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Rydygiera 8
 • Jerzy Mizia, profesor nadzw, Uniwersytet Rzeszowski
 • Grossman Anna, mgr, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
 • Arkadiusz Nowak, dr, biedny adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Małgorzata Stasińska , dr/adiunkt, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Szczeciński
 • Jarosław Przetakiewicz, dr, adiunkt, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Maciej Puchalski, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Anna Maria Zawadzka, dr, adiunkt, Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański
 • Marek Waligórski, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Alicja Stachelska, mgr, asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Sylwia Nowak, dr adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Jan Jeżak, Prof. nadzw. UŁ dr hab, Uniwersytet Łódzki
 • Alicja Bortkiewicz, dr hab. n. med, Instytut Medycyny Pracy
 • Krystyna Bojarczuk, dr hab. docent, Instytutu Dendrologii PAN, Kórnik 62-035, ul Parkowa 5
 • Jakub Olejnik, asystent-doktorant, Uniwersytet Łódzki
 • Jerzy Różański, Prof. nadzw. UŁ dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Jan Pilarski, dr hab, docent, Instytut Fizjologii Roślin PAN
 • Teresa Gierlach-Hładoń, profesor dr hab., Akademia Medyczna w Poznaniu Wydział Farmaceutyczny
 • Mikołaj Morzy, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jacek Kobusiński, mgr, asystent, Politechnika Poznańska
 • Andrzej Posyniak, Dr hab. docent, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy
 • Maria Iwona Katnik-Prastowska, profesor, kierownik katedry, Akademia Medyczna Wroclaw
 • Małgorzata Świerkocka - Miastkowska, dr med, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Agata Hącia, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Dorota Kruczyńska, Dokrto/ adiunkt, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Zbigniew Bojar, dr hab.inż., profesor nadzw., Wojskowa Akademia Techniczna
 • Pawel Nowaczyk, Prof. dr hab., kierownik katedry, Akademia Techniczno-Rolnicza
 • Małgorzata Kąc, dr inż., adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • Janusz Lekki, dr inż., adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Bartosz Brodecki, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Barbara Ćwiertnia, dr, asystent, Akademia Medyczna w Poznaniu Wydział Farmaceutyczny
 • Małgorzata Lekka, dr, adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Elżbieta Ewa Kopczyńska, Dr. hab. , docent, Zakład Biologii Antarktyki, PAN
 • Halina Powęska, Doktor, adiunkt, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, SGGW
 • Janusz Kocel, dr hab., docent, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
 • Maciej Kocurek, doktorant, Instytut Fizjologii Roślin PAN
 • Dorota Kruczyńska, Doktor/ adiunkt, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Andrzej DIETRICH, Mgr, Kierownik Zakładu Informatyki, Instytut Nafty i Gazu
 • Dorota Kruczyńska, dr, adiunkt, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Dorota Szerszeń, doktor, starszy wykładowca, Akademia Podlaska
 • Henryk Koszaliński, mgr, st. specjalista biolog, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego
 • Edward Malinowski, Prof. dr hab., Kierownik Zakładu, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Marek Dobrowolski, dr inż. adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu
 • Remigiusz Worch, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Słoń, dr, adiunkt, Akademia Świętokrzyska, Samodzielny Zakład Neofilologii
 • Monika Skowron, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Marek Wojciechowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Maciej Andrzejewski, dr inż., starszy specjalista, Politechnika Poznańska
 • Justyna Rosicka-Kaczmarek, dr inż., kierownik projektu własnego, Politechnika Łodzka
 • Tadeusz Sikora, prof. dr hab., kierownik Katedry Zarządzania Jakością, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Damian Korzybski, asystent, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Ryszard Wiśniewski, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza Wrocław
 • Krzysztof Chlebus, Lek. med., Akademia Medyczna w Gdańsku, I Klinika Chorób Serca
 • Stanisław Grzeczkowski, mgr inż. Główny Specjalista, Ośrodek badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku
 • Przemysław Grodzicki, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marek Konarzewski, prof. dr hab., Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Anna Kłossowska, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Krzysztof Wójtowicz, dr hab., adiunkt, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Paweł Śliwiński, prof. dr hab. med., Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Teresa Łuczak, doktor, adiunkt, Uniwersytet im . A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Karol Balicki, mgr. inz., IBB PAN
 • Mariola Marszałek, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Hubert Cieśliński, Dr inż. , Politechnika Gdańska
 • Lidia Dąbek, doktor, adiunkt, Politechnika Świętokrzyska
 • Teresa Dukiet-Nagórska, prof. nadzw. dr hab.nauk prawnych, Uniwersytet Śląski
 • Anna Święcicka, dr inż., adiunkt, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
 • Iwonna Przyborowska, mgr inż., główny specjalista, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Cezary Wiśniewski, dr inż., Politechnika Warszawska
 • Grażyna Budryn, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka, Instytut Chemicznej Technologii Żywności
 • Zdzisława Owsiak, adiunkt, Politechnika Świetokrzyska
 • Piotr Sasak, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Halina Mieczkowska, st. kustosz dypl., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Mirosław Kwiatkowski, mgr inż, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Aldona Perek, mgr inż., Politechnika Poznańska
 • Wojciech Bożejko, dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Joanna Wasilewska-Dobkowska, dr, kustosz, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
 • Wojciech Gałecki, Technik Informatyk, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Katarzyna M. Kavetska, dr inż. , Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Zbigniew Rusin, dr hab., prof., Politechnika Świętokrzyska
 • Beata Śniecikowska, dr nauk humanistycznych, adiunkt , Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 • Aneta Bombalska, mgr, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Agnieszka Mikucka, dr n. med. adiunkt, Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • Franciszek Bromberek, dr adiunkt , Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Juliusz.Jezierski, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jacek Polit, dr,st.wykładowca, Instytut Fizyki Uniwerytet Rzeszowski
 • Arkadiusz Stasiak, dr inz., Politechnika Lodzka
 • Janusz Górniak, dr, docent, Instytut Matematyki i Informatyki
 • Michał Kalewski, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Janusz Barański, doktor, adiunkt, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
 • Beata Ulatowska, dr n. med. wykładowca, Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • Lech Pałasz, prof. zw. dr hab. , Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Adam Barcikowski, dr hab. profesor, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Maciej Różański, mgr inż., asystent, Instytut Spawalnictwa
 • Elżbieta Wojnicka, doktor, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Witold Julian JUZWA, Prof. dr hab. med. Witold Juzwa, kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku, Akademia Medyzcna w Gdańsku
 • Zbigniew Żekanowski, Prof. dr hab. (prof. emeryt.), Politechnika Warszawska
 • Magdalena Żmuda, magister, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Jacek Richter, mgr inż., Politechnika Poznańska
 • Antoni C. Mituś, dr hab., prof. nadzw., Politechnika Wrocławska
 • Mirosław Wełniak, dr hab., adiunkt, Wydział Chemii UMK Toruń
 • Jarosław Strzałko, dr hab. inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jacek Marciniec, dr, adiunkt, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
 • Tomasz Biały, mgr inż. , Politechnika Poznańska Instytut Informatyki
 • Julita Koper-Nawrocka, mgr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Elżbieta Zedler, dr n. med , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Józef Piwnicki, dr inż., adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Anna Liberek, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Daniel Krowarsch, dr hab., adiunkt, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski
 • Jacek Rogowski, dr, st. wykładowca, Politechnika Łódzka, Instytut Matematyki
 • Łukasz Korach, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski, Instytut Chemii
 • Marcin Gołębiowski, mgr, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Izabela Bojakowska, docent dr hab., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Anna Pawłowska, lek.med./asystent, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Arleta Małecka, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza- Poznań
 • Wódzki Romuald, prof. dr hab., Wydział Chemii UMK
 • Katarzyna Golonka, mgr, doktorant, Instytut Historii UJ
 • Dorota Sołtysiak-Pawluczuk, Dr, adiunkt, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
 • Juliusz Grabski, dr hab.inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Arkadiusz Danilecki, mgr inz., Asystent, Politechnika Poznanska, Instytut informatyki
 • Marek Gołąb, doktor, starszy wykładowca, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Jan Stanek, Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
 • Marcin Jędrzejczyk, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Maria Włodarczyk, dr inż., adiunkt, Politechnika Świętoktrzyska
 • Katarzyna Podbielska, mgr, asystent, UWM w Olsztynie
 • Michał B. Paradowski, mgr, doktorant, Instytut Anglistyki UW
 • Stefania Smulikowska, profesor dr hab, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
 • Stanisław Przestalski, Prof. zw. dr hab. d. hc. , członek czynny PAU, Katedra Fizyki i Biofizyki A. R. Wrocław
 • Gerard Kanarek, mgr, doktorant, Uniwersytet Gdański, Katedra Zoologii Bezkręgowców
 • Tomasz Pukszta, dr inż., adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Irena Misiewicz, mgr inż. asystent, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Ryszard Szczygieł, dr inż. adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Marian Grądkowski, dr inż., Instytut Technologii Eksploatacji -PIB
 • Rafał Majda, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Roman Kulikowski, doc. dr hab., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Irena Lewkowicz, mgr, wykładowca, Katedra Dramatu i Teatru, Uniwersytet Łódzki
 • Bogusław Kochański, dr inż. starszy wykładowca, Politechnika Łódzka
 • jolanta paprocka, starszy wykładowca, doktor, UWM Olsztyn
 • Anna Wójtowicz, dr , adiunkt, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Barbara Pastuszewska, profesor dr hab. , Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
 • Dorota Kaźmierczak, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Daria Marcinowicz, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Martyna Kandefer-Szerszeń, prof. dr hab., prof zw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Paweł Domański, Prof. dr hab., profesor , Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 • Jacek Ślusarczyk, dr inż, adiunk, Politechnika Świętokrzyska
 • Janusz Mierczyński, dr hab. , Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 • Czeslaw Rudowicz , Profesor zw., dr hab., Institute of Physics, Szczecin University of Technology
 • Jacek Ruszkowski, Prof. nzw. dr hab.med. , Wyższa Szkoła Przedsiebiorczości i Zarzadzania im.L.Koźmińskiego
 • Piotr Hulisz, dr, asystent, UMK Toruń
 • Andrzej Holas, prof. dr hab., Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Anna Borawska, asystent naukowy, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawo
 • Joanna Rozycka, mgr. asystent I roku, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdanskiego
 • Michał Jankowski, dr, adiunkt, UMK Toruń
 • Aleksandra Karasińska, magister, asystent, UŁ
 • Jerzy Sawicki, dr inż. adiunkt, Politechnika Szczecińska
 • Danuta Kosik-Bogacka, dr n. med., adiunkt, Pomorska Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej
 • Jan Kowalczyk, profesor dr hab., Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana KielanowskiegoPAN
 • Prof. dr hab. Kazimierz Kochman, , z-ca dyrektora ds naukowych , Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna
 • Piotr Sewerniak, mgr inż., asystent, UMK Toruń
 • Sławomir Gawroński, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Dariusz Wawrzyniak, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
 • Tadeusz Michałowski, dr hab. docent, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
 • Danuta Solecka, Dr, adiunkt , Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
 • Alina Gajewska, dr, adiunkt, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna
 • Rafał Lewandowski, dr n. biol., lek. med., główny specjalista, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa
 • Krzysztof Bytnar, dr inż./adiunkt/, AGH
 • Bogdan Flis, dr, adiunkt, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Krzysztof Szulowski, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Andrzej Gorączko, dr inż., Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Krzysztof Haberko, Prof. der hab. inż., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Krzysztof Trojanowski, dr inż., adiunkt, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Maria Haberko, Dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wojciech Lisowski, Dr hab. , adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Janina Anna Jakubczyc, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna im. O.Langego
 • Marcin Inkielman, dr inż., Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • Marek Pietrzykowski, mgr inż. wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Andrzej Gruchot, dr inz, adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Stanisława Trebunia-Staszel, doktor, Uniwersytet Jagielloński
 • Sławomir Gala, profesor zwyczajny, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Śnieżek, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Wydział Zarządzania , UŁ
 • Jarsosław Korus, dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Jacek Podwórny, Dr, Adiunkt, Kierownik Pracowni Badań Strukturalnych, Termicznych i Termomechanicznych, Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice
 • Irena Jaros, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Piotr Wiatrak, Prof. dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Eliza Wolak, mgr inż., asystent, Kraków AGH - Wydział Paliw i Energii
 • Krzysztof Haberko, Prof.dr hab. inż., prof. zw., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Anna Lasecka, asystent, Katedra Protetyki AMG
 • Krzysztof Bandurski, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Mikołaj Janeczek, student,
 • Grzegorz Rymkiewicz, lekarz, starszy asystent, Warszawa, Centrum Onkologii, Zaklad Patologii
 • Gościwit Malinowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Jaroslaw Paluszczak, mgr, asystent, Katedra Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Józef Pilaszek, Prof.dr hab. Zaklad Mikrobiologii, Panstwowy Istytut Weterynaryjny Pulawy
 • Jacek Stelmach, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Stanisław Wyderka, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Rzeszowska
 • Anna Wilbik, Mgr inż., asystent, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Jacek Żegliński, mgr inż., asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Stanisław Lewandowski, Prof. dr hab. , Instytut Fizyki PAN
 • Barbara Mażbic-Kulma, dr , adiunkt, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Magdalena Kucharska, magister, asystent, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Krystyna Adamska, dr, adiunkt, Instytut Psychologii UG
 • Zbigniew Przychodniak, dr hab, profesor UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Tadeusz Kruczek, Dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Grzegorz Klekot, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Paweł Napiórkowski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Toruniu Wydział BiNoZ
 • Grażyna Duda, Prof.AM dr hab. , Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Urszula Andrejewicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jan B. Pyś, dr hab. , Katedra Żywienia Zwierząt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Piotr Sierżęga, mgr sztuki, projektant grafiki użytkowej,
 • Inga Kowalewska-Łuczak, dr , adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Paweł Brezdeń, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Konrad Rydzyński, prof. dr hab.med. , Instytut Medycyny Pracy
 • Andrzej Kamiński, dr, Szkoła Główna Handlowa
 • Jan Klamut, prof. dr hab. d.h.c.; Dyrektor, Międzynarodowe Labaratorium Silnych Pól Magnetycznych, Wrocław
 • Anna Walczak, mgr, Uniwersytet Jagielloński
 • Stanisława Pukacka, Prof. dr hab., Instytut Dendrologii PAN
 • Janusz Adamowski, prof. dr hab., kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej i Komputerowej, Wydział Fizyki i Informatyki, Akademia Górnicz-Hutnicza
 • Katarzyna Pochocka-Szwarc, mgr st. specjalista badawczo-techn., Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa
 • Barbara Jezierska, prof dr hab , Akademia Podlaska
 • Aldona Migała-Warchoł, mgr, Asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Helena Paczuska, magister, Kierownik Biura ds studentów Zagranicznych, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa
 • Miłosz Michalski, dr, st. wykładowca, Instytut Fizyki, UMK, Toruń
 • Kamil Kopka, Grafik Projektant,
 • Malgorzata Witeska, dr hab , Akademia Podlaska
 • Piotr Kosiński, profesor, profesor zwyczajny, Uniwersytet Łódzki
 • Ewelina Dziuba, prof.dr hab., profesor, Akademia Rolnicza, Wrocław
 • Marek Mozgawa, prof. dr hab., UMCS Lublin, Wydział Prawa i Administracji
 • Tomasz Krzysztoń, dr hab. , Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Wojciech Polak, mgr , Instytut Fizyki Jadrowej PAN, Krakow
 • Mirosława Klamut, prof. dr hab. Kierownik Katedry , Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu
 • Lechosław Królikowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Halina Dąbkowska-Naskret, prof.dr hab., Akademia Techniczno-Roplnicza, Bydgoszcz
 • Anna Gapińska, doktorant, Instytut Filologii Angielskiej
 • Joanna Chorostowska-Wynimko, Dr hab n med , Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Krzysztof Papis, Dr n. wet., Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 • Janusz Andrzejewski, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
 • Katarzyna Skupińska, mgr, specjalista, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Beata Krzewicka, doktor, adiunkt, Instytut Botaniki PAN w Krakowie
 • Paweł M. Pukacki, doc.dr hab., Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 • Ryszard Gregorczyk, dr inż. adiunkt, AGH
 • Piotr Bernatowicz, dr, Instytut Historii Sztuki UAM
 • Juliusz B. Gajewski, dr hab. inż.; profesor PWr, Instutut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska
 • Marcin Szewczyk, doktor, adiunkt, Instytut Europejski w Łodzi
 • Marek Łuczyński, dr; adiunkt, Instytut Rybactwa Śródlądowego
 • Ernest Nowak, mgr, WSZGRIT
 • Paweł Syty, mgr inż. / asystent, Politechnika Gdańska
 • Henryk Fandrejewski, profesor, Instytut Fizjologii i Zywienia Zwierzat PAN w Jabłonnie
 • Andrzej Świątoniowski, dr hab. inż. prof. AGH, AGH
 • Jacek Bujko, dr, mgr inż., adiunkt, SGGW, Katedra Dietetyki
 • Beata Bylina, dr, asystent, Zakład Informatyki, UMCS
 • Jan Turo, dr hab. prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
 • Jan Wilk, doktor, adiunkt, Instytut Odlewnictwa, Kraków
 • Wiesława Nocuń-Wczelik, dr hab. inż., prof. nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Dominik Łazarz, mgr, asystent, Zakład Europeistyki WSIiZ, RCIE przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • DARIUSZ KARP, mgr. inż , POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 • Elzbieta Bezak-Mazur, dr hab. prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska
 • Maciej Romaniuk, mgr, asystent, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Wiesław Paja, Mgr inż., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Adam W. Bydałek, dr hab. inż. , prof. nadzw., Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski
 • Danuta Grześkowiak, doktor, starszy wykładowca, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Marcin Zientara, doktor, adiunkt, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
 • Patrycja Żegleń, magister, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Piotr Kopiński, Dr med. adiunkt, Katedra Genoterapii CM UMK, Bydgoszcz-Toruń
 • Zdzisław E. Sikorski, prof. zwycz. dr hab. dr h.c, Politechnika Gdanska
 • Waldemar Tuszyński, dr inż., adiunkt, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Tribologii
 • Krystyna Rotkiewicz, Prof. dr hab. , Akademia Świetokrzyska, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Jędrzej Wierzejewski, dr starszy wykładowca, Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej
 • Marian Rojek, Prof. zw. dr hab., Akademia Rolnicza, Wrocław
 • Andrzej Sadownik, dr inz. / st. wykładowca, Katedra Chemii WTŻ, SGGW Warszawa
 • Jerzy Pietraszko, mgr, wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Ewa Sobecka, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Paweł Borowicz, dr, adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Agnieszka Rożej, doktor, adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Rafal Swierzewski, mgr, asystent, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Kazimierz Sobotka, doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki
 • Marcin Gryszkalis, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Izabela Bijak, mgr inż. wykładowca, Politechnika Świetokrzyska
 • Joanna Świętoniowska, magister, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Jerzy Powierza, dr inż starszy wykładowca, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechnika Łódzka
 • Edyta Osuch-Słomka, mgr inż., Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Tribologii
 • Przemysław Chylarecki, dr, adiunkt, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Ewa Nebesny, prof. dr hab. inż,, Politechnika Łódzka, Instytut Chemicznej Technologii Żywności
 • Marek Libuda, asystent, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
 • Anna Łupińska - Dubicka, mgr inż. asystent, Politechnika Białostocka Wydział Informatyki
 • Zbigniew Łukasiak, dr, adiunkt, IF UMK Toruń
 • Zbigniew Gwadera, mgr, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania/Instytut Europejski
 • Włodzimierz Salejda, , dr hab. inż. prof. nadzw. PWr, Politechnika Wrocławska
 • Monika Guszkowska, dr hab., adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Grzegorz Skiba, dr, adiunkt , Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jałonnie
 • Dariusz R. Mańkowski, mgr inż., asystent, IHAR
 • Adam Jemioło, ,
 • Krystyna Palewska, dr hab. adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej
 • Maciej Szkudlarek, dr inż., Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 • Dariusz Kustra, inż., Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Tribologii
 • Władysław Tomaszewicz, doktor, Politechnika Gdańska
 • Rajmund Kuduk, dr, adiunkt, Instytut Informatyki UMCS
 • Andrzej Bator, inż., Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Tribologii
 • Tomasz Steczkowski, mgr inż., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Jerzy Lech, , Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Tribologii
 • Stanisław Gruszczyński, dr hab. inż., profesor AGH, AGH Kraków
 • Tomasz Bartczak, mgr inż. asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Marek Jaszuk, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Ewa Chwełatiuk, , Uniwersytet w Białymstoku
 • Anna Wnuk, mgr.inż, IF PAN
 • Jakub Przeszłowski, designer, multimedia vision
 • Robert Zaremba, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Jerzy Słodowy, dr hab, prof PŁ, Politechnika Łódzka
 • Łukasz Kuźbicki, magister, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Teresa Eckes, dr inż., AGH Kraków
 • Barbara Duda, dr inż., adiunkt , Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Artur Wójcicki, dr inż., adiunkt, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Elżbieta Szychowska-Krąpiec, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • lidia barbara jasinska, dr starszy wykladowca, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • Piotr Wojtanowicz, dr inż., AGH Kraków
 • Tadeusz Mączka, mgr inż. asystent, Politechnika Wrocławska
 • Zofia Mazowiec, dr /st.wykładowca, AR Szczecin
 • Dominika Nawrat, Mgr , Instytut Farmakologii PAN
 • Tadeusz Gołda, dr inż., AGH Kraków
 • Jadwiga Woźnicka, dr, st.wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Elżbieta Sarzyńska, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Andrzej Winiowski, dr inż., adiunkt, Instytut Spawalnictwa- Gliwice
 • Sławomir Keszka, dr, adiunkt, Zakład Systematyki Ryb, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Krystian Kara, mgr inż., doktorant, Collegium Medicum UMK
 • Anna Łazińska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Krystyna Piotrowska - Marczak, Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Witold Piekoszewski, dr inż., adiunkt, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Tribologii
 • Marian Czauderna, doc. dr hab. , Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
 • Damian Markuszewski, mgr inż, doktorant, Politechnika Warszawska
 • Dariusz Kowalski, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Andrzej Zachwieja, dr hab. adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Alina Suchoń, mgr, kierownik Wydziałowej Biblioteki Prawniczej, UJ
 • Beniamin Więzik, Dr hab. inz. profesor ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Monika Makowska, dr inż., Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
 • Jan Wulczyński, mgr inż., asystent, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Tribologii
 • Paweł Nawrotek, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Joanna Runowska, , mgr, kierownik Sekcji Informacji Nukowej i Wydawnictw, IBS PAN
 • Czesław Kizowski, dr hab. profesor nadzwyczajny UR, Instytut Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Andrzej Ćwik, mgr inż. starszy wykładowca, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Dorota Komorowska, dr/adiunkt, SGGW; Katedra Ekonomiki Rolnictwa i MSG
 • Katarzyna Kościuk, mgr inż., asystent , Politechnika Białostocka
 • Remigiusz Michalczewski, dr inż., adiunkt, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Tribologii
 • Monika Bukacińska, doktor nauk biologicznych, adiunkt, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • Marek Wisła, prof. UAM dr hab., Wydział Matematyki i Informatyki, UAM Poznań
 • Marta Przydział, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Monika Makowska, dr inż., adiunkt, Instytut Technologii Eksploatacji - Panstwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 • Robert Karczmarczyk, dr nauk weterynaryjnych, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Dariusz Bukaciński, doktor nauk biologicznych, adiunkt, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • Bożena Dziadek, dr nauk biologicznych, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Paweł Kudela, mgr inż., asystent, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • Anna Gęsicka, doktor, adiunkt, UMK , Katedra Filoogii Romańskiej
 • Wiesław Bratek, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Tomasz J. Wąsik, dr n. biol. Kierownik Zakładu Wirusologii, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Marcin Włodarski, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Olgierd Hryniewicz, Profesor, Dyrektor Instytutu, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Justyna Gatkowska, dr nauk biologicznych, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Renata Dudzińska-Baryła, doktor, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Andrzej Obojski, dr n.med. adiunkt, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii AM Wrocław
 • Krystyna Bratek, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Beata Kowalska, dr inż.,adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Urszula Korzybska, mgr, asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Joanna Huk, dr st. wykładowca, Uniwersytet Wrcławski
 • Bogdan Biedunkiewicz, dr nauk medycznych, adiunkt, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Grzegorz M. Wójcik, dr, adiunkt, Instytut Informatyki, UMCS
 • Iwona Pezdan-Śliż, mgr, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Paweł Różycki, mgr inż., asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Alicja Dębska-Ślizień, dr hab med, Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnetrznych
 • Lucjusz Zaprutko, Dr hab. Prof AM, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Teresa Sawicka, dr nauk przyrodniczych, starszy ekspert, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Piotr Boros, dr n. med., adiunkt, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Małgorzata Czarnecka, dr hab. , prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Tomasz Pulewski, Dyrektor, Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie
 • Patrycja Żegleń, mgr, asystent, yższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Katarzyna Daleszczyk, dr inż., adiunkt, Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży
 • Marek Cybulski, prof. dr hab. kierownik Katedry Historii Języka Polskiego, Uniwersytet Łódzki
 • Damian Janicki, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Bogumił Ziółkowski, mgr. inż., doktorant, Zakład Metalurgii Chemicznej
 • Tomasz Stadejek, dr hab., docent, Państwowy Instytut Weterynaryjny
 • Marian Ostwald, Dr hab. inż., profesor nadzw. PP, Politechnika Poznańska
 • Wiesław Niedbalski, dr hab., docent, Państwowy Instytut Weterynaryjny
 • Dorota Witrowa-Rajchert, prof.dr hab., Wydział Technologii Żywności SGGW
 • Malgorzata Bogdan, doktor, adiunkt, Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wroclawska
 • Piotr Lis, mgr, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Bogdan Księżopolski, mgr, asystent , Instytut Informatyki UMCS Lublin
 • Marek Rudnicki, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Zbigniew Gumienny, dr, adiunkt , Politechnika Wrocławska
 • Zbigniew Wrocławski, doc. dr inż. , AIP, COBR CENARO
 • Andrzej Wiśniewski, dr inż., adiunkt, WAT
 • Witold Mozgawa, dr hab. prof. UMCS, UMCS
 • Krzysztof Magnucki, Prof. dr hab. inż., prof. zwycz., Politechnika Poznańska
 • Andrzej Ignaczak, dr inż.- adiunkt, Instytut Telekomunikacji Politechniki Waszwskiej
 • Andrzej Fitzner, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Weterynaryjny
 • Dariusz Gozdowski,, dr, adiunkt, SGGW
 • Sławomir Umpirowicz, mgr inż., asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Małgorzata Drąg, mgr inż., Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Marzena Zarzeczna-Baran, dr med. adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Tadeusz Oleksiak, dr, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Marcin Limański, Student,
 • Bożena Dębska, dr hab. inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Artur Czupryński, Dr inż., Adiunkt , Katedra Spawalnictwa, Politechnika Śląska
 • Janusz M. Pawlikowski, prof. dr hab., Politechnika Wrocławska
 • Magdalena Stuligrosz, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Tomasz Pisarek, magister, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Marek Bednarczyk, prof dr hab., Katedra Biotechnologii Zwierząt, Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy
 • Małgorzata Jadwiga Suchecka, magister ,asystent, Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Feret, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Regina Osiecka, dr hab. prof. nadzw., Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • Elżbieta Rogoś, dr inż., adiunkt, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
 • Tomasz Malinowski, dr inż. , Wojskowa Akademia Techniczna
 • Sławomir Banaszek, dr inż. adiunkt, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • Andrzej Kozakiewicz, mgr inż., asytent, Politechnika Gdańska
 • Cezary Bołdak, dr, adiunkt, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
 • Jarosław Plich, mgr, asystent, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Joanna Kamińska, dr n. biol. , adiunkt, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 • Lidia Popławska, lek.med., asystent naukowy, Centrum Onkologii- Instytut w Warszawie
 • Maria Cybulska, dr inż., Politechnika Łódzka
 • Zbigniew Pawelec, dr inż., adiunkt, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
 • Maciej Syska, Student, Uniwersytet Warszawski
 • Ziemowit Popowicz, Porfesor , Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Wrocławski
 • Bartosz Grabowski, mgr. inż., Wydział Architektury Krajobrazu SGGW
 • Barbara Mikułą, dr st.wykładowca, Uniwersytet Śląski Instytut Chemii
 • Tomasz Szetyński, mgr, Nauczyciel Informatyki, dziennikarz IT
 • Jerzy Kisilewicz, dr hab. inż., profesor nadzwyczajny, Politechnika Wrocławska
 • Janusz Dasiewicz, dr inż., adiunkt, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
 • Marek Ludwicki, dr inż., Politechnika Łódzka
 • Ewa John, dr hab. prof.US, Uniwersytet Śląski Instytut Chemii
 • Stefan Sokołowski, prof. dr hab,, Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych, UMCS, Lublin
 • Małgorzata Stępińska, lek.wet. starszy specjalista badawczo-techniczny, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
 • Agnieszka Pajdak-Stós, mgr, specjalista, Instytut Nauk o Środowisku UJ
 • Marian Ciszek, dr hab, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Janusz Niedojadło, dr, adiunkt, Zakład Biologii Komórki, UMK-Toruń
 • Krzysztof Nawrat, dr inż, adiunkt, Politechnika Śląska Gliwice
 • Zofia Sokołowska, prof. dr hab., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
 • Anna Gogolewska, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa
 • Ewa Wojdak-Haasa, mgr socjologii, specjalista, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Joanna Sztangret-Wiśniewska, dr, adiunkt, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Ilona Bluemke, dr inż. Adiunkt, Instytut Informatyki PW
 • Jacek Maciaszczyk, mgr inż., Instytut Medycyny Pracy
 • Adam Piekara, mgr inż. doktorant UKSW, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Beata Tatarowska, mgr, asystent, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Tadeusz karamucki, doktor nauk rolniczych, AR Szczecin
 • Jerzy Malec, Prof. zw. dr hab. - rektor KSW; przewodniczący KRZaSP, Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego; Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 • Artur Kryszczuk, dr, adiunkt, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Jarosław Sikorski, dr inż., adiunkt, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Wiesław Kuś, doktor, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • Jacek Wierzchowski, dr hab., profesor nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Marian Trela, Prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu Wymiany Ciepła, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
 • Ewa Bukowska, magister inzynier, chemik, Instytut Niskich Temperatur i Badan Str.PAN
 • Władysław Ciepielewski, dr hab. docent, Instytut Rybactwa Śródlądowego
 • Piotr Betlej, magister inżynier, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Alina Kępińska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Sławomir Zawisza, dr hab. inż., prof. ATR, ATR w Bydgoszczy
 • Przemysław Szmal, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jerzy Snopek, Doc.dr hab. , Instytut Badań Literackich PAN
 • Paweł Góralski, doktor, st.wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Sylwia Skuza-Białousz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Władysław Homenda, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Robert Góra, dr inż. prodziekan, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Janusz Zabrocki, Prof. dr hab. inż., z-ca Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej Politechniki Łodzkiej, Politechnika Łodzka
 • Andrzej Szymański , mgr inż., asystent, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wojciech Satała, mgr inż., asystent, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Anna Dąbrowska-Iwanicka, dr n. med, asystent naukowy , Centrum Onkologii-Instytut, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
 • Marek Wojciechowski, dr, adiunkt, CMF Politechnika Łódzka
 • Irena Matławska, Prof.AM dr hab. kierownik Katedry , Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wojciech Kozaczyński, D,r adiunkt, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy
 • Eugeniusz Świtoński, prof. dr hab. inz., Politechnika Śląska
 • Piotr Wiśniakowski, dr inż . adiunkt, Politechnika Warszawska , IL, IMKI
 • Przemysław Kobylański, dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Irmina Masłowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Agnieszka Mościcka, mgr, asystent naukowy, Instytut Medycyny Pracy im.prof. J.Nofera, Łódź
 • Zbigniew Szczepaniak, dr, starszy wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Wiesława Bylka, dr starszy wykładowca, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Michał Szymczyk, lek. med. , asystent, Centrum Onkologii-Instytut, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
 • Marek Bielewski, magister, doktorant, AGH
 • Krystyna Kromer, dr hab.prof.nadzw. , Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Stanisław Trojanowski, mgr inż. fizyk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Ryszard Smolarczyk, magister, asystent naukowo badawczy, Zakład Biologii Molekularnej Instytut Onkologii oddz. Gliwice
 • Maria Sikorska, dr adiunkt, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Anna Wójtowicz, mgr, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Sylwester Kania, dr, adiunkt, CMF Politechnika Łódzka
 • Ireneusz Zbiciński, Profesor dr habil., Politechnika Łódzka
 • Magdalena Topczewska, mgr inż, asystent, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
 • Andrzej Buchacz, Prof. dr hab. inż., Prof. zwycz., Politechnika Śląska
 • Dorota Duda, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
 • Agnieszka Tomaszewska, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Leszek Rostwo-Suski, prof. dr hab. ., kierownik zakładu, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Krzysztof Wojciechowski, dr, starszy wykładowca, CMF Politechnika Łódzka
 • Jolanta Kempter, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza
 • Anita Barszcz, mgr ,starszy specjalista, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Małgorzata Broda, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Mirosława Szaufer-Hajdrych, dr starszy wykładowca, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Ewa Domian, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Maria Huk-Koziorowska, chemik, Instytut Chemii Fizycznej PAN (Zakład w Krakowie)
 • Janina Słodkowska, prof. dr hab. med., Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 • Wiktor Obuchowski, prof. dr hab., Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Maciej Kiedrowicz, dr inż. adiunkt / Dyrektor Departamentu, WAT / MSWiA - Dep. Rozwoju Rejestrów
 • Alina Kondratiuk-Janyska, mgr inż, asystent, Politechnika Łódzka
 • Małgorzata Gołub, magister, asystent, Instytut Ochrony Środowiska
 • Anna Gawron-Gzella, dr adiunkt, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Maria Kossowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Jerzy Ryczaj, dr, Politechnika Wroclawska
 • Iwona Mitrus, dr n. med., Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
 • Piotr Duda, dr inż, adiunkt, Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
 • Rafał Paweł Wierzchosławski, dr, adiunkt, Katedra Metodologii Filozofii KUL
 • Andrzej M. Fal, dr hab. med., profesor nadzwyczajny, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Barbara Kołodziejczak, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Anna Kucaba-Piętal, dr hab. prof nadzw. , Politechnika Rzeszowska
 • Renata Gadzała-Kopciuch, Dr , Uniwerytet Mikołaja Kopernika
 • Teodora Dimitrova-Grekow, dr inż, Politechnika Białostoska
 • Barbara Kortas-Stempak, doktor nauk farmaceutycznych, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Marcin Borkowski, mgr inz, asystent, Politechnika Warszawska wydzial Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Urszula Tworowska, dr n. med., Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Marlena Dudek, mgr asystent, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Adrian Langowski, mgr inż/asystent, Instytut Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska
 • Zbigniew Szewczuk, Prof dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Aleksandra Matraszek, dr inż., adiunkt, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • Rafał Krenz, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Piotr Jacek Gomułka, dr wet. , adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Magdalena Rutkowska, dr, Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki i Informatyki
 • Małgorzata Wojcińska, dr adiunkt, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w poznaniu
 • Adam Piątyszek, mgr inż., specjalista informatyk, Politechnika Poznańska, Instytut Elektroniki i Telekomunikacji
 • Joanna Cyman, mgr aststent naukowo-dydaktyczny, Politechnika Gdańska
 • Agnieszka Druzd-Sitek, lekarz asystent naukowy, Centrum Onkologii-Instytut im.Marii Curie Skłodowskiej
 • Marek Grześ, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
 • Anna Derezińska, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki
 • Zbigniew Długaszewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Sebastian Mierzyński, dziennikarz, autor książek,
 • Paweł Konieczyński, Dr n. farm., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jerzy Chłopecki, prof. dr hab. ; prorektor, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Tomasz Dzikowski, dr , starszy wykładowca, Uniwersytet Łódzki , Katedra Fizyki Doświadczalnej
 • Elżbieta Tylek-Hydryńska, mgr , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wojciech Dudek, Dr, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Agata Jurkowska, Dr, Adiunkt , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Janusz Urbański, doktor inżynier, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Mariusz Kraus, Dr , adiunkt, WSIiZ w Rzeszowie
 • Magdalena Kędzierska, mgr inż./ asystent, Politechnika Warszawska
 • Andrzej Krzyżanowski, dr, adiunkt, Wydział Paliw i Energii AGH
 • Wiesław Kozaczewski, doktor inżynier adiunkt, Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Robert Nawrot, mgr, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
 • Renata Grochowalska, dr/adiunkt, Uniwesytet Zielonogórski
 • Urszula Czekajło-Kołodziej, dr, adiunkt, Katedra Mikrobiologii Żywności, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Tomasz Lubin, inzynier elektronik, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Zofia Sawaniewska-Moch, dr hab. prof. nadzw.UKW, , Instytut Filologii Polskiej,Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Liliana Wawrzyńska, doc.dr hab.med., Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Anetta Zielińska, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Cyprian Tomasik, Mgr inż., specjalista, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 • Wojciech Waldman, dr adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Andrzej Kęsy, dr,adiunkt,, Państwowy Instytut Weterynaryjny
 • Paweł Falaciński, adjunkt, Politechnika Warszawska
 • Justyna Chanaj, mgr farmacji, asystent, AM w Poznaniu
 • Józef Hurek, dr inż., st.wykładowca, Uniwersytet Opolski
 • Jarosław Pacoń, dr nauk weterynaryjnych, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Piotr Micek, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Przemysław Grzegorzewski, dr, adiunkt, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Andrzej Gajewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Zbigniew Doniec, dr hab.n.med., Doc. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Maciej Piotrowski, kierownik projektów, , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Renata Głośnicka, Profesor dr hab., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jolanta Dymkowska, mgr, asystent, Politechnika Gdańska
 • Eleonora Lampart-Szczapa, dr hab. adiunkt, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Paulina Marek, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Andrzej W. Pacyna, dr, adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
 • Zbigniew Suski, dr inż, adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Tomasz Hauschild, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Małgorzata Pawłowska, Dr, adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Paweł Wawrzyniak, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka, Wydz. Inż. Proc. i Ochr. Środ.
 • Szpunar Tadeusz, dr.inż,adjunkt, Instytut Nafty i Gazu
 • Jarosław Woliński, Doktor/Adiunkt, Kierownik Zakładu Fizjologii Przewodu Pokarmowego, Instytut Fizjologii i Żywieia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN Jabłonna
 • Alfred Stach, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Aneta Książek, , Uniwersytet w Białymstoku
 • Ewa Zdebska, doc. dr hab. Kierownik Zakładu Biochemii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Mariusz A. Rawski, dr inż , adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Jan Mucha, adiunkt, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Joanna Próchniak, mgr, asystent, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
 • Magdalena Palacz, dr inż., adiunkt, IMP PAN Gdańsk
 • Ewa Witkowska-Banaszczak, mgr asystent, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Małgorzata Nogala-Kałucka, dr hab. prof.nadzw., Katedra biochemii i Analizy Żywności , Akademia Rolnicza im. A. cieszkowskiego w Poznaniu
 • Arkadiusz Żak, dr inż., adiunkt, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • Jerzy Kubasik, Dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jarosław Sikorski, dr inż., adiunkt, , Instytut Fizyki, Politechnika Śląska
 • Jolanta Sajewicz, dr inż. adiunkt, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
 • Jan Zarzycki, Prof.dr hab.inż., profesor nadzw., Politechnika Wrocławska
 • Halina Misiorek, doktor, INT i BS PAN
 • Paweł Tomaszewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Józef Lisowski, Prof.dr hab., Instytut Immunol.i Terapii Dośw. PAN
 • Marcin Krygier, Dr hab., prof. UAM, Instytut Filologii Angielskiej UAM
 • Anna Lisek, dr, adiunkt, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • Jarosław Chudzicki, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Paweł Kossakowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Świętokrzyska
 • Bolesław Nowaczyk, prof. dr hab., Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficzno-Geologicznych
 • Tadeusz Kuc, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Piotr Bronisz, dr inż, adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • Tomasz Jończyk, dr inż., Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatycza Warszawa
 • Magdalena Ratajczak, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficzno-Geologicznych
 • Izabela Bondecka-Krzykowska, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Przemysław Bazanowski, Uczeń, Zespół Szkół Ekonimicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie
 • Henryk Kamieniecki, prof. zw. dr hab. , kierownik Katedry, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Jerzy Krzysztof Michalczyk, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Andrzej Bazan, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Monika Tarkowska-Kukuryk, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Ewa Widy-Tyszkiewicz, Dr hab. n. med., Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM Warszawa
 • Szymon Wdowiak, mgr inż, doktorant, Politechnika Warszawska
 • Jerzy Wójcik, prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Małgorzata Godlewska, doc dr hab, Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN
 • Michał Kawulok, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Włodzimierz Lachowski, dr hab. adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Maciej Tkaczuk, student, Politechnika Warszawska
 • Barbara Pniak, dr , adiunkt, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Dorota Dębowska, Asysten stażysta, Politechnika Warszawska
 • Bohdan Utrysko, dr inż., Politechnika Warszawska
 • Przemysław Czapliński, prof. dr hab., Kierownik Pracowni Krytyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zbigniew R. Grabowski, prof., czł. rzeczyw. PAN, Inst. Chemii Fizycznej PAN
 • Joanna Gościk, mgr inż, asystent, Politechnika Białostocka
 • Dorota Adamczyk, dr inż, asystent, Inst. Chemii Ogólnej i Ekol. Politechnika Łódzka
 • Ewa Guderian-Czaplińska, prof. UAM dr hab., UAM, Poznań
 • Piotr Sablik, dr hab. adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Karol Wajszczuk, Dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Kamilla Blecharz-Klin, dr n. med, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM Warszawa
 • J. Baran, prof.dr hab., INT i BS PAN we Wroclawiu
 • Elżbieta Beran, dr. adiunkt, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Adam Paweł Wojda, profesor. profesor zwyczajny, Wydział Matematyki Stosowanej AGH
 • Krzysztof Szarkowski, dr hab. adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Dorota Merecz, dr n. med , Instytut Medycyny Pracy
 • Krzysztof Sładek, Profesor medycyny, Profesor nadzwyczajny w II Katedrze Chorób Wewnętrznych CMUJ, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum Uniwersytet Jński w Krakowie
 • Piotr Seliger, Dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Tylus, dr adiunkt, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kazimierz Dębski, dr inż. adiunkt, Intytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia
 • Ewa Czerniawska-Piątkowska, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Agnieszka Makowska, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza Poznań
 • Przemysław Długosz, mgr inż., projektant programista, SWPS
 • Izabela Lis, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Agnieszka Witkowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska, WFTiMS
 • Barbara Durnaś, mgr inż. st. specjalist naukowo-techn., Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Arkadiusz Wójs, dr hab., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Grzegorz Czerski, mgr inż, asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Jacek Kurczewski, Prof. zw. dr hab., Instytut Stocowanych Nauk Społecznych WSNSiR Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Rosiński, mgr, asystent naukowo-dydaktyczny, Politechnika Poznańska
 • Andrzej Skorupski, dr inż. adiunkt, Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej
 • Emilia Pieciul, doktor st. wykladowca , Instytut Fizyki Politechnika Wrocławska
 • Wojciech Juzwa, mgr inż., doktorant, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Aleksander Gorski, doktor, adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Tomasz Ciszewski, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Joanna Chlosta-Zielonka, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Konstancja Bobecka, dr , adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Jacek Skomiał, Prof. dr hab. , Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
 • Jacek Kalinowski, mgr Jacek Kalinowski, asystent, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Jacek Szade, dr hab., profesor Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
 • Zbigniew Wieczorek, dr hab., prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Łukasz Orman, mgr inż., asystent, Politechnika Świętokrzyska
 • Mirosława Dubaniewicz-Wybieralska, dr n. med.; starszy wykładowca, Zakład Radiologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Piotr Bożyk, prof.esor nadzwyczajny dr hab., Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Barbara Popiołek, dr, adiunkt, Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
 • Tomasz Jabłoński, doktor, asystent, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
 • Hanna Szczerbak, mgr, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Marek Galewski, dr, adiunkt, Wydział Matematyki, Uniwersytet Łódzki
 • Mieczysław Lewandowski, Profesor zw., prorektor, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
 • Zygmunt Kącki, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Teresa Cywicka-Jakiel, Dr , Instytut Fizyki Jadrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN KRAKÓW
 • Sławomir Rybicki, dr hab., prof. ndzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • ELŻBIETA BIAŁY, mgr inż/starszy specjalista badawczo-techniczny, INSTYTUT NAFTY I GAZU KRAKÓW ODDZIAŁ KROSNO
 • Andrzej Drabina, mgr inż., Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, KRAKÓW
 • Anna Goljan Geremek, Dr n med, adiunkt Kliniki Chorób Płuc IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa, ul Płocka 26
 • Stanisław Ślusarczyk, dr nauk technicznych, adiunkt, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 • Justyna Gruszkoś, Asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Krzysztof Stefan Cichocki, Dr inż. ; adiunkt, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
 • Elżbieta Gawrońska, dr, adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Arkadiusz Szypulski, mgr inż., Politechnika Warszawska Wydział elektroniki i technik informacyjnych instytut informatyki
 • Krzysztof Wierzbanowski, Prof. dr hab inż., profesor zwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Andrzej Stasiak, dr inż, adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wiktor Maksimiuk, mgr inż., Wyższa Szkoła Informatyki Stosowalnej i Zarządzania
 • Wiesław Wojtalik, mgr, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Cencek, dr n. wet., Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Izabela Marcińska, Doc. dr hab., stanowisko - docent , Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk, 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21,
 • Magdalena Pokrzyńska, magister, asystent, Uniwersytet Zielonogórski
 • Piotr Kruszewski, Dr med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jerzy Speina, Prof.dr hab., profesor zwyczajny , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marek Czachor, dr hab. - prof. PG, Politechnika Gdanska
 • Krzysztof Wesołowski, prof. dr hab. inż., prof. zwyczajny, Politechnika Poznańska, Instytut Elektroniki i Telekomunikacji
 • Ryszarda chazan, prof drhab.n.med, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Leon Strządała, Prof.zw.dr hab., Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Krzysztof Muchewicz, magister doktorant, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Beata Stanisz, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Przemysław Sobkowiak, dr inż. adiunkt, AGH
 • Rafał Łunio, mgr farm., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Waldemar Narożny, dr hab.med., Katedra i Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Elżbieta Osuch-Pajdzińska, Dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Halina Kłoss - Trębaczkiewicz, Dr inż. adiunkt, Politechnika Warsdzawska
 • Adam Weintrit, dr hab.inż. prof.nadzw., Akademia Morska w Gdyni
 • Elżbieta Anna Stefaniak, dr, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Mariola Tkaczyk, doktor, wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Ireneusz Sołtyszewski, dr n. med adiunkt, Wydział Prawa i Adminstracji UWM w Olsztynie
 • Edyta Mrowka, mgr, Asystent, IBS PAN
 • Danuta Kołożyn-Krajewska, prof. dr hab. , profesor nadzw., SGGW
 • Jolanta Arcimowicz, dr, adiunkt , ISNS UW
 • Grzegorz Gryziak, mgr, doktorant, Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych PAN, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • Irena Musiał Walczak, dr, starszy wykładowca, wydział MiNI, Politechnika Warszawska
 • Millena Ruszkowska, mgr inż., asystent, Akademia Morska w Gdyni
 • Ewa Szajdzińska-Piętek, Dr hab., Profesor Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka
 • Agnieszka Piechal, dr n. med, Akademia Medyczna
 • Jarosław Rola, dr, kustosz, Muzeum Okręgowe w Pile
 • Marcin Lach, doktorant, pracownik pracowni chemicznej UMK w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Mateusz Drach, dr, adiunkt, UMCS, Lublin
 • Jerzy Lukierski, prof .dr hab, prof.zwyczajny, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wroclawski
 • Sylwia Wojciechowska-Filipek, doktor, adiunkt, Wyzsza Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • Piotr Ossowski, dr, adiunkt, Wydział Matematyki i Informatyki UMK Toruń
 • Wojciech Mikanik, dr inż. /adiunkt, Instytut Informatyki, Politechnika Śląska
 • Barbara Kurzak, Prof. dr hab., prof. nadzwyczajny, Akademia Podlaska
 • Elżbieta Masiak, mgr, asystent, Instytut Psychologii KUL
 • Bożenna Nowicka, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Pawel Rusek, dr adiunkt, Instytut Fizyki Politechniki Wroclawskiej
 • Tomasz Łuczak, Prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Beata Więcaszek, doktor inż, adinkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Małgorzata Sobczyk, dr inż., adiunkt, Wydział Technologii Żywności SGGW
 • Małgorzata Komorowska, dr hab. profesor Politechniki Wrocławskiej, Politechnika Wrocławska
 • Maria Gadomska, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Robert Brzozowski, dr inż., Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
 • Bogumiła Kupczyk, dr, adiunkt, AR Poznan, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,Katedra Biochemii i Analizy Żywności
 • Michał Głowacki, mgr, doktorant, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficzno-Geologicznych
 • Stanislawa Stefanczyk-Krzymowska, profesor, Instytut Rozrodu Zwierzat i Badan Zywnosci PAN w Olsztynie
 • Tadeusz Gajl, mgr sztuki, artysta plastyk, na emeryturze
 • Jerzy Skucha, doktor, starszy wykładowca, Politechnika Warszawska
 • Wojciech Woś, Magister, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Łukasz Trojanowski, mgr inż., doktorant, Instytut Melioracji i Uzytków Zielonych
 • Tomasz Niemirowski, doktor, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Zbigniew Zieliński, dr inż. , adiunkt, ITiA, Wydział Cybernetyki WAT
 • Aleksandra Nowakowska, dr, adiunkt, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dariusz Turlej, dr inż., adiunkt , Politechnika Warszawska
 • Sławomir Gałka, dr inż., adiunkt, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Małgorzata Perchuć, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Marek Brola, mgr, doktorant, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Marek Doros, dr inż. adiunkt, IBIB PAN
 • Magdalena Lemańska, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Paweł Witczak, dr hab , profesor PŁ, Politechnika Łódzka
 • Małgorzata Terepeta, doktor, starszy wykładowca , Politechnika Łódzka
 • Małgorzata E. Jamróz, dr inż., adiunkt, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Małgorzata Jarosz, mgr, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Kinga Maciuszak, dr adiunkt, Instytut Filologii Orientalnej UJ
 • Aleksandra Maciejewska, dr, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera
 • Radosław pietrzyk, doktorant, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, doktor, Uniwersytet Łódzki
 • Jadwiga Anioł-Kwiatkowska, Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski
 • Jerzy Kordylewski, dr, emeryt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Barbara Mękarska, dr st.wykładowca, Instytut Filologii Orientalnej UJ
 • Małgorzata Frąckiewicz, doktor , adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jacek Waliński, dr, Uniwersytet Łódzki
 • Adam P. Dubowski, dr inż, adiunkt, kierownik zespołu badawczego, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
 • Slawomir Karasinski, Z-ca Dyrektora Generalnego, Instytut Europejski w Łodzi
 • Mirosław Krzyśko, prof.dr hab., UAM
 • Michał Kozak, mgr, doktorant, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
 • Andrzej Skowron, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Derewońko, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Roman Podraza, Dr inż., adiunkt, Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska
 • Jolanta Narkiewicz-Michałek, dr hab., prof. nadzw. UMCS, Wydział Chemii UMCS
 • Rafał Walkowiak, dr inż, adiunkt, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
 • Maria Chosia, prof.dr hab.med./prof.ndzw., Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 • Anna Maria Kwiatkowska, ,
 • Janusz Zieliński, dr, adiunkt, Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • Marek Nawrocki, dr hab., profesor UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wioletta Baran, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • tadeusz Marek Krygowski, prof. zw. dr hab. , Wydzial Chemii Uniwersytetu warszawskiego
 • Artur Zieliński, dr, Instytut Geografii AŚ, Kielce
 • Jerzy Dziewiątkowski, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Daniel Lipiński, Dr, adiunkt, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
 • Karol Węglarzy, Dr inż., Prezes, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski Sp. z o.o.
 • Anna Cisło, mgr, asystent, WSIiZ w Rzeszowie
 • Arkadiusz Majdański, mgr inż. asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Stefan Friedrich, prof. dr hab. , Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Jarosław Prabucki, prof. dr hab. - profesor zwyczajny, Akademia Rolnicz w Szczecinie
 • Jacek Szumigaj, mgr, asystent, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
 • Izabela Stawowa, mgr socjogii , starszy wykładowca, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW
 • Zbigniew Jóźwiak, dr, adiunkt, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Jan Zaraś, Dr, adjunkt, Politechnika Łódzka
 • Janusz Krawczyk, dr inż, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Iwona Szamrej-Foryś, dr hab., prof. AP, Akademia Podlaska
 • Danuta Babula, dr, adiunkt, Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Adam Kokosza, dr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Antoni Donigiewicz, dr hab. inż., adiunkt, Dyrektor Instytutu Teleinformatyki i Automatyki, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Michał Goliński, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Jan Bialczyk, Dr hab. kierownik Zakładu Fizjologii i BRR, Uniwersytet Jagielloński
 • Marek Ferenc, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Sterzyński, dr hab. inż. prof. nadzw., Politechnika Poznańska
 • Bożena Chuda-Mickiewicz, dr hab., prof. nadzw., Akademia Rolnicza w szczecinie
 • Stanisław A. Kucharczyk, magister, Akademia Podlaska
 • Piotr Bieniecki, magister,
 • Joanna Bauer, dr inż. , Politechnika Wrocławska
 • Krzysztof Murawski, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Zbigniew J. Czech, Profesor, Instytut Informatyki, Politechnika Śląska, Gliwice
 • Jolanta Antas, dr hab., prof UJ, Wydział Polonistyki UJ
 • Bronisław Sulkowski, lek, mgr inż., asystent, Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej AMG
 • Małgorzata Bąk, dr/adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Marek Capiński, prof. dr hab., AGH
 • Jan Mańkowski, dr , Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Agnieszka Latocha, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wroclawski
 • Bogdan Jasiński, dr inż., adjunkt, Politechnika Warszwska Wydz. BMiP w Płocku
 • Anna Kowalska, dr , Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wroclawski
 • Rafał Lange, mgr inż, Politechnika Poznańska
 • Jarosław Jurzyk, doktorant, Politechnika Gdańska
 • Irena Szczepankowska, dr hab., adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Ryszard Jankowiak, dr, adiunkt, Politechnika Koszalińska
 • Michał Klonowski, mgr asystent, WSHE w Łodzi
 • Sławomir Maćkowiak, dr inż. , IEiT Politechnika Poznańska
 • Zbigniew Lechowski, Dr hab. Profesor nadzwyczajny , Akademia Świętokrzyska
 • Stefan Giżewski, dr inż, adiunkt, Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Andrzej Burian, prof. dr hab. prof. nadzw. , Uniwersytet Śląski
 • Eugeniusz WILK, dr inż, adiunkt, Politechnika Warszawska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego
 • Aneta Bałabas, asystent , Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
 • Hanna Elżanowska, mgr psychologii, asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Zygmunt Kaczmarek, profesor/dr hab. dyrektor ds ogólnych, Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Ryszard Pawlak, Profesor doktor habilitowany; profesor, Uniwersytet Łódzki
 • Ryszard Sitarski, Dr nauk matematycznych starszy wykładowca, Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej
 • Paweł Lis, mgr, specjalista, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Iwona Szyp-Borowska, dr, adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Krzysztof T. TYTKOWSKI, dr inż. adiunkt, Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, Politechnika Śląska
 • Jerzy Kiełbik, dr, adiunkt, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
 • Andrzej Żurawski, Magister, Asystent, SGH
 • Piotr Liczberski, Dr hab., adiunkt, Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej
 • Marek Gliński, Dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 • Dariusz Idczak, dr hab., profesor nadzw., Uniwersytet Łódzki
 • Danuta Boros, doc. dr hab., Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
 • Halina Jędrzejowska-Szypułka, dr n. przyrodniczych, Śląska Akademia Medyczna
 • Lucjan Jędrychowski, Prof dr hab., Instytut Rozrodu Zwierzat i badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Halina Jędrzejowska-Szypułka, dr n. przyrodniczych adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Lucjan Hajder, asystent, mgr inż., Wyzsza Szkoła Informatyki i Zarzadzania
 • Wojciech Mędrala, Dr hab., Profesor nadzwyczajny, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Irena Pietrzyk, prof. dr hab., rektor, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Anna Kulma, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Paweł Króliczak, Dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 • Anna Jakubska, dr, adiunkt, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski
 • Tadeusz Pawełczyk, prof. dr hab. kierownik Zakładu Medycyny Molekularnej , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Tomasz Switaj, dr n. med, Centrum Onkologii - Instytut
 • Piotr Łukasiak, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Kazimierz Malanowski, prof. dr hab. inż., Instytut Badań Systemowych PAN
 • Roman Wacławowicz, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Zbigniew Nahorski, prof. dr hab. inż., kierownik pracowni, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Marek Kałuszka, dr inż. adiunkt, Instytut Matematyki, Politechnika Łódzka
 • Michał Morayne, dr hab., profesor nadzwyczajny , Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki
 • Edward Zawisza, Prof.dr hab. konsultant Szpital Bielanski,
 • Maciej Krzywosz, mgr, asystent, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Edward Pospiech, prof. dr hab.; v-ce dyrektor Instytutu Technologii Mięsa, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Paweł Walczak, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Herok, student,
 • Wiktor B. Daszczuk, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Mariola Racław-Markowska, dr, adiunkt, ISNS UW
 • Małgorzata Kłonowska-Olejnik, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Tadeusz Jurek, Dr Tadeusz Jurek, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Tomasz Tietze, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Jarosław Sławiński, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Marek Fidali, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska
 • Marzena Łaganowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Zdzislaw Łojewski, dr hab, prof., Instytut Informatyki UMCS
 • Joanna Domagala-Kulawik, dr hab.n.med.adiunkt, Akademia Medyczna Warszawa
 • Andrzej Wilamowski, dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Dorota Piasecka-Kwiatkowska, dr inż., Katedra Biochemii i Analizy Żywności Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Bogusław Kryczka, Profesor nadzwyczajny , dziekan Wydziału Fiz-Chem, Uniwersytet Łódzki
 • Stanisław M. Dubiel, Prof. dr hab., AGH Krakow
 • Urszula Ostaszewska, magister, asystent, Instytut Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Maja Dąbrowska-Mosior, mgr, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Andrzej Zieliński, Profesor, prof. zwyczajny, kierownik katedry, Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Materiałowej
 • Elżbieta Filipek, dr inż. adiunkt, Politechnika Szczecińska
 • Ewa Babicz-Zielińska, dr hab., prof. nadzwyczajny, kierownik katedry, Akademia Morska, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania
 • Henryk Rybinski, Prof. dr hab. inz, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki
 • Piotr Kędzierzawski, Doktor, adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Jacek Brzozowski, dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Schroeder, magister,asystent, UwB, Instytut Matematyki
 • Marek Wiergowski, dr inż, asystent, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdńsku
 • Adam W. Marczewski, dr, adiunkt, Wydział Chemii UMCS, Lublin
 • Krystyna Parczyk, dr st. wykładowca, Wydział Mat. i Inf. Uniwersztetu im. Mikoaja Kopernika w Toruniu
 • Władyslaw Janusz, dr hab./prof. nadzw. UMCS, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Jerzy Mieścicki, dr inż, adiunkt, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki
 • Elżbieta Tomaszewicz, dr inż. , adiunkt, Politechnika Szczecińska
 • Grzegorz Danilewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Marian Mrozek, prof. dr hab. Marian Mrozek, profesor zwyczajny, Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wojciech Mazurczyk, mgr inż, doktorant, Politechnika Warszawska
 • Ewa Skwarek, dr, adiunkt, UMCS Lublin
 • RENATA WALCZAK, DR INŻ, ADIUNKT, POLITECHNIKA WARSZAWSKA
 • Felicja Okulicka-Dłużewska, dr inż, MiNi Politechnika Warszawska
 • Kazimiera Waśniowska, doc. dr hab., Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Stanisław Szarek, dr inż. adiunkt, Akademia Podlaska
 • Wiesław Ziółkowski, dr, adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Michał Ludwicki, student, Politechnika Łódzka
 • Katarzyna Kutafina, mgr,asystent, AGH
 • Brygida Wawrzyniak-Wydrowska, Dr inż., adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu
 • Janina Sierocka, dr, st. wykładowca , Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Małgorzata Niemiec, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Paszczyńska, lektor języka angielskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Anna Kocurek, lek. med., asystent, Collegium Medicum UJ
 • Krystyna Suchecka-Rachoń, dr n. med.; starszy wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Barbara Zdziarska, dr hab. med., Pomorska Akademia Medyczna
 • Kazimierz Garbulewski, Dr hab. inż., prof. nadzw. SGGW, SGGW
 • Ryszard Skarzyński, profesor, Uniwersytet w Białysmtoku
 • Anna Kosior, mgr inż., asystent, Politechnika Łódzka
 • Michał Piotrkowski, mgr inż., asystent, doktorant, Wydział Elektroniki, Politechnika Warszawska
 • Grzegorz Stępniak, mgr inż., doktorant, Instytut Telekomunikacji, PW
 • Mariusz Siemiński, Lekarz, Asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Czesław Kajdas, Prof. dr hab. inż., emeryt; główny specjalista 0,25 etatu, Politechnika Warszawska, Instytut Chemii w Płocku
 • Lucjan Stapp, dr adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Andrzej Sobolewski, doktor, adiunkt, WSISiZ Warszawa
 • Katarzyna Biełuszko, mgr inż., asystent, Akademia morska w Gdyni
 • Jacek Anand, dr n. med., I Klinika Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Piotr Migoń, dr hab., prof. UWr., Uniwersytet Wrocławski
 • Agnieszka Popielarczyk, lekarz medycyny, asystent, II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
 • Ryszard Koczura, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Małgorzata Tatala, adiunkt, Instytut Psychologii KUL Jana Pawła II
 • Józef Perenc, prof. dr habJózef Perenc, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, Uniwersytet Szczeciński
 • Jerzy Klimek, dr hab., prof. AMG, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Czesław Mora, dr inżynier, starszy wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Wiesława Wawrzyniak-Kosz, dr, starszy wykładowca, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 • Przemysław Szymroszczyk, mgr, doktorant, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Robert Papis, mgr inż., asystent, Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka
 • Krzysztof Lange, dr inż., adiunkt, Instytut Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska
 • Marek Majewski, dr, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Grzegorz Dobrzański, dr, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Bożena Maria Dobrzańska, dr, adinkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Leszek R. Jaroszewicz, prof. dr hab. inż., prorektor ds. naukowych, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Katarzyna Dębkowska, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Mieczysław Muraszkiewicz, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Politechnika Warszawska
 • Antoni Nasal, dr. hab., prof. nadzw. AMG, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Mirosława Nowicka, dr, adiunkt, Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej
 • Katzrzyna Szymańska, mgr, asystent, Politechnika Łódzka
 • Marek Tabędzki, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
 • Anna Grochola, doktor, adiunkt, Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytet Warszawski
 • Zbigniew Antoszewski, dr,starszy wykładowca, Instytut Matematyki, Politechnika Łódzka
 • Krzysztof Wiąckowski, dr hab., adiunkt , Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Janowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Michał Starzycki, prof.nw., Politechnika Koszalińska
 • Wojciech Gac, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Krystyna Chojnicka, Prof. dr hab. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji , Uniwersytet Jagielloński
 • Aleksander Polit, mgr inż., doktorant, IFJ PAN Kraków
 • Grzegorz Graff, dr, adiunkt , Politechnika Gdanska
 • Wit Foryś, dr hab. , Uniwersytet Jagiellonski
 • Rafał Kowalski, mgr inż. nauczyciel akademicki, WSEI
 • Grzegorz Wasiak, dr inż., adiunkt, Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej
 • Zbigniew Szkutnik, dr hab. prof. nadzw., AGH Kraków
 • Maria Foryś, dr, Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Informatyki
 • Marcin Kotwicki, magister, asystent I roku, Uniwersytet Gdański
 • Władysław Kiełbasiński, dr inż adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Mieczyslaw Jalochowski, prof. dr hab. , Instytut Fizyki UMCS
 • Agnieszka Gołda-Derejczyk, dr , IKILBIA, Uniwersytet Śląski,
 • Piotr Majchrzak, mgr inż. asystent, Politechnika Koszalińska
 • Joanna Więcław-Michniewska, dr, asystent, Uniwersytet Jagielloński, IGiGP
 • Andrzej Zborowski, dr, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński
 • Ewa Nowińska , dr hab. prof. UJ, dyr. Instytutu Dziennikarstwa, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Adamski, dr hab. prof. nzw. P.W., Politechnika Warszawska
 • Bogdan Zawadzki, Dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
 • Rafał Dobek, dr, adiunkt, Akademia Medyczna im. Piastów Śl. we Wrocławiu
 • Jarosław Kamiński, mgr asystent, Instytut Chemii Przmysłowej
 • Jarosław Chmiel, dr inż. adiunkt, Akademia Morska, Szczecin
 • Bogusław Block, dr/adiunkt, Instytut Psychologii KUL JPII
 • Anna Jankowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Teresa pojmańska (aktywna naikowo emerytka), prof. dr hab. , Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
 • Dariusz Pańka, Dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Leszek Engelking, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Instytut Teorii Literatury, Filmu i Sztuk Audiowizualnych
 • Anna Deryło-Marczewska, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej
 • Karol Wawrzyniak, mgr inż., doktorant, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 • Jerzy Stachera, mgr inż., doktorant, Politechnika Warszawska
 • Konstanty Junosza-Szaniawski, dr inż. adiunkt , Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Wojciech Furman, dr, adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • Mirosław Włas, dr inż., Politechnika Gdańska
 • Bożena Sieradzka-Baziur, dr adiunkt, IJP PAN
 • Tadeusz Brzozowski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Agnieszka Kowalewska-Włas, lek. med., Akadmia Medyczna w Gdańsku
 • Jacek J. Nowak, dr, profesor kontraktowy, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego
 • Karol Bidziński, dr, adiunkt, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Małgorzata Krętowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Jakub Pająkowski, Asystent, Politechnika Poznańska
 • Michał Waligorski, prof. dr hab., Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie
 • Maria Bielawska, dr nt. starszy wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Anna Dąbrowska, proferor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Bartłomiej Gębarowski, mgr, doktorant, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Jan Krupa, dr hab. inż. prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Michał Maćkowski, asystent, Politechnika Poznańska
 • Józef E. Sienkiewicz, prof. dr hab., Politechnika Gdańska
 • Krystyna Waszakowa,, Dr hab., prof. UW, Wydział Polonistyki UW
 • Ewa Marchow, dr,st.wykładowca, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza
 • Andrzej Kaliszewski, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Wanda Kozak-Zychman, Dr hab. prof. UMCS, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
 • Emil Wojda, lek. med., asystent, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Tomasz Owczarek, doktor, adiunkt, Akademia Morska w Gdyni, Katedra Zarządzania
 • Elżbieta Jadwiga Sękowska, prof.dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Aleksiej Artyszuk, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WNGiG
 • Andrzej Boznański , Prof. zw. dr hab. med. Kierownik I Katedry Pediatrii , Akademia Medyczna. Wrocław
 • Tadeusz Stryjakiewicz, Dr hab., prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Andrzej Walendziak, dr hab. profesor nadzwyczjny, Instytut Matematyki i Fizyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 • Jerzy Ombach, prof. dr hab., prof. zw., Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagiellonski
 • Adam Rudziński, mgr inż., doktorant, Politechnika Warszawska
 • Dariusz Tworzydło, dr, prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Joanna Redzimska, dr , adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Tomasz Stapinski, dr hab. prof. nz. AGH, AGH
 • Franciszek Firszt, dr hab. prof. UMK, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
 • Piotr Fabian, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Agnieszka Grzybowska, magister, doktorant, Instytut Historii PAN
 • Mieczysław Błaszczyk, dr hab.prof.UR, Uniwersytet Rzeszowski
 • Damian Kraiński, magister zarządzania i marketingu, -
 • Henryk Bala, Prof.dr hab., Politechnika Częstochowska
 • Natalia Golnik, dr hab, Politechnika Warszawska
 • Barbara Boniecka, prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Igor Kavetskyy, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Piotr Płuciennik, mgr, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Mariusz Wozniak, dr hab., prof. nadzw., Wydzial Matematyki Stosowanej AGH
 • Zofia Michalska, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Emilia Nowaczyk, dr inż, adiunkt, Politechnika Wrocławska - Zakład Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
 • Andrzej Kaźmierski, dr hab. prof. UAM, Wydział Biologii UAM
 • Sławomir Jarosz , prof. dr hab., ICHO PAN
 • Marek Daniel Kowalski, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Marian Kwietniewski, prof. nzw. , Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
 • Maciej Gorny, doktorant, IH PAN/BKVGE
 • Grzegorz Wiatrowski, dr habilitowany, profesor nadzwyczajny, Uniewrsytet Łódzki
 • Piotr Górski, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Botaniki
 • Grzegorz Demusiak, mgr inż., starszy specjalista, Instytut Nafty i Gazu, Oddział Warszawa
 • Alicja Smoktunowicz, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Bożena Obmińska-Mrukowicz, Profesor dr hab., prof.nadz., dziekan, Wydz. Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej, Wrocław
 • Małgorzata Brzozowska, dr, adiunkt, Instytut Filologii Polskiej UMCS
 • Janusz Świeży, mgr, asystent, UJ
 • Sebastian Piłsyk, mgr inż. doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (IBB PAN)
 • Marek Hański, student, Politechnika Warszawska
 • Lucyna Brzozowska, magister, doktorantka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Aleksy Barski, mgr inz., Instytut Badań Systemowych PAN
 • Aleksander Ćwiszewski, Doktor, Adiunkt, WMiI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Piotr Żuraniewski, mgr / asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Małgorzata Sterna, dr inż., adiunkt, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
 • Karolina Ostrowska, student, Politechnika Gdańska
 • Piotr Słomkiewicz, doktor, Instytut Chemii Akademia Świętokrzyska
 • Władysław Pierzchała, Prof dr hab n med, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Bogumil Jeziorski, Profesor , Uniwersytet Warszawski
 • Sylwia Sobieszczyk, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Simona Kossak, profesor zw. dr hab., kierownik Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
 • Joanna Hashold, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Monika Trojanowska, studentka,
 • Mirosława Miłkowska, dr, asystent, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Maciej Kuna, dr adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Tomasz Sznapka, mgr,wykladowca, WSHIFM,WSEI,PWSBIA
 • Marcin Kocór, dr, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Marta Goetz, magister , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Monika Janaszek, mgr inż., doktorantka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Paweł Dittmann, prof.zw.dr hab., Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Andżelika Kuźnar, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Bożena Ostromęcka-Frączak, dr hab. prof. nadzw. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, prof. dr hab. med., Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Irena Kin-Dittmann, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Piotr Kryst, Dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Rafał Karnicki, mgr inż. architekt; doktorant, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
 • Zbigniew Krzemiński, prof., prof. zw. , Politechnika Gdańska
 • Ilona Kwiecień, dr, adiunkt, Katedra Ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna Wrocław
 • Alicja Bączyk-Tomaszewska, dr/starszy wykładowca, Instytut Językoznawstwa Stosowanego, UW
 • Sławomir Dajema, Mgr inż. doktorant, Clausthal University of Technology
 • Marian WRAZEŃ, dr inż. , WSISiZ
 • Michał Wiatr, magister, doktorant, Uniwersytet Łódzki
 • Joanna Kraszewska, Doktor, asystent, Wydział Technologii Żywności, SGGW
 • Agnieszka Brzozowska, mgr, bibliotekarz, ASP Kraków
 • Zofia Kolbuszewska, dr, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Irena Paczyńska, dr hab., prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii
 • Małgorzata Sacha, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Henryk Batycki, dr inż., Politechnika Poznańska
 • Marian WRAZEŃ, dr inż. adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Jacek Jarmakiewicz, dr inż. adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Tadeusz Kulczycki, doktor, adiunkt, Politechnika Wroclawska
 • Waldemar Grabiec, mgr inż. st. wykladowca, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Piotr Brzozowski, dr, adiunkt, Instytut Psychologii UMCS
 • Piotr Jeżowski, Dr hab., prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Piotr Targowski, dr hab. , prof. UMK, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Aleksander Kiklewicz, Prof. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Eliza Chilimoniuk, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa w Warsawie
 • Stanisława Borawski, Dr hab. prof. nadzw., Uniwersytet Zielonogórski
 • Teresa Olejniczak, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Grzegorz Bartuzel,, dr, adiunkt, , Politechnika Warszawska,
 • Alina Świzdor, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Bogumiła Witkowska, Dr, adiunkt, Akademia Świętokrzyska
 • Marta Białecka-Pikul, dr, adiunkt , Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński
 • Urszula Okulska, doktor, adiunkt, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
 • Rościsław Kaczarowski, dr hab, docent, Instytut Problemów Jądrowych
 • Bogusław Śliwerski , prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski - rektor , Wyższa Szkoła Pdagogiczna w Łodzi
 • Wojciech Maleika, dr inż, adiunkt, Wydział Informatyki, Politechnika Szczecińska
 • Jerzy Jezierski, dr hab. , Katedra Zastosowań Matematyki, SGGW
 • Helena Jasiulewicz, dr, adiunkt, Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska
 • Marek Perlikiewicz , doktor, st. wykładowca, Uniwersytet Gdański
 • Ewa Nojszewska, mgr/wykładowca, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
 • Mirosław Kurkowski, Doktor, adiunkt , Instytut Matematyki i Informatyki AJD w Częstochowie
 • Zbigniew Trzaskowski, dr , adiunkt, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Maciej Lichtenstein, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Adam Jaakubowski, prof. dr hab., prof. zw., Wydział Matematyki i Informatyki, UMK Toruń
 • Małgorzata Sznitowska, Prof. dr hab., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Violetta Lipińska, magister inżynier, asystent, Politechnika Łódzka, Instytut Matematyki
 • Jacek Serafin, dr, adiunkt, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 • Katarzyna Mokrosińska, dr inż, Politechnika Łódzka
 • Anna Ciechanowicz, doktor, dyrektor, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Michał Góra, mgr, asystent naukowo-dydaktyczny, Wydział Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie
 • Violetta Lipińska, mgr inż., asystent (doktorantka), Politechnika Łódzka
 • Wojciech Kordecki, dr hab., prof. nadzw., Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemow Techniki
 • Adam Łukowski, mgr, asystent, Politechnika Białostocka
 • Renata Bączek-Kwinta, Dr inż., adiunkt , Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydz. Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Fizjologii Roślin
 • Aleksander Ablamowicz, prof.dr hab., Uniwersytet Slaski
 • Artur Chorążyczewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Alina Kędzia, dr n.med., adiunkt, Pomorska Akademia Medyczna
 • Mirosław Puczko, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Radosław Pawelec, doktor habilitowany, zastępca dyrektora instytutu, Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski
 • Włodzimierz Oniszczenko, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Paweł Niewiadomski, Dr., University of California Los Angeles (wcześniej Uniwesytet Medyczny w Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki)
 • Iwona Kotula, wykładowca, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Jerzy Kaniewski, Doktor, UAM w Poznaniu
 • Monika Grzesiak-Feldman, dr, adiunkt, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Elżbieta Hornowska, dr hab., prof. UAM, Instytut Psychologii UAM, Poznań
 • Bazyli Poskrobko, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Andryej Kisiel, Prof. zw. dr hab. , Instytut Fizyki Uniwersytet Jagiellonski
 • Tomasz Poskrobko, mgr inż., doktorant, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Wielisław Papierz, prof. dr hab; profesor zwyczajny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Katarzyna Skiba, mgr inż., asystent, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Joanna Dudzińska-Nowak, mgr, asystent, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu
 • Miłosz Rojek, dr n. ekon., adiunkt, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka
 • Grzegorz Janusz, dr hab. prof. nadzw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Iwona Serafin , mgr, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Robert Olszewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Joanna Izbicka, dr inż, PAN Filia w Szczecinie
 • Maciej Sadowski, Prof. dr hab. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds międzynarodowych, Instytut Ochrony Srodowiska
 • Bożena Ignatowska, mgr, Wyższa Szkola Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Ścibór Sobieski, dr, adiunkt, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Lidia Pankowska, dr, st.wykładowca, Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań
 • Magdalena Lechowska, magister, Urząd m. st. Warszawy
 • Dominik Szałkowski, mgr, asystent, Instytut Matematyki UMCS
 • Joanna Gromadzka-Ostrowska, prof.dr hab., profesor nadzwyczajny SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Tadeusz Pankowski, dr hab., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Anna Czemplik, dr inż, starszy wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Andrzej Bobyk, dr, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Joanna Hucińska, dr hab. inż. , adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Sebastian Freus, dr, adiunkt , Politechnika Częstochowska
 • Maria Pawłowa, doktor habilitowany , prof PRad,kierownik Katedry, Politechnika Radomska
 • Paweł Podemski, samodzielny fizyk, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
 • Katarzyna Freus, dr, adiunkt , Politechnika Częstochowska
 • Anna Kobusińska, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Józef Dziopak, profesor, dr hab.inż.,prof. nadz., Politechnika Rzeszowska
 • Eryk Laskowski, dr inż., adiunkt, IPI PAN
 • Tomasz Ferenc, adiunkt, doktor , Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Marzena Kryszkiewicz, dr hab. inz., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Elena Neverova-Dziopak, dr hab. inż., profesor nadzw. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Jadwiga Bednarek (Wiga Bednarkowa), dr, adiunkt, AJD w Częstochowie
 • Małgorzata Świątek, mgr, asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Krzysztof Szymanek, doktor, adiunkt, Uniwersytet Śłąski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii
 • Arkadiusz Hulewicz, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Monika Kącka, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Mieczyslaw Zielczynski, Prof. dr hab. inż.,profesor, Instytut Energii Atomowej
 • Michał Błaszczyk, mgr inż. , Politechnika Łódzka
 • Jan Malczak, dr.hab., Instytut Informatyki , Uniwersytet Jagiellonski
 • Ewa Kobyłecka-Kaczmarek, magister, doktorantka, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Buczma, mgr, doktorantka, Wydzial Biologii, Geografii i Oceanologii, Uniwersytet Gdanski
 • Anna Turula, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, Katedra Anglistyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
 • Maciej Bobrowski, doktor, adiunkt PG, Politechnika Gdanska (PG)
 • bartosz tkaczyk, MA/ PhD candidate, KUL
 • Sabina Nowak, mgr, asystent, Uniwersytet Gdański
 • Jaroslaw Baszun, dr inż, adiunkt, Politechnika Bialostocka
 • Janusz Zyskowski, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Edgar Filip Różycki, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Krystyna Zyskowska, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Aleksandra Michalska, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Janusz Piontek, Prof. dr hab. , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Maria Szot, dr, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Aleksandra Makowska, dr inż., asystent, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
 • Krzysztof Wiktorowicz, Prof.dr habil., Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Anna Całek, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Sławomir Jerzak, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Joanna Ejdys, dr, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Anna Szczepańska, mgr inż. nauczyciel, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Tomasz Juszkiewicz, mgr inż., asysten, Politechnika Koszalińska
 • Halina Waszkielewicz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Emilia Rejmund, mgr inż, IPPT PAN, WSHIFM
 • Małgorzata Kurp, mgr, Instytut Europejski w Łodzi
 • Adam Leśniewski, mgr inż ,
 • Sylwester Orzechowski, dr, adiunkt, Instytut Psychologii UMCS w Lublinie
 • Zofia Adamczyk, mgr, starszy synoptyk, IMGW
 • Michał Krompiec, mgr inż., asystent, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Jacek Koszałka, dr, asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Anna Doboszyńska, dr hab med kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego, AM w Warszawie
 • Tomasz Kubiak, dr hab., profesor nadzwyczajny, UAM
 • Jacek Gądecki, mgr, doktorant, Zakład Badań Kultury, Instytut Socjologii UMK,
 • Grażyna Krasowicz - Kupis, dr hab. profesor UMCS, Instytut Psychologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Janusz SIKORSKI, dr, adiunkt - Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 • Krzysztof Wrzosek, dr inż., Adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Krystyna Wróbel, Dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska, 35-959 Rzeszów ul. W. Pola 2
 • Józef Warmuz, mgr, starszy synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Wlodzislaw Duch, Prof zw dr hab, kierownik Katedry Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Zdzisław Bartkowicz, dr hab. prof. nadzw. Dziekan Wydz. Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Ewa Rogowska-Cybulska, dr hab., Uniwersytet Gdański
 • Michał Wolski, mgr, asystent, Akademia Podlaska
 • Marek Cybulski, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Julian Kalinowski, dr inż., AR we Wrocławiu
 • Maciej Czyzowicz, mgr. inż., PW
 • Maria J. Katkowska, dr, Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej UMK w Toruniu
 • Alicja Olejnik, mgr inż., asystent , Uniwersytet Łódzki
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk, magister, asystent, Wydział Parawa i Administracji UKSW w Warszawie
 • Stanisław Graczyk, dr hab. prof. nadzw., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Włodzimierz Wysocki, dr, IPI PAN
 • Krystyna Sochacka, doktor, adiunkt, Wydział Pedagogiki i psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Patryk Smoliński, doktorant, Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu
 • Aleksandra Wysocka, mgr, lektor, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jakub Jan Szczerbowski, mgr, asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Marek Kuźniak, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Jarosław Jankowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Szczecińska
 • Aleksandra Nowak, redaktor, Dziennik Polski
 • Bogdan Kamiński, dr inż adiunkt, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji
 • Brygida Knysz, dr n. med. adiunkt, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościiowych AM Wrocław
 • Grzegorz Futa, mgr, asystent, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Bogdan Osłowski, dr, st.wykładowca, Politechnika Warszawska
 • Pawel Grzesiowski, dr n. med.; Kierownik Zakladu Profilaktyki Zakazen i Zakazen Szpitalnych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Aneta Lorek, mgr inż., samodzielny referent, Politechnika Warszawska, Instytut Chemii w Płocku
 • Maciej Malaczewski, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Katedra Ekonometrii
 • Arkadiusz Mazurkiewicz, doktor, adiunkt, Akademia Morska w Gdyni, Katedra Zarządzania
 • Mariusz Panak, dr st. wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Jan B. Gajda, profesor, Katedra Badań Operacyjnych , Uniwersytet Łódzki
 • Justyna Górny, mgr, doktorantka, Instytut Germanistyki UW
 • Mirosław Nazar, dr hab., prof. nadzwyczajny, WPiA UMCS w Lublinie
 • Krzysztof Simon, Prof. dre hab.med., AM we Wrocławiu
 • Tomasz Szewc, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Aleksandra Burgiel, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Joanna Niewczas, mgr inż., asystent, SGGW
 • Katarzyna Szymona- Pałkowska, dr, asystent, KUL Jana Pawła II
 • Aleksandra Kalata-Zawłocka, mgr, doktorantka, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 • Danuta Dziawgo, dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Piotr Nalepa, dr n.med. Ordynator , Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Katarzyna Baranowska, mgr ekonomii, asystent, Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Aleksandra Krukowska, dr, Uniwersytet Szczeciński
 • Maciej Górny, mgr doktorant, Instytut Historii PAN; Berliner Kolleg fur Vergleichende Geschichte Europas
 • Witold Alexandrowicz, Doktor adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Leszek Dziawgo, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dobrosława Szumiło - Kulczycka , dr., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Marta Bogdanowicz, Prof.zw. dr hab. , Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdanskiego
 • Artur Zawłocki, mgr, asystent, Uniwersytet Warszawski
 • Bartłomiej Dyda, dr, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 • Bogusław Hajduk, dr hab., prof. UWr, Instytut Matemayczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Paweł Krupski, prof.dr hab., Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Romuald J. Weksler-Waszkinel, doktor, starszy wykładowca, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Marek Dziembała, mgr inż., asystent, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Tomasz Wilk, mgr inż., doktorant, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego PW
 • Bogusław Hajduk, dr hab., prof. UWr, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Barbara Tryjarska, dr hab., Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • Robert Porzak, dr, adiunkt, Instytut Psychologii UMCS
 • Anna Kasperlik-Załuska, Profesor , Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Paweł Garbacz, dr, adiunkt, KUL Jana Pawła II
 • Antoni J.Filipowicz, Prof.dr hab. kierownik Katedry, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Dariusz Szurlej, dr hab. n. med. Kierownik Zakładu Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Pooperacynej, Śląska Akademia Medyczna
 • Andrzej Zduniak, dr , rektor, Wyzsza Szkoła Bezpieczeństwa
 • Dorota Turska, dr , Instytut Psychologii UMCS
 • Jerzy Trzebiński, Profesor dr hab. , Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Andrzej Śramkiewicz, profesor , Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • LiliaChodulska-Filipowicz, dr inż.emer.adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Helena Janik, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Stanisław Obirek, dr hab, KSW
 • Michal Grzegorczyk, mgr asystent, Akademia Medyczna w Gdansku
 • Shoshana Ronen, dr adjunkt, UW
 • Joanna Godlewska, dr, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Janusz Zydroń, dr adiunkt, AP w Częstochowie
 • Elżbieta Olejniczak, prof. nadzw. U.Ł. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Gawrysiak, dr inż., Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki
 • Anna Walisiak, doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wiesława Nowosad, mgr / redaktor, Lexis Nexis wydawnictwo
 • Agnieszka Ligocka, mgr inz., asystent , Politechnika Poznańska, Instytut Elektroniki i Telekomunikacji
 • Jan Goncerzewicz, doktor, adiunkt, Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławska
 • Marcin Kolemba, magister, asystent, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Agnieszka Błażek, mgr,doktorant, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Ryszard Poprawa, doktor, adiunkt, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Zygmunt Cal, magister, wykładowca akademicki, WSHiFM, WSE, WSEI, WSDG
 • Krzysztof Niestrój, dr adiunkt, AE Katowice
 • Wojciech Krysztofiak, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Anna Małgorzata Różańska, mgr, doktorant, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Michał Tabisz, Magister, Asystent w Zakładzie Europeistyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Mariusz Jarocki, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Kazimierz Świrydowicz, dr hab, prof, UAM
 • Jacek Cichoń, prof. dr hab., Politechnika Wrocławska
 • Janusz Sikorski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 • Michał Urbańczyk, mgr/doktorant, UAM Poznań
 • Krzysztof Dasiewicz, dr inż., adiunkt, SGGW, Wydział Technologii Żywności
 • Barbara Chyrowicz, dr hab., prof. nadzwyczajny, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Janusz Sikorski, dr, adiunkt, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 • Andrzej Sendlewski, doktor, starszy wykładowca, WMiI UMK
 • Bartłomiej Stefanowicz, technik plastyk, absolwent LP w Supraśli
 • Alina Kwiatkowska , dr hab., prof, nadzw. , Instytytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki
 • Bartłomiej Różycki, student,
 • Maciej Janas, student, trzyOczy.pl
 • Aleksandra Muga, mgr, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Tomasz Maruszewski, Prof. dr hab. Tomasz Maruszewski, Dyrektor Instytutu Podstaw Psychologii, Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej w Warszawie
 • Józef Haponiuk, dr hab inż., prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
 • Magdalena Frąk, dr inż. ; adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Dorota Rogowska-Szadkowska, dr n med, Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Białymstoku
 • Kazimierz Lebecki , profesor , Główny Instytut Górnictwa
 • Romuald Zabrocki, dr, Akademia Morska w Gdyni
 • Teresa Jajuga, doktor nauk o zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Agnieszka Siedlecka, mgr, PWSZ im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Katarzyna Madeja, mgr, Politechnika Łódzka
 • Bogdan Choczewski , prof. dr hab., prof. nadzw. , Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Andrzej Zykubek, dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Mieczysław Jurczyk, Prof. dr hab. ; prof. zw. , Politechnika Poznańska
 • Wojciech Krawczyk, dr, UAM
 • Mirosław Słowinski, dr hab. adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Arletta Różańska, mgr, DIALEKT Biuro Tłumaczeń
 • Witold Przychodzeń, dr inż adiunkt, Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
 • Stanisław Delost, Mgr, Uniwersytet Zielonogórski
 • Wiesław Wzorek, Prof. dr hab., prof. zwyczajny, SGGW, Kat. Biotechn. i Mikrobiologii Żywności
 • Waldemar Cudny, dr, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Adam Klimowicz, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Anna Motylska - Kuźma, dr inż., Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansówe we Wrocławiu
 • Adam Soćko, doktor / adiunkt, Instytut Historii Sztuki UAM w Poznaniu
 • Miłowit Kuniński, dr hab. prof. ndzw. (UJ), Uniwersytet Jagielloński
 • Izabela Malinowska-Kołodziej, lek.med., asystent, Śląska Akademia Medyczna
 • Wojciech Chalcarz, Dr hab, prof. nadzw. AWF, AWF w Poznaniu
 • Agnieszka Lipińska, mgr, doktorant , Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • Piotr Staniewski, doktor, adiunkt, WSISIZ
 • Joanna Zeyland, mgr inż., doktorant, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Magdalena Śmiglak, mgr inż., doktorant, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Ewa Jarmołowicz, dr, adiunkt, UAM
 • Grażyna Łopuszańska, profesor nadzwyczajny, dr hab., Uniwersytet Gdański
 • Anna Salachna, mgr inż., asystent, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Iwona Kasperska, Dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Małgorzata Okulicz-Kozaryn, dr, adiunkt , UAM
 • Marta Sobieszewska-Krawczyk, mgr/asystent, Instytut Fil.Romanskiej UMCS
 • Krzysztof Babeł, dr hab, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Marek Jasiński, dr inż., adiunkt, Politechnika Ślaska
 • Marek Kozłowski, mgr, starszy synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Radosław Okulicz-Kozaryn, dr, adiunkt, UAM
 • Konrad Łukaszewski, dr n.fiz. adiunkt, Politechnika Łóddzka, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
 • Maciej Włodarczyk, dr hab. inż. prof. Politechniki Świętokrzyskiej, Politechnika Świętokrzyska
 • Barbara Frączek, dr nauk biologicznych, AWF,Kraków
 • Tomasz Oszako, dr, adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Piotr Urbański, dr hab., prof. nadzw. US, dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński
 • Agnieszka Tomza-Marciniak, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Paweł Sitek, Dr inż., Adiunkt, Politechnika Świętokrzyska
 • przemysław zieliński, asystent, KNSiA PW
 • Marta i Marek Skwarowie, dr hab, dr hab., prof. US, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytet Szczeciński
 • Barbara Fatyga, dr hab.,prof. UW , Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Baraniak, profesor, dr hab., Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Zbigniew Wesołowski, dr inż., WAT
 • Jarosław Wikarek, Dr inż., Adiunkt, Politechnika Świętokrzyska
 • Tadeusz Godlewski, dr hab. Profesor WSP TWP, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
 • Janusz Korniak, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Mirosław Filipowicz, dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Grzegorz Maziarczyk, dr, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Marcin Łukasz Filipowicz , dr , Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW; Pedf Univerzita Hradec Králové
 • Bartosz Szetela, lekarz, Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i nabytych Niedoborów Odpornościowych we Wrocławiu
 • Jan Kwaitkowski, Profesor, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Krzysztof Węcel, dr, adiunkt, AE Poznań
 • Jolanta Taczała, dr n. med., wykładowca, Akademia Medyczna. Lublin
 • Katarzyna Schier, Dr nauk humanistycznych, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Marcin Michalak, magister, asystent-doktorant, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • Marcin Świdziński, mgr inż., Politechnika Warszawska
 • Wojciech Trzos, student, SGH
 • Zdzisław Zakęś, profesor, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
 • Ryszard Naskręcki, prof UAM, dr hab., dziekan wydziału , Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Maciej Koczerga, Dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Ksawery Piwocki, prof., rektor, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Jarosław W. Dymara, doktor, adiunkt , UMCS. Lublin
 • Roman Łyszczarz, Prof. dr hab., prof. nadzw., Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Renata Downey, mgr, lektor , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Mieczysław Cichoń, doktor, adiunkt, Wydział Matematyki i Informatyki UAM Poznań
 • Elżbieta Schabowska-Osiowska, doktor, adiunkt, AGH
 • Andrzej Pilc, profesor, Instytut Farmakologii PAN
 • Maciej Chwała, lek. med. , Zakład Chorób Naczyń Collegium Medicum UJ
 • Urszula Bielczyk, dr, adiunkt, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
 • Zbigniew Kulka, dr hab, prof. nadzw. PW, Politechnika Warszawska
 • Zdzisław S. HIPPE, Prof. zw. dr hab. inż., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Wit Chmielewski, Prof. dr hab. inż., profesor, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Oddział Pszczelnictwa w Puławach
 • Katarzyna Madej, Dr, adiunkt, Wydział Chemii UJ
 • Łucja Kapralska, Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii , adiunkt, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AKademia Górniczo - Hutnicza
 • Michał Hurej, Prof. dr hab. Prof. zwyczajny, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Kamil Ślesiński, student, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
 • Romuald Ziółkowski, dr inż., Politechnika Białostocka
 • Maria Jędrusik, doktor, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Wojciech Dymowski, mgr, doktorant, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Andrzej Leszczyński, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Urszula Oszwa, dr adiunkt, UMCS Lublin
 • Stefan Kukiałka, Dr hab. inż. profesor nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Adam Łojek, student, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, PW
 • Urszula Oszwa, dr/adiunkt, UMCS Lublin
 • Michał Michałkiewicz, dr n.biol. - adiumkt, Inst. Inzynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
 • Rafał Poździk, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
 • Krzysztof Sobczyński, dr , st.wykładowca, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Anna Jagielska, asystent, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Mariusz Lis, mgr inż., asystent, Politechnika Świętokrzyska
 • Witold Kraśkiewicz, dr, st. wykladowca, Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • Marcin Anholcer, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Jan Biernat, Profesor, Wydzial Chemiczny Politechniki Gdanskiej
 • Wanda Jarosik, lek.med.,
 • Krzysztof Ciesielski, dr, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Matematyki
 • Krystian Cieślak, mgr, asystent, Politechnika Lubelska
 • Andrzej Jurkowski, mgr inż, doktorant, Politechnika Poznańska
 • Bazyli Czyżewski, Doktor, asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Kat.Makroekonomii i Gosp. Żywnościowej
 • Stanisław Drozda, dr inż., prorektor, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 • Jan Gawęcki, dr.inż,adiunkt, Akademia Rolnicza
 • Katarzyna Sznurkowska, asystent,lek med, Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej
 • Lucyna Kwiatkowska, dr , dziekan, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 • Tomasz Brauze, doktor, adiunkt, Zakład Zoologii Kręgowców UMK
 • Sergiusz Dzierzgowski, Prof. nzw dr inż., prorektor ds. studenckich, Wyższa Szkoła Zawodowa kosmetyki i Pielegnacji Zdrowia
 • Krystyna Czyżewska, Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Sławomir Majewski, Prof. dr hab, Kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Krystyna Retecka, mgr, doktorant, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu
 • Andrzej Czyżewski, Prof. dr hab., profesor zwyczajny, kierownik Kat.Makroekonomii i Gosp. Żywnościowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Beata Kuna, mgr,asystent, Politechnika Gdańska
 • Marcin Luckner, mgr inż., asystent, Politechnika Warszawska
 • Rafał Miłaszewski, dr hab., prof. nadzw. , Politechnika Białostocka
 • Roman Roszko, dr hab. ; doc. ; kierownik Studium Doktoranckiego IS PAN, Instytut Slawistyki PAN
 • Danuta Roszko, dr , Instytut Slawistyki PAN
 • Jolanta Szadkowska, , Politechnika Krakowska
 • Michał Szawerna, doktor, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski
 • Marek Wierzbicki, dr, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Florian Gambuś, Prof. dr hab., Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Iwona Zych, mgr /specjalista, Centrum Archeologii Sródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pawel P. Liberski, prof. dr hab. n. med, prorektor d/s nauki Uniwesrytetu medycznego w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Agnieszka Tokarczuk - Różańska, mgr, doktorantka, Instytut Prahistorii UAM
 • Agnieszka Chudzik, dr inż., adiunkt, Politechnika Łodzka
 • Grażyna Nowicka, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet im. A.Mickiewicza
 • Katarzyna Ciosk, dr inż., Politechnika Świętokrzyska
 • Jacek Matyszkiewicz, dr hab. inż.; prof. nadzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Maria Schneider , mgr, gościnnie wykładowca na UAM w zakresie tłumaczeń konferencyjnych, Biuro Tłumaczeń Business Service Poznań
 • Barbara Kopeć, dr inż. adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Wojciech Dymowski, mgr, doktorant, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Stanisław Krompiec, dr hab. inż., profesor UŚ, Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
 • Jolanta Adamczyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Agata Gawlik-Swatek, ,
 • Andrzej Trzciński, adiunkt dr, UMCS
 • Stanisław Wydymus, Prof. zw. dr hab. rektor WSZ, kierownik Katedry HZ AE Kraków, Akademia Ekonomiczna Kraków, WSZ Rzeszów
 • Arkadiusz Noskowicz, mgr / asystent, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Paweł Mleczko, mgr, doktorant, UAM
 • Michał Sobkowski, dr, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Izabela Hajdamowicz, dr, adiunkt, Katedra Zoologii, Akademia Podlaska, Siedlce
 • Teresa Jackowska, Dr hab med , Akademia Medyczna Warszawa
 • STANISŁAW KRAWCZYK, PROFESOR DOKTOR HABILITOWANY, MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU
 • Piotr Rozmej, Prof. dr hab. Profesor zwyczajny, Uniwersytet Zielonogórski
 • Anna Karczewska, Dr. adiunkt, Uniwersytet Zielonogórski
 • Piotr Koperski, Doktor; Asystent, Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagiellonski
 • Małgorzata Pasieka, starszy wykładowca, Uniwersytet Wrocławski
 • Krzysztof J. Rudziński, Dr inż., chemik, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Marcin Łukaszewicz, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Chromik-Krzykawska, magister, asystent, Uniwersytet Śląski
 • Anna Chromik-Krzykawska, mgr, asystent, Uniwersytet Śląski
 • Michał Kelles-Krauz, prof. dr hab. inż. , Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. Wańkowicza w Warszawie
 • Łukasz Domański, mgr, Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. Wańkowicza
 • Katarzyna Kwiecień, mgr, Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. Wańkowicza
 • Piotr Remlein, dr inż. adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Andrzej Korytko, Dr, adiunkt, prodziekan, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Helena Gaspars, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Wiesław Dobrowolski, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Andrzej Żak, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Dobrowolska, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Hanna Zaremska, profesor, Instytut Historii PAN w Warszawie
 • Jan Hartman, Dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Połozowski, Dr, adiunkt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu
 • Antoni Humięcki, mgr inż. nauczyciel akademicki, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie
 • Joanna Potiopa, mgr, asystent, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Alicja Dziuba-Burczyk, dr adiunkt Katedra Rachunkowości, Akademia Ekonomiczna
 • Tomasz Stachowiak, mgr, doktorant, Obserwatorium Astronomiczne UJ
 • Barbara Kozielska, mgr, doktorant, Politachnika Śląska
 • Ryszard Sobczak, dr inż. st.wykładowca, Politechnika Gdańska
 • Bogumiła Kaniewska, dr hab. prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, dr hab., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Anna Romowicz, mgr inż., asystent, AE Katowice
 • Artur Buszek, student, Instytut Archeologii UJ
 • Tadeusz Librowski, Dr n. farm., adiunkt, Katedra Farmakodynamiki CM UJ
 • Antoni Marczyk, dr adiunkt, AGH Kraków
 • Jerzy Zakrzewski, Dr inż., Instytut Przemysłu Organicznego
 • Wojciech Pieprzyca, mgr inż. , doktorant, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, Politechnika Śląska
 • Hanna Brycz, dr hab., prof. UG, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
 • Piotr Gawkowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Magdalena Szechynska-Hebda, dr, adiunkt, Instytut Fizjologii Roslin Polskej Akademii Nauk
 • ROBERT BALICKI, (niema) doktor n. med., Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Czesław Karolak, prof. zw. dr hab. , profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • MICHAŁ BALICKI, profesor dr hab., Uniwersytet w Białymstoku
 • Ryszard Kleszcz , dr hab, profesor UŁ, Instytut Filozofii UŁ
 • Łukasz Sendecki, student, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
 • Andrzej Eilmes, dr , adiunkt, Uniwersytet Jagiellonski
 • Robert Bembenik, mgr inż., doktorant, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki
 • Ewa Figielska, dr inż, st. wykładowca, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • Przemysław Kwasiborski, lek med, asystent, AM Warszawa
 • Wacława Tempczyk, adiunkt dr , Szkoł Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Krzysztof Jania, mgr, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Krzysztof Chyzy, dr, adiunkt, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Barbara Błażejczyk-Okolewska, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Zbigniew Rykiel, Prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Zielonogórski
 • Zbigniew Wypych, dr inż./emerytowany adiunkt, Katedra i Zakład Chemii Medycznej
 • Mirosław Siergiejczyk, dr inż, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Agnieszka Wagner, mgr, doktorantka, Instytut Językoznawstwa, UAM
 • Mirosław Wagner, mgr, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
 • Paweł Kurtek, doktor, asystent, Akademia Świętokrzyska
 • Grazyna de Voogd van der Straten, doktor, adiunkt, Politechnika Bialostocka, Wydzial Zarzadzania
 • Hanna Jaxa-Rożen, dr, adiunkt , Instytut Kulturoznawstwa UWr
 • Justyna Bigda, lek. med. asystent, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej AM w Gdańsku
 • Anna Matysek-Jedrych, mgr, doktorant, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Michał Rudowski, Dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska Instytut Informatyki
 • Wojciech Otrębski, dr, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II
 • Joanna Pychowska, doktor, starszy wykladowca, Instytut Neofilologii, A.P. Krakow
 • Marek Snycerski, dr hab. inż. prof. nadzw. PŁ, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury Tekstyliów
 • Małgorzata Dżugan, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, adiunkt, dr med., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Agnieszka Nowakowska, mgr asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Maciej Holko, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Zbigniew Olszak, prof. dr hab., Dyrektor, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 • Bożena Bukowska, dr/adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Joanna Olejnik, mgr, AR w Lublinie
 • Wojciech Kwasowski, dr inż. adiunkt, SGGW
 • Piotr Kondraszuk, mgr, doktorant, Instytut Filologii Angielskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Aleksandra Wojciechowska-Refermat, , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Anna Szczęsny, dr, adiunkt, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski
 • Marian Szczodrowski, prof. dr hab. kierownik zakładu, Uniwersytet Gdański
 • Mariusz Kaleta, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Lidia B. Brydak, Profesor, Kierownik Krajowego Ośrodka ds Grypy, Państwowy Zakład Higieny, Akademia Medyczna,
 • Zbigniew Pomianowski, student, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
 • Anna Trzemecka, mgr, doktorantka, IBB PAN
 • Bartosz Szczęśniak, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Norbert Brzostowski, mgr, asystent, Politechnika Białostocka
 • Anna Krasowska, dr adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Paulina Horbowicz, mgr, doktorant, UAM Poznań
 • Radosław Kalinowski, mgr inż., Politechnika Warszawska
 • Roman Kopytko, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Urszula Litwin , Prof. nadz. dr hab. inż. - Rektor , Sądecka Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Henryk Mierzejewski, dr inż., WSISiZ
 • Wiesław Krajewski, Dr inż., adiunkt, Instytut Badań Systemowych, PAN
 • Michał Piotr Stosik, prof. dr hab., kierownik Zakładu Biologii Molekularnej, Uniwersytet Zielonogórski
 • Katarzyna Tunia, studentka, Uniwersytet Wrocławski
 • Beata Purc-Stępniak, dr adiuknt, Unieresytet Gdański
 • Weronika Kasprzak, mgr, doktorantka, Instytut Językoznawstwa UAM
 • Witold Bojanowski, mgr, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych
 • Danuta Urbaniak-Zając, doktor habilitowany, Uniwersytet Łódzki
 • Waldemar Rydzak, doktor, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Andrzej Bok, mgr inż., chemik, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Witold Zawadzki, st. ref. inż. tech., UMCS w Lublinie
 • Jan Szatkowski, dr/adiunkt, Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki
 • Maciej Kubisa, doktor, adiunkt , Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
 • Bożena Świdzińska, dr inż., adiunkt, Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska
 • Tomasz Koźlecki, Dr inż., asystent, Politechnika Wrocławska
 • Ewa Kraskowska, dr hab. prof.nadzw., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Andrzej Tyc, profesor, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Leszek Preisner, dr hab., prof. nadzw. AGH , Ahademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Józef Piórek, dr, Uniwersytet Kagielloński
 • Artur Szutta, Dr filozofii, asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Krzysztof Dyner, dr inż., adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Piotr Bogorodzki, dr, adiunkt, Instytut Radioelektroniki, Politechnika Warszawska
 • Wiesław Kiciński, dr hab. inż., prof. UMK, Uniwersystet Mikołaja Kopernika
 • Joanna Więckiewicz, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Zofia Prele, starszy wykładowca, mgr filologii ang., Akademia Rolnicza, Studium Języków Obcych, Wrocław
 • Danuta Dąbrowska, dr hab.prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet szczeciński
 • Ewa Pisraczyk- Bogacka, dr n med, starszy asystent, Akademia Medyczna, Wrocław
 • Marta Kudelska, dr hab. prodziekan ds. studenckich Wydziału Filozoficznego UJ, Instytut Filozofii UJ
 • Karol Sabath, mgr , Instytut Paleobiologii PAN i Państwowy Instytut Geologiczny
 • Krzysztof Dąbrowski, lek. dent, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Beata Wikiera, dr n. med., adiunkt, Klinika Endokrynologii i Diabetologii W. Rozw Wroclaw
 • Cezariusz SKUZA, dr hab. prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Szczeciński
 • Ewa Duszczyk, dr n. med. adiunkt, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie
 • Ludwik Zawisza, Dr hab. inż., prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Gabriela Adamczyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Adam Rybka, mgr inż. , ATH w Bielsku-Białej
 • Sylwia Pasieczna, dr, asystent, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Janusz Kosiński, dr inż., st. wykładowca, Akademia Podlaska
 • Tadeusz Pindór, dr inz. - adiunkt, Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Joanna Pioch, doktor, adiunkt, Uniwersytet Gdanski
 • Tomasz Drwięga, mgr asystent, AGH Kraków
 • Jarosław Grolik, mgr, Doktorant, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Ingram, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Katarzyna Miechowicz-Mathiasen, dr, adiunkt, IFA, UAM
 • Michał Kanonowicz, mgr, doktorant w UWr., Instytut Pedagogiki UWr.
 • Radosław Smektała, student, Uniwersytet Wrocławski
 • Marta Kosek, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Kaja Szwarc-Śpiewak, technik plastyk,
 • Magdalena Wdowiak, mgr inż., asystent, Centrum Medyczne Kstzałcenia Podypolomowego w Warszawie
 • Aleksandra Wisłowska-Stanek, doktorant,, Akademia Medyczna w Warszawie, Zakład Farmakologii
 • Barbara Opozda, profesor zw. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 • Stefan Kubów, dr, dyrektor biblioteki, Dolnośląska szkoła Wyższa Edukacji TWP
 • Bogdan Hojdis, doktor, Instytut Filologii Polskiej UAM
 • Joanna Cielecka-Kuszyk, doktor nauk medycznych, Adiunkt, InstytutPomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
 • Joanna E. Bukowska, Dr, adiunkt, Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie
 • Katarzyna Lis, dr, adiunkt, Akademia Ekonimiczna w Poznaniu
 • Magdalena Sękowska, doktor,st.wykładowca, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Jan Rusiecki, Profesor dr hab., przewodniczący Rady Instytutu , Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Damian Ślęczka, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Joanna Purgał -Popiela, mgr/ doktorant, asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Bożena Łagowska, dr hab. prof. nadzw., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Stanisław Siudut, dr starszy wykładowca, IM Akademii Pedagogicznej
 • Edyta Kociubińska, dr, asystent, KUL
 • Piotr Niemiec, dr asystent, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Małgorzata Mulak, dr n.med adiunkt, Akademia Medyczna, Wrocław
 • Tatiana Polowczyk, mgr, st.wykładowca Studium Języków Obcych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Anna Kwiatkowska, Dr hab., prof. SWPS, Szkoła Wyższa Psychologii Spolecznej
 • Jan Zimmermann, prof. zw. dr hab., Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Kamil Staniec, mgr inż., doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Marek Ptak, dr hab , profesor, Akademia Rolnicza Krakow
 • Małgorzata Downarowicz, doktor, st. wykładowca, Uniwersytet Jagielloński
 • Józef Łaptos, prof.zw., Instytut Politologii Ap
 • Marcin Kozak, Dr, adiunkt, Katedra Biometrii, SGGW
 • Artur Paluch, mgr inż., asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Romuald Wdowiak, mgr inż. , SGGW
 • Stanisław Paszczyński, dr hab. inż., prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Marek Szkodo, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
 • Krzysztof Stepaniuk, mgr, asystent, Politechnika Białostocka
 • Edward Roszkowski, mgr inż, asystent, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Grażyna Orzeszko, dr, starszy wykładowca, SGGW
 • Krystyna Wojtczuk, dr hab.,prof. nadzwycz., Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Jadwiga Nowak, dr starszy wykładowca, U.Ł
 • Anna Sowińska, mgr, asystent, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Dariusz Chocyk, doktor nauk fizycznych, adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Jerzy Pisuliński, dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Anna Rutkowska Narożniak, doktor, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Leszek Pieniążek, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Klara Szmańko, dr, Uniwersytet Wrocławsk, była doktorantka
 • Paweł Matyaszewski, dr hab. prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Jacek Chrząszcz, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Danuta Kucała, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Jędrzej Chumiński, dr hab. prof. AE we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Karol Czejarek, doktor,adiunkt, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
 • Izabela Szczurowska, Asystent, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Kamil Stelmaszczyk, doktor, postdoc, Institut fuer Experimentalphysik Freie Universitaet Berlin
 • Marek Beniowski, dr med. , adiunkt, Śląska Akademia Medyczna, Katowice
 • Piotr Tomczak, dr hab., prodziekan, Wydział Fizyki UAM
 • Dorota Anders, dr, adiunkt, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska
 • Jerzy Wojculewicz, dr n. med. , Adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Joanna Marczakowska-Proczka, Adiunkt doktor, Szkoła Głóna Handlowa w Warszawie
 • Sławomir Matusiak, mgr inż., PWSBiA
 • Andrzej Szewczyk, dr, adiunkt, Instytut Fizyki PAN
 • Magdalena Homa, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Karol Śledzik, magister, asystent w katedrze bankowowści Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • Mirosław Kabaciński, dr inż. , Politechnika Opolska
 • Grzegorz Nosiadek, dr adiunkt, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
 • Maciej Abramowicz, dr hab., Instytytut Germanistyki UMCS
 • Grzegorz Ginda, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Marta Płachta, mgr , asystent-doktorant, Uniwersytet Łódzki
 • Bogdan Pachołek, dr inż. adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Ewa Tuszkiewicz-Misztal, prof.dr hab., kierownik Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Anna Józwiak, mgr inż. chemik, OBR PR
 • Ewa Król, dr med., adiunkt, Akademia medyczna w Gdańsku
 • Roman Wisz, starszy wykładowca mgr, Wyższa szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Albert Hupa, magister, doktorant, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 • Marian Saniewski, Prof. dr hab., kierownik zakładu, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
 • Łukasz SAWICKI, inż. , Firma prywatna
 • Elzbieta Zujewska, doktor, starszy wykładowca , Katedra Fizyki Teoretycznej UŁ
 • Anita Pytlarz, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Tomasz Nawrocki, dr, adiunkt, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Paweł Sztonyk, dr, adiunkt, Instytut Informatyki i Matematyki, Politechnika Wrocławska
 • Ewa Stachura, doktor inżynier architekt, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
 • katarzyna jaworska, mgr doktorant w kul, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Aleksandra Kot-Horodyńska, magister geografii,
 • Tomasz Malec, magister inżynier architekt, asystent, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Ryszard Piotrowicz, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Maciej Urbaniak, dr hab., prodziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Teodor Kramer, Profesor doktor habilitowany h.c., Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Józefa Kramer, Profesor doktor habilitowany, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Katarzyna Golan, dr, Akademia Rolnicza Lublin
 • Katarzyna Pałasińska, dr, adiunkt, Politechnika Krakowska, Instytut Matematyki
 • Anna Biełous-Wilk, lekarz, asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Zdzisław Pogoda, dr , st. wykładowca, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Ewa Maćkowiak, mgr, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Mariusz Marszalski, dr/adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Arkadiusz Król, mgr inż., specjalista informatyk, Politechnika Opolska
 • Irena Sarnowska-Giefing, dr hab. prof. UAM, UAM
 • Sebastian Kołodziejczyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Kwiatek, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Jan Kortas, dr hab., Uniwersytet Gdański
 • Jadwiga Szymczak, Prof. zw. dr hab. , Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Łódzkiego
 • Maciej Pilarczyk, mgr inż., asystent, PAN, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej
 • Jolanta Halicka, mgr , Uniwersytet w Białymstoku
 • Marek Rosiak, dr hab., Katedra Logiki i Metodologii nauk UŁ
 • Daria Walukiewicz-Chrząszcz, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Forkiewicz, dr inż., adiunkt, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Piotr Horodyński, artysta plastyk, CREARTA
 • Ewa Wędrowska, dr, adiunkt, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Izabela Pietras, dr/adiunkt, UMCS
 • Marek Węgrzyn, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Beata Łukaszewska, Dr n.hum. adiunkt , wydział nauk społecznych Uniwersytet Gdański
 • Adam Grobler, Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Opolski
 • Hanna Gosk, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
 • Marek Boniecki, doktor, adiunkt, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Agnieszka Wencel, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Przemysław Kajetanowicz, dr, st. wykładowca, Instytut Matematyki, Politechnika Wrocławska
 • Paweł Próchniak, dr, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Andrzej Gębczyński, dr, adiunkt, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Magdalena Dyras, doktor, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Słowiańskiej
 • Marek Zdun, profesor dr hab. prof. zw., Akademia Pedagogiczna
 • Dariusz Bursztynowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Nauk Informacyjnych
 • Ewa Borkowska, prof.dr hab., Uniwersytet Slaski
 • Iwona Gałązka, mgr, st. wykładowca, Politechnika Śląska
 • Maria Popczyk, dr adiunkt, INoK, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Małgorzata Dawidowska, mgr, doktorantka, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Zofia Władyka - Łuczak, mgr, właściciel firmy, Pracownia Rzeźby i Konserwacji Obiektów Zabytkowych
 • Stanisław Rudolf, prof. dr hab. Profesor zwyczajny, Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Dawidowski, mgr,
 • Irena Woroniecka-Leciejewicz, doktor, adiunkt, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Paweł Bachorz, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jacek Chmieliński, dr, adiunkt, Instytut Matematyki, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Paweł Jarosz, magister, asystent, Politechnika Krakowska
 • Paweł Surdacki, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Elżbieta M. Kacperska, Dr inż. adiunkt, SGGW
 • Joanna Dąbrowska, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Renata Tańczuk, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Jagoda Ramsz, dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Maria Kwiatkowska-Ratajczak, prof.UAM dr hab., Instytut Filologii Polskiej UAM
 • Robert Wróbel, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Chiżniak Wladysław, , Politechnika Biłostocka
 • Cezary Galewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagiellonski
 • Maria Kielar-Turska, dr hab. , prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Wiesława Widłak, dr, adiunkt, Centrum Onkologii - Instytut, Oddział w Gliwicach
 • Feliks Szczot, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Aleksandra Szewieczek, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Monika Pazgan- Simon, lek.med, doktorant, młodszy asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Maciej Klakla, dr hab. prof. Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Instytut Matematyki AP w Krakowie
 • Michał Bereta, mgr inż. asystent, Politechnika Krakowska
 • Maria Czaplicka-Jedlikowska, dr adiunkt, Instytut Pedagogiki
 • Bożena Wnuk, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Idzi Siatkowski, dr hab., KMMiS Akademia Rolnicza
 • Agnieszka Pantkowska, doktor, adiunkt, Instytut Filologii Romanskiej UAM Poznan
 • Wiaczeslaw Nowikow, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Lodzki
 • Grzegorz Lissowski, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
 • Dariusz Korpetta, doktor, Wydział Leśny - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dorota Sands, dr med., adiunkt, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 • Jerzy Szczepański, dr, asystent, Instytut Matematyki UJ
 • Lucjan Krala, dr hab , profesor, Politechnika Łódzka
 • Michał Ostrowicki, doktor, adiunkt, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zbigniew Naliwajek, dr hab., prof UW, Instytut Romanistyki UW
 • Włodzimierz Popek, prof. zw. dr hab., Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Jan Stochel, profesor dr hab, profesor nadzwyczajny , Instytut Matematyki UJ, Kraków
 • Lech Drewnowski, Prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama MIckiewicza
 • Igor Zieliński, student, Uniwersytet Śląski
 • Ilona Gorczyńska, mgr, asystent, Uniwersytet Gdański
 • Irena Hornung, dr, starszy wykładowca, Politechnika Warszawska
 • Ewa Skopińska-Różewska, Profesor, Akademia Medyczna
 • Dariusz Wilczyński, magister sztuki,
 • Dariusz Chmielewski, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Waleria Hryniewicz, Prof.dr hab. med.kierownik Zakladu , Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Feliks Kurp, dr, adiunkt, Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej
 • Jolanta Lisek-Michalska, dr, UŁ
 • Jan Aleksander Zdenkowski, dr st. wykładowca, Akademia Swiętokrzyska
 • Joanna Polanska, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Andrzej Polański, dr hab. inż., Profesor Pol. Śl., Politechnika Śląska
 • Krzysztof Bartecki, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Marek Góźdź, doktor, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Małgorzata Lewandowska-Szumieł, dr hab. adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Marek Kimmel, Prof. dr hab. inz., profesor nadzwyczajny, Politechnika Slaska
 • Ryszard K. Przybylski, prof. dr hab., Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
 • Roman Nieczyporowski, doktor, adiunkt, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk
 • Grażyna Trzpiot, dr hab. prof.AE, Akademia Ekonomiczna
 • Marek Szulakiewicz, Prof. zw. dr hab., Instytut Politologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Elżbieta Musiał, dr hab. adiunkt, Akademia Rolnicza-Wrocław
 • Karolina Kaczmarek, mgr, doktorantka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Gustaw Treliński, dr hab. prof. WSEiA, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach
 • Gabriel Filipczak, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Jacek Świniarski, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Kinga Stopczyńska, dr/adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Jacek Daroszewski, dr n.med, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Mirosław Baran, dr hab., adiunkt, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Elżbieta Bielecka, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Ireneusz Hetmańczyk, dr inż. adiunkt, Politechnika Opolska, Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych
 • Włodzimierz Deja, dr med. asystent, Akademia Medyczna Gdańsk
 • dr Dariusz Trzmielak, Adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Marzena Szewczuk-Stępień, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Paweł Kisielewicz, mgr inż., asystent, Politechnika Krakowska
 • Elzbieta Tyszkowska-Kasprzak, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Dawid Piątek, dr, asystent, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Piotr Chwastyk, dr inż., asystent, Instytut Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej
 • Marzenna Czerniak-Drożdżowicz, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Kowalczyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Jarosław Kawałek, mgr, Uniwersytet Rzeszowski
 • Andrzej Fryszkowski, dr hab., profesor nzw., Politechika Warszawska, Wydział MiNI
 • Mateusz Piksa, Student,
 • Anna Lewczuk, dr med; adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Agnieszka Szarkowska, magister, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Bogdan Sołtys, dr starszy wykładowca, UAM Poznań, Wydział Matematyki i Informatyki
 • Grzegorz Cichowicz, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Robert Skiba, dr, asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Anna Pocica, dr inż. adiunkt, Politechnika Opolska
 • Andrzej Jacek Łachiński, Dr hab. med, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Piotr Bębenek, mgr inż, Asystent, Politechnika Opolska
 • Arkadiusz Kawa, mgr, doktorant, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Krzysztof Jonderko, Prof. dr hab. n. med.; profesor nadzwyczajny, Śląska Akademia Medyczna
 • Anna Kasicka-Jonderko, dr n. med.; adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Joachim Zdrenka, Profesor zwyczajny dr hab., Uniwersytet Zielonogorski
 • Marek Rusin, dr, adiunkt, Zakład Biologii Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Gliwice
 • Ewa Barg, dr n.med., adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Mirosław Kabaciński, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Albert Jawłowski, magister, doktorant , ISNS UW
 • Stanislaw Jarzabek, Associate Professor, Dr, Computer Science, National University of Singapore
 • Wojciech Barg, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Wiktoria Śliwowska, prof.zwyczajny, Instytut Historii PAN
 • Rene Śliwowski, profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingw. Stosowanej i Filol. Wsch.Słowiańskich
 • Barbara Barnuś, mgr inż. asystent, Politechnika Opolska
 • Wiesław Mieczysław Gworys, dr hab. prof.wshit, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Lech Sławik, dr, adiunkt, Instytut Matematyki, Politechnika Krakowska
 • Wiktor Tracz, dr inż., adiunkt, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Ewa Kędzierska, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska, WBMiP w Płocku
 • Magdalena Zielinska, dr, asystent, Uniwersytet Warszawski
 • Adam Zarychta, dr inż./adiunkt, Politechnika Śląska
 • Robert Rałowski, dr, adjunkt, Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej
 • Leszek Stoch, prof. dr hab. inż. , Instytut Szkła i Ceramiki o Warszawa
 • Paweł Stoch, dr inż., adiunkt, Instytut Energii Atomowej
 • Małgorzata Kaliszewska, dr, adiunkt, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Justyna Zygmunt, mgr inż., asystent, Politechnika Opolska
 • Zygmunt KOLENDA, Prof.zw.dr hab.inz., Profesor zwyczajny, Akademia Gorniczo-Hutnicza
 • Monika Kowalonek, mgr, doktorant, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Wojciech Pigłowski, mgr, doktorant, Zakład Biologii Nowotworów. Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach
 • Agnieszka Gogler, mgr, doktorant, Zakład Biologii Nowotworów. Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach
 • Jerzy Jan Pietkiewicz, dr hab. inż. , Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Inst. ChiTŻ
 • Andrzej Fabijańczyk, doktor nauk matematycznych, starszy wykładowca, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Karol Pilorz, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Iwona Malinowska, Dr med, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Kazimierz Gąsiorowski, Dr hab., Prof. nadzw., Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Radosław Mania, dr inż adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Piotr Borowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Boleslaw Kacewicz, dr hab., prof. AGH, Akademia Gorniczo-Hutnicza
 • Jarosław Koszuk, mgr inż., asystent, Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka
 • Grażyna Bednarek-Tupikowska, dr hab.med.adiunkt, dziekan wydziału, Akademia Medyczna Wrocław
 • Jacek Korniak, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Anna Doś, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
 • Maria Kraus Filarska, dr hab. prof. nadzw. AM, Akademia Medyczna Wroclaw
 • Władysław S. Brud, Dr inż. a/wykładowca, b/profesor, a/Politechnika Waszawska,Politechnika Łódz b/Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
 • teresa Kantelecka, magister, starszy wykładowca, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Piotr Kwiatkowski, mgr, asystent, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
 • Krzysztof Latawiec, Dr hab. inż., prof. nzw., Politechnika Opolska
 • Małgorzta Puc, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • Władysław S. Brud, Dr inż. a/wykładowca,adiunkt, b/profesor, a/Politechnika W-wska,Politechnika Łódzka, b/Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
 • Ewa Chwastyk, mgr inż., Politechnika Wrocławska
 • Zofia Budrewicz, dr hab. prof. AP, Akademia Pedagogiczna Kraków
 • Krystyna Piotrowska, dr.adiunkt, Akademia Rolnicza, Lublin
 • Małgorzata Guławska, dr, adiunkt, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
 • Andrzej Dąbrowski, doktor, adiunkt, Instytut Matematyki, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Agnieszka Grinn-Gofroń, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • Grzegorz Leszczyński, dr starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Grzegorz Borowik, mgr inż., asystent, Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej
 • Elzbieta Piotrowska, doktor, adiunkt, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Katarzyna Szarzec, dr/ adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Dawid Bączkowicz, mgr, asystent, Instytut Fizjoterapii, WWFiF PO, Opole
 • Maria Spychalska, Mgr, Tłumacz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Alicja Antonowicz, mgr, asystent, Uniwersytet Gdański
 • Piotr Skopinski, Dr n. med. Adiunkt, Akademia Medyczna Warszawa
 • Jarosław Majka, mgr inż., doktorant, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Piotr Siondalski, Doktor nauk medycznych, adiunkt, Klinika Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii AM w Gdańsku
 • Wieslaw Kisiel, dr hab., prof.UJ, Wydzial Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego
 • Jarosław Bartoszewicz, dr hab., prof. ndzw. , Uniwersytet Wrocławski
 • Iwona Bartoszewicz, dr hab., prof. ndzw. , Uniwersytet Wrocławski
 • Krzysztof Stempniewicz, Dr n. med., Adiunkt, WWFiF Politechnika Opolska
 • Wojciech Glinkowski, Dr med. , Adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Leszek Jung, adiunkt, dr n.med.,z-ca Kierownika Kliniki, Instytut Reumatologii ,Klinika Reumoortopedii
 • Michał Śliwiński, mgr, doktorant, Uniwersytet Wrocławski
 • Mirosław Soszyński, dr hab., prof. nadzw. UŁ, Katedra Biodizyki Molekularnej UŁ
 • Elżbieta Kaczyńska, prof. dr hab, UW (emeryt. profesor), Wyzsza Szkoła Informatyki i Ekonomii w Olsztynie
 • Elżbieta Duliniec, profesor zwyczajny , Szkoła Główna Handlowa
 • Konrad Banaszek, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Leszek Kalczyński, doktor, Uniwersytet Szczeciński
 • Dominik Drzazga, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
 • Ryszarda Ewa Bernacka, doktor, adiunkt, UMCS
 • Jerzy Duma, prof. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Marcin Kulczycki, dr, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Przemysław Szczepaniak, dr, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 • Edward Rymar, prof. dr hab. , Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii i Stos. Międzynar.
 • Janusz Słupek, mgr, Uniwersytet Warszawski
 • Joanna Kamińska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ewa Bugaj, doktor/adiunkt, Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu
 • Radosław Bednarski, mgr inż. , asystent, Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka
 • Bożena Popowska, dr hab. prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Robert Wolak, dr hab. , Uniwersytet Jagielloński
 • Małgorzata Letachowicz, mgr, doktorant, Uniwersytet Wrocławski
 • Rafał Pankowski, dr n. med. asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Krzysztof Skoroniak, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Grażyna Ibron, magister - wykładowca, Katedra Fizyjki i Biofizyki, UWM Olsztyn
 • Zenon Jabłoński, dr, adiunkt, Instytut Matematyki UJ, Kraków
 • Maria Kalinowska, prof. dr hab. , Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
 • Monika Płużyczka, magister, doktorant, Uniwersytet Warszawski, Katedra Języków Specjalistycznych
 • Barbara Smok, dr, adiunkt, AE we Wrocławiu
 • Agnieszka Kula, doktorant, UAM
 • Joanna Trzęsiok, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Dorota Kwiatkowska, mgr, asystent, UMCS w Lublinie
 • Marek Jedziniak, mgr inż., specjalista ds. projektowo-konstrukcyjnych, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Jednostka Badawczo-Rozwojowa
 • Agnieszka Rymsza, starszy asystent, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
 • Tomasz Piekot, dr, adiunkt, Instytut Filologii Polskiej UWr
 • Ewa Graczyńska, dr habil., Politechnika Opolska
 • Anna Kancelista, mgr inż., doktorant, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Michał Kuziak, dr, adiunkt, Instytut Filologii Polskiej PAP Słupsk
 • Ewa Głąb, dr n.med., asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Jakub Janiszewski, dziennikarz, Radio TOK FM
 • Marek Nidecki, mgr, starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 • Justyna Kociatkiewicz, dr, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Piotr Bryja, właściciel biura tłumaczeń, Biuro tłumaczeń Filolog.pl
 • Sylwia Bedynska, doktor, starszy wykładowca, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii PAN
 • Stanisław Witczak , dr hab. inż., prof. PO, Politechnika Opolska
 • Sylwia Mikołajczak , dr, adiunkt , Instytut Filologii Romańskiej, UAM, Poznań
 • Andrzej Marek, dr n. med., starszy wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Anna Długołęcka, mgr inż., doktorant, Katedra Mikrobiologii, Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Marek, dr n. med., asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Joanna Toborek- Mazur, dr ,adiunkt, Akademia Ekonomiczna
 • Adam Sternau, lek. asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Wojciech Skowroński, Prof.dr hab. inż.; prof. zw., Politechnika Opolska
 • Joanna Toborek- Mazur, dr ,adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • budzyn zbigniew, ,
 • Grzegorz Sędek, prof. dr hab., prof. zwyczajny, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Ewa Małusecka, dr n med, adiunkt, Centrum Onkologii-Instytut, oddział Gliwicach
 • Grzegorz Nowosielski, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Sandip Godbole, mgr, doktorant,, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Władysław Błasiak, dr hab.; prof. ndzw. AP w Krakowie, AP w Krakowie
 • Wojciech Bijak, Dr, adiunkt, SGH, Warszawa
 • Mieczysław Juda, doktor n. humanistycznych, adiunkt, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Aurelia Kotkiewicz, doktor, adiunkt, Akademia Pedagogiczna Kraków
 • Katarzyna Kowalczyk, Mgr inż, asystent, Politechnika Opolska
 • Urszula Kozak, mgr, starszy wykladowca, SJO Akademia Rolnicza,Wroclaw
 • Agnieszka Krystyniak, Mgr, inz, PhD student, Institut of Molecular Cancer Research, Zürich, Switzerland
 • Paulina Legutko-Kobus , mgr, asystent , KUL Jana Pawła II
 • Maciej Tomaszczyk, mgr, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Antoni Ligęza, Prof. dr hab. inż., Instytut Automatyki AGH
 • Stanislaw Mejza, prof. dr hab. prof. zw., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Ewa Chmielewska-Tomecka, lekarz medycyny Kierownik Przychodni Onkologicznej, Samodzielny Szpital Wojewódzki
 • Andrzej Stachurski, dr n. med., Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Elżbieta Gajewska, dr nauk humanistycznych, adiunkt, Instytut Neofilologii Akademii Pedagogicznej
 • Janusz Wojcieszak, starszy wykładowca, doktor, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Gryszel, dr, Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu
 • Tadeusz Łagoda, Dr hab. inż. , prof. PO, Politechnika Opolska
 • Roland Pawliczek, dr inż. , adiunkt, Politechnika Opolska
 • Igor Wojnicki, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Cypria T. Lachowicz, dr inż adiunkt, Politechnika Opolska
 • Łukasz Mołda, uczeń,
 • Bozena Gładyszewska, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Daniel Zając, Dr inż., adiunkt, Politechnika opolska
 • Piotr Jędrzejowicz, Profesor dr hab., profesor zwyczajny, Akademia Morska w Gdyni
 • Aneta Poniszewska-Maranda, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jerzy Żmudzki, dr. hab. prof. ndzw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Paweł Foryś, mgr inż, asystent, Politechnika Krakowska
 • Piotr Śniady, dr, adiunkt, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wroclawski
 • Grzegorz J. Nalepa, dr inż, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Kazimierz Kurz, mgr. , osoba prywatna
 • Urszula Staszak, mgr, starszy wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Jan Skoczyński, Prof. dr hab. , Instytut Filozofii UJ
 • Tomasz Cychnerski, doktor, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Krzysztof Nakonieczny, student, UMCS Lublin
 • Aldona Zawojska, dr adiunkt, SGGW
 • Janina Zbierska , profesor dr hab., prof. nadzw., Kierownik Katedry , Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
 • Mirosław Wójciak, doktor, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Małgorzata Kaliczyńska, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Wojciech Zmudziński, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Marek Bolanowski, Dr hab. n. med. , adiunkt, AM we Wrocławiu
 • Magdalena Nowak, dr, asystent, Uniwersytet Zielonogórski
 • Krzysztof Krupiński, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Wanda Musialik, dr hab. prof. ndzw. , Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Wiesław Szczesny, dr hab., Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnycj, KEI SGGW
 • Aleksandra Janusz, mgr, asystent, Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Maciej T. Małecki, Dr hab. med., adiunkt, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ, Kraków
 • Magdalena Sowa, dr, adiunkt, Instytut Filologii Romanskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Beata Pater, magister, doktorantka, Instytut Fizjologii Roślin PAN Kraków
 • Marek Gwóźdź, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Izabela Orchowska, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Elwira Wachowicz, dr, adiunkt, Instytu Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski
 • Tomasz Sapota, dr, adiunkt, Uniwersytet Slaski, Katedra Filologii Klasycznej
 • Jan Krasicki, prof. ndzw. dr hab., Uniwersytet Opolski
 • Bożena Kochman-Haładyj, Magister, asystent, Uniwersytet Rzeszowski
 • Witold ZUCHIEWICZ, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Aneta Sikorska-Nowak, doktor , adiunkt, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jozef J. Ziolkowski, Prof.dr hab., profesor zwyczajny na wydziale chemii Uniwersytetu Wroclawskiego, Wydzial Chemii Uniwersytet Wroclawski
 • Marek Pietraś, dr hab. prof. nadzw., Wydział Politologii UMCS
 • Janusz Książyk, doc. dr hab. n. med. , Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
 • Ewa Janczewska-Kazek, dr n. med. , Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Śląskiej Akademii Medycznej
 • Ludwik Referowski, Dr inż, Politechnika Gdańska (emeryt)
 • Jerzy Podracki, prof. dr hab., Wydział Polonistyki - Uniwersytet Warszawski
 • Bogumiła Hnatkowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Marceli Tureczek, doktor nauk humanistycznych, historia, prac. nauk., Uniwersytet Zielonogórski
 • Maciej Wygralak, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki
 • Jerzy Rubach, prof.zw.dr hab., prfesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Błażek, doktor, adiunkt, Instytut Psychologii UG
 • Maryna Rubach, dr n. med., Kierownik Oddziału, Centrum Onkologii-Instytut
 • Janusz Lesiewski, dr, st. wykładowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Dariusz Świsulski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Henryk Juniewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Siudek, Dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Tadeusz Orzechowski, dr hab. inż., prof. P.Śk., Politechnika Świętokrzyska
 • Marek Gotfryd, dr hab.inż, prof. nzw., Politechnika Rzeszowska
 • Bojanowski Przemysław, Technik administracji - Kierownik, Sp. z o.o.
 • Bartłomiej Zieliński, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Andrzej Jackowicz-Korczyński, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Andrzej Spyra, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Opolska
 • Radosław Gruska, dr inż., asystent, Politechnika Łódzka
 • Maciej Nowicki, mgr, asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Barbara Woźniak, dr, starszy wykładowca , SGH, Katedra Skarbowości
 • Adam Woźniak, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska, IAiIS
 • Henryk Gawroński, doktor, Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna
 • Marcin Szulc, dr, adiunkt , Instytut Psychologii UG
 • Marita Nittner-Marszalska, dr, adiunkt, Akademia Medyczna, Wrocław
 • Cezary Trutkowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
 • Jakub Koperwas, mgr, doktorant, Politechnika Warszawska
 • Monika Berlińska, magister, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
 • Joanna Sadowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jacek KMiecik, mgr inż., AGH Kraków
 • Łucja Skotnicka, dr hab. adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Aleksandra Wisłowska-Stanek, doktorantka, Akademia Medyczna w Warszawie ; Zakład Farmakologii
 • Jan Skupień, lekarz, doktorant, Collegium Medicum UJ
 • Krzysztof Piontek, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Piotr Centkowski, asystent, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Włodzimierz Rafiński, dr n. med., AM w Poznaniu
 • Grażyna Borkowska, profesor dr hab., IBL PAN
 • Krzysztof Krysztoforski, dr inż, asystent, Politechnika Wrocławska
 • Witold BIAŁY, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Róża Bazińska, dr adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Sławomir Zator, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Paweł Michalski, magister, tłumacz, nauczyciel, Biuro Tłumaczeń Business Service Poznań
 • Piotr Bialowas, Dr inz., Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu
 • Wiesław Malinowski, prof. dr hab., UAM Poznań
 • Romana Łobodzińska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Urszula Gierałtowska, dr, Uniwersytet Szczeciński
 • Agata Kozioł, magister - asystent, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Aleksander BAsiak, dr .n.med. adiunkt, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego AM we Wocławiu
 • Tomasz Niedokos, magister/asystent w Instytucie Filologii Angielskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Andrzej Loska, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Wacław Sklinsmont, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Jacek Olesinkiewicz, Mgr, Asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Bolesław Winiarski , mgr,stażysta- pracownik naukowy, Centrum Onkologii-Instytut,oddział Gliwice
 • Ewa Moczulska, mgr, starszy wykladowca, Politechnika Bialostocka
 • Jarosław Kilon, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Zawieja Bogna, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza im Cieszkowskiego Poznań
 • Agata Kilon, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jagoda Bloch, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Lubiarz, mgr, KUL
 • Iwona Zielińska -Nadolska, mgr inż., asystent, IICH PAN GLIWICE
 • Stefan Kurinia, dr, adiunkt, Akademia Obron Narodowej
 • Paweł Pietras, dr inż., Politechnika Łódzka
 • Dominik Brach, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Robert T.Hese, Dr hab. n. med.,prof. nadzw. Kierownik Katedry Oddziału Kllinicznego Psychiatrii, Śląska Akademia Medyczna
 • Dariusz Buraczewski, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Tadeusz Wegner, Dr hab. inż., profesor nadzwyczajny, Politechnika Poznańska
 • Barbara Rymarczyk, dr n. med. , asystent, Katedra i Klinika Chorób Wewn., Alergologii i Immunologii Klin.
 • Anna Grzegorczyk, prof.dr hab., prof.nadzw., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Iwona Terlecka, magister,kierownik zespołu anglistów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, politechnika Śląska
 • Bartłomiej Prędki, dr inż, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Waldemar Hebisch, prof. dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski
 • Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Jolanta Kubala, dr, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Roman Hołubowicz, dr hab.,prof.nadzw., Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Dariusz Ziora, dr hab.n.med.profesor nadzwyczajny ŚAM, Śląska Akademia Medyczna
 • Piotr Okulewicz, doktor, adiunkt, Instytut Historii UAM Poznań
 • Hanna Dmeńska, dr n.med., adiunkt, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
 • Magdalena Lipińska, dr hab. adiunkt, Katedra Filologii Romanskiej
 • Ryszard Ratajski, dr inż. adiunkt, Politechnikia Koszalińska Wydzieł Ekonomii i Zarzadzania
 • Elżbieta Begale-Król, magister, starszy wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Janusz Olszewski, mgr, doktorant, Instytut Orientalistyczny UW
 • Agnieszka Będkowska-Kopczyk, dr, adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Michał Kopczyk, dr, adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Ewa Pawelec, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Czesław Maj, dr hab. adiunkt, Wydział Politologii UMCS
 • Marta Szachniuk, dr inż., adiunkt , Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Jerzy Mizgała, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Małgorzata Koszewska, Dr, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Małgorzata Lewandowska, mgr inż, doktorantka, IBB PAN Warszawa
 • Ewa Maj, dr hab., prof. nadzw., Wydział Politologii UMCS
 • Irma Kozina, dr, adiunkt , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Agnieszka Swiatecka, mgr, doktorantka, UW
 • Tomasz Koszlajda, dr inż, adiunkt, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
 • Marcin Czyż, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Marian Ostrowski, mgr inz.; doktorant, IPPT PAN
 • Jakub Rosinski, mgr, doktorant,
 • Piotr Czekanowski, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Jolanta Mogiła-Lisowska, doktor, adiunkt, AWF Warszawa
 • Violetta Sajkiewicz, dr nauk humanistycznych, adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krzysztof Tokarz, dr inż., asystent, Instytut Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Zofia Krokosz-Krynke, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Płonka, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii
 • Elżbieta Rajkowska -Labon, mgr, akademia medyczna w gdańsku
 • Tadeusz Truskolaski, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Karolina Mazurowska, Mgr, Asystent, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Agnieszka Konowska, magister, asystent-doktorant, KFR, Uniwersytet Łódzki
 • Artur Z.P. Migas, mgr inż. , Politechnika Śląska
 • Jacek Grobelny, doktor nauk o kulturze fizycznej/adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
 • Dariusz Białoszewski, dr n. med , adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Marek Profaska, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska
 • Paweł Głowacki, prof. dr hab., prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Marian Gewert, dr, starszy wykładowca, Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska
 • Katarzyna Tkocz-Wolny, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Paweł Zawiślak, mgr,doktorant, Uniwersytet Wrocławski
 • Robert Stańczy, dr, adiunkt, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
 • Teresa Dabrowska, magister, Politechnika Sląska starszy wykładowca w SJO
 • Sławomir Kędzior, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • J. Bogusław Dylewski, dr n. med., st. wykładowca, Akademia Medyczna Poznań
 • Sebastian Piotrowski, dr, adiunkt, KUL
 • Zenona M. Nowak, doktor, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Zofia Sułowska, doc.dr hab.n.med., Centrum Biologii Medycznej PAN
 • Karolina Bielenin, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Kufel, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Marta Piotrowska, magister , GUS
 • Witold Andrzejewski, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Janusz Nowiński, dr n. med./ adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Artur Smolczyk, dr inż. adiunkt, Politechnika Opolska
 • Jakub Nowak, mgr, asystent, KUL
 • Marcin Matuszewski, dr n. med. adiunkt, Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Joanna Bielecka-Prus, doktorant, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Katarzyna Dems, dr n. mat., asystent, Politechnika Łódzka, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
 • Jadwiga Szymczak, dr n. med. adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Katarzyna Wieckowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Krzysztof Marczewski , prof. dr hab kierownik Zakładu Etyki, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Dagmara Rode, doktorantka, Zakład Mediów Elektronicznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Marek Wołoszyk, dr inż, st. wykł., Politechnika Gdańska WEiA
 • Michał Pytasz, mgr inż., doktorant, Politechnika Łódxka
 • Jolanta Piekarska, dr, adiunkt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR Wrocław
 • Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
 • Rafał Kasztelanic, doktor, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Polak, mgr, asystent, Politechnika Koszalińska
 • Katarzyna Świstun, magister, nauczyciel, Ap Edukacja Katowice
 • Michał Polak, dr, adiunkt, Politechnika Koszalińska
 • Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, dr n. med, asystent, Klinika Ginekologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Daniel Kaczorowski, magister inżynier, Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej
 • Jarosław Paduch, mgr inż , starszy wykładowca, Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej
 • Romualda Cisło, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Michał Jakób, mgr inż., doktorant, Politechnika Wrocławska, Wydziałowy Zakład Biochemii
 • Justyna Mierzejewska, dr n.med., asystent, CSK MON WIM
 • Alicja Kisielewska, doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Magdalena Larysz-Brysz, dr n. med. adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Elzbieta Speina, Doktor/Adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Monika Marcinkowska-Bachlińska, psycholog, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Krzyżanowska, doktor, adiunkt, Instytut Filologii Romańskiej UMCS
 • Katarzyna Nowakowska, mgr, tłumaczka tekstów naukowych,
 • Robert Borowiec, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Piotr Krzyżanowski, doktor, adiunkt , Instytut Filologii Polskiej UMCS
 • Jerzy Speina, Profesor, Uniwersytet Mikolaja Kopernika wToruniu
 • Tadeusz Marszał, prof. dr hab, prof. zw., Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej , Uniwersytet Łódzki
 • Barbara Czerniachowicz, dr nauk ekonomicznych, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Ewa Kozdrowicz, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Ignaczak, mgr, dyrektor Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
 • Jacek Sobek, doktor, asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Urszula Paprocka-Piotrowska, dr, adiunkt, KUL
 • Barbara Pawłowska, dr n. med., adiunkt , Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Marek Mika, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Marcin Karwiński, magister, asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Władysław Bodzek, inż, asystent informatyczny, Politechnika Poznańska
 • Robert Szwed, dr, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Barbara M. Kochańska, dr hab. n. med., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Rafał Sroka, dr, Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Bakalarz, st. wykładowca, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Ewa Maj, dr hab, prof. nadzw., Wydział Politologii UMCS
 • Piotr Szwed, dr inż., adiunkt, Katedra Automatyki AGH
 • Grażyna Karbowska, magister, starszy wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Marcin Kaczmarek, doktor, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Szczepan Moskwa , mgr inż., pracownik naukowo-dydaktyczny, AGH
 • Barbara Niekraszewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Adam Janik, doktor, st. wykładowca, Uniwersytet Jagielloński
 • Włodzimierz Galewicz, prof. zw., Uniwersytet Jagielloński
 • Konrad Klimkowski, doktor, adiunkt, UMCS
 • Anna Mareczek, dr adiunkt, Akademia Rolnicza, Kraków
 • Aneta Borkowska, doktor, adiunkt, Instytut Psychologii UMCS
 • Tomasz Gabryś, dr hab prof. nadzw, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Artur Gałkowski, dr, adiunkt, Katedra Filologii Romańskiej UŁ
 • Urszula Szmatlan-Gabryś, dr adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Karolina Leczkowska, dziennikarz, Radio Zet
 • Joanna Kurczewska, Prof. dr hab., IFIS PAN, UW, OBTA UW
 • Zdzisław Rak, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Marek Kosiek, dr hab., adiunkt, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Kaczmarek, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • ANDRZEJ DYSZEWSKI, dr inż., AKADEMIA ROLNICZA we WROCŁAWIU
 • Waldemar Pfeiffer, Prof. zw. dr hab., dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Marek Kopel, mgr inż., asystent, Politechnika Wrocławska
 • Witold Więsław , doktor, adiunkt , Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny
 • Mirosława Podhajecka, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Ryszard Grajdek, Prof. dr hab. inż., Kierownik Zakladu, Politechnika Poznańska
 • Michał Klisowski, mgr, asystent, Zakład Informatyki, UMCS
 • Tomasz Rychlik, , Instytut Matematyczny PAN
 • MARCIN GOŁASZEWSKI, student, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Lewiński, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Mariusz Sulima, mgr inż. asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Diana Górska-Lewińska, mgr, SJPiK, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Pado, dr, st. wykladowca, UMCS
 • Krzysztof Witkowski, mgr inż, K-Consulting
 • Krzysztof Cyran, dr inż, adiunkt, Politechnika Śląska, Instytut Informatyki
 • Piotr Zawojski, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Norbert Szmolke, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Roman Bromboszcz, mgr, doktorant, Instytut Filozofii Uniwerystetu im. Adama Mickiewicza
 • Piotr Łukasik, student, Uniwersytet Jagielloński
 • Robert Kozłowski, dr med. / ordynator, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
 • Armen Edigarian, dr hab., Uniwersytet Jagiellonski
 • Ewa Romanowska, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jan Uniejewski, dr inż., adiunkt, z-ca dyrektora Instytutu Technologii Mechan., Politechnika Poznańska
 • Jolanta Krzyszkowska, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Marcin Radom, mgr inż., doktorant, Politechnika Poznańska
 • Jarosław Guziński, Dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska WEiA
 • Franciszek Brzóska, prof. dr hab. , Instytuyt Zootechniki, Kraków
 • Bolesław Jurkowski, prof. dr hab.inż., dr hc , Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów, Zakład Tworzyw Sztucznych
 • Adrianna Mastalerz-Kodzis, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Barbara Jurkowska, dr inż., Kier. Zakładu, OBR Przemysłu Oponiarskiego; wykładowca WSKiZ w Poznaniu
 • Andrzej Powrosnik, mgr inż., Politechnika Opolska
 • Jakub Brdulak, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Ewa Cierniak, magister, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Piotr Krzyżagórski, mgr inż., Politechnika Poznańska
 • Jerzy Buriak, dr inż. , adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Bronisław Borys, docent, dr hab., Instytut Zootechniki Kraków - Balice
 • Jerzy Jura, dr hab. inż. docent, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Kraków
 • Krystyna Imielińska, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Wiesław Pilarczyk, prof. dr hab. , prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Jacek Pigłowski, dr hab.inż. prof. nadzw., Politechnika Wrocławska
 • Andrzej Łyczyński, Prof. dr hab.. prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Marek Pieszka, dr inż., adiunkt, Instytut Zootechniki, Balice
 • Waldemar Ufnalski, dr inż. starszy wykładowca, Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny
 • Anna Gabryś-Godlewska, magister, specjalista, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Małgorzata Barszczyńska, mgr, asystent, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie
 • Jarosław Jakubowicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Józef Mazurkiewicz, Dr hab., adiunkt, Akadrmia Rolnicza
 • Wiesław J. Cubała, lekarz, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Mirosław Polak, Dr n. wet., adiunkt, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy
 • Anna Bohdanowicz- Pawlak, dr n. med. , adiunkt, Akademia Medyczna im Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Endokrynologii , Diabetologii
 • Jacek Kwiatkowski, dr, adiunkt, UWM w Olsztynie
 • Teresa Stocka, mgr, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Waldemar Tomalak, doc. dr hab. inż , Instytu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział w Rabce Zdroju
 • Mariusz Makowski, mgr, kustosz, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
 • Wojciech Rogowski, mgr. asystent, Akademia Ekonomiczna Wrocław
 • Agata Jabłońska, mgr inż., asystent, Instytut Energii Atomowej
 • Iwona Solarska, magister, biolog, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Witold Szczurek, dr inż., adiunkt, Instytut Zootechniki
 • Ewa Willim, doktor, Uniwersytet Jagielloński
 • Adam Grabarski, doktor, st. wykładowca, Politechnika Warszawska
 • Grzegorz Żywica, mgr inż., asystent, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • Maria Balcerzak, dr hab., profesor nadzwyczajny, Politechnika Warszawska
 • Monika Lewandowska, , Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Dariusz Sochacki, dr inż., adiunkt, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • Marianna Kamińska, prof. dr hab. , Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Natalia Vydra, dr, adjunkt, Centrum Onkologii-Instytut, oddział w Gliwicach
 • Henryk Mazurek, dr hab., docent Instytutu, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce
 • Paweł Zydroń, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Jerzy Hapanowicz, dr inż. adiunkt, Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Opole
 • Marcin Świtała, prof. dr hab., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Jacek Szczurowski, doktor nauk biologicznych, adiunkt, Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Tadeusz Barowicz, prof.dr hab., Instytut Zootechniki w Krakowie
 • Bartosz Bartniczak, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna Wrocław
 • Mariusz Masewicz, mgr inż., Politechnika Poznanska
 • Dominik Senczyk, dr hab., prof. nadzw.,, Politechnika Poznańska
 • Krzysztof Kluger, mgr inż., Politechnika Opolska
 • Waldemar Korol, doktor, adiunkt , Instytut Zootechniki, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie
 • Stanisław Łapiński, dr inż., asystent, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Piotr Przystałka, mgr inż., Politechnika Śląska
 • Jacek Klucznik, dr inż. , adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Grażyna Czyżak-Runowska, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza Poznań, Katedra Surowców Pochodzenia Zwierzecego
 • Zdzisław Herman, Doc.dr inż, Instytut Nafty i Gazu
 • Andrzej Respondek, mgr inż., Instytut Nawozów Sztucznych
 • Urszula Kaźmierczak, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Wanda Meissner, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Piotr Cygan, mgr inż., starszy specjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Mieczysław Kosibowicz, dr inż. , Instytut Badawczy Leśnictwa - Kraków
 • Zygmunt Meissner, dr inż.starszy wykładowca/docent, Politechnika Wrocławska
 • Mariusz Rosiak, dr inż. adiunkt, Politechnika Opolska
 • Jolanta Koszelew, dr, adiunkt , Politechnika Białostocka
 • Aniela Mikulska, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Maria Mazur, mgr inż., Politechnika Opolska
 • Janusz Sitek, mgr. inż., asystent, Instytut Tele i Radiotechniczny
 • Maria Moś, Prof. dr hab., kierownik Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Andrzej Strupczewski, dr inż., Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego , Instytut Energii Atomowej, Swierk
 • Krzysztof Kuś, magister, Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Janusz Borecki, mgr inż., asystent, krerownik grupy problemowej, Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • Jakub Borowski, Magister, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Ekonomii II
 • Adam Opara, mgr inż., Politechnika Śląska AEiI
 • Eufrozyna Gruszecka, dr, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Alicja Krella, dr inż., adiunkt, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • Lidia Danik, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Marcin Żarski, adiunkt, dr, z-ca kierownika zakładu, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Roman Staniek, dr hab. inż. adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Zofia Grzelińska, mgr inż., st. specjalista, Instytut Medycyny Pracy im.prof.Nofera, Łódź
 • Cezary Zieliński, dr hab. inż., prof. nzw., Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
 • Marek KACHNIC, dr inż., adiunkt, Uniwersytet M. Kopernika w Trouniu
 • Mariola Krodkiewska, doktor, adiunkt, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wojciech Dąbrowski, dr inż., Politechnika Białostocka
 • Magdalena Wielopolska, dr inż., Akademia Rolnicza
 • Jolanta Kupryjańczyk, prof.dr hab.med., Centrum Onkologii
 • Maciej Franciszek Kostecki, dr inż. adiunkt, Kierownik Zakładu, Instytut Podstaw Inzynierii Środowiska PAN
 • Mariusz Pietras, prof. dr hab. , Instytut Zootechniki
 • Ryszard Paradowski, dr hab. , prof nadzw., UAM
 • Waldemar Ziaja, dr inż., Politechnika Rzeszowska
 • Andrzej Janik, dr inż., Instytut Zootechniki
 • Wiera Paradowska, dr, adj., WSHiFM
 • Agnieszka Świderska, mgr, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zassobów Naturalnych
 • Michał Porzeziński , dr inż., adiunkt , Politechnika Gdańska
 • Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, Magister, asystent, UMK
 • Marek Barwiński, dr, adiunkt,, Zakład Geografii Politycznej, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Szpila, dr, adiunkt, Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Natalia Ratajczyk, mgr, doktorant, Uniwersytet Łódzki
 • Elżbieta Wojciechowska-Lampka, asystent naukowy , Centrum Onkologii - Instytut ul.Roentgena 5 , 02-781 Warszawa
 • Wojciech Bieńkowski, dr hab. prof. nadz. SGH, SGH
 • Małgorzata Wróblewska, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Joanna Tajer, asystent naukowy , Centrum Onkologii - Instytut ul.Roentgena 5 , 02-781 Warszawa
 • Jolanta Bieniasz, Dr n. med., adiunkt, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Genowefa Rosiek, dr inz., adiunkt, Politechnika wrocławska
 • Kazimierz Jakubiuk, prof. dr hab. inż., Politechnika Gdańska
 • Włodzimierz Osiadacz, asystent naukowy , Centrum Onkologii - Instytut ul.Roentgena 5 , 02-781 Warszawa
 • Jadwiga Kozłowska, mgr, Instytut Włókien Naturalnych
 • Roman Dyga, dr inż. adiunkt, Politechnika Opolska
 • Zbyszko Królikowski, dr hab. inż., prof. nadzw., Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
 • Wojciech Falinski, Asystent, Instytut Tele i Radio Techniczny
 • Danuta Wala, dr inz., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Leszek Bablok, Prof. dr hab. n. med., Akademia Medyczna w Warszawie
 • Wojciech Stęplewski, mgr inż., asystent, Instytut Tele i Radiotechniczny
 • Bogusława Werner, dr inż., st.wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Grzegorz Słota, mgr inż., kierownik, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Adam Niewiadomski, dr inż., adiunkt, Instyut Informatyki Politechniki Łódzkiej
 • Adam Baszyński, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Małgorzata Leśniak, doktorant, Uniwersytet Wrocławski
 • Grzegorz Karpiuk, mgr, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Maciej Zakrzewicz, dr hab. inż., Politechnika Poznańska
 • Stefan Wolny, dr inż. / adiunkt, Politechnika Opolska
 • Bogumila Klemp-Dyczek, dr starszy wykladowca, Uniwersytet Mikolaja Kopernika
 • Jerzy Jochem, Dr hab. n. med. , Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Aleksandra Górecka, Dr inż, adiunkt, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 • Maciej Cygler, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Irena Janas, mgr, specjalista, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Zuzanna Poleska-Muchlado, mgr inż. , Politechnika Gdańska
 • Tadeusz Ossowski , dr hab. inż. pfof UG , Uniwersytet Gdański
 • Katarzyna Kotulska, Dr n. med. , adiunkt, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
 • Iwona Żur, Dr inż., Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie
 • Piotr Leśniewski, mgr inż., asystent naukowo-dydaktyczny, Politechnika Gdańska
 • Tadeusz Pawłowski, dr inż. Dyrektor, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
 • Adam Woźniczka, dr, Morski Instytut Rybacki
 • Joanna Leśniewska, doktor, adiunkt, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dagmara Baczyńska, dr inż., asystent, Uniwersytet Wrocławski
 • Adam Kot, magister, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Jacek Borkowski, mgr inż, doktorant, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Marek Grześ, dr hab. , UMK
 • Agnieszka Tomaka, mgr, asystent, Katedra Ekonomii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Janusz Kościelniak, prof. dr hab. inż, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Jacek Kromulski, dr, adiunkt, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
 • Jacek Mercik, prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska
 • Rajmund Skowron, dr, adiunkt, Instytut Geografii, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń
 • Adam A. Ambroziak, doktor, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Paweł Zimny, prof. dr hab. inż., Politechnika Gdańska
 • Grażyna Tacikowska, dr n. med., adiunkt, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Maksymilian Włodarski, mgr inż., asystent, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Piotr Michoń, dr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Andrzej Araźny, dr, Instytut Geografii UMK, Toruń
 • Grzegorz Skrzyński, Dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Justyna Żychlińska-Buczek, Dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Marian Geldner, dr hab. profesor nadzwyczajny, SGH
 • Maria Wierzejewska, doktor habilitowany, adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Krystiana A. Krzyśko, magister /asystent, Międzynarodowy Instytut Biologii Komórkowej i Molekularnej
 • Iwona Kostrzewska-Szlakowska, dr inż., adiunkt, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • Tomasz Wójtowicz, dr inż., adjunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Włodzimierz Wójcicki, profesor, SGGW w Warszawie
 • Instytut Geografii, Wydział BiNoZ, UMK Toruń, mgr, asystent, Hubert Rabant
 • Izabela Czerniawska-Kusza, dr, adiunkt, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski
 • Małgorzata Sulik, dr hab., adiunkt, Akadmia Rolnicza w Szczecinie
 • Ryszard Cierpiszewski, dr hab., adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Jacek Wojtusik, dr inż., Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Jacek Kijowski, prof. dr hab. , Akademia Rolnicza , Poznań
 • Piotr Popławski, mgr, asystent, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Jakub Siednienko, mgr, inż., Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Maria Bocian, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Jadwiga Sołoducho, dr hab., adiunkt, Pelnomocnik Dziekana ds Promocji, Politechnika Wroclawska, Wydział Chemiczny
 • Marzena Chrostowska, dr n med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Anna Sammel, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Piotr Dominiak, prof. dr hab. , Politechnika Gdańska
 • Beata Jaworska-Szulc, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Anna Kuczuk, dr, adiuinkt, Politechnika Opolska
 • Artur Lesiak, mgr inż., doktorant, Politechnika Warszawska
 • Dariusz Dzirba, doc. dr inż., Instytut Nafty i Gazu
 • Tomasz Milczek, dr n.med .asystent, Klinika Ginekologii AMG
 • Seweryn Habdank-Wojewódzki, Mgr inż., doktorant, Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków
 • Edward Hojan, Prof. zw. dr hab., Instytut Akustyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Seweryn Kowalski, dr, adiunkt, Uniwersytet Slaski, Instytut Fizyki
 • Tadeusz Bohdal, dr hab. inż., prof. nadzw., Politechnika Koszalińska
 • Grzegorz Radtke, dr inż., adiunkt, Instytut Rybactwa Śródlądowego
 • Marcin Tomana, współwłaściciel, WizjaNet
 • Maria Wójtowicz, dr ; rektor, Wyższa Szkoła Biznesu
 • Agnieszka Abratowska, mgr, asystent, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Sławomir Pluta, dr inż. , adiunkt, Politechnika Opolska, Instytut Automatyki i Informatyki
 • Maurycy J. Kin, dr inż., Politechnika Wrocławska
 • Piotr Aptacy, doktor, Uniwersytet Sląski w Katowicach
 • Grzegorz Radzikowski, Dr inż., adiunkt, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
 • Joanna Szczawińska, doktor, adiunkt, Instytut Matematyki, AP, Kraków
 • Janusz Bucki, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Stanisław Konopka, mgr, starszy wykładowca, Uniwersytet Śląski w Cieszynie
 • Agnieszka Lorenc - Karczewska, mgr, specjalista, Regionalnay Osrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi
 • Wojciech Ślusarczyk, lekarz, asystent, Katedra i Zakład Fizjologii ŚAM w Katowicach
 • Mateusz Dobrzycki, mgr, asystent, Politechnika Łódzka
 • Mirosław Popis, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ewa Kwiatkowska, dr inż. adiunkt, Politechnika Opolska
 • Piotr Młynarz, dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Barbara Klimesz, mgr, wykładowca, Politechnika Opolska
 • Dawid Siodłak, doktor, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Ryszard Szekli, Prof dr hab , prof nadzw., Instytut Matematyczny Uniwersytet Wroclawski
 • Maria Szypulska, dr, adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Jan Godlewski, Prof. dr hab. , Dziekan Wydziału, Politechnika Gdanska
 • Bożena Łapeta, mgr, asystent, IMGW
 • Paweł Idziak, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 • Grzegorz Barczyk, doktor Nauk o Ziemi, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
 • Paweł Strykowski, dr inż., WSEH Bielsko - Biała
 • Piotr Z. Kozłowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Paweł Zięba, Profesor dr hab. inż. , Instytut Metalurgii i Inzynierii Materiałowej PAN
 • Danuta Serafin-Rek, mgr, asystent, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Katarzyna Czaplicka , dr, Zastępca Dyrektora Instytutu Krajów Rozwijających się , Uniwersytet Warszawski
 • Leokadia Oręziak, Prof. dr hab. Leokadia Oręziak, profesor zwyczajny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Kamil Kotliński, mgr , asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Józef Szymczak, dr, adiunkt, Zakład Matematyki, Politechnika Opolska
 • Michał Lewandowski, mgr inż., p.o. Kierownika Zespołu Badań Właściwości Fizycznych, Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL Laboratorium Badawcze LABGUM
 • Sylwester Kalisz, dr inz. adiunkt, Politechnika Slaska
 • Lidia Dębowska, dr, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Piotr Szafraniec, mgr inż. st wykładowca, WAT
 • Bartosz Łuczak, mgr inż. asystent, Politechnika Łódzka
 • Agnieszka Gdowicz, magister, doktorant, Centrum Onkologii-Instytut, oddział w Gliwice
 • Franciszek Marecki, Dr hab. n.t., dr n.e. , prof., rektor, Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania
 • Wojciech Skarka, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Radosław Kala, Prof. dr hab./ prof. zw., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Tomasz Łodygowski, Prof. Prorektor , Politechnika Poznańska
 • Ewa Michalak, mgr inż, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Paweł Stępień, mgr, Uniwersytet Szczeciński, WNEiZ
 • Mateusz Mokrogulski, mgr / asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Marek Pawełczyk, dr hab.inż., profesor nadzwyczajny, Politechnika Radomska
 • Włodzimierz Grajek, prof. dr hab. , prof. zw., kierownik katedry, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Arkadiusz Szewczyk, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Marek Szostak, dr inż, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Barbara Hadryjańska, dr adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Mariola Śliwińska-Kowalska, prof. dr hab. med., Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Bogusław Major, Prof.dr habil.inż. Dyrektor Instytutu, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
 • Jerzy Bodzenta, dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl., Instytut Fizyki, Politechnika Sląska
 • Jarosław Jóźwiak, Dr n. med. Adiunkt, Akademi Medyczna w Warszawie
 • Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Prof. dr hab., Państwowy Zakład Higieny
 • Dariusz Górski, dr inż, adiunkt, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 • Katarzyna Romanowicz-Barcikowska, dr nauk przyrodniczych, adiunkt, kie. Pracowni Izotopowej, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
 • Jan Bocianowski, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Jacek Jamiński, mgr inż., asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedibą w Rzeszowie
 • Damian Liśkiewicz, mgr,asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Karol Grandek, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Ewa Kremky, dr st.wykładowca, Instytut Anglistyki Uniwersytet Gdański
 • Kinga Cichoń, dr, st. wykładowca, Politechnika Poznańska
 • Magdalena Suchora, mgr, asystent, Akademia Rolnicza w Lublinie,
 • Witold Nocoń, mgr inż., asystent, IPIŚ-PAN Zabrze
 • Wojciech Ambroziak, dr hab. prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka Instytut Technologii fermentacji i Mikrobiologii
 • Magdalena Wujtewicz, lekarz, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Grzegorz Dzierżanowski, dr inż., Politechnika Warszawska
 • Marek Szczerbiński, dr inż., adiunkt , Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Paweł Kowalczyk, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Mariola Chomczyńska, dr/adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Mieczysław Moszkowicz, prof. zw. dr hab., Politechnika Wrocławska
 • Dariusz Laskowski, dr inż., asystent naukowo-dydaktyczny, WAT
 • Sławomir S. Gonet, Prof.dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teresa Szymańska-Buzar, Prof. dr hab. profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Monika Żubrowska-Sudoł, dr inż ,adiunkt, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej
 • Małgorzata Walczak, mgr inż. starszy specjalista, Instytut Ochrony Środowiska
 • Janusz Zabierowski, dr hab., docent - kierownik pracowni, Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana
 • Ireneusz Bil, dr, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Jacek Nowacki , doktor, adiunkt, Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska i Higieny Transportu, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Małgorzta Kurcok, mgr inż. asystent, IPTS Metalchem w Toruniu, Oddz. Zam. Farb i Tworzyw Gliwice
 • Jerzy Stefan Orłowski, prof dr hab., Katedra i Zakład Toksykologii AM w Poznaniu
 • Stanisław Pisarczyk, prof.dr hab.inż., profesor zwyczajny, Politechnika Warszawska
 • Kazimierz Jędrzejewski, Dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Stanisław Milewski, ad. dr hab. , Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Gdański
 • Marek Wyleżoł, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Tadeusz Jan Hoffmann, Dr hab. profesor nadzwyczajny, Politechnika Poznańska. Instytut Mechaniki Stosowanej
 • Katarzyna Opalska, dr inż, adiunkt, Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej
 • Magdalena Łukaszewicz, lek.med., asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Barbara Zaielińska-Psuja, prof dr hab. , Katedra I Zakład Toksykologii AM w Poznaniu
 • Piotr Niesłony, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Michał Paluch, dr, dyrektor , Instytut Tomistyczny
 • Monika Mejszelis, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Antoni Neyman, prof.dr hab. inż., Politechnika Gdańska
 • Przemyslaw Tokarski, mgr, elektronik/administrator sieci komputerowej, Instytut Problemow Jadrowych im. Andrzeja Soltana Zaklad Fizyki Promieniowania Kosmicznego w Lodzi
 • Anna Jach, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Robert Brudnicki, dr, adiunkt, Instytut Geografii UMK
 • Tomasz Tuzimski, Dr n. farm., adiunkt, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Agnieszka Krawczenko, dr, adiunkt, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • A ndrzej Pietrzykowski, dr inż. st. wykładowca, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 • Grzegorz Szwoch, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Paweł Wilkosz, doktor, adiunkt, Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geologii
 • Barbara Charmas, Doktor/adiunkt, Wydział Chemii, UMCS, Lublin
 • Małgorzata Szwoch, dr n. med, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Zuzanna Szubert, dr n. przyr., adiunkt, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
 • Teresa Kleps, dr inż, Instytut Przemysłu Gumowego Stomil
 • Ireneusz Sierocki, dr hab., profesor, DSWE TWP we Wrocławiu
 • Beata Ordon, adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Piotr Odya, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Władysław Czajka, dr inż., adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Małgorzata Szopnicka, mgr inż./asystent, IMGW
 • Robert Brzeski, dr inż.,asystent, Instytut Informatyki, Politechnika Śląska
 • Tomasz Bartuś, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Jacek Cichosz, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Katarzyna Umiejewska, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydz. Inżynierii Środowiska
 • Tomasz Gorazd, dr, adiunkt, Instytut Informatyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Zdzisław Lasocki, dr, , Politechnika Białostocka
 • Andrzej Teisseyre, dr inż., adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Jerzy Holzer, prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Ryszard Szewczyk, Prof. AE dr hab., Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Janusz Chmura, mgr inż. st. specjalista naukowo-techniczny, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Michał Sokolik, asystent, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
 • Dorota Walkowiak-Tomczak, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Jadwiga Skubiszewska-Zięba, Doktor, Adiunkt, Wydział Chemii, UMCS, Lublin
 • Zofia Michalska, dr. n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Barbara Stępniewska-Holzer, prof. dr hab. , OBTA Uniwersytet Warszawski
 • Adam Niesłony, Dr, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Hieronim Kubera, Prof dr hab. inż. prof. nadzwyczajny, Politechnika Warszawska Instytut Poligrafii
 • Magdalena Purchla, doktorantka, Politechnika Warszawska
 • Karol Wnorowski, mgr, asystent, Akademia Podlaska
 • Edward Nowaczewski, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Marcin Kowol, mgr inż., asystent, Politechnika Opolska
 • Roman Leboda, Prof. dr hab., Profesor zwyczajny, Wydział Chemii, UMCS, Lublin
 • Andrzej Olszewski, dr inż. , adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Dariusz Zając, mgr, wicekanclerz, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
 • Małgorzata Jaros, profesor dr hab. , SGGW, Wydział Inżnierii Produkcji
 • Anna Petruczynik, dr starszy wykładowca, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Filip Kamiński, mgr , Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa
 • Robert Małkowski, dr inż,, Politechnika Gdańska
 • Małgorzata Mendel-Miśka, dr zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki, Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny
 • Robert Kaniowski, magister inżynier, asystent, Politechnika Świętokrzyska
 • Izabella Nowak, dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Wrocław
 • Katarzyna Seidler-Łożykowska, dr, adiunkt, kierownik Zakładu Hodowli i Agrotechniki, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich
 • Piotr Augstyniak, dr hab. inż. adiunkt, AGH
 • Irena Choma, dr, adiunkt, Wydział Chemii UMCS Lublin
 • Anna Fiszer-Kierzkowska, dr n med., adiunkt, Centrum Onkologii-Instytut, oddział w Gliwicach
 • Sebastian Rzydzik, mgr inż., Politechnika Śląska
 • Zbigniew Respondek, dr inż., adiunkt, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
 • Jadwiga Jodynis-Liebert, dr hab, profesor Akademii Medycznej, Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Marta Repelewicz, Dr, Akademia Świętokrzyska, Instytut Chemii
 • Bohdan Butkiewicz, Prof. nzw. dr hab. inz., Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych
 • Przemysław Helm, mgr inż., asystent, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
 • Wojciech Zaworski, mgr inż, adiunkt, Instytut Systemów Elektronicznych
 • Bożenna Borkowska, prof.dr hab, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice
 • Wojciech Zabołotny, dr inż., adiunkt, Instytut Systemów Elektronicznych
 • Ryszard Wawryk, dr, adiunkt, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN Wrocław
 • Mateusz Malanowski, mgr inż., Politechnika Warszawska
 • Przemysław Kasza, mgr inż. asystent, Samodzielny Zakład Konstrukcji Metalowych, Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
 • Elżbieta Mydłowska, magister, asystent, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych
 • Małgorzata Obarowska, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Adam Koronowski, dr hab., Uniwersytet warszawski
 • Juliusz Perkowski, Dr hab., prof. nadzw., Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Elżbieta Gubała, dr n.med.- adiunkt, Centrum Onkologii, Instytut im. MSC, Oddział w Gliwicach
 • Grzegorz Redlarski, dr inż, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Sławomir Kąc, Dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Zofia Machowicz-Stefaniak, prof. dr hab., profesor, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Mirosława Cichorek, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Ewa Król, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Anna Tobolska, dr, adiunkt, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 • Paweł CHRZANOWSKI, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Dominik Popielarczyk, mgr inż.; doktorant, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Wacław Szcześniak, Prof. zw. dr hab. inż. , Dyrektor Instytutu Mechaniki Konstr. Inżynierskich, Wydz. Inż. Lądowej, PW
 • Jacek Woźny, dr hab. prof.UKW w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Michał Mizera, mgr, doktorant, Instytut Europeistyki UJ
 • Magdalena Kachniewska, dr nauk ekonomicznych, adiunkt , Szkoła Główna Handlowa
 • Agnieszka Tomczak, adiunkt doktor, Politechnika Warszawska
 • Piotr Niedbała, Dr inż. adiunkt, KHDI, AR Kraków
 • Adam Puchejda, , Stowarzyszenie Naukowe PHAROS
 • Tadeusz Stupak, dr inż. adiunkt, Akademioa Morska w Gdyni
 • Barbara Cynarska-Chomicka, dr/adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Jerzy Kozielski, dr hab. n. med. prof. nadzw. Śl.A.M., Kierownik Kliniki, Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
 • Elżbieta Mazurek, Lekarz medycyny, asystent, Instytut Gruxlicy i Chorób Płuc, Oddział w Rabce
 • Katarzyna Bagińska, mgr, asystent , WSE-I
 • Monika Nowalińska, lekarz, specjalista, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Beata Zimowska, dr, adiunkt, Akademia Rolnica w Lublinie
 • Wacław WOJNAR, mgr inż, specjalista, Politechnika Śląska Gliwice
 • Katarzyna Błaszczyk, mgr inż., asystent, Instytut Inżynierii Produkcji, Politechnika Opolska
 • Anna Kleszczyńska-Lendowa, inż. zootechnik, st. specjalista, INSTYTUT ZOOTECHNIKI w Krakowie
 • Elżbieta Mielniczuk, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Robert Piechota, doktor, adiunkt, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
 • Ewa Ryszkowska, dr , AWF Warszawa
 • Małgorzata Cegiełko, mgr, asystent, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Cecylia Malinowska - Adamska, Dr hab. , prof. nadzw. , Politechnika Łódzka
 • Agata Ptak, dr, adiunkt, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Akademia Rolnicza
 • Irena Kiecana, prof. dr hab., profesor, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Bogdan T. Maruszewski, Prof. dr hab., prefesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska
 • Agnieszka Łęcka, mgr inż. , Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciński
 • Jacek Jarmakiewicz, dr inż., adiunkt, WAT
 • Andrzej Szychowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Izabella Legocka, dr hab, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
 • Bartosz Sokół, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Zbigniew Rucki, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Magdalena Janek, dr inż., adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Jerzy Stachowiak, dr; adiunkt, Katedra Chemii; Akademia Rolnicza Poznań
 • Adam Kula, dr, adiunkt, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, AR Kraków
 • Grzegorz Maciejewski, dr, adiunkt, IPPT PAN
 • Ryszard Musielak, dr, adiunkt, prodziekan , Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Andrzej Filipkowski, prof. dr hab. , profesor zw. emerytowany, Politechnika Warszawska Instytut Systemów Elektronicznych
 • Teresa Dąbkowska, dr hab. inż. , Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Eugeniusz Toczyłowski, Prof. dr hab. inż. , profesor , Politechnika Warszawska
 • Andrzej Siemiński, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Witold Jan Kanty Jachymczyk, Prof. dr hab. Profesor emeritus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Aleksandra Grabowska-Joachimiak, dr, adiunkt, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, AR Kraków
 • Maria Rościszewska, Prof. dr hab. - profesor, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Rafał Stanisławski, dr inż., Politechnika Opolska
 • Zbigniew Ejsmont, dr, prof. WSE Białystok, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Anna Rycerz, doktor, matematyk, adiunkt, WMS, AGH - Krakow
 • Tymoteusz Myśliwiec, mgr inż. Starszy specjalista d.s obsługi technicznej, IMGW
 • Ewa Paszkowska, doktor, st. wykładowca, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
 • Witold Urbanik, dr, starszy wykładowca, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Stefan J. Kowalski, prof. dr hab. inż., profesor zw., Politechnika Poznańska
 • Maciej Gierdziewicz, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Genetyki i MDZ
 • Katarzyna Mierzejewska, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydz. Ochrony Śrdodwiska i Rybactwa
 • Joanna Kania-Gierdziewicz, dr inż. asystent, Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Genetyki i MDZ
 • Ewa Jarczewska, mgr, doktorantka, IP PAN, SWPS
 • Barbara Idzior-Waluś, dr hab.med. adiunkt, katedra Chorób Metabolicznych Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 • Grzegorz Bugajak, dr Grzegorz Bugajak, adiunkt, Instytut Filozofii UKSW
 • Jadwiga Skurska, dr n.fizycznych, Uniwersytet Łódzki
 • Jacek Kobus, dr hab. adiunkt, Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marcin Szymkowiak, magister,asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Przemysław Maziewski, mgr inż., informatyk, Politechnika Gdańska
 • Ryszard Banajski, dr prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Tow. Nauk. Prakseologii, Wyższa Szkoła Inf. Zarz. i Admin.
 • Barbara Kita, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Wojciech Stefaniak, dr, adiunkt, Wydzial Chemii, UMCS, Lublin
 • Agnieszka Landowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Piotr Michalik, mgr inż; doktorant, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Roza Kucharczyk, Dr, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Anna Olejnik, dr inż., adiunkt, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Jacek Misiurewicz, dr inż., Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych
 • Barbara Gworek, prof.dr hab., Instytut Ochrony Środowiska
 • Henryk Górecki, Profesor zw. dr hab.inż., Politechnika Wrocławska
 • Helena Górecka, dr Helena Górecka - adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Mariusz Kaczmarek, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Wiesław Szymczak, dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Irena Sobańska, Prof. nadzw. dr hab. , Uniwersytet Łódzki
 • Bartlomiej Blaszczyszyn, Dr, adiunkt, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wroclawskiego
 • Bogna Wierusz-Wysocka, prof.dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Ewa Obuchowicz, dr hab. n. med., Slaska Akademia Medyczna
 • Jacek Rabkowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania i El. Przemysłowej
 • Waldemar Jankowski, mgr, doktorant, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Marcin Machalski , doktor/adjunkt, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa
 • Stanisław Jemioło, dr hab. inż, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Buchowski, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii
 • Katarzyna Broczek, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Urszula Stańczyk, dr inż, adiunkt, Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej
 • Konrad Hejn, Prof. nzw. dr hab. inż., Politechnika Warszawska
 • Witold Marańda, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Krzysztof Szpara, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Roman Edmund Sioda, Prof. ndzw. AP, dr hab., kierownik Zakładu Chemii Analitycznej i Elektrochemii, Instytut Chemii Akademii Podlaskiej, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce
 • Dariusz Cichoń, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Dominika Biniasz, dr inż. , adiunkt, Politechnika Opolska
 • Paweł Licznar, Dr inż., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Rajmund Przybylak, dr hab., profesor nadzw., Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Elwira Śliwińska, dr hab. inż., prof. nadzw. ATR, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin ATR Bydgoszcz
 • Łukasz Karwowski, Prof.UŚl. dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Janusz A. Dobrowolski, Profesor dr hab. kierownik Zakładu UiAM, Instytut Systemów Elektronicznych Politechnika Warszawska
 • Maria Wawrzyniak, dr habil, profesor, Akademia Techniczno - Rolnicza Bydgoszcz
 • Anna Zawadzka, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Michał ramotowski, mgr inż. starszy specjalista, Politechnika Warszawska
 • Mirosław Jabłoński, mgr, asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Andrzej Marciniak, dr inż., adiunkt, IBMER w Warszawie
 • Alina Wargin, dr inż, Politechnika Gdańska
 • Rafał Grzybowski, dr inż. , adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jerzy Nowachowicz, dr hab. inż., prof. nadzw. ATR, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Ewa Święch, dr, adiunkt, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J.Kielanowskiego, PAN, Jabłonna
 • Maciej Gerc, mgr, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Jadwiga Mierczyk, mgr, asystent, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Tomasz Lib, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
 • Cezary Woźniak, adiunkt, doktor, Politechnika Warszawska
 • Mariusz Szabelski, dr, adiunkt , Uniwersytet Gdański, Instytut Fizyki Doświadczalnej
 • Lucyna Buraczewska, prof dr.hab, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J.Kielanowskiego, PAN, Jabłonna
 • Michał Krawczyński, dr inż., Politechnika Warszawska
 • Dorota Zozulińska, dr hab. med., adiunkt ze stopniem dr hab., Akademua Medyczna w Poznaniu
 • Violetta Bednarska, dr, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Stanisław Buraczewski, prof. dr hab, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego, PAN, Jabłonna
 • Andrzej Kaczmarek, dr inż. / adjunkt, Politechnika Gdańska / Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji / KSM
 • Jerzy Prodan, specjalista ds. promocji, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Anna Noczyńska , dr hab n. med , Akademia Medyczna Wrocław
 • Beata Pałczyńska, dr inż., adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Marcin Taciak, mgr, asystent, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego, PAN, Jabłonna
 • Mariusz Barczak, mgr, asystent, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Jacek Nieckuła, mgr inż., Pełnomocnik Dyrektora ds. współpracy europejskiej, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Szymon Dworniczak, dr n. med., asystent, Śląska Akademia Medyczna
 • Jan Suchanicz, dr hab., adiunkt, Instytut Fizyki, Akademia Pedagogiczna, Kraków
 • Henryk Kamiński, dr inż., adiunkt , Politechnika Poznańska
 • Marian Filipiak, dr hab., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Andrzej Krzywiecki, dr n. med., wykładowca, Śląska Akademia Medyczna
 • Romuald I. Zalewski, Prof. zw. dr hab. , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa
 • Dariusz Jastrzębski, dr n. med., wykładowca, Śląska Akademia Medyczna
 • Marian Lipka, doktorant, Politechnika Śląska
 • Janusz Kamiński, dr n. med., asystent, Śląska Akademia Medyczna
 • Katarzyna Czoch, mgr inż, asystent, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Janusz Rosada, dr inż. adiunkt, Instytut Ochrony Roślin
 • Justyna Woźniak, mgr, lektor języka niemieckiego, Szkoła Językowa Bakałarz
 • Grzegorz Niepsuj, dr n. med., wykładowca, Śląska Akademia Medyczna
 • Roman Rauer, dr n. med., adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Aleksandra Kukulska, dr n. med., adiunkt, Centrum Onkologii, Instytut im. MSC, Oddział w Gliwicach
 • Ryszard Walkowiak, dr hab., adiunkt, KMMiSt. AR w Poznaniu
 • Elżbieta Broniewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Zbigniew Skoczylas, dr inż. , Instytut Matematyki i Informatyki
 • Paweł Dobrzyński, mgr, państwowa
 • Agata Malak-Rawlikowska, Dr. inż, Adiunkt, Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Grażyna Porębska, doc. dr hab. , Instytut Ochrony Środowiska
 • Lucyna Madejska, Dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Krzysztof Szarkowski, dr hab., AR Szczecin Katedra Nauk o Zwierżtach Przeżuwających
 • Jacek Halbiniak, dr inż, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
 • Wojciech Moczulski, Prof. dr hab., prof. nzw. tytularny, Politechnika Śląska
 • Maciej Bała, dr, adiunkt, Uniwerstet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jan Sadowski, Prof. Dr hab., Profesor, Kierownik Zakładu P-V, Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku
 • Liliana Janicka, dr, Instytut matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska
 • Stefania Giedrys-Kalemba, prof. dr hab. n. med. kierownik katedry, Pomorska Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii
 • Andrzej Brencz, dr hab. prof. UAM, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
 • Jerzy Drupka, mgr, wykładowca, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Małgorzata Siudak, mgr inz, IMGW
 • Przemysław Wasilewski, mgr inż., asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Marcin Liro, dr n. med., aststent, Klinika Ginekologii Akademii medycznej w Gdańsku
 • Barbara Rojek, mrg inż. , asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Agnieszka Kolanek, dr inż., adiunkt, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Odział we Wrocławiu
 • Jarosław Grzybczak, dr, adiunkt, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ
 • Tadeusz Kierzyk, dr n. prawnych, profesor UZZM, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
 • Edyta Woźniak-Celmer, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Aleksander Wassilew, mgr inz., Szkoła Główna Handlowa
 • Ewa Niewiadomska, dr, adiunkt, Instytut Fizjologii Roślin PAN
 • Grażyna Janikowska, dr n. biol. adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Dariusz Rozumek, Dr inż, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Magdalena Bogalecka, doktor, adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Magdalena Suchorska-Rola, archeolog, Muzeum Ziemi Wałeckiej
 • Patrycja Hołownia, magister, asystent w Instytucie Ekonomii i Zarzadzania, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Wojciech Dohnal, dr, adiunkt, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
 • Danuta Napierała, doktor, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Tomasz Starecki, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Paweł Buchwald, Mgr inż Wykładowca, pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Biznesu
 • Albin Zdanowski, dr inż.adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Zbigniew Nazimek, dr , Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Bolesław Pochopień, Prof.dr hab.inż., Instytut Informatyki, Politechnika Śląska
 • Ewa Rysiakiewicz-Pasek, Dr inż, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Roman Starosta, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Marek MADEYSKI, Prof. dr hab.inż. - Profesor nadzwyczajny, Akademia Rolnicza Kraków
 • Józef Gaweł, dr n. przyr. Adiunkt Kierownik Zakładu Diagnostyki Lab, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc O/T Rabka Zdrój
 • Jarosław Wąsowicz, Mgr, Akademia Ekonomiczna w Katowicach (Katedra Rynku Pracy)
 • Janusz Jankowski, dr , adiunkt , Politechnika Poznańska
 • Magdalena Tomaszewska - Sowa, mgr inż. asystent, Akademia Techniczno - Rolnicza
 • Rafał Kot, doktor, asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Aleksy Patryn, Prof. dr hab., kierownik katedry Podstaw Elektroniki, Politechnika Koszalinska
 • Jadwiga Lizurek, mgr, kustosz, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Maciej Gonet, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Grażyna Michalska, prof. dr hab. inż. , Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Piotr Kołat, mgr inż., doktorant, Politechnika Poznańska
 • Andrzej Ostrowski, dr , Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Joanna Kyzioł, doc.dr hab.inż, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • Kamila Synak, magister/asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Barbara Czarnocka , Prof.dr ham. n. med. , Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Kamila Lesniewska-Matys, mgr inż. doktorantka, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska
 • Magdalena Król, mgr inż,doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Tadeusz Missala, prof. dr inż. Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa
 • Mirosław Juszkiewicz, dr,adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Anna Półchłopek, doktor ,adiunkt, Instytut Nafty i Gazu
 • Sebastian Borucki, mgr inż., asystent, Politechnika Opolska
 • Alina Grzanka, dr hab. prof.UMK, CM Bydgoszczy UMK Toruń
 • Andrzej Wiszniewski, Prof. zwyczajny, dr hab. inż., były Minister Nauki, Politechnika Wrocławska
 • Barbara Czarnocka, prof.dr hab.n.med., Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Ewa Szarska, doktór habilitowany, docent, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Teresa Grabowska, prof.dr hab. inż., prof. nadzwyczajny , AGH - Kraków
 • Jerzy Perzanowski, prof. zw. dr. hab., Uniwersytet Jagielloński
 • Katarzyna Meller, dr hab. , profesor, Instytut Filologii Polskiej UAM
 • Marek Krzemiński, Dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Marta Wolny-Marszałek, dr, adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Andrzej Radowicz, Profesor, Politechnika Świętokrzyska
 • Ireneusz Bobrowski, prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski, dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN, prof. zw. UJ, PAN, UJ
 • Tomasz Wicherkiewicz, dr, adiunkt, Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu im.A.Mickiewicza
 • Tadeusz Morawski, prof. dr hab. , Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej
 • Olga Szkolnicka, mgr filologii słowiańskiej,
 • Grzegorz Bojdys, dr hab. inż., prof. nadzwyczajny AGH , AGH - Kraków
 • Jadwiga Wawer-Bernat, doktor, adiunkt, Uniwerytet Szczeciński
 • Zofia Szczotka, prof.dr hab., Instytut Dendrologii PAN
 • Krzysztof Górecki, dr inż., adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Remigiusz Duszyński, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Beata Szc zepanik, dr , adiunkt, Instytut Chemii, Akademia Świętokrzyska, Kielce
 • Róża Biegańska-Marecik, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Marta Makowiecka, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Wojciech Szeliga, mgr inz, doktorant, Instytut Nauk Geologicznych UJ
 • Stefan_Marek Grochalski, dr hab prof ndzw., Dziekan Wydziału Historyczno- Pedagogicznego, Uniwersytet Opolski
 • Jan Macuda, Dr inż. - adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Justyna Kosakowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marcin Pigłowski, dr inż., adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Ewald Macha, Prof. dr hab. inż, Politechnika Opolska
 • Lidia Kiedryńska, dr inż., adiunkt, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, SGGW, Warszawa
 • Henryk Sztuk, dr inż, adiunkt, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 • Andrzej Wrzesien, dr , st. wykładowca , Politechnika Łódzka
 • Maciej Madziarz, dr inż., adiunkt, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 • Krzysztof Andrzejewski, dr, Instytut Energii Atomowej
 • Joanna Stryjek , magister, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Katarzyna Niewiadomska, profesor doktor habilitowany, Instytut Parazytologii PAN, emeryt
 • Agnieszka Wojtania , mgr, asystent, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Joanna Kucner, dr, wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Stanisław Nycz, mgr inż, asystent, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • Alina Matuszk-Flejszman, dr inż. , Akademia Ekonomiczna
 • Bogdan Jaremin, dr. n. med. p.o. Kierownik Kliniki, MIMMiT AM Gdańsk
 • Zbigniew Kletowski, dr hab. . docent, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 • Rafał Czupryniak, mgr inż. , asystent n-b,, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów,
 • Joanna Porębska, mgr inż. arch., Prezes Zarządu, Fundacja DOM DOSTĘPNY
 • Tomasz Żurek, dr , adiunkt, UMCS Lublin
 • Dawid Wosik, dr inż., asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Agnieszka Płażek, dr hab. adiunkt, Katedra Fizjologii Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Janusz M. Pawlikowski, prof.dr hab., profesor zwyczajny , Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
 • Tadeusz Czachorski, prof. dr hab. inż., Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • Ewa Matuszczyk, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet w Białymstoku
 • Adam Andrzejuk, mgr inż, asystent, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • Magdalena Nakielska, mgr inż. , doktorantka, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska
 • Irena Gronowska, dr inż, adiunkt, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • Wojtech Myszkal, technik elektroniki medycznej, Instytut Grużlicy i Chorób Płuc Oddział w Rabce
 • Lech Hasse, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Gdańska
 • Marta Smolińska, mgr inż., Politechnika Białostocka
 • Dorota A. Kowalska, mgr, asystent, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Maria Gacek, doktor, adiunkt, AWF Kraków
 • Mariusz Szweda, mgr inz. , asystent, Akademia Morska w Gdyni
 • Piotr Warda, dr inż., adiunkt, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska
 • Mariusz Górniak, mgr inz. , asystent, Akademia Morska w Gdyni
 • Halina Tarasiuk, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Instytut Telekomunikacji
 • Ryszard Piramidowicz, dr inż., adiunkt, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska
 • Piotr Świtalski, mgr asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Danuta Płusa, dr hab. prof P Cz, Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
 • Dorota Nowak, dr, adiunkt, Instytut Biochemii i Biol. Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski
 • Hanna Kruszewska, mgr, asystent, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Piotr Gawron, mgr inż., asystent, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • Monika Mitew-Czajewska, Dr inż, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Monika Fliszkiewicz, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Jadwiga Konopa, doktor inżynier, adiunkt, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Agata Sobczyk, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Jan Kusznierz, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Michał Kulawiec, mgr inż., Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • Patryk Bury, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Stefan Joniak, profesor dr hab. inż. , prof. nadzw., Politechnika Poznańska
 • Renata Tomczak-Wandzel, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Romuald Maśnicki, dr inż., prodziekan WE, Akademia Morska
 • Sylwia Skapska, dr inż., adiunkt, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego,Warszawa
 • Michal Pioro, prof. dr hab. inz., Politechnika Warszawska
 • Anna Siemińska-Lewandowska, dr hab. inż. , Politechnika Warszawska
 • Robert Kowalak, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Agnieszka Nieracka - Ćwikiel, dr, Uniwersytet Śląski
 • Janusz Tomasz Buczyński, prof. zw. dr hab. kierownik Katedry, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Robert Pastuszko, dr inż., adiunkt, Politechnika Świętokrzyska
 • Krzysztof Kud, Dr inż., UR Rzeszów
 • Andrzej Waindok, mgr inż., Politechnika Opolska
 • Anna Pelczar, doktor, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Magdalena Simlat, dr inż. asystent, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
 • Przemysław Kowalski, dr inż, adiunkt, IITiS PAN
 • Krystyna Stecka, dr inż. adiunkt, kierownik zakładu, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Tomasz Surmacz, mgr inż., asystent, Uniwersytet Rzeszowski
 • Agnieszka Kopia, dr inż, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Andrzej Syryczyński, dr inż. kierownik pracowni, Przemysłowy instytut Automatyki i Pomiarów
 • Lucyna Błażejczyk-Majka, mgr/ doktorant, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Stanisław Stupkiewicz, dr inż., adiunkt, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Wanda Ronka-Chmielowiec, profesor/ profesor zwyczajny, Akademia Ekonomiczna Wrocław
 • Agnieszka Sutkowska, dr, adiunkt, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR Kraków
 • Krystyna Zielińska, dr inż. adiunkt, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Adam Marosz, doktor, adiunkt , Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Teresa Skrabka- Błotnicka, prof. zw. dr hab. inż. , Akademia Ekonomiczna We Wrocławiu
 • Jan Obłój, dr, Universite Paris 6
 • Sławomir Kalinowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Aneta Szymańska, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Antoni Miecznikowski, mgr inż. asystent, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Ewa Mossakowska, Dr adiunkt, SGGW
 • Piotr Kamiński , dr hab. prof. UMK , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Dymitry Capanidis, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Jan Pomorski, prof. dr hab., UMCS Lublin
 • Mariusz Kozak, mgr inż. asystent, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • Hanna Śliwa, mgr inż, asystent, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • Grzegorz Żukociński, mgr, asystent, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Bartosz Lis, mgr inż., specjalista informatyk, Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki
 • Wacława Marcoin, dr, wykładowca, Śląska Akademia Medyczna
 • Alina Suterska, mgr inż. starszy specjalista, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Andrzej Augusiak, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Anna Olczak, Specjalista ds. Zdrowia Publicznego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Karol Chutkowski, magister, asystent, Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Marta Rauch-Włodarska, dr, adiunkt, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośr. Bad. w Krakowie
 • Waldemar Gos, dr hab, prof US, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Rachunkowości
 • Wiesław Citko, dr inż adiunkt, Akademia Morska
 • Tomasz Warzecha, dr inż. adiunkt, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Marek Śmietański, dr, adiunkt, Wydział Matematyki , Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Drożdżewski, Prof. dr hab. , prof. nadzw., Politechnika Wrocławska
 • Zofia Karczewska,, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Iwona Ćwiklińska, mgr, asystent, Uniwersystet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Robert Maślak, dr, adiunkt, Instytut Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski
 • Maciej Buśko, dr, asystent, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Leszek Jelonek, dr inż., adiunkt, Intytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Marek Łukaszewicz, prof. dr hab., Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN
 • Elżbieta Wójcik, dr n.med., adiunkt, I Katedra Pediatrii AM we Wrocławiu
 • Zygmunt Reklewski, prof. dr hab., Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN
 • Konrad Drozd, mgr inż., asystent, Uniwersytet Rzeszowski
 • Krzys\ztof Witczyński, dr ha. prof. nzw., Politechnika Warszawska
 • Jan Chłopek, Prof. dr hab. inż., Dziekan Wydziału, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Mariusz Szymanek, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Stefan Niesiołowski, profesor, Senat RP
 • Jarosław Olav Horbańczuk, doc. dr hab., Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN
 • Bogdan Biliński, dr, adiunkt, Wydział Chemii, UMCS Lublin
 • Witold Sterpejkowicz-Wersocki, mgr inż., Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Słoniewski, doc. dr hab., Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN
 • Małgorzata Superczyńska, mgr, asystent, Politechnika Warszawska
 • Anna Sulkowska, dr hab., prof. nadzw. SAM, Slaska Akademia Medyczna
 • Tomasz Sakowski, dr, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, PAN
 • Mateusz Nowak, mgr inż., asystent, IITiS PAN
 • Ewa Mackoś, mgr inż., asystent, Katedra Ochrony Przyrody, KUL
 • Barbara Bojko, dr, adiunkt, Slaska Akademia Medyczna
 • Marzenna Wiśniewska, dr inż. adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Stanisław Konrad Żebrowski, mgr, doktorant, UMCS w Lublinie
 • Joanna Rownicka, dr, adiunkt, Slaska Akademia Medyczna
 • Jakub Przybyło, mgr, asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Edyta Malinowska-Pańczyk, mgr inż., doktorant, Politechnika Gdańska
 • Maria Kłańska, prof. zwycz. dr hab. , Instytut Filologii Germańskiej Uniwersyteu Jagiellońskiego
 • Wojciech Ptaszyński, dr. inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Stanisław Gut, dr inż. adiunkt, AGH
 • Krzysztof Bederski, Dr hab., Instytut Fizyki UMCS
 • Marcin Wilczewski, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Barbara Czarnocka , Prof. drr.hab.n.med., Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Barbara Pilch-Pitera, doktor, adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Magdalena Jaroszewska, dr hab. profesor UAM, Wydział Matematryki i Informatyki, UAM Poznań
 • Leszek Wojcik, dr hab. adiunkt,, Instytut Fizyki, UMCS Lublin
 • Grzegorz A. Horodecki, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Małgorzata Maciążek, mgr, asystent, Slaska Akademia Medyczna
 • Henryk Kasza, dr hab. prof. nadzw. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Adam Węgrzyn, dr inż. , adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Aneta Dobruk-Serkowska, doktor, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa
 • Eliza Kulbat, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Stanisław Krukowski, profesor, Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 • Angelika Duszyńska, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Barbara Pilch-Pitera, dr, adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Lubomila Owczarek, adiunkt, Instytut Biotechnologii Przemyslu Rolno-Spożywczego
 • Krystyna Kardasz, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska, WBMiP
 • Witold Czajewski, Dr inż., Politechnika Warszawska
 • Tadeusz Szkołut, dr hab. prof. nadzw., Instytut Filozofii UMCS w Lublinie
 • Monika Marcinkowska-Bachlińska, mgr st. wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Bronisław Bartkiewicz, prof.dr hab.inż , Politechnika Warszawska, Wydz.Inżynierii Środowiska
 • Mariola Kozłowska, dr, asystent, SGGW
 • Jadwiga Dąbrowska , mgr lektor języka obcego , WSIiZ Rzeszów
 • Izabela Rojek, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Marek Lemberger, dr hab. inż., prof AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Ireneusz Ślesak, dr, Instytut Fizjologii Roślin PAN
 • tadeusz Krupa, prof. nzw. dr hab., dyrektor instytutu wydziałowego, Politechnika Wareszawska
 • Maciej Capiński, doktor, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Trembaczowski, dr, Instytut Fizyki UMCS
 • Andrzej Czerny, dr, adiunkt, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Marcin Dumnicki, dr, asystent, Instytut Matematyki UJ
 • Ireneusz Książek, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Krum Petkov, Prof. dr hab. , Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Radosław Jeż, mgr, Akademia Ekonomiczna w Katowicach (Katedra Rynku Pracy)
 • Marian Łupieżowiec, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska, Katedra Geotechniki
 • Joanna Jaworska, doktor, adiunkt, Instytut Geologii UAM, Poznań
 • Anna Ziółko, mgr; asystent , Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie
 • Andrzej Rybicki, doktor inżynier , adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Joanna Wojturska, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny
 • Marek Babicz, dr inż. adiunkt, AR w Lublinie
 • Lucjan Ślęczka, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Roman Lubowicki, Dr hab., prof. AR, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Leon Kowalczyk, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Franciszek Knyszyński, dr, starszy wykladowca, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Kowieska, dr inz., adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Andrzej Pacut, dr hab., profesor nzw., Politechnika Warszawska
 • Adam Sobczak, dr, asystent, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Zbigniew Puch, Dr n. med. adiunkt, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach
 • Tomasz Słowik, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Celina Pezowicz, Dr inż, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Magdalena Kowalska, doktorantka, Politechnika Śląska, Katedra Geotechniki
 • Waldemar Graniszewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Magdalena Laskowska, dr, asystent, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Maciej Zdralewicz, dr inż. , adiunkt, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Wrocław
 • Krystyna Klepacka, dr inż., adiunkt, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
 • Joanna Szyszlak-Bargłowicz, mgr inż. doktorant, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Małgorzata Mucha-Pacholewska, dr inż. , adiunkt, Politechnika Śląska, Katedra Metalurgii
 • Andrzej Winiarski, Doc. dr hab., Instytut Nwozów Sztucznych w Puławach
 • Krystyna Kurdziel, dr, starszy wykładowca, Instytut Chemii, Akademia Świętokrzyska
 • Paweł Krzaczek, mgr inż., asystent, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Rafał Ossowski, dr inż. , adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Czerwionka, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Rafał L. Górski, dr, adiunkt, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Wojciech Szpakowski, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Michał Makselon, mgr inż. asystent, IPTS Metalchem Toruń, QZFiT Gliwice
 • Joanna Ignor, dr inż, adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Konrad Szuster, Magister, Asystent, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie
 • Roman Niestrój, Prof. dr hab., Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Janusz Strużyna, prof. dr hab., Akademia Ekonomiczna Katowice
 • Włodzimierz Cichy, dr inż. st. wykładowca, Politechnika Gdańska
 • Adam Czajka, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Stanisław Bąk, dr hab., , Szkoła Główna Handlowa
 • Aneta Łuczkieiwcz, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Zbigniew Sareło, Prof. dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Krystyna Olańczuk-Neyman, prof. dr hab. inż., Politechnika Gdańska
 • Jacek Wasilewski, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Dorota Mazurczak, dr, starszy wykładowca, Intytut Historii UAM Poznań
 • Andrzej Opanowicz, Prof. dr habil. , prof.ndzw., Instytut Fizyki Politechniki Lodzkiej
 • Józef Masajtis, Prof. dr hab. inż, Politechnika Łódzka
 • Bogumił Leszczyński, Profesor, profesor zwyczajny, Akademia Podlaska
 • Dorota Żyżelewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Marek Wanat, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Tomasz Łukaszewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Agnieszka Bagniewska-Zadworna, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Stanisław Jankowiak, doktor habilitowany, adiunkt, IH UAM Poznań
 • Jarosław Kuśpit, doktor, adiunkt, UMCS, Wydział Ekonomiczny
 • Wojciech Majewski, prof. dr inż., profesor zwyczajny, Politechnika Wrocławska
 • Monika Wicha, Asystent, Wydział Politologii UMCS
 • Janusz R. Mika, profesor, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Jakub Adamczak, mgr inż. ,asystent, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej, UM Łódź
 • Janusz Sawicki, prof.dr hab.inż., prof.zw., Politechnika Poznańska
 • Barbara Stefaniak, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Magdalena Gajewska, dr.inz, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Longin Gladyszewski, dr hab.;prof.UMCS, Instytut Fizyki UMCS w Lublinie
 • Jan Styczyński, dr hab., adiunkt, Collegium Medicum Bydgoszcz
 • Barbara Letachowicz, dr, starszy wykładowca, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski
 • Damian Bisewski, mgr inż., asystent, Akademia Morska w Gdyni
 • Adam M. Filipowicz, dr/wykładowca, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jerzy Hoja, dr inż. st. wykładowca, Politechnika Gdańska, Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Andrzej M. KŁONKOWSKI, prof. dr hab. inż. ; prof. zwycz., Uniwersytet Gdański
 • Zbigniew Stempnakowski, Mgr, Asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Tomasz K. Maltz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze
 • Tomasz Chmielewski, Dr n. med., Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
 • Krzysztof Sacha, dr hab, profesor nzw., Politechnika Warszawska
 • Jerzy Raczek, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Tomasz Białowąs, mgr asystent, UMCS
 • Marek Pałasiński, dr hab. , profesor, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Janusz Staszewski, dr inż. , starszy wykładowca, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej
 • Grzeogrz Falkowski, mgr. inż, specjalista, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • Jarosław Domaszewicz, Dr., Adiunkt, Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej
 • Ryszard Bartoszewicz, dr, adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Andrzej Polka, dr inż. adiunkt, Katedra Mechaniki Ogólnej Politechniki Łódzkiej
 • Tomasz Olas, dr, adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Krzysztof Sidorkiewicz, dr, wykładowca, PWSZ w Elblągu
 • Beata Biernat, dr n. med. adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Michał Topolnicki, Prof. dr hab. inż., profesor nadzw. PG , Politechnika Gdańska
 • Andrzej Barbacki, prof. dr hab., Politechnika Poznańska
 • Rafał Kubicki, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Marta Zawadzka, magister, asystent, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • Paweł Pawlikowski, mgr, doktorant, Instytut Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Andrzej Barbacki, prof.dr hab., Politechnika Poznańska
 • Anna Jarecka, Mgr., Asystent, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • Rafalina Korol, mgr inż., adiunkt, , Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (oddz. we Wrocławiu)
 • Agnieszka Klink, dr, adiunkt, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski
 • Regina Giermakowska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, Instytut Filozofii i Socjologii,Uniwersytet Opolski
 • Michał Poszwa, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Jacek Maśniak, Dr, adiunkt , SGGW
 • Ewa Listopadzka, mgr, asystent , PWSBiA
 • Agnieszka Wysocka-Robak, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Michal Karbowanczyk, mgr inz., asystent, Politechnika Lodzka, SZSK
 • Konrad Olejnik, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Renata Korzeniowska - Ginter, dr inż. adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Kazimierz Kurzawski, doktor nauk kultury fizycznej - adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Wojciech Muszyński, dr inż. , adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Wojciech Kryszewski, Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • Stefan J. Kalita, dr inż. , adiunkt, AGH
 • Maria Rajska, mgr ,adiunkt muz., kierownik Biblioteki Muzeum Ziemi PAN, Muzeum Ziemi PAN
 • Mariusz Adynkiewicz-Piragas, dr inż., adiunkt, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu
 • Adam Ujma, dr inż., adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Artur Andrzejuk, dr hab. prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Artur Kukuryka, mgr, UMCS w Lublinie
 • Ariel Dzwonkowski, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Joanna Rączaszek - Leonardi, Doktor nauk humanistycznych / adiunkt, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Grzegorz Dobrowolski, dr hab. profesor nz., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Anna Walaszek-Pyzioł, Profesor, profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagiellonski
 • Danuta Kotnarowska, dr hab inż., profesor ndzw. Politechniki Radomskiej, Politechnika Radomska
 • Wojciech Pyzioł, profesor, profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Kotnarowski, dr inż., Politechnika Radomska
 • Józef Grzelak, Dr inż. , adiunkt, Politechnika Opolska
 • Krystian Czernek, Dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Marcin Peczarski, mgr inż. doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Szudek, dr inż. starszy wykładowca, Politechnika Gdańska
 • Aniela Glinicka, dr hab inż. , adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Małgorzata Wojtyniak, dr, adiunkt, Politechnika Radomska
 • Janusz Kubrak, prof. dr hab.inż., prof. nadzwyczajny, WIiKŚ SGGW Warszawa
 • Marek Rogatko, dr hab., Instytu Fizyki, Un.Marii Curie Skłodowskiej , Lublin
 • Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, dr - adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Jacek Ławicki, prof.dr - rektor, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wiesław Sułkowski, dr hab., prof.nadzw.US, Uniwersytet Śląski
 • Piotr Gutkowski, Dr hab. med. kierownik Zakładu Fizjologii Oddychania , Instytut Pomnik Centrum Zdrowia dziecka w Warszawie
 • Maria Ogielska, dr hab. adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Gwidon Jakubowski, Dr,adiunkt, Muzeum Ziemi PAN
 • Joanna Podlasińska, dr inż. , adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Miroslawa Nowacka, Dr , adiunkt, Akademia Medyczna Gdańsk
 • Maria Referowska, Dr hab.med. , Akademia Medyczna Gdańsk, emerytowany profesor Uczelni
 • Malgorzata Wróblewska, Dr , adiunkt, Akademia Medyczna Gdańsk
 • Tadeusz Galanc, prof.dr.hab.,profesor zwyczajny, Politechnika Wrocławska
 • Jacek Czechowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Ewa Nosowska, magister, adiunkt muzealny, Muzeum Ziemi PAN
 • Jan Kempiński, dr hab. inż., prof. nadzw., Akademia Rolnuicza we Wrocławiu
 • Arkadiusz Januszewski, dr, adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Kazimierz Przybysz, prof. dr hab., profesor, Politechnika Łódzka
 • Joanna Popiołek, doktor, adiunkt, Muzeum Ziemi, Polska Akademia Nauk
 • Krzysztof Plizga, mgr inż., asystent, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Krzysztof Korotkich, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Krzysztof Paprocki, Doktor /Adiunkt, Instytut Fizyki UMCS LUBLIN
 • Roman Tomanek, dr, adiunkt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Romuald Lango, dr hab. n. med. , Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Alicja Pielińska, mgr, kustosz muzealny, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
 • Wojciech Mielczarek, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Regina Jeziórska, dr inż. /adiunkt, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
 • Małgorzata Michalska, dr,, UMCS
 • Jolanta Joszczuk-Januszewska, dr adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Piotr Pikuta, dr, adiunkt, UMCS
 • Michal Rams, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagiellonski
 • Bogumiła Winid, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kraków
 • Katarzyna Piasecka-Jóźwiak, dr inż., adiunkt, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Damian Siedlecki, dr inż., asystent, Politechnika Wrocławska
 • Ireneusz Krech, asystent, IM Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Zygmunt Bartoszek, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Beata Chabłowska, mgr, asystent, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Liliana Byczkowska-Lipiska, dr hab. prof. nadzwyczajny, Politechnika Łódzka
 • Ireneusz Czarnowski, dr inż., adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Maria Robaszewska, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna, Kraków
 • Nella Mirowska, dr, asystent, Politechnika Wroclawska, Instytut Fizyki
 • Stanisław Chibowski, prof.dr hab. kierownik Zakładu, UMCS, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
 • Piotr P. Chruszczewski, dr / adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Emilia Szkudzińska - Rzeszowiak, mgr, starszy specjalista badawczo-techniczny, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Danuta Kotyrba, mgr, specjalista badawczo-techniczny, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Anna Pałaszewska, mgr; asystent techniczny, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Tadeusz Tuszyński, prof. dr hab. inż., Kierownik Katedry, Akademia Rolnicza
 • Elżbieta Rzepka, mgr,starszy specjalista badawczo-techniczny, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Grzegorz Koczyk, mgr, doktorant, Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk
 • Przemyslaw Jakiel, dr, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Jacek Kall, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Andrzej Jasiński, Prof. dr hab. Kierownik Pracowni Biofizyki, Akademia Pedagogiczna im. Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Zbigniew Gorczyca, dr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Barbara Skarka, mgr/starszy wykładowca , Politechnika Śląska, SPNJO, Glwice
 • Andrzej Kuranc, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Małgorzata Dobecka, mgr inż główny specjalista, Instytut Medycyny Pracy
 • Renata Soćko, dr główny specjalista, Instytut Medycyny Pracy
 • Barbara Niwińska, dr inż, adiunkt, Instytut Zootechniki
 • Agnieszka Zaborowska, mgr., asystent techniczny, Instytut Medycyny Pracy w Łódzi
 • Anna Świdwińska-Gajewska, mgr, asystent techniczny, Instytut Medycyny Pracy
 • Jakub Czajka, mgr inż. doktorant, Politechnika Poznańska
 • Grażyna Kowalczyk, mgr, gł. specjalista , Instytut Medycyny Pracy, Łódź
 • Leszek Szymański, dr inż. adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Stefan Cacoń, prof.dr hab.inż , prof.zwyczajny, Akademia Rolnicza Wrocław
 • Witold Płocharski, Prof. dr hab. Kierownik Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • Maciej Babiak, mgr inż. doktorant, Politechnika Poznańska
 • Krystyna Daniszewska, mgr Krystyna Daniszewska Gł specjalista, Instytut Medycyny Pracy Łódź
 • Anna Bębenek, dr, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Ewa Drzewińska, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Krzysztof Maślanka, mgr inż., asystent, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Joanna Kisielińska, dr, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Barbara Kurzak, prof.dr hab., profesor nadzwyczajny, Akademia Podlaska
 • Lidia Sudyka, dr. hab. adiunkt, UJ
 • Robert Lewicki, mgr inż. doktorant, Politechnika Poznańska
 • Monika Skucha, mgr inż., Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Tyburek, magister, asystent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Aneta Araźna, mgr inż., asystent, Instytut Tele i Radiotechniczny
 • Katarzyna Witkiewicz, dr inż. asystent, AR w Poznaniu
 • Anna Pabisiak, dr n. wf, adiunkt , Katedra Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie
 • Tadeusz Brzozowski, dr inż, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Waldemar Paszkowski, dr inż. , adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jerzy Matyjasek, dr. hab, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , Lublin
 • Jolanta Biesaga-Kościelniak, dr hab. , docent, Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie
 • Łukasz Józefowski, mgr inż., doktorant, Politechnika Poznańska
 • Anna Talarczyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Garus, magister, doktorant, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Waldemar Buchwald, Dr, adiunkt-kierownik Zakładu Botaniki, Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, 61-707 Poznań, ul. Libelta 27
 • Andrzej Marcinkowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Wojciech Grudziński, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, UMCS
 • Katarzyna Krajewska, dr,adiunkt ,kierownik Działu Paleobotaniki, Muzeum Ziemi PAN
 • Jolanta Mazur, prof. zw. dr hab., Szkola Główna Handlowa
 • Katarzyna Domeradzka, mgr, asystent techniczny , IMP Łódź
 • Maja Ławrynowicz-Paciorek, magister, asystent, Państwowy Zakład Higieny
 • Jan Żarnowiec, dr hab., prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Jan Młynarczyk, mgr nauczyciel akademicki, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • Grażyna Nowicka, dr hab n farm, prof UKSW, Uniwersytet Katdynała Stefana Wyszyńskiego
 • Piotr Srokosz, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Hanna Jankowiak, mgr inż., st. asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Anna Bąkiewicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Latawiec, dr hab. prof.UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Barbara Pawłowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Ewa Śliwowska, magister sztuki,
 • Andrzej Pelc, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, UMCS
 • Artur Olszewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Jolanta Dmowska, dr nauk ekonomicznych, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki
 • Salomea Krzewska, Dr adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Dariusz Mazurkiewicz, Dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Jarosław Markowski, Dr inż., adiunkt, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Joanna Wiśniewska, Dr - adiunkt, Uniwersytet Szczeciński-Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Andrzej Modrzyński, dr hab.inż., prof.nadzw. , Politechnika Poznańska
 • Dorota Nagolska, dr inż. - adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Mirosław Godlewski, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki
 • Mieczysław Kluba, dr, adiunkt , Instytut Geografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Joanna Troczyńska, dr asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Jan Jurga, dr hab. , prof. nadzw., Politechnika Poznańska
 • Patryk Anioł, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Grześkowiak, dr inż, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Aneta Domańska, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Grzegorz Borsuk, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Artur Bednarkiewicz, dr inż., Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN, Wrocław
 • Tomasz Gierczak, dr hab., Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Baranowska-Prokop, doktor, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Zbigniew Kneba, dr inż. , adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Dominik Kowalski, mgr doktorant, Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński
 • Jacek Korytkowski, dr inż., docent - kierownik Zespołu Automatyki Elektronicznej, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • Agnieszka Stępińska, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Izabella Rychłowska-Himmel, dr, kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej, Politechnika Szczecińska
 • Krzysztof Janasz, dr/adiunkt, Uniwersytet Szczeciński- Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Jacek Prokop, dr hab., prof. nadzw., Szkoła Główna Handlowa
 • Grzegorz Gabor, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Piotr Szubert, dr nauk humanistycznych, historyk sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Ryszard Grenda, Prof. dr hab. n med. Kierownik Kliniki Nefrologii i Transplantacji Nerek, Instytut - Centrum Zdrowia Dziecka
 • Katarzyna Jankowska, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Adam Świeżyński, dr, adiunkt, Instytut Filozofii UKSW w Warszawie
 • Jarosław Jaroński, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Bogusław Usowicz, dr hab. docent, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Wiesława Krysiak, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Bernadetta Wójtowicz, Dr, adiunkt , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Leszek Dąbrowski, dr inż., adiunkt, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej
 • Mieczysław Hajkowski, dr hab.inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jacek Tomczyk, dr, adiunkt, Instytut Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa
 • Mikolaj Kolpowski, Magister Chemii, Techniczny Konsultant, Wlasna firma
 • Wojciech Skierucha, dr inż., adiunkt, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Władysław Janasz, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Beata Rodzik, dr, UMCS Lublin
 • Agnieszka Waśkiewicz, mgr, asystent, AR w Poznaniu
 • Tomasz Szymczyński, dr / adiunkt, Uniwesytet im. Adama Mickiewicza
 • Ewa Jurga, dr / adiunkt, Uniwesytet im. Adama Mickiewicza
 • Katarzyna Konieczko, mgr inż., główny specjalista, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Anna Chmielak, dr hab. profesor, Politechnika Białostocka
 • Zuzanna Drulis-Kawa, dr nauk biologicznych, adiunkt, Uniwersytet Wroclawski
 • Marek Szmytkiewicz, dr hab. inż. doc., Instytut Budownictwa Wodnego PAN
 • Anna K. Żeromska, Doktor, Adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Tomasz Owczarek, dr inż., adiunkt , Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska
 • Elzbieta Jankowska, dr inż. , adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Krzysztof Najman, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Magdalena Markowska, dr, adiunkt, Uniwerytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Adam Muszyński, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Ewa Latoszek, dr hab, prof. SGH , Szkoła Głowna Handlowa, Al, Niepodległości 162. Warszawa
 • Zbigniew Pietrusiński, dr inż., adiunkt , Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa
 • Kołodziejczyk Andrzej, Profesor/dr hab., profesor zwyczajny, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH Kraków
 • Zofia Sanok, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Teresa Kozanecka , dr hab. adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Anna Romanowska, prof. dr hab., prof. zw., Politechnika Warszawska, Wydzial MiNI
 • Stanisław Strzelecki, dr inż ,adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Bożena Tyrakowska, doktor habilitowany, profesor nadzw. , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Marek Wajdzik, dr inż. asystent, Akademia Rolnicza Kraków
 • Michał Kobusiewicz, Prof. dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Anna Zalewska, doktor habilitowany, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Aldona Kamela-Sowińska, prof. dr hab. Rektor WSHiR, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
 • Hanna Włodarkiewicz-Klimek, dr adiunkt, Poliechnika Poznańska
 • Joanna Pawlak, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Ludosław Drelichowski, Profesor dr hab. kierownik Katedry, Akademia Techniczno-Rolnicza
 • Bogdana Wilczyńska, dr hab. , prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Agata Szalewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Marta Jaroszewska, dr, asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Andrzej Żelaźniewicz, Prof. dr hab. , kierownik Zakładu, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Katarzyna Kozłowska, mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Ewa Spychaj-Fabisiak, dr hab. prof.ATR, ATR Bydgoszcz
 • Aleksander Koryciński, dr inż. , st. wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Paweł Jodłowski, dr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Tomasz Knapowski, dr inż. adiunkt, ATR Bydgoszcz
 • Anna Chrobok, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska
 • Antoni Grzanka, dr hab. inż., adiunkt, Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska
 • Mieczysław Jessa, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Maria Ralcewicz, dr inż. adiunkt, ATR Bydgoszcz
 • Tomasz Kakareko, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Joanna Kałkowska, mgr inż, asystent, Politechnika Poznańska
 • Natalia Czekalska, doktor, starszy wykładowca, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytet A.Mickiewicza
 • Barbara Murawska, dr inż. adiunkt, ATR Bydgoszcz
 • Mieczysław Kawalec, prof.dr hab.inż.,prof.zw., Politechnika Poznańska
 • Jolanta Janowiak, dr inż. adiunkt, ATR Bydgoszcz
 • Elżbieta Luboch, dr inż., adiunkt, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
 • Stanisław Czekalski, doktor, adiunkt, Wydział Historyczny, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu
 • Jan Marian Skowroński, prof. dr hab., Politechnika Poznańska
 • Krzysztof Słoniewski, dr hab., docent, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 • Sławomir Wernikowski, mgr inż, wykładowca, Wydział Informatyki, Politechnika Szczecińska
 • Jozef Sypnicki, prof.zw.dr hab., UAM
 • Jacek W. Czartoszewski, mgr, asystent, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wiesława Korczak, dr/ starszy wykładowca, Instytut Fizyki UMCS
 • Wanda Kamińska , dr nauk hum., adiunkt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Wojciech Rypniewski, Doc. dr hab., Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Andrzej Gozdz, prof. dr hab, prof. zw., Instytut Fizyki UMCS
 • Józef M. Dołęga, prof. zw. dr hab., profesor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maria Chałon, dr inż, adiunkt, prodziekan wydziału d/s studenckich, Politechnika Wrocławska wydział Elektroniki
 • Małgorzata Krajewska-Walasek, Prof.dr hab.n.med., kierownik Zakładu Genetyki Medycznej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 • Anna Hardek, magister, lektor, Wyższa Szkoła Zarzadzania i Bankowości, Kraków
 • Leszek Siwik, mgr. inz/asystent, AGH
 • Krzysztof Kulpa, dr inż., adiunkt , Instytut Systemów Elektronicznych Politechnika Warszawska
 • Monika Fonberg-Broczek, dr, Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 • Jerzy Luckner, dr inż. adiunkt, IPPT
 • Joanna Łanuszewska, dr, adiunkt, Centrum Onkologii-Instytut MSC, O. Gliwice
 • Mariusz Malinowski, dr inż., adiunkt , Politechnika Warszawska
 • Elżbieta Rudolf-Ziółkowska, doktor, adiunkt, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Jarosław Jańczak, dr/adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Jerzy Niewczas, Dr hab., Prof. KUL , KUL, Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy
 • Alina Marcinkowska, dr, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
 • Małgorzata Ocytko, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Michal Cyranski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Krystyna H. Chrzanowska, Doc. dr hab. n. med. , Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
 • Bogdan Kulig, dr hab., adiunkt , Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Patrycjusz Antoniewicz, mgr inż., doktorant, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Politechnika Warszawska
 • Konrad Terpiłowski, mgr/asystent, UMCS Lublin
 • Wiesław Pleśniak, Prof. dr hab. (prof. zwycz.), Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wojciech Banaszczyk, prof. dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki
 • Beata Buchelt-Nawara, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Adam Bolt, dr hab. inż., prof.nadzw. PG, Politechnika Gadńska
 • Marian Kaźmierkowski, Prof. zw., Politechnika Warszawska
 • Tomasz Surmacz, dr inż., Politechnika Wrocławska
 • Karol Korcz, mgr inż., wykładowca, Akademia Morska w Gdyni
 • Edward Kubarek, mgr wykładowca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 • Jacek Łubiński, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Wojciech Włodarski, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Emilia Tomczyk, dr; adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Katarzyna Sobczak, mgr inż. asystent naukowo dydaktyczny, Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II Instytut Architektury Krajobrazu
 • Marzena Podhorska-Okołów, Dr nauk medycznych; Adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Sławomir Kwiecień, mgr inż., doktorant, Politechnika Ślaska, Wydział Budownictwa, Katedra Geotechniki
 • Edward Nieznański, prof dr hab., kierownik Katedry Logiki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teresa Gądek-Hawlena, Doktro, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Andrzej Chmielniak, dr inż., adiunkt, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
 • Zbigniew Ćwiąkalski, Dr hab. prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Elżbieta Hajnicz, dr, adiunkt, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Bogdan Smyk, Dr, adiunkt, Katedra Fizyki i Biofizyki UWM w Olsztynie
 • Jacek Korchowiec, dr hab., adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Andzrej Siodelski, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Marianna Michałowska, dr, adiunkt, Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu
 • ANDRZEJ MASŁOWSKI, dr/adiunkt, AKADEMIA MORSKA W GDYNI
 • Stanisław Polak, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
 • Iwona Skalna, Doktor, adiunkt, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Kazimierz Duzinkiewicz, Dr inż. St. wykladowca, Politechnika Gdańska
 • Kinga Wichłacz, mgr, asystent, AR w Poznaniu
 • Joanna Pawłowicz, mgr inż. /asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Tomasz Krysiak, dr inż., asystent, Politechnika Wrocławska
 • Piotr Dzięgiel, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Jan Damicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Beata Gąsowska, dr, asystent, Uniwersytet Opolski
 • Mirosław Dolata, dr / adiunkt, Instytut Chemii Fizyczne PAN, Warszawa
 • Bogdan Szymczak, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Andrzej Graczyk, dr hab. Dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Michał Ambroziak, dr n. med, adiunkt, Centrum Medycne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
 • Lucyna Hałupka, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Urszula Ambroziak, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna Warszawa
 • Mirosław Kisiel, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Anna Maria Trzaskowska-Bogusz, mgr inż., asystent, Akademia Morska w Gdyni
 • Beata Godlewska, lek., asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Piotr Żenczykowski, Profesor dr hab., profesor, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Józefa Famielec, Prof. dr hab. , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Akademia Ekonomiczna
 • Zdzisław Pakowski, dr hab. inż., prof. ndzw. PŁ, Politechnika Łódzka
 • Michał Grodecki, mgr inż., asystent, Politechnika Krakowska
 • Marcin Topolewski, Dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Maria Wesołowska, mgr, asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Sebastian Brol, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Ryszard Steller, dr hab. inż. prof. PWr, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 • Teresa Winiarska, dr hab, prof.zwyczajny, Politechnika Krakowska, Inst. Matematyki
 • Danuta Żuchowska, prof. dr hab. inż. prof. zw., Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
 • Jan Barteczko, dr hab., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Żywienia Zwierząt
 • Witold Słówko, Prof. dr hab. ; prof. zw., Politechnika Wrocławska, W-12
 • Tadeusz Winiarski, prof.dr hab., prof. zwyczajny, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Jerzy Bieniek, dr hab. inż. prof. AR, Akademia Rolnicza Wrocław
 • Jerzy Olszewski, dr hab., profesor AE, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Marcin Szatan, Inż., -
 • Artur Figurski, magister, wykładowca, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Iwona Pokorska, dr inz. ,adiunkt, Politechnika Czestochowska
 • Zenon Kozieł, dr hab. adiunkt, Instytut Geografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Anna Ciupak, magister inżynier, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Janusz Tomaszewski, dr inż., starszy wykładowca, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej
 • Marta Worzakowska, dr, adiunkt, UMCS,Lublin
 • Arkadiusz Ciminski, mgr inz., doktorant, Politechnika Gdańska
 • Dorota Górniak, dr , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Amir Jan Fazlagić, Dr nauk ekonomicznych, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Anna Wojnarowska, dr inż. arch, adiunkt, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki
 • Jarosław Flak, dr inż., Politechnika Śląska
 • Piotr Bożek, doc. dr hab., IFJ PAN
 • Łukasz Wierzbicki, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Michał Brach, magister, asystent, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Adam Frączyk, dr inż. adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Krzysztof Będkowski, dr inż. Starszy wykładowca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Włodzimierz Karaszkiewicz, dr inż. adiunkt, SGGW
 • Wiesław I. Gruszecki, Prof. dr hab., Prof. zw., Instytut Fizyki UMCS, Lublin
 • Michał Wodtke, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
 • Janusz Frączek, dr hab. inż., ITLiMS Politechnika Warszawska
 • Jerzy Matczuk, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Jarkiewicz, doktor/adiunkt, Wyższa Szkoła Filozoficzno - Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie
 • Krzysztof Kornarzyński, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Elżbieta Lewandowska, dr st.wykładowca, Akademia Rolnicza Poznań
 • Stefan Dominikowski, dr inż. adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Małgorzata Wzorek, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Alfred Budziak, Lektor, AP Krakow
 • Andrzej J. Zmysłowski, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Dariusz Knez, Dr inż., adiunkt, AGH
 • Zygmunt Wronicz, dr hab. prof. AGH, AGH, Wydział Matematyki Stosowanej
 • Iwona Rutkowska, dr inż., adiunkt, Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej
 • Maria Lasocka, doktor,st.wykładowca, Akademia Pedagogiczna
 • Jerzy Griszin, Prof. dr hab.inż., profesor zwyczajny, Politechnika Białostocka
 • Marcin Sokołowski, inż., Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
 • Rafał Jaros, magister, asystent, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
 • Zbigniew Jaskólski, dr hab., prof.nadzw. U.Wr., Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski
 • Regina Mazurek, dr inż., asystent, Politechnika Opolska
 • Iwona Pisz, dr inż., asystent, Politechnika Opolska
 • Kamil Świrski, mgr inż., nauczyciel, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu
 • Marta Dąbrowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Monika Pogorzała, Lekarz medycyny, asystent, Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Hanna Strzelecka-Gołaszewska, profesor, dr. hab., prof. zwycz., Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
 • Hanna Jackowiak, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Anna Jeznach-Steinhagen, asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Andrzej Służalec, Prof. dr hab. inż., prof. zw. , Politechnika Częstochowska
 • Tadeusz Chmaj, dr hab. , docent, Instytut Fizyki Jadrowej PAN
 • Zdzisław Darasz, Dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki
 • Rafał Walczak, dr inż., asystent, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
 • Izabella Stach, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Jan Sandner, Doktor St. wykładowca, Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Hanna Świątek, lek. med. asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Pawel Kalczynski, Assistant Professor, University of Toledo, OH
 • Hanna Nowacka-Krukowska, Dr inż., adiunkt, Instytut Przemysłu Organicznego
 • Marcin Cudny, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Elżbieta Maciejowska, Dr, starszy wykładowca, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Tadeusz Łuba, prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny , Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Oleszkiewicz, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Stanisław Wroński, Dr n. med. specjalista chirurg urolog, S.P.Z.O.Z. Szpital Wojewódzki im. dr J.Biziela w Bydgoszczy, Oddział Urologii, Reg. Bank Tkanek
 • Urszula Piszcz, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Wojciech Kurek, doktorant, Politechnika Gdańska
 • Jerzy Baranowski, profesor dr hab.inż., profesor emeritus, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych
 • Beata Legutko, Dr, adiunkt, Instytut Farmakologii, PAN
 • Dariusz Jańczak, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Jan Ogrodzki, dr hab, profesor nzw, Politechnika Warszawska
 • Tomasz Winiarski, mgr / asystent, Politechnika Warszawska
 • Bartłomiej Kamiński, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Zenon Drabowicz, dr inż., st. wykładowca, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Sławomir Śpiewak, dr, adiunkt, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Arleta Nawrocka-Wysocka, dr, adiunkt, Instytut Sztuki PAN
 • Grzegorz Rotta, mgr inż./asystent, Politechnika Gdańska
 • Jan Rek, dr , Uniwersytet Lodzki, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych
 • Agnieszka Dardzinska-Glebocka, dr / adiunkt, Politechnika Bialostocka
 • Danuta Olędzka, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Dorota Piontek, Doktor/adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Aleksander Karwiński, dr inż.- adiunkt , Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • Ryszard Zajczyk, prof. dr hab inż. profesor PG, Politechnika Gdańska
 • Mariusz Trąba, doktor,
 • Agnieszka Mocek - Płóciniak, mgr inż. doktorantka, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Krzysztof Kalitko, doktor adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań
 • Agata Zabłocka-Bursa, mgr asystent naukowo-dydaktyczny, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Jerzy Rutkowski, dr habil. prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki
 • Roman Zawodny, dr hab, Instytut Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Ewa Piekarska, mgr inż. arch. asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Magdalena Rutkowska, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Ostaszewski, profesor dr hab., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Małgorzata Ślusarczyk-Jurek, doktor, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Marek Szydło, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Edyta Tabaszewska, dr inż., adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Iwona Ciereszko, dr hab. adiunkt , Ibnstytu Biologii Uniwersytet w Bialymstoku
 • Roman Mielcarek, dr inż. - adiunkt, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
 • Alicja Chruścińska, dr, adiunkt, UMK
 • Elżbieta Kwella, Dr nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Makroekonomii, Uniwersytet Gdański
 • Daniela Dzienniak-Pulina, doktor, Uniwersytet Śląski
 • Włodzimnierz Roszczynialski, prof dr hab.inż , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Krystyna Stępień, dr hab. n. biol., prof. nadzw. ŚAM, Śląska Akademia Medyczna
 • Mieczysław Metzger, prof. dr hab. inż., Politechnika Śląska, Instytut Automatyki
 • Anna Sroczyńska-Baron, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Marcin Gryczka, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Anna Matuchniak-Krasuska, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Łódzki
 • Dorota Konopacka, dr inż. adiunkt, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • Justyna Danielewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Zofia Jóźwiak, dr hab. inż., prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie
 • Grzegorz Iwański, dr inż.,, Politechnika Warszawska
 • Monika Dering, mgr, Instytut Dendrologii PAN
 • Eugeniusz Sroczyński, dr inż. , starszy wykładowca, Politechnika Śląska
 • Elżbieta Durys, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Rafał Gawarkiewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Stanisława Roczkowska-Chmaj, dr, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Magdalena Bleinert, dr, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński
 • Ewa Komorowska - Czepirska, dr, adiunkt, Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Leszek Czepirski, prof. dr hab., Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Monika Myśliwy, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych
 • Aleksandra Szymczak, lekarz, doktorantka, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Jan Bielecki, Prof.nadzwyczajny dr. hab., Uniwersytewt Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Stanisław Jędrusik, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Izabela Curyłło-Klag, mgr, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Jacek Gowin, dr inż., st. wykładowca, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Andrzej Nowak, mgr asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Marek Strzelczyk, doktorant, Politechnika Warszawska
 • Zbigniew Stachura, dr / adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 • Piotr Lorens, dr inż. arch., kierownik Zakładu Rozwoju Miasta, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury
 • Jolanta Galusiewicz, mgr st.wykładowca, Instytut Anglistyki -Uniwersytet Gdański
 • Krzysztof Murawski, prof. dr hab., UMCS
 • Marek Tłaczała, dr hab. adiunkt, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
 • Alina Kurylowicz, lekarz, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Dorota Skrynicka-Knapczyk, mgr, lektor, SJO AGH
 • Henryk Jaroszewicz, dr, adiunkt, Instytut Slawistyki, Uniwersytet Wrocławski
 • Roma Kadzikowska -Wrzosek, dr adiunkt, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Zuzanna Paciorkiewicz, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Tomasz Jarmakowski, magister, asystent, Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki
 • Wojciech Florkowski, prof. , Instytut Fizyki Akademii Swietokrzyskiej / IFJ PAN
 • Maciej Frykowski, dr , adiunkt, Akademia Świętokrzyska, Filia w Piotekowie Trybumalskim
 • Andrzej URBANIAK, dr hab. inż., prof. PP, Politechnika Poznańska
 • Sławomir Bębenek, mgr.inż.,doktorant, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • jerzy Wojciechowski, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Gdańska
 • Anna Radzikowska, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Anna Wziątek-Kubiak, prof. dr hab. , kierownik zakladu makroekonomii i polityki gospodarczej, Instytut nauk Ekonomicznych PAN
 • Elżbieta Szafranko, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Jerzy W. Mietelski, doc. dr hab. , IFJ PAN
 • Andrzej Woźniak, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Daniel Boćkowski, dr, adiunkt , Instytut Historii PAN
 • Magdalena Zielińska-Dawidziak, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Krzysztof Urbański, dr inż., asystent, Politechnika Wrocławska
 • Ewa Janiszewska Kozłowska, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Napoleon Wolański, Prof. dr hab. , emerytowany profesor PAN
 • Maria Kurpaska, mgr, doktorantka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Siniarska-Wolańska, Prof. dr hab. , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Krzysztof Krzysztofowicz, dr inż. , adiunkt, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
 • Krystyna Gietkiewicz, dr med., kierownik Poradni Alergologicznej , Akademicki Szpital Kliniczny Wrocław
 • Janusz szczerba, dr inż, adiunkt, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
 • Marek Mączyński, dr, adiunkt, UJ
 • Karolina Kossakowska-Petrycka, mgr asystent, Uniwerstytet Łódzki
 • Ewa Urbańska, Dr n. med. Asystent, Katedra Anestezjologii Śląskiej Akademii Medycznej
 • Marek Maciejczak, prof. nzw. dr hab. , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika W.
 • Małgorzata Ledwoń, mgr, asystent, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
 • Jadwiga Wegrodzka, Doktor, adiunkt, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański
 • Ireneusz Dyka, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Leszek Golonka, profesor, profesor nadzwyczajny, Politechnika Wroclawska
 • Andrzej Sztando, Doktor / adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu WGRiT w Jeleniej Górze
 • Jan Czeczelewski, Adiunkt, Zamiejscowy Wydział WF AWF Warszawa w Białej Podlaskiej
 • Barbara Raczyńska, dr hab., Zamiejscowy Wydział WF AWF Warszawa w Białej Podlaskiej
 • Piotr Budzyński, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Piotr S. Dębicki,, dr hab. inż., prof. nadzw. , Akademia Morska w Gdyni
 • Józef Antoni Haber, dr (Profesor Action Jean Monnet UE), Politechnika Śląska,Wyższa Szkoła Biznesu, WSB Poznań
 • Grzegorz Raczyński, prof. dr hab., Zamiejscowy Wydział WF AWF Warszawa w Białej Podlaskiej
 • Maciej Mróz, dr hab., ISM Uniwersytet Wrocławski
 • Leszek S. Kolek, Prof. zw. dr hab. , Instytut Anglistyki, UMCS
 • Malwina Szczepkowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Artur Blaim, Prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
 • Dariusz Patrzałek, Prof.dr hab. n.med., AM we Wrocławiu
 • Ramona Trochimiak, mgr, asystent, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Ewa Capińska, dr, Uniwersytet Jagielloński
 • Łukasz Koralewski, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Teresa Żołnowska, dr nauk przyrodniczych, starszy wykładowca, Katedra Histologii i Embriologii U. M. w Łodzi
 • Mariusz Lamprecht, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Rydzewski, mgr inż. st. wykładowca, Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
 • Joanna Miniszewska, asystent, Uniwersytet Łodzki
 • Barbara W. Chwirot, Prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Stanisław Chwirot, Prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Jan Chodkiewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Łodzki
 • Wojciech Wojdowski, doktor, Instytut Matematyki, Politechnika Łódzka
 • Jolanta Stypułkowska, Doktor , starszy wykładowca, Akademia Podlaska
 • Józef Wiktor, Dr adjunkt, IO PAN
 • Marek Masztalerz, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Piotr Szajowski, dr inż., asystent, Politechnika Wrocławska
 • Dariusz Kaliński, dr st. wykładowca, Szkoła Główna Handlowa
 • Olga Płaszczewska, dr, adiunkt, Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński
 • Beata Barabasz-Krasny, doktor, adiunkt, Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Magdalena Wojtakajtis, mgr, wykładowca, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
 • Marcin Witczak, mgr. asystent, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Grzegorz Gorczyński, dr, adiunkt, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • Tadeusz Bobko, Profesor, doktor habilitowany,inżynier kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Politechnika Częstochowska
 • Magdalena Ataman, mgr inż., asystent, Politechnika Warszawska
 • Magdalena Kaczmarek, dr n, hum., adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Justyna Leśniewska, dr., asystent, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Andrzej Smajdor, prof. dr hab. , prof nadzw., Akademia Pedagogiczna
 • Jan F. Terelak, Prof. dr hab. prof. zwycz., Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jolanta Kubicka, doktor ekonomii, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Zygmunt Mazur, dr hab., adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Anna Nehring, dr hab profesor uczelniany, Wyższa Szkoła Biznesu, Akademia Ekonomiczna Kraków
 • Tomasz Boczar, dr hab. inż., prodziekan ds. organizacyjnych, Politechnika Opolska
 • Katarzyna Sikorska, dr nauk medycznych; adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Renata Modzelewska, magister, asystent, Akademia Podlaska
 • Anna Adamowicz-Salach, dr n. med. , adiunkt, Akademia Medyczna, Warszawa
 • Dariusz Konrad Sikorski, dr nauk humanistycznych; adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Jacek Miroński, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Maria Lis-Turlejska , dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Maria Agnieszka Bzowska, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Fizyki
 • Ewa Siwiec, magister, Asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Bogdan Marek, dr hab. n. med., adiunkt, Sląska Akademia Medyczna
 • Jan Witold Suliga, doktor, dyrektor , Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
 • Dariusz Grzegorz Matelski, dr, asystent UAM, Instytut Historii UAM w Poznaniu
 • Wojciech Mól, asystent, Śląska Akademia Medyczna
 • Iwona Puchalska, doktor; asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Małgorzata Sokalska, magister, Uniwersytet Jagielloński
 • Bozena Noryskiewicz, doktor, adiunkt, Instytut Geografii Uniwersttet M.Kopernika w Tpruniu
 • Adam Bieniek, doktor, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Klekawka, Lekarz, asystent, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Grażyna Broniewska, Doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki
 • Rafał Kurzawa, lek. med, asystent, Collegium Medicum UJ
 • Grzegorz Gładyszewski, Dr hab., prof. nadzw., Politechnika Lubelska
 • Stanisław Tokarski, adiunkt, UKSW
 • Joanna Brózda, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Jerzy Zieliński, Profesor dr hab., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Krzysztof Fiedler, inż., dr sc. tec., docent (emeryt), Politechnika Warszawska
 • Wojciech Słomka, Dr inż., wykławowca, Polirwchnika Wrocławska
 • Zbigniew Dresler, Dr hab. , profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Zarzadzania i Bankowości w Krakowie
 • Renata Surulo, mgr/ nauczyciel, Zespol Szkol Ekonomicznych nr 1 Krakow
 • Joanna Główczyk-Zubek, dr inż. st.wykładowca, Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Surulo, mgr/ z-ca dyrektora szkoly, Zespol Szkol Techniczno - Ekonomicznych Myślenice
 • Krzysztof Ciepliński, dr asystent, Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Artur Pogiel, mgr inż, asystent, Politechnika Poznańska
 • Aleksandra Piotrowska, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Kilarski, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Tadeusz Stawarczyk, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Wrocawski
 • Andrzej Kochan, mgr inż, asystent, Politechnika Warszawska
 • Paweł Kamiński, adiunkt z kwalifikacjami II stopnia, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa
 • Jarosław Paluszyński, dr inż.,adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Andrzej Rychlik, dr inż. kierownik studiów podyplomowych, Politechnika Łódzka
 • Sławomir Kulpa, mgr, kustosz, archeolog, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
 • Lucjan Bluszcz, dr, wykładowca, WSZiB Kraków
 • Irena E.Kotowska , dr hab., prof.SGH , Szkoła Głowna Handlowa
 • Aleksandra Różalska, mgr, Uniwersytet Łódzki
 • Teresa Bałuk-Ulewiczowa, dr, starszy wykladowca, Uniwersytet Jagielloński
 • Sławomir Kurpaska, dr hab. adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Piotr Marszalik, lekarz, asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Iwona Rafaląt, mgr, asystentka w Katedrze Organizacji i Zarządzania, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 • Katarzyna Żukrowska , prof zw. dr hab, Szkola Główna Handlowa
 • Roman Gąćkowski, dr inż. Prodziekan ds Nauczania, Politechnika Częstochowska Wydz. Budownictwa
 • Małgorzata Honkisz, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie
 • Danuta Szot-Gawlik, dr nauk fizycznych, adiunkt, Instytut Fizyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Anna Stronczek, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Bartłomiej Beliczyński, Dr hab., Profesor nadzwyczajny, Politechnika Warszawska
 • Hanna Bogucka, dr, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Olga Klymenko, dr , Instytut Filozofii, UMCS
 • Wojciech Kotłowski, mgr, doktorant, Politechnika Poznańska
 • Marcin Miłkowski, dr, adiunkt, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Hubert Gawiński, mgr inż., asystent, Politechnika Warszawska
 • Piotr Żmudziński, mgr inż, asystent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Sebastian Szymański, mgr, doktorant, Instytut Filozofii UW
 • Rafał Prinke, dr, adiunkt, AWF w Poznaniu
 • Michał Rusinek, dr, adiunkt, Wydział Polonistyki UJ
 • Paweł Kawa, dr, adiunkt , Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Mariusz Nowak, dr , Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Wawrzyniec Zipser, dr inż., asystent, Politechnika Wrocławska
 • Weronika Chańska, magister, doktorantka UW, Instytut Filozofii UW
 • Zbigniew Radziszewski, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Radoslaw Wach, Dr, Politechika Lodzka
 • Karol Miller, Dr hab, Profesor, Uniwersytet Zachodniej Australii
 • Dariusz Świerczyński, dr inz. , asystent, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Małgorzata Baś - Mazur, Magister, asystent , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
 • Lukasz Hardt, mgr, Wydzial Nauk Ekonomicznych UW
 • Marian Czapp, Dr hab. inż, prof. n. Pol. Koszalińskiej, Politechnika Koszalińska
 • Marcin Gajewski,, mgr inż., asystent, IMKI Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • Stanisław Galla, mgr inż, asystent, Politechnika Gdańska
 • Stanisław Lipski, dr, prof. WSIZiA w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
 • Jacek Lipski, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
 • Adam Walkiewicz, ,
 • Wiesław Grzesiuk, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Bogdan Kowalski, Prof.dr hab. profesor, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Waldemar Mulhstein, Redaktor Naczelny kwartalnika WARSTWY - DACHY i ŚCIANY, Bud-Media
 • Tomasz Nicer, mgr inż. asystent, Politechnika Lubelska
 • Hanna Kwaśna, Dr hab., prof. nadzw. AR w Poznaniu, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Gabriel Rokicki, Prof. dr hab., prof. nadzw., Politechnika Warszawska
 • Jerzy Runge, prof. UŚ dr hab., Uniwersytet Ślaski
 • Jan Sarzyński, dr, adiunkt , Instytut Fizyki UMCS, Lublin
 • Irena Ożóg, dr nauk ekonomicznych, SGH
 • Iwona Padyk, magister starszy wykładowca, Kolegium Języków Obcych Uł
 • Alina Pyka, dr hab. n. chem. prof. nadzw. ŚAM, Śląska Akademia Medyczna
 • Janusz Kruk, dr, adiunkt, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • Przemysław Matuła, doktor, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Krzysztof Marasek, dr hab., prof. PJWSTK, Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Karol Orłowski, mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Jarosław Górski, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Robert Starosta, dr inż., adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Arkadiusz Kryczałło, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Sławomir Marszałek, dr n. kf, adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Grzegorz Szpila, dr, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Walczak, magister, asystent, Politechnika Poznańska
 • Krzysztof Bucholc, dr inż, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Łukasz Pacyna, asystent, Politechnika Radomska
 • Paweł Oracz, dr, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • Marian Wiwart, dr hab, prow nadzw, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Tomasz Żabiński, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Wioletta Zubek, asystent, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Magdalena Zajączkowska, magister, asystent, Akademia Ekonomiczna, Kraków
 • Mateusz Stasiak, Dr inż. Adiunkt, Instytut Agrofizyki PAN
 • Kamila Kliś, dr nauk matematycznych, adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Katarzyna Rosiak, mgr, Uniwersytet Warszawski
 • bartlomiej rokicki, mgr, doktorant, wydzial nauk ekonomicznych uniwersytet warszawski
 • Tomasz Olbrycht, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • Ryszard Kurzawa, Prof dr hab.med. Kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii, Instytut Grużlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdrój
 • Piotr Łaszczyk, dr inż. , adiunkt, Politechnika Śląska
 • Wojciech Rząsa, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Zofia Więckowicz, Prof. dr hab. profesor zwyczajny, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Ewa Lipowska-Nadolska, dr hab.,prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka, Wydział FTIMS
 • Grzegorz Mentrak, , Przemysłowy Instytu Automatyki i Pomiarów
 • Tomasz Teluk, Doktor, Dyrektor, Instytut Globalizacji; www.globalizacja.org
 • Jarosław Szostakowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Lech Magrel, dr inż. Adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Marian Kapuścińśki, Asystent, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Tadeusz Porębski, mgr inż., Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny, Kierownik Zespołu Badawczego , Instytut Chemii Przemysłowej, Warszwa
 • Hanna Kiełczewska, dr starszy wykładowca, Akademia Rolnicza Poznań
 • Emil Ślązak, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Andrzej Grono, prof. dr hab. inż., prof. nadzw., Politechnika Gdańska
 • Hanna Rubin, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Krzysztof Strzelec, Dr inż, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Zdzisław Synowiec, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Dariusz Barbucha, dr, adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Mariusz Oszust, mgr inż, asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Halina Witkowska, dr nauk technicznych, adiunkt, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego
 • Patrycja Koszałka, dr n. med. adiunkt, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG
 • Stanisław Ciesielski, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historyczny
 • Ewa Szadzińska, dr adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Wojciech Tanaś, Dr hab. inż., Adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Andrzej Paszkowski, dr hab.prof.nadzw. SGGW, SGGW w W-wie
 • Tomasz Tomaszewicz, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Ignacy Niedziółka, Prof. dr hab. inż., Profesor, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Roman Barlik, prof.zw., Politechnika Warszawska
 • Wiesław Capała, mgr inż. st. specjalista, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
 • Grzegorz Kusza, dr, adiunkt, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski
 • Ryszard Zadernowski, prof. dr hab. inż., Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie
 • Katarzyna Bober, dr adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Maciej Siuta, mgr inż., specjalista, IMGW
 • Barbara M. Deja, dr inż., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Marzena Talma-Piwowar, mgr inż. st.specjalista badawczo-techniczny, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Roman Kzrywy, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Jagosz, dr inż. (adiunkt), Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • Małgorzata Różalska, Dr n.farm. st.wykładowca, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Marek Giergiczny, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Kalina Kukiełko, mgr, doktorantka Szkoły Nauk Społecznych PAN
 • Ryszard Rosiak, mgr inż., asystent, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Katarzyna Prot-Klinger, dr n med, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Zyta Banecka-Majkutewicz, dr med. starszy wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Arkadiusz Perski, mgr inż., asystent, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa
 • Mirosław Czechowski, dr inż. , adiunkt, Prodziekan , Akademia Morska w Gdyni
 • Piotr Kowalczuk, dr, adiunkt, Instytut Oceanologii PAN
 • Cezary Lichodziejewski, Dr inż.,docent, koordynator projektów UE (IST-STRP), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAP
 • Ryszard Tosik, dr inż., adiunkt, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej
 • Kazimierz Bodek, Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Fizyki
 • Piotr Baranowski, dr, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Piotr Cichociński, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Bożena Bahdaj, specjalista, Politechnika Warszawska
 • Tomasz Suponik, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Irena Heszen, prof. dr hab., kierownik katedry, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Jerzy Hołub, mgr, doktorant Szkoły Nauk Społecznych PAN
 • Łukasz Rauch, mgr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Aleksander Srebrakowski, dr, adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Marcin Jewdokimow, doktorant, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN
 • Izabela Jędzrejowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Katarzyna Siudak, Inspektor, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Marta Mazurkiewicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Bartosz Walczak, dr inż. arch., adiunkt, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka
 • Agnieszka Tomaszewska, mgr inz., Politechnika Warszawska
 • Andrzej Dzieliński, dr hab. inż., profesor Politechniki Warszawskiej, Politechnika Warszawska
 • Łukasz Wątroba, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie
 • Adam Kokotkiewicz, magister, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Marek Ciak, dr inż. adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dorota Kula, mgr, asystent naukowo-badawczy, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
 • Dominik Sierociuk, mgr. inż. doktorant, Politechnika Warszawska
 • Joanna Specylak-Skrzypecka, dr, kierownik pracowni, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor
 • Małgorzata Oczko-Wojciechowska, mgr, asystent naukowo-badawczy, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
 • Tadeusz Antczak, dr, adiunkt, Wydział Matematyki Uniwersytet Łódzki
 • Beata Grobelna, dr, Uniwersytet Gdański
 • Agnieszka Pawlaczek, mgr, młodszy asystent, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Adam Pikul, doktor nauk fizycznych, adiunkt, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
 • Zbigniew W. Kowalski, prof. dr hab. inż., prodziekan ds. studenckich, Politechnika Wrocławska
 • Małgorzata Kowalska, mgr, młodszy asystent, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Andrzej Borowicz, mgr inż., IGO Poltegor-Instytut Wrocław
 • Aleksandra Zygmunt, mgr inż., asystent, Politechnika Opolska
 • Janusz Zymonik, dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Karolina Kuligowska, mgr,doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Jadwiga Żebracka, mgr, wolontariusz, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Marta Bucholc, doktor, starszy wykładowca, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Agnieszka Kopańska, dr; adiunkt, Uniwersytet Warszawski; WNE
 • Tomasz Mostowski, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Dagmara Rusinek, mgr, słuchacz studium doktoranckiego, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Wojciech Umiński, dr inż. adiunkt, Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 • Marzena Polańska, mgr, Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Teresa Zielińska, Profesor nzw./Profesor dr hab.inż., Politechnika Warszawska
 • Marian Wagner, dr hab.inż. prof. ndzw.AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Anna Wolińska-Welcz, doktor nauk matematycznych, adiunkt, Instytut Matematyki UMCS, Lublin
 • Dorota Więcek, dr inż., adiunkt, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Michał Wieteska, mgr - wykładowca, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
 • Natalia Nehrebecka, mgr, WNE
 • Barbara Kościelniak-Mucha, dr inż. st.wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Wojciech Czarczyński, prof. dr hab. inż. profesor emeritus, Politechnika Wrocławska
 • Małgorzata Wiench, dr, adiunkt, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Zdzisława Jendrzejczak, inż. starszy specjalista badawczo-techniczny, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Jacek Lisowski, mgr inż., starszy specjalista badawczo - techniczny , Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Leszek Sieczko, dr inż., adiunkt, Katedra Biometrii, SGGW
 • Anita Dobek, prof.dr hab. , Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Paweł Konopacki, dr inż., adiunkt, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Piotr Hermanowski, mgr, doktorant, Uniwersytet Śląski
 • Andrzej Kobosko, dr inż ,Kier. Laboratorium Badań Bezpieczeństwa Wyrobów, PrzePrzemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAP, Warszawa
 • Jan Ceitel, dr inż., prodziekan, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Iwona Miedzińska, dr, adiunkt, AWF Poznań
 • Lidia Kołodziejczyk, dr, starszy wykładowca, Pomorska Akademia Medyczna
 • Marcin Florian GAwrycki, dr adiunkt, Instytut Stosunków Międzynarodowych
 • BOGUSŁAW KALINOWSKI, DR , ADIUNKT, INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKEJ
 • Grzegorz Wołowiec, dr , IBL PAN, UKSW
 • Andrzej Kobosko, dr inż ,Kier. Laboratorium Badań Bezpieczeństwa Wyrobów, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAP, Warszawa
 • Olga Sitarz, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Tomasz Traczyk, dr inż., adiunkt, wicedyrektor instytutu ds. dydaktycznych, Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
 • Robert Uścinowicz, dr inż, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Tomasz Nowak, mgr, asystent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Elwira Piszczek, mgr, asystent, UMK Toruń, Instytut Socjologii
 • Marzanna Witek-Hajduk, dr, adiunkt, SGH Warszawa
 • Maciej Jakubowski, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Bożena Króliczewska, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Anna Sieczko, doktor, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Tomasz Ohly, Doktor nauk technicznych inżynier, Politechnika Wrocławska
 • Stefan Kosztowski, mgr inż.,Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów PIAP-OCW, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów -PIAP
 • Anna Maziarczyk, mgr, asystent, UMCS, Lublin
 • Andrzej Hański, mgr inż. specjalista badawczo-techniczny, IMGW
 • Małgorzata Szymiczek, dr inż./adiunkt , Politechnika Śląska
 • Robert Siudak, mgr, specjalista, IMGW
 • Danuta Kisielewska, Prof. dr hab., profesor zw., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Tadeusz Dzido, Dr hab, adiunkt, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Grzegorz Kucharczyk, doc.dr hab., Instytut Historii PAN
 • Tomasz Kachlicki, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Poznańska
 • Jan Bonarski, Dr hab. inż, Docent , Polska Akademia Nauk, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
 • Rafał Krenke, Dr n. med., Akademia Medyczna w Warszawie
 • Wioletta Klimczok, mgr asystent, Śląska Akademia Medyczna
 • Małgorzata Ittner, mgr-sarszy wykładowca, Politechnika Śląska Gliwice
 • Roman Rudnicki, dr hab., UMK Toruń
 • Renata E. Hryciuk, mgr, doktorantka, SNS IFiS PAN
 • Małgorzata Dołowy, dr n. chem. asystent, Sląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Anna Głodowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Krzysztof Byśkiniewicz, Dr nauk medycznych, Adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Rajmund Michalski, dr, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • Jadwiga Gąska, mgr-starszy wykładowca, Politechnika Śląska Gliwice
 • Marta Cobel-Tokarska, mgr, doktorantka, SNS IFiS PAN
 • Katarzyna Skoracka, mgr, pecjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Małgorzata Ittner, mgr-starszy wykładowca, Politechnika Śląska Gliwice
 • Michał Tempczyk, prof. dr hab., prof. zwyczajny, Inst. Filozofii Uniw. Mikołaja Kopernika
 • Renata Jędrzejczak, Doc. dr hab. inż., Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Krzysztof Zalewski, mgr,doktorant, Instytut Historyczny
 • Grzegorz Polaków, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Mieczysław Jackiewicz, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Agata Lulewicz, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Bożena Kosonocka, mgr - st. wykładowca, Politechnika Śląska Gliwice
 • Magdalena Dybalska, mgr, specjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Jan Wrzesinski, Dr, adiunkt, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Agnieszka Sobolewska, dr, adiunkt, SGGW, Katedra ERiMSG
 • Elżbieta Dzirba, Dr inż., Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki i Telekomunikacji, OGP Gaz-System, sp. z o.o.
 • Grzegorz Krauze, mgr inż.,specjalista, IMGW
 • Tadeusz Hubert Dzbeński, Profesor dr hab. n. med, kierownik zakładu, Państwowy Zakład Higieny
 • Małgorzata Antoniak, st.-wykładowca, Politechnika Śląska Gliwice
 • Paweł Schmidt, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Andrzej CZARNOCKI, dr hab., prof. nadzwycz., UMCS LUBLIN, Wydział Politologii
 • Krzysztof Kulesza, dr inż. adiunkt, IMGW
 • Piotr J. Domański, prof.dr hab., kierownik pracowni , COBORU Słupia Wielka
 • Jarosław Borc, dr, adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Małgorzata Antoniak, mgr st.-wykładowca, Politechnika Śląska Gliwice
 • Mikołaj Dzierżanowski, Art.fot. wykładowca, Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych
 • Przemysław Plesowicz, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Roman Kurpisz, mgr - starszy specjalista, IMGW
 • Paweł Fabijański, dr inż., adiunkt, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej
 • Paweł Płocharz, mgr, asystent, Zakład Chemii Fizycznej Katedy Chemii Akademi Medycznej w Lublinie
 • Wiktor Kurcewicz, Prof. dr hab., prof. nadzwyczajny, Instytut Fizyki Doswiadczalnej UW
 • Paweł Terlecki, mgr inż., specjalista, IMGW
 • Leszek SOKOŁOWSKI, dr hab. kierownik Zakładu Astrofizyki Relatywistycznej, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Anna Sołoduszkiewicz, mgr inż. doktorantka, Politechnika Warszawska
 • Jarosław Młyńczak, mgr inż. asystent nauowo-dydaktyczny, Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna
 • Anna Górecka-Drzazga, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Halina Pomianowska, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Bożena Jasinska, dr, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Robert Berezowski, mgr inż., asystent, Politechnika Koszalińska
 • Michał Strozik, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
 • Maria Grudniewska Pigon, mgr starszy wykladowca, Politechnika Slaska
 • WOJCIECH MARKOWSKI, dr/adjunkt, AKADEMIA MEDYCZNA LUBLIN
 • Renata Siedlecka, doktor, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Jan Wawryszczuk, dr, UMCS
 • Piotr Napierała, mgr inż. Piotr Napierała, specjalista IMGW
 • Jerzy Kowalski-Glikman, Prof. dr hab., Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wroclawski
 • Bogusław Tadeuszewski, mgr starszy specjalista hydrolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Katarzyna Wielga, kurator projektów teatralnych, doktorant SNS, Instytut Adama Mickiewicza
 • Stefan Nadolski, dr hab.inż., prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka, Wydział FTIMS
 • Katarzyna KRASOWSKA, dr inż, adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Marian Maciejuk, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Wanda Gugnacka-Fiedor, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
 • Andrzej Stanek, dr , WSAiB
 • Barbara Szmańda, mgr starszy specjalista hydrolog, IMGW
 • Maciej A. Dzieniakowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Katarzyna Hordejuk , mgr, doktorantka / asystentka, Szkoła Nauk Społecznych PAN / NKJA Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Ruszel, dr inż, adiunkt, Zakład Wydziałowy Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej WPPT. Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Ciesielski, dr, adiunkt, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
 • Aleksandra Kołodziejczyk, dr inż. , adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Michał Kramarczyk, doktorant, Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Śląski
 • Bartosz Głowacki, dr, wykładowca, Wyższa Warszawska Szkoła Humanistyczna
 • Justyna Rój, doktor, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Krystyna Stachowiak, doktor; adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Grzegorz Gala, mgr inż., asystent bioinformatyk, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
 • Jadwiga Moruś, dr nauk technicznych, emeryt PŁ,
 • Marek Molenda, dr hab. inż., Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Maria Antonina Mach, dr nauk ekonomicznych, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Andrzej Goszczyński, dziennikarz,
 • Józef Łukaszuk, Doktor, adiunkt, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • Marcin Łupiński, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Joanna Klimczyk, mgr, doktorantka, Instytut Filozofii UW
 • Irena Pijewska, mgr, st.specjalista badawczo-techniczny, IMGW
 • Tomasz Czeppe, dr , adiunkt, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 • Magdalena Kurdziel, doktor, asystent, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
 • Marcin Peterlik, mgr, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Katarzyna Wrześniowska, mgr filologii romańskiej lektor jez. francuskiego, Politechnika Śląska
 • Ryszard Polechoński, dr hab. inż. , adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Julita Kulbacka, mgr inż., aststent, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Andrzej Binek, prof.dr hab., prof. emerytowany, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Renata Szyszlak- Niewiadomska, doktor, adiunkt, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytet Rzeszowski
 • Michal Krawczyk, mgr, doktorant, Universiteit van Amsterdam
 • Łukasz Goczek, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Jerzy Głuszek, prof dr hab kierownik Kliniki Nadcisnienia Tętniczego, Akademii Medycznej w Pozaniu
 • Michał Zbieranowski, mgr, asystent, Instytut Historii PAN
 • Monika Dekster, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Krzysztof Stebel, doktor , adiunkt, Politechnika Śląska
 • Andrzej Zorychta , Prof. dr hab. inż.; profesor zwyczajny, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
 • Urszula Kużelewska, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Magdalena Szczerbowska-Boruchowska, Dr inż., adiunkt, AGH Kraków
 • Joanna Moruś, student V roku PŁ Wydz. Elektroniki i Elektrotechniki, kierunek Informatyka
 • Dorota Jamroz, Prof. dr hab., dr h.c. Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Małgorzata Moruś, student II Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Jacek Radojewski, Dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Beata Kurzawińska, mgr, wykładowca, Politechnika Śląska Gliwice
 • Krzysztof Konopko, dr inż. , Politechnika Białostocka
 • Marta Szymor, mgr, Uniwersytet Łódzki
 • Danuta Gurak, mgr chemii, specjalista chemik, Śląska Akademia Medyczna
 • Michał Kalitowski, dr, st. wykładowca UŚ, prof. WSA w Bielsku-Białej, , Uniwersytet Śląski; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • MAGDALENA BOWSZYS, DR INŻ, ADIUNKT, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • Mariusz Chmielewski, doktor, Uniwersytet Gdański
 • Aleksy Tralle, Prof. dr hab. nauk matematycznych, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Marek Wasielewski, Dr hab. inż., adiunkt , Uniwersytet Opolski, Instytut Chemii
 • Danuta Zakrzewska, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Grażyna Plenzler, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Krzysztof Duszczyk, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Marcin Roszkowski, Prof. dr hab., Kierownik Kliniki Neurochirurgii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 • Andrzej Ranke, dr, adiunkt, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
 • Władysław Walkowiak, prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Ilona Lipska, dr n.farm, specjalista chemik, Śląska Akademia Medyczna
 • Eugeniusz Parys, dr hab, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Andrzej Bieganowski, doc. dr hab., Instytut Agrofizyki PAN
 • Małgorzata Sławińska, doktor inżynier, adiunkt, Politechnika Poznańska, Instytut Inzynierii Zarzadzania
 • Agnieszka Łagoda, doktor, adiunkt, Pomorska Aakademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Wiesław Olek, dr inż., Akademia Rolnicza w Poznaniu; czł. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • Agnieszka Łagoda, doktor, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Agnieszka Bartmańska, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Małgorzata Grącik, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Katarzyna Kopczewska, mgr, doktorantka, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zofia Zymonik, dr hab., Politechnika Wrocławska
 • Małgorzata Wójtowicz, mgr, asystent, AGH, Kraków
 • Zbigniew Piątek, magister, redaktor, Magazyn Elektroniki Profesjonalnej Elektronik
 • Wojciech Gawlik, profesor/ dr hab. profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
 • Tadeusz Przybyłowski, dr nauk medycznych, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Mariusz bidziński, Doc dr hab med , Centrum Onkologii w warszawie
 • Mirosław Habarta, dr, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Tomasz Kopczewski, dr, prorektor, OLYMPUS Szkoła Wyższa im.R.Kudlińskiego
 • Anna Baran, Mgr, bibliotekarz, Instytut Historii Sztuki UJ
 • Agnieszka Gromiec, doktor, starszy wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Wiesław Jamrożek, dr habilitowany, rektor, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach
 • Jarosław Knabel, Dr inż. adiunkt, , Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Ewa Felis, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Marek Panek, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Jan P. Botor, Prof.zw.dr hab.inż., Politechnika Śląska
 • Paweł Pawłowicz, dr inż. , Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Monika Gąsecka, mgr, asystent, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Aleksandra Radwańska, dr farm., st. wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Piotr Tauzowski, doktor, adiunk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Bogdan Cianciara, prof. dr hab., profesor AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Rafał Stocki, dr inż., adiunkt, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Barbara Damasiewicz, dr farm., adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Wacław Kawczyński, doktor inżynier, adiunkt, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania
 • Dariusz Tchórzewski, dr, adiunkt, AWF Kraków
 • Włodzimierz Ryś, dr inż., adiunkt, Akademia Morska
 • Mariusz Gagoś, Doktor, Adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Krzysztof Ziewiec, dr inż., adiunkt, Akademia Pedagogiczna
 • Tomasz Dyl, dr inż., adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Edyta Konecka, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Majdecka-Strzeżek, dr inż. / adjunkt, sggw
 • Izabela Łoń, Dr n.med, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Anna Majdecka-Strzeżek, dr inż. / adjunkt, SGGW Warszawa
 • Danuta Michczyńska, Dr inż., Instytut Fizyki, Politechnika Śląska
 • Wacław Szyc, dr hab. inż., docent, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska
 • Barbara Zientarska, magister-asystent, IMGW
 • Marta Maskey-Warzęchowska, dr n. med, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Anna Gtutkowska, dr n. med., kier. Pracowni Cytogenetyki, Centrum zdrowia Dziecka
 • Marian Wrzesień, dr inż. Główny Informatyk, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • Sylwester Duszak, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Jarosław Rosiński, dr, adiunkt, AWF Kraków
 • Teresa Łuczka, doktor hab., profesor, Politechnika Poznanska, Instytut Inżynierii Zarządzania
 • Andrzej Sowa, dr inż. , adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Urszula Opial-Gałuszka, magister inżynier-asystent, IMGW
 • Mirosław M. Bućko, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Stanisław Guzowski, dr hab. inż. , adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Paweł Piec, dr hab. inż. prof. PK, Politechnika Krakowska
 • Elżbieta Tyka, dr, starszy wykładowca, AWF Kraków
 • Marta Sierakowska, dr, starszy wykładowca, AWF Kraków
 • Julita Stępień, stypendium dokroranckie, AM a Warszawie
 • Dariusz Rzońca, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Roman Szkup, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu
 • Katarzyna Hildebrand, lek.med, asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Marek Szczygieł, mgr, wykładowca, AWF Kraków
 • Renata Rubinsztajn, dr n.med., asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Jolanta Karakulska, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Grzegorz Kraszewski, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Tomasz Sulima Samujłło, dr inż, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Jan Bisaga, mgr, starszy wykładowca, AWF Kraków
 • Katarzyna Wrotek, dr n. med., Adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Elżbieta Bitkowska, Dr adiunkt, kierownik pracowni, Państwowy Zakład Higieny
 • Mirosław Kwaśniewski, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Michał Malinowski, lek med, Klinika Kardiologii CMKP
 • Radosław Zaleski, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Witold Nocoń, dr inż., adiunkt, Instytut Automatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Grzegorz Zwierzchoń, mgr inż. ,doktorant, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie
 • Alicja Sobolewska, asystent, mgr biologii, Państwowy Zakład Higieny
 • Maria Waloch, asystent, mgr biologii, Państwowy Zakład Higieny
 • Józefa Wiater, prof. nadzw. dr hab. inż., Politechnia Białostocka
 • Barbara Mielnik, doktor, Uniwerystet Wrocławski
 • Ignacy Doliński, doktor; adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Beata Makowska, doktor nauk medycznych, starszy asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Włodzimierz Koczara, Prof. dr hab.inż., profesor zwyczajny, Politechnika Waszawska
 • Fryderyk Unton, dr inż, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej WIT
 • Małgorzata Mazurek, magister, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN
 • Marek Goliński, magister inżynier, asystent, Politechnika Poznańska, Inżynier Inżynierii Zarządzania
 • Marek Michalik, dr, starszy wykładowca, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Paweł Bućko, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Maria Czeppe, dr, zastępca redaktora naczelnego, Polski Słownik Biograficzny (PAN/PAU)
 • Ryszard Sawwa, doc.dr. inż.; adiunkt, kierownik pracowni, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. 02-486 Warszawa
 • Olga Kamińska, Specjalista ds. public relations, ITBC Communication
 • Janusz Tomidajewicz, doktor hab., profesor, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Witold Beluch, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Bartosz Michalski, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
 • Wiesław Próchniak, mgr, chemik, Instytut Nawozów Sztucznych
 • Bogna Gawrońska - Nowak, Dr/adiunkt, Instytut Ekonomii Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Dąbrowski, dr n. med; adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Ewa Szafrańska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Jacek Pniewski, doktor, adiunkt, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Adam Fangrat, dr n. med., Akademia Medyczna
 • Alina Kozarkiewicz-Chlebowska, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Zbigniew Karpiński, magister socjologii, doktorant, Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
 • Ewa Bilińska - Suchanek, prof. dr hab. - Dyrektor Instytutut Pedagogiki, Pomorska Akademia Pedagogiczna
 • Alicja Jokiel-Rokita, Dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki i Informatyki
 • Joanna Hermanowicz-Salamon, dr n. med, Katedra i Klinika Chorób Wewnetrznych Pneumonologii i Alergologii SP CSK ul. Banacha 1a
 • Marcin Buczkowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Marcin Bukowski, magister / doktorant, Uniwersytet Jagiellonski
 • Monika Piotrowska, mgr inż., Politechnika Gdańska
 • Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Dr n med. , Klinika Neurologii Rozwojowej Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Grzegorz Krzychowicz, magister,główny specjalista, Instytut Medycyny Pracy
 • Anna Pasternakiewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Zbigniew Kamiński, mgr inż., Instytut Medycyny Pracy
 • Agata Romaniuk, mgr, asystent, IFiS PAN
 • Jarosław Kuchta, mgr inż. wykładowca, Politechnika Gdańska
 • Ireneusz Lipiarski, prof. dr hab. inż.; profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Ewa Koźniewska-Kołodziejska, dr hab., docent, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • Małgorzata Piaskiewicz, dr inż., adiunkt, Instytut Przemysłu Gumowego Stomil
 • Paweł Gajewski, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Dacko, doktor,adiunkt, Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk
 • Wiesław Krzemiński, prof. dr hab. , Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
 • szymon marcińczak, magister, asystent, uniwersytet łódzki
 • Ewa Krzemińska, dr, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
 • Barbara Siemek - Pawłowska, mgr inż., asystent, Akademia Morska
 • Dariusz Swiatek, mgr, asystent, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Krzysztof Karwat, dr n. med. adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Tomasz Walczyński, mgr, asystent, UMCS w Lublinie
 • Zofia Grudzień, dr, adiunkt, UMCS w Lublinie
 • Piotr Nowak, dr, Instytut Badań Systemowych PAN
 • Elżbieta Szulkowska-Wojaczek, Prof. dr. hab. Kierownik Zakładu Limnologii i Rybactwa, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Anna Wasilewska, magister, doktorantka, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Robert Magdziak, dr , Redakcja Magazynu Elektronik
 • Agnieszka Ogrodowczyk, magister, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Jan Fałkowski, mgr, asystent , Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Lipok, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Dorota Butkiewicz, dr n. med, adiunkt, ZBN, Centrum Onkologii-Instytut M. Sklodowskiej-Curie, Gliwice
 • Rafał Matyjek, dr nauk rolniczych, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna
 • Piotr Biernacki, doktorant, WNE Uniwersytet Warszawski
 • Paweł Wojcicki Jarocki, Administrator Sieci Komputerowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Mateusz Kobielski, mgr, asystent, UMCS w Lublinie
 • Aleksander Fedoryszyn, dr hab. inż. profesor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
 • Bożena Świątek, dr , st. wykładowca , Politechnika Łódzka
 • Krzysztof Fedorowicz, dr, adiunkt, Instytut Wschodni, UAM Poznan
 • Kazimierz Zalewski, prof. UWM, dr hab. , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Sławomir Kościelak, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Anna Chmura, mgr, st. specjalista bad. tech., Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski w Sosnowcu
 • Agnieszka Grabias, dr inż., adiunkt, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • Maria Cichocka, dr, st. wykladowca, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Andrzej Kużelewski, mgr inż., asystent, Instytut Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Monika Bokiniec, mgr , Uniwesytet Gdański
 • Agnieszka Bołtuć, mgr inż., asystent, Instytut Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Marzenna Strońska, magister, starszy specjalista badawczo-techniczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Wrocław
 • Ewa Braziewicz, dr fizyki, st. wykładowca, Instytut Fizyki, Akademia Świętokrzyska
 • Bartosz Kwolek, mgr inż., asystent naukowo-dydaktyczny, Katedra Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Andrzej Bednarz, mgr, IGO Poltegor-Instytut Wrocław
 • Łukasz Kulas, mgr inż. asystent, Politechnika Gdańska
 • Bogdan Muryn, Prof. dr hab, profesor zw., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Katarzyna Szelągowska-Rudzka, doktor/adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Urszula Szyjkowska, mgr inż. st. specjalista badawczo-techniczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Wrocław
 • Arkadiusz Korzeniowski, magister, asystent, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Gustaw Przywara, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Bogdan J. Wosiewicz, prof. dr hab. inż., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Janusz Wilk, dr inż., Politechnika Wrocławska
 • Marcin Fronia, magister, doktorant, Szkoła Nauk Społecznych, przy IFiS PAN
 • Piotr Urbanek, dr inż. , adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Andrzej Młodzianko, mgr inż. asystent n-d, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Alicja Szatanik-Kloc, doktor inzynier , adiunkt, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Alicja Sowińska, dr inż, adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Agnieszka Chwiłkowska, dr, adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
 • Ryszard Noparlik, Dr n. med., Adiunkt, Politechnika Opolska
 • Kordian A. Smoliński, dr, adiunkt, Uniwersyt Łódzki
 • Aleksandra Grześkowiak, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Alicja Szatanik-Kloc, dr inż. , adiunkt, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Alicja Sowińska, dr inż, adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
 • Janina Mąkosza-Bogdan , prof. nadzw.dr hab. , Szkoła główna Handlowa
 • Anna Żylicz, doktorant, WNE Uniwersytet Warszawski
 • Jolanta Polańska, mgr inż., Politechnika Wrocławska
 • Anna Borówka, doktor, adiunkt, UMCS w Lublinie
 • Anna Korus, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Marzena Wójcik, dr inż, Politechnika Gdańska
 • Henryk Scholl, Prof.zw.dr hab., Kierownik Katedr Chemii Og. i Nieorg, Uniwersytet Łódzki, Wydz. Fizyki i Chemii, Katedra Chemii Og. i Nieorg.
 • Michał Mackiewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Żernicka, Dr, adiunkt, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie
 • Jarosław Zyguła, dr inż., adiunkt , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Anatol Kojło, dr hab., prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii
 • Lech Bukowski, prof. dr hab. inż. - profesor zwyczajny AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Jacek Wrzesiński, dr, adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • Krystyna Polańska, doktor, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Monika Lik, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Katedra Zoologii
 • Lech Bukowski, prof. dr hab. inż. - profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Michał Tranda, mgr inż., asystent, Uniwersytet Maedyczny w Łodzi
 • Jacek Czeczot, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Beata Łabaz, dr inż. , Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Magdalena Olbryt, asystent naukowo-badawczy, Centrum Onkologii-Instytut, Oddział w Gliwicach
 • Andrzej Linert, dr hab.adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Krzysztof Kowalczyk, Starszy mistrz, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • Mariusz Czop, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Paweł Krasowski, dr/adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Przemysław Szecówka, dr inż., adiunkt, W-12, Politechnika Wrocławska
 • Marta Wieczorek-Dąbrowska, mgr inż.; doktorant, Akademia Rolnicza; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Jolanta Malicka, mgr, st.specjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu
 • Anna Bogusz, mgr inż., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu
 • Małgorzata Bąkowska, mgr; st.ref.techniczny, Akademia Rolnicza; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Violetta Kostka, dr, adiunkt, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • Marta Luścińska, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Iwona Wróbel, mgr inż., asystent , Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Marcin Jarzab, mgr inż., asystent, Katedra Informatyki AGH
 • Joanna Rode, mgr, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Lucyna Kaszubowska, dr n med, adiunkt, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Marcin Łukasiewicz, mgr inż., asystent, Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy
 • Szymon Godynicki, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Dariusz Danielewicz , mgr inż., Instytut Papiernictwa i Poligrafii
 • Jolanta Kotlarska, dr, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Barbara Garncarz, mgr inż, specjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu
 • Agnieszka Iwan, Dr, adjunkt, Centrum Chemii Polimerow PAN
 • Ryszard Pluta, Profesor, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, PAN
 • Paweł Keller, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki
 • Jacek Misiak, dr inż, AGH
 • Leszek sosnowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Krzysztof Persak, dr, adiunkt, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Wawrzyniec Niewodniczański, mgr inż., doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Marek Jedynak, dr inż., adiunkt, Instytut Pojazdów Szynowych, Politechnika Krakowska
 • Mateusz Ługowski, mgr doktorant, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Ryszard Gołda , dr n.med Ryszard Gołda, CM Bydgoszcz UMK Toruń Katedra i Z.Immunologii
 • Krystyna Ambroch, doktor, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Bogdan Wysogląd, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Małgorzata Stolarska, doktorantka, Uniwersytet Wrocławski
 • Bartosz Chudzik, mgr inż., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu
 • Małgorzata Nycz, dr inż. starszy wykładowca, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, dr hab. prof. nadzw. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Adam Czerwiński, dr hab. inż., profesor Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Opolski
 • Agnieszka Siejkowska, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Moch, magister (arabistyka, Uniwersytet Warszawski), doktorant, Szkoła Nauk Społecznych PAN
 • Joanna Lewin-Kowalik, Prof. dr hab. n. med. Dziekan Wydziału Lekarskiego, Śląska Akademia Medyczna
 • Aleksandra Dąbrowska, dr, adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytet Gdański
 • Janusz Zawadzki, dr, INP UAM Poznań
 • Magdalena Mlek, dr inż., adiunkt, Katedra Planowania Przestrzennego, Politechnika Wrocławska
 • Jan Jasiczak, prof.zw. dr hab., Akademia Ekonomiczna, Poznań
 • Elzbieta Korolczuk, doktorantka, SNS IFiS PAN
 • Bożena Piórkowska, Magister inżynier, asystent, Instytut Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Katarzyna Sztuka, mgr inż, doktorant, Politechnika Gdańska
 • Bartłomiej Szypuła, magister, doktorant, Uniwersytet Śląski, WNoZ, Katedra Geomorfologii
 • Edward Oczeretko, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Sylwester Adamek, mgr inż., asystent, WEiI, Politechnika Lubelska
 • Marianna Nesterowicz, dr, st. wykladowca, Wydział Chemii, Uniwerytet Gdański
 • Sławomir Samolej, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Aleksandra Duliniec, dr hab., profesor nadzwyczajny, Szkoła Główna Handlowa
 • Marzenna Sztobryn, dr inż., adiunkt, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski Gdynia
 • Agnieszka Kitlas, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Marta Borowska, mgr inż., asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Krystyna Kowalik-Bańczyk, doktor nauk prawnych, adiunkt, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Piotr Białas, dr hab. , Instytut Fizyki UJ
 • Ryszard Błażejewski, Prof. dr hab., prof. zw., Akademia Rolnicza
 • Julia Gibka, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Andrzej Łachwa, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Jagielloński
 • Dorota Kopcińska, dr, adiunkt, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Remigiusz Olesiński, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Dorota Wesołek, dr, Instytut Włokien Naturalnych
 • Barbara Błaszczyk, prof esor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, INEPAN, profesor w WSB-NLU , Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz
 • Małgorzata Czaja, dr, adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytet Gdański
 • Marta Tkaczyk, mgr praca badawcza, IBB PAN
 • Jerzy Rutkowski, dr, emeryt, Uniwersytet Łódzki
 • Bartłomiej Ciesielski, dr, st.wykładowca, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Małgorzata Koter-Mórgowska, dr , adiunkt, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie, Lublin
 • Leszek Pacholski, profesor doktor hab.inżynier, profesor zwyczajny, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania
 • Anna Nowakowska, Prof.AWF dr hab., AWF - Kraków
 • Dorota Klim, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Eugenia Grabiec, dr inż., adiunkt, Centrum Chemii Polimerów PAN, Zabrze
 • Leszek Wojtczak, prof. zw., Uniwersytet Łódzki
 • Zbigniew Szulc, dr inz adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Grażyna Ślusarczyk, dr, Uniwersytet Jagielloński
 • Małgorzata Mierkiewicz, dr inż., kierownik pracowni, adiunkt, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Franciszek Janowiak, dr hab. inż., adiunkt, Instytut Fizjologii Roślin PAN
 • Joanna Kosińska, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Maciej Dykto, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Dorota Ilczuk, dr hab, profesor SWPS, SWPS
 • Mateusz Walewski, mgr., Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
 • Kamila Jankowiak-Siuda, dr, adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Grzegorz Hryciuk, dr hab., adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Helena Kruczyńska, dr hab., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Antoni Różalski, Prof. dr hab. , prof. zw. Uniwersytet Łódzki , Instytu Mikrobiologii i Immunologii
 • Maciej Pietrzak, mgr, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Wojciech Kulesza, Magister, Asystent Naukowy, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Piotr Nawrocki, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Jarosław Balon, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
 • Jacek Suszek, mgr inż., asystent, Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy; Wydział Mechaniczny
 • Robert Krysiak, mgr, doktorant, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN
 • Marian Jankowiak, dr inż.- adiunkt, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej
 • Małgorzata Adamska, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska Instytut Inżynierii Produkcji
 • Paweł Komada, mgr inż., asystent, Politechnika Lubelska, Wydział Informatyki i Elektrotechniki
 • Barbara Strug, doktor, adiunkt, Instytut Informatyki UJ
 • Andrzej Małecki, dr hab. n. med., kierownik Zakładu Farmakologii, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Marcin Kaczmarski, doktorant, Instytut Stosunkow Miedzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Anna Kajura, doktor inżynier, adiunkt , Politechnika Opolska w Opolu
 • Jacek Wasilewski , Prof. dr hab. , Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Wiesław Łukaszewski, prof dr hab., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
 • Ewa Siwińska, Dr nauk biol. adiunkt, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Ewa Walińska, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
 • Bogdan Sojkin, prof. dr hab., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Stanisław Młynarski, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Andrzej Bielecki, dr, adiunkt, Instytut Informatyki UJ
 • Jolanta Dąbrowska, doktor inżynier, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Kordula Świętorzecka, Doktor, adiunkt, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Sobczuk, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Dagmara Jacewicz, dr, adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
 • Anna Kosieradzka, dr inż. - adiunkt, Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Produkcji
 • Aneta Brzezicka-Rotkiewicz, doktor, adiunkt, Szkoła Wyzsza Psychologii Spolecznej, Instytut Psychologii PAN
 • Dorota Hilszczańska, dr inż., adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Barbara Burnat, mgr, doktorant, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Szewczuk-Krowicka, , Instytut Ochrony Środowiska
 • Andrzej Komosa, dr hab, adiunkt, Wydział Chemii UMCS
 • Sławomir Jagodziński, dr inż., wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Ewa Gąsiorowska, mgr.inż -gł. specjalista, ImGW
 • Monika Szwarc-Kuczer, doktor nauk prawnych, adiunkt, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Andrzej Czarnecki, dr, starszy wykładowca, UWM
 • Krzysztof Arcimowicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet a Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Kulturoznawstwa
 • Leszek Tarkowski, mgr inż., Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 • Alicja Grochowska, dr, adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
 • Magdalena Żmuda, mgr, asystent, Zakład Biologii Antarktyki PAN
 • Monika Bartkiewicz, dr, Wydział Matematyki, Uniwersytet Łódzki
 • Aleksy Banasiak, dr, adiunkt,, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
 • Artur Kotwica, mgr inż. asystent, Akademia Ekonomiczna Wrocław
 • Ewa Katarzyna Citko, doktor nauk humanistycznych; adiunkt, Zakład Kulturoznawstwa, Uniwersytet w Białymstoku
 • Tomasz Greber, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Mauryla Kiersnowska, doktor adjunkt, WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI
 • Jacek Klimek, mgr inż., Uniwerystet Marii Curie Skłodowskiej
 • Piotr Osęka, dr, adiunkt, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Gacek Marcin, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, Uniwersytet Śląski,
 • Tomasz Ławicki, mgr inż., asystent, Politechnika Lubelska
 • Krzysztof W. Wojciechowski, prof. dr hab., profesor, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Andrzej Wróblewski, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Mariusz Duk, mgr inż., asystent, Politechnika Lubelska
 • Krzysztof Skorupski, mgr inż., asystent, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Tomasz Zyska, mgr inż., Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Beata Ściana, dr inż., adiunkt naulowo-dydaktyczny, Politechnika Wrocławska
 • Bożenna Goryluk - Kozakiewicz, dr, adiunkt, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
 • Albert Minkevitch, Prof. dr. hab., prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zofia Matusiewicz, mgr, asystent, Katedra Matematyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Sławomira Kańduła, dr, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Anna Konior, magister, asystent, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Ewa Idzikowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Zofia Machnicka, mgr, asystent, Katedra Matematyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wiesława Horst, dr; starszy wykładowca, Politechnika Poznańska
 • Grzegorz Dahlke, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Piotr Prokopowicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Joanna Gąska, mgr, asystent, Katedra Matematyi, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Grażyna Hagel, doktor, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Dominika Ustjan, mgr, wykładowca, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Piotr Drąg, mgr, asystent, Katedra Matematyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Kamal Matouk, dr inż., adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Piotr Czubla, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Witold Holiczer, dr inż, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Krystian Szudarek, dr, adiunkt, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Rafał Morusiewicz, magister, metodyk nauczania, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Marta Markowska, mgr, Zakład Biologii Antarktyki PAN
 • Mikołaj Pawlak, mgr, SNS przy IFiS PAN
 • Stanisław Prus, prof. dr hab., prof. nadzw., UMCS, Lublin
 • Jacek Kusznier, dr inż., adiunkt, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka
 • Bartosz Kaliski, magister, asystent , Instytut Historii PAN Warszawa
 • Mariusz Kalita, mgr inż., asystent, Politechnika Lubelska
 • Elżbieta Bielańska, dr, adiunkt, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 • Anna Wysokińska, dr inż. adiunkt, Akademia Podlaska
 • Tomasz Zawadzki, mgr, spec bad-tech, imgw poznań
 • Danuta Mielżyńska, dr, adiunkt, kierownik Zakładu, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
 • Piotr Rycielski, doktorant, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Romana Koczorowska, mgr.st.bad-tech, st wykładowca akademicki, imgw poznań
 • Aleksandra Wojda , magister - doktorantka, Komparatystyka - Wydział Polonistyki UJ
 • Marcin Górny, dr inż. adiunkt, AGH Kraków
 • Beata Pastwa-Wojciechowska, dr hab. prof.UG, Uniwersytet Gdański
 • Mikołaj Golachowski, dr, asystent, Zakład Biologii Antarktyki PAN
 • Iwona Kostorz, mgr, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wiesław Godzic, prof. dr hab., dyrektor Instytutu , Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Dorota Banaszewska, dr inż adiunkt, AP Siedlce
 • Marek Ślesicki, doktor inżynier, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Leszek Czerwosz, doktor, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Michał Wierzchoń, dr, Uniwersytet Jagielloński
 • Anna Siwy-Hudowska, dr, adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Paweł Mazurek, doktorant, Instytut Socjologii, UW
 • Krzysztof Górski, dr inż adiunkt, Akademia Podlaska
 • Krzysztof Matolicz, mgr inż., doktorant, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Krzysztof Dudzik, mgr inż., asystent, Akademia Morska
 • Wojciech Labuda, mgr inż., asystent, Akademia Morska
 • Jakub Tyszkiewicz, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Maciej Włodarczyk, mgr inż., asystent, Politechnika Lubelska
 • Marek Ambroży, dr, adiunkt, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Janusz T.Maciuszko, prof.dr hab., prof. zw., Chrześcijańśka Akademia Teologiczna
 • Małgorzata Krześniak, mgr inż, asystent naukowo-badawczy, ZBN Centrum Onkologii-Instytut im.M.Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 • Dominik Batorski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
 • Alicja Ślesicka, dr inż, adiunkt, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
 • Joanna Papis, mgr , asystent, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Marcin Godlewski, mgr inz. , Politechnika Lubelska
 • Dariusz Śnieżko, dr hab., profesor US, Uniwersytet Szczeciński
 • Edward Nęcka, prof. dr hab, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Danuta Kaźmierczak, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Magdalena Baranowska, magister, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Andrzej Kowalik, dr, adiunkt, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Krzysztof Witowski, mgr inż., specjalista bad. tech., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Józef Stabik, dr hab. inż. , adiunkt, Politechnika Śląska
 • Wojciech J. Klimasara, mgr inz. starszy specjalista, Przemyslowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • Remigiusz Górecki, mgr, asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Joanna Łagoda, mgr, doktorantka i asystentka, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Aleksander Panek, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Aleksandra Wójcicka, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Leon Troniewski, Prof.dr hab.inż.,prof,zwycz., Politechnika Opolska
 • Jan Bielski, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Andrzej Smolarz, dr inż. , adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Magdalena Musiał, mgr, wykładowca, , WSJO, Poznań
 • Anna Rudawska, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Jacek Tomaszewski, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Katedra Rynków Kapitałowych
 • Bartosz Such, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Marian Góral, dr hab., docent, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Maria Wlodarska-Kowalczuk, dr, adiunkt, Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • Paweł Jaworski, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Lidia Bigaj, mgr inż., asystent, ATH Bielsko-Biała
 • Ryszard Klejnowski, dr inż. Główny Synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Maria Cywińska, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Bogdan Dudziński, dr asystent, CBMiM PAN
 • Barbara Wiśniewska-Gocłowska, dr, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Lech Polkowski, prof.zw.dr hab., UWM,PJWSTK
 • Anna Wielicka, mgr, doktorantka, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Jan Poleszczuk, dr hab., Instytut Socjologii
 • Maria Semeniuk-Polkowska, prof.dr hab., UW
 • Konrad Płachecki, mgr inż. asystent/doktorant, Politechnika Lubelska
 • Bernard Kasietczuk, dr, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Szymon Pawłowski, mgr asystent, Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego
 • Renata Pajewska, doktor, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Agnieszka Ławrynowicz, mgr inż, asystent, Politechnika Poznańska
 • Paweł Lonkwic, mgr inż., projektant, Politechnika Lubelska
 • Andrzej Dobrowolski, doc. dr inż., Kierownik Zakładu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Bogusław Milerski, dr hab. prof. ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Marek J. Siemek, Prof. dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
 • Andrzej Woznica, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Piotr Bogacz, mgr inż. / asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Marianna Kazimierska-Grębosz, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Daniel Wójcik, dr, adiunkt, IBD PAN im. M. Nenckiego
 • Witold Piskorz, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Maciej Rojek, Dr inż.st.wykładowca, Politechnika Śląska
 • Joanna Kluczka, dr inż, asystent, Politechnika Śląska
 • Aurelia Mucha, dr inż., adiunkt, Instytut Zootechniki w Krakowie
 • Grażyna Janowska , Dr hab., prof. Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka, Instytut Polimerów i Barwników
 • Janina Wermut, doktor, st. wykładowca, Uniwersytet Gdański
 • Agnieszka Ziemka, mgr, specjalista ds. planowania i sprawozdawczości, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • Sylvia Maciaszczyk, mgr, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Jerzy Durczak, dr hab. Jerzy Durczak, prof. UMCS, UMCS
 • Jolanta Baran, mgr inż., doktorantka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
 • Andrzej Studziński, dr inż.starszy wykładowca , Pol.Ślaska Wydz. G.iG. IMG
 • Kajetan Mojsak, magister, doktorant, Szkola Nauk Społecznych PAN
 • Anna Domaradzka, mgr, asystentka, Uniwersytet Warszawski, Instutut Studiów Społecznych
 • Joanna Nackiewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Violetta Skrodzka, dr, adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Dariusz Tarasiuk, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Halina Mordalska, mgr inż, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Jarosław Nieścioruk, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ilona Urbanyi-Popiołek, dr, adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Daniela Rotkiewicz, prof. dr hab., profesor, UWM w Olsztynie
 • Paweł Trandziuk, mgr inż., specjalista, IMGW Warszawa
 • Joanna Działo, doktor, adiunkt, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Kisielewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Witold Wnuk, dr hab., profesor UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Zbigniew Lach, dr inż. adiunkt, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska
 • Janusz Rafałko, mgr inż. asystent, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Informatyki
 • Adam Rubczak, mgr, doktorant, SNS, IFiS PAN
 • Zbigniew Zajda, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Jakub Niewiarowski, mgr, asystent, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Łukasz Świech, mgr, IIMCB, Warszawa
 • Leszek Pyskło, dr, adiunkt, Koordynator d/s Projektów Zagranicznych, Instytut Przemysłu Gumowego Stomil
 • Łukasz Kamiński, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Adam Naumowicz, mgr, asystent, Instytut Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jerzy Kaszkowiak, doktor inż. adiunkt, Akademia Techniczno Rolnicza
 • Magdalena Urbala, dr inż., adiunkt, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Szczecińska
 • Maciej Maciejewski, mgr synoptyk meteorolog , Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Jan Rosłanowski, dr inż. prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni
 • Marek Magiełda, mgr inż. Asystent, Akademia Morska w Gdyni
 • Kazimierz Dąbrowski, mgr inż. , Politechnika Warszawska
 • Joanna Rzeszowska, profesor, Centrum Onkologii, Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie O/Gliwice
 • Krzysztof Amborski, Dr inz. , adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Maria Bartoszewicz, magister, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Andrzej Kadłubowski, mgr, IMGW
 • Marcin Niemcewicz, dr, starszy specjalista, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Monika Cieszyńska, magister, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Anna Przewięźlikowska, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Maciej Grabowski, lekarz medycyny, Instytut Kardiologii
 • Dariusz Zakrzewski, lekarz medycyny, Instytut Kardiologii
 • Hanna Heretyk, lekarz medycyny, Instytut Kardiologii
 • Hanna Grabowska, dr, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Czesław T. Kowalski, dr inż., adiunkt , Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej
 • Alek Winciorek, mgr, SNS
 • Paweł Kozak, mgr inż. ,doktorant, Politechnika Gdańska
 • Beata Mirzyńska, dr inż., Politechnika Warszawska
 • Marcin Cyprowski, magister, specjalista naukowo-techniczny, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Dariusz Bober, mgr inż. asystent, Instytut Informatyki Politechnika Lubelska
 • Grażyna Szymczak, magister, asystent naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Joanna Danielczuk, mgr inż.Technologii Żywności, Ins. Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego
 • Zbigniew Stelmach, mgr inż.Technologii Żywności, Ins. Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego
 • Alina Buczyńska, dr n. med., adiunkt, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Wlodzimierz Miśta, Dr , INTiBS PAN
 • Małgorzata Buśko, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, WGGiIŚ
 • Sławomir Gajewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Szerszeń, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Małgorzata Gajewska, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Łukasz Chudy, magister, starszy specjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Andrzej Marczak, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Aleksandra Rutkowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Ilona Dobosiewicz, Dr hab. , Uniwersytet Opolski
 • Krzysztof Szabat, Dr inż, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Artur M. Piwko, mgr inż., Akademia Świętokrzyska
 • Zbigniew Korczak, dr hab.,prof. UMCS, UMCS
 • Jacek Klich, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Agnieszka Kolano, magister , Uniwersytet Warszawski, Z-d Embriologii
 • Renata Wolinowska, dr nauk biologicznych, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Iwona Krysiak, doktor, adiunkt, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Chudy, dr inż. , adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Urszula Zielenkiewicz, doktor, asystent, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 • Alicja Kurek, dr inż, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Anna Ajduk, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Grzegorz Dąbkowski, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski
 • Grazyna Kamińska, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Paweł Łukaszewski, dr , Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie
 • Aleksandra Kilian, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Maria Smorawińska, dr nauk przrodniczych, adiunkt, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Mariusz Ryńca, mgr, asystent, Instytut Historii PAN
 • Wojciech Pawelec, mgr inż., asystent, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Tomasz Lenkowski, dr, rektor, Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Sieradzu
 • Iwona Łuszczewska-Sierakowska, doktor nauk weterynaryjnych ,adiunkt, Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt A.R.Lublin
 • Zbigniew Hajduk, dr inż, adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Maciej Ożóg, doktor, adiunkt, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Łódzki
 • Barbara Szacka, prof.dr hab, profesor, Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej
 • Anna Zacharko-Siembida, doktor nauk weterynaryjnych,adiunkt, Katedra Anatomii i hHstologii Zwierząt A.R.Lublin
 • Maria Górnaś, Dr n.med., adiunkt, Wojskowy Instytut Medyczny
 • Krystyna Nazar, Profesor dr hab.med./Profesor, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Karol Niciński, dr, adiunkt, Instytut Przemysłu Gumowego w Piastowie
 • Zbigniew Boratyński, doktor habilitowany,adiunkt, Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt A.R.Lublin
 • Maria Smolarek, doktor, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Andrzej Bartoszewicz, dr hab.inż., prof. nadzw., Politechnika Łódzka
 • Wiktor Sabanty, Dr n. med., Adiunkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Lech Buchert, mgr, synoptyk meteorolog, IMGW Biuro Prognoz Poznań
 • Magdalena Daroch, mgr (doktorantka), Uniwersytet Warszawski
 • Dominika Ferens, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Tomasz Para, mgr, asystent, Uniwersytet Śląski
 • Janusz Reichel, Dr, adiunkt, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
 • Bartosz Ziemkiewicz, mgr, asystent, Wydział Matematyki i Informatyki, UMK Toruń
 • jerzy karylowski, profesor swps, szkola wyzsza psychologii spolecznej
 • jerzy karylowski, dr hab, profesor swps, szkola wyzsza psychologii spolecznej
 • Mikołaj Jasiński, dr, adiunkt, Instytut Socjologii UW
 • Wieslaw Nowak, dr hab. prof. UMK, Instytut Fizyki UMK w Toruniu
 • Wojciech Malinowski, dr, kierownik Pracowni Informatyki, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Jacek Kucharski, dr hab., Politechnika Łódzka
 • Andrzej Koleżyński, dr inż., adiunkt, AGH Kraków
 • Janusz Szewczyk, prof. dr hab.Prorekto ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, WSHE w Łodzi
 • Konrad Markowski, mgr inż., doktorant, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
 • Rafał Dziurla, mgr asystent, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Jerzy Kisilowski, prof. dr hab. inż., Rektor WSTE, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Stanisław Osadnik, prof. dr hab. - prof. zw. , Politechnika Wrocławska
 • Jacek Bałuk, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Joanna Nalewajko-Kulikov, mgr, doktorantka, Instytut Historii PAN
 • Irena Mogilnicka, mgr, doktorant, SNS przy IFIS PAN
 • Bogusław Bozek, dr adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Matematyki Stosowanej
 • Jan Jakóbowski, dr hab., profesor UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Joanna Wowrzeczka, doktor, adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Marek Zdanowski, Doktor habilitowany, docent, Zakład Biologii Antarktyki PAN
 • Teresa Muryn, dr hab. prof. AP, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Kazimierz Zaleski, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Lubelska
 • Bohdan Łukaszewicz, dr hab. profesor, Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Krzysztof Skwierczyński, dr, adiunkt, Instytut Historyczny UW
 • Agnieszka Gawron, dr, adiunkt, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Piotr Pawłowski, dr inż, adiunkt, Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL
 • Jerzy Kutnik, dr hab, profesor UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Grażyna Beensh-Marchwicka, dr.inż adiunkt, Wydzial Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ,Politechnika Wrocławska
 • Waldemar Szaraniec, technolog, Politechnika Gdańska
 • Piotr Pawłowski, dr inż, adiunkt, Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL
 • Marek Drogosz, doktor, adiunkt, Instytut Psychologii PAN
 • Aneta Dybska, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Matusiak, dr, adiunkt, INTiBS PAN / University of Cambridge
 • Szymon Sawczyński, mgr inż. asystent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Tadeusz Zipser, Prof. dr hab., Politechnika Wrocławska
 • Ryszard Dindorf, Dr hab. inż. profesor nadzw., Politechnika Świętokrzyska
 • Jan Zipser, mgr, doktorant, Uniwersytet Wrocławski
 • Andrzej Kotyra, dr inż. adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Anna Rybak, doktor, adiunkt, Instytut Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Robert Myszak, mgr inż./doktorant, Politechnika Lubelska
 • Zuzanna Grębecka, doktor, asystent, Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 • Radosław Kaczan, mgr asystent, psychlog Instytut Społecznych Problemów Zdrowia i Edukacji SWPS Warszawa
 • Martyna Rusiniak, mgr/doktorant, Wydzial Historyczny UW
 • Wiesława Wantuch, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Tomasz Stawiszyński, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Adamczewski, doktor - adiunkt, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Karolina Szymaniak, mgr, doktorantka, Uniwersytet Jagielloński
 • Józef Rogowski, dr hab., prof.nadzw.UwB i WSE, Uniwersytet w Białymstoku i Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Piotr Wójcik, mgr, doktorant, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
 • Bohdan Mochnacki, prof. dr hab. inż., dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki, Politechnika Częstochowska
 • Dariusz Jeziorny, doktor, adiunkt, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Aneta Dymecka, magister, asystent, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, PAN
 • Marcin Niemojewski, doktor, adiunkt, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 • Paweł Ostaszewski, dr hab, profesor, Uniwersytet Warszawski
 • Paulina Matera, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Zalewska, dr - adiunkt, Uniwersytet w Bialymstoku, Instytut Informatyki
 • Ryszard Hrabański, dr hab., Instytut Fizyki Politechnka Częstochowska
 • Wojciech Żebrowski, Dr inż. Adiunkt PW, Prof. WSEiZ, Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Tomasz Rybnik, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski, WNE
 • Andrzej Suliborski, dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Marcin Gieryszewski, Grafik, Telewizja
 • Daniel Paruszewski, Grafik, Telewizja
 • Jerzy M Langer, Prof. dr hab.,Profesor, Instytut Fizyki PAN
 • Bogdan Szczygieł, dr hab.inż, prof. ndzw., Politechnika Wrocławska
 • Anna Maria Zalewska, doktor habilitowany, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Agnieszka Torzewska, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Zbigniew Goliński, profesor dr habilitowany; emeryt, Instytut Badań Literackich PAN
 • Wojciech Skóra, dr, adiunkt, Instytut Historii PAP w Słupsku
 • Rafal Misiak, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczecinski
 • Jakub Kaźmierczak, mgr inż., wykładowca, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ewa Laszak, doktor, adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Zbigniew Brzostowski, dr, adiunkt, Instytut Historii PAP w Słupsku
 • Sylwester Gawinkowski, mgr, asystent, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Andrzej Laszak, magister, wykładowca, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Agnieszka Teterycz-Puzio, dr, adiunkt, Instytut Historii PAP
 • Przemysław Myjak, dr hab., prof. nadzw., dyrektor MIMMiT, Akademia Medyczna w Gdańsku, Międzywydziałowy Instytut Medycyny Mrskiej i Tropikalnej (MIMMiT)
 • Wojciech Domagala, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Anna Kozłowska, dr, adiunkt, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Maciej Szpunar, Dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Andrzej Kozłowski, mgr inź. / specjalista, Politechnika Gdańska
 • Grażyna Wyder, dr, adiunkt, Uniwersytet Zielonogórski
 • Krzysztof Lamorski, dr, Instytut Agrofizyki PAN
 • Jerzy Marian Brzeziński, prof. dr hab., czł. koresp. PAN, profesor zwyczajny, Instytut Psychologii UAM
 • Wanda Klenczon, mgr, st. kustosz, Biblioteka Narodowa
 • Anna Sybilla Bidwell, dr.hab prof.w SWPS, Szkola Wyższa Psychologii Społecznej, Wydz.Zam.Wrocław
 • Agnieszka Filipek, mgr, młodszy bibliotekarz, Biblioteka Narodowa
 • Aleksandra Geller, studentka, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Mikołejko, dr hab., adiunkt, IKP UW
 • Jacek Połczyński, doktor, adiunkt, Katedra Finansów Publicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Robert Ślepaczuk, doktor,adjunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Bardadin, dr n med/Kierownik Zakładu Patomorfologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Michał Szychowiak, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Malgorzata Grabczewkska, magister, doktorant, Uniwersytet Warszawski, Ecole des Hautes Etudes des Sciences Sociales
 • Janusz Ryczkowski, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Pawel Ignaczak, mgr, doktorant, UAM, Poznan
 • Jan Leszkiewicz, dr, geograf, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Śląski
 • Anna Majkiewicz, dr , adiunkt, Uniwersytet Śląski, Kolegium Języka Biznesu
 • Wojciech Apoznański, Dr n med, Adiunkt, Akademia Medyczna Wrocław
 • Aurelia Hałasińska, magister, asystent, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Barbara Krawcowicz, dr, Indiana University
 • Beata Bajcar, dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Grzegorz Kowalewski, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu, Katedra Ekonometrii
 • Anna Kaczorowska, dr adiunkt, Katedra Informatyki na Wydziale zarządzania UŁ
 • Krzysztof Czuba, mgr inż., doktorant, asystent, Politechnika Warszawska, EiTI
 • Izabela Kurzawa, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Joanna Głuch, mgr asystent katedry Ekonomii, Wyższa Szkoła Bankowa
 • Krzysztof Ren, Dr Hab. adiunkt, Wydział Chemii UAM
 • Katarzyna Ziółkowska, magister, nauczyciel akademicki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Aleksandra Karasowska, mgr spycholog, SWPS
 • Agata Kochańska, doktor; adiunkt, Instytut Anglistyki UW
 • Joanna Durczak, dr.hab. Joanna Durczak, prof. UMCS, UMCS Lublin
 • Anna Lucińska, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego
 • Ewa Dubas-Urwanowicz, prof.nadzw. dr hab. , Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Jerzy Urwanowicz, prof.nadzw. dr hab. , Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Anna Chrzanowska, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Augustyn Markiewicz, Dr hab., profesor nadzwyczajny, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Krystyna Mazur, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Gomułka, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Stefan Marciniak, prof.dr hab. , KNSiA PW
 • Roman Janusz Bukowski, dr inż. adiunkt, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
 • Krzysztof Jaskułowski, doktor adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski
 • Jerzy Wojewoda, dr inż, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Władysław Czapliński, Prof. dr hab., dyrektor Instytutu, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Jaroslaw Szary, Dr, adiunkt, Instytut Onkologii - Gliwice
 • Marta Abramowicz, mgr, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Maciej Dąbrowski, lekarz, asystent, Instytut Kardiologii
 • Sławomir Bukalski, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Lucyna Machol-Zajda, dr, adiunkt, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Warszawa
 • Hanna Baurowicz-Fujak, mgr, nauczyciel akademicki, AE we Wrocławiu WGRiT w Jeleniej Górze
 • Andrzej Wincewicz, lek.med., doktorant, Zakład Patomorfologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Białymstoku
 • Przemysław Paradowski, dr,
 • Maria Ozga-Zielińska, Prof. dr hab. inż., IMGW
 • Joanna Dufrat, doktor, adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Adam Dawidziuk, mgr, doktorant, Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Aleksandra Palimąka, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Delfina Popiel, mgr, doktorant, Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Andrzej Rozkosz, dr hab, adiunkt, Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • Jan Maćkowiak, dr hab., Prof. nadzw., Instytut Fizyki UMK
 • Edward Pyrczak, mgr inż. budownictwa, wykładowca, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Grzegorz Harań, dr hab., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Elżbieta Tarkowska, Prof. dr hab., Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Jacek Unold, dr hab. inż., adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Mariusz Frukacz, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Karolina Sztandar-Sztanderska, mgr,
 • Mariola Abkowicz, mgr, doktorantka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Wiktor Peryt, dr adiunkt, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • Mikolaj Szoltysek, doktor nauk historycznych, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna
 • Małgorzata Perycz, mgr, doktorantka, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Janusz Świetliński, doc. dr hab. Kierownik Kliniki, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 • Mariusz Próchniak, mgr, asystent, SGH
 • Anna Ziółkowska, doktorantka, Instytut Socjologii UW
 • Łukasz Degórski, mgr,
 • Wojciech Przybylski, mgr, asystent naukowy, Uniwersytet Warszawski
 • Jerzy GIebułtowski, magister, UKKNJA Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Ziemba, dr nauk ekonomicznych, adiunkt, Akademia Ekonomiczna Katowice
 • Marek Bernacki, dr, adiunkt w Katedrze Polonistyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Robert Krzyżek, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 • Joanna Żurakowska, mgr / asystent w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Magdalena Jurczyk - Bunkowska, dr inż., Politechnika Opolska
 • Wojciech Grzegorczyk, profesor zwyczajny, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 • Katarzyna Nowakowska, mgr, asystent, PAP w Słupsku
 • Mariusz Koda, dr n. med., asystent, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Grzegorz Biesok, mgr inż., doktorant, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Małgorzata Markowska, dr , Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Andrzej Podraza, Dr, adiunkt, Katedra Politologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Andrzej Witkowski, dr Inż. adiunkt, Politechnika Opolska
 • Irena Agata Łucka, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Grażyna Suchacka, mgr inż., asystent, Politechnika Opolska
 • Ewa Kobyłka, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Majchrzak, prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, Politechnika Śląska
 • Janina Banasikowska , dr inż. adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Marcin Chłopaś, dziennikarz, Radio ESKA Kraków
 • Alena Zipserova, mgr, starszy wykładowca, Uniewrsytet Wrocławski
 • Jan M. Zając, mgr, asystent, doktorant , Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii i Instytut Studiów Społecznych
 • Kazimierz Krzysztofek, Dr hab., Prof. SWPS, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Izabela Berdowska, dr, adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Witold Chmielarz, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Janusz Wielki, dr nauk ekonomicznych, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Krzysztof Zakrzewski , dr hab. med., Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kamila Bartuś, mgr inż., Asystent, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen.J. Ziętka w Katowicach
 • Anna Stępniak-Kucharska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii
 • Maciej Nowak, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Beata Bal-Domańska, mgr, Akademia Ekonomiczna
 • Adam Mazur, mgr, ifis pan, swps
 • Włodzimierz Mich, prof. dr hab. ; kierownk Zakładu Dziennikarstwa, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Mirosław Boruta, dr n. hum. w zakresie socjologii, AP Kraków, KSW Kraków
 • Agnieszka Bobrowska, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Bartosz Chorkowy, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Maciej Jóźwik , Prof. dr hab. med. , Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Jacek Pietraszek, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Stanislaw J. Piestrak, Dr hab. inz., prof. PWr, Politechnika Wroclawska
 • Leszek Słomiński, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Danuta Nabiałkowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Marian Płachecki, dr, p.o. Kierownika Katedry Filologii Polskiej Instytutu Kultury i Komunikowania, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Sławomir Grabowski, mgr, Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Stanisław Barczak, Prof. zw. dr hab., Akademia Ekonomiczna Katowice
 • Marcin Słaboń, Magister, Asystent, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Michał Skrzypek, mgr, asystent-doktorant, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Magdalena Zwolińska, mgr , starszy wykładowca, Szkoła Główna Handlowa
 • Mirosław Filiciak, dr, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Magdalena Zwolińska, mgr , starszy wykładowca Centrum Nauki Języków Obcych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Anna Kuźnik, Mgr inż. doktorantka, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
 • Tomasz Ludwicki, dr, adiunkt, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Sławomir J. Terlikowski, dr hab. n. med., adiunkt , Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Krystyna Skalicka - Woźniak, magister farmacji / asystent, Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
 • Anna Jedynak, dr hab. prof. nadzw. UW, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
 • Danuta Zdanowska, dr, adiunkt, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Mirosław Sosnowski, magister, asystent, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego
 • Izabela Szyroka, doktor filozofii, asystent, Instytut Filozofii UJ
 • Alicja Wierzcholska , student, Uniwersytet Jagielloński
 • Tadeusz Gorewoda, mgr inż., doktorant, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
 • Marta Łukaszewicz, mgr, doktorantka, Instytut Rusycystyki UW
 • Janusz Godula, dr, UMCS
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz, prof. zw.dr hab. nauk humanistycznych, kierownik zakładu, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Andrzej Rzepliński, prof. dr hab., UW
 • Halina Grzymała-Moszczyńska, Prof. dr hab. , Uniwersytet Jagielloński
 • Maria Kosek-Wojnar, dr hab.prof. AE , Kierownik Zakładu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Stefan Godzik, profesor dr hab., Politechnika Częstochowska
 • Marta Mazurek, dr, starszy wykładowca, KJO, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Stanisław Bylka, dr hab., adiunkt, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Monika Kowalczyk, dr n. hum. w zakresie filozofii, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Edyta Gwarda-Gruszczyńska, dr , adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska, dr nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa
 • Maria Roman Sławiński, prof.dr hab., PAN
 • Anna Łopuska-Sławińska, mgr, SWPS
 • Maciej J. Bargielski, dr inż., starszy wykładowca, Uniwersytet Śląski
 • Ewa Geller, dr hab. , Uniwersytet Warszawski
 • Tadeusz Epsztein, doktor, Instytut Historii PAN
 • Agnieszka Salska, Profesor dr habil./prof.nadzw, Uniwersytet Łódzki
 • Marek Baltaziak, dr n.med. asystent , Zakład Patomorfologii Ogólnej Akademii Medycznej w B-stoku
 • Dagmara Drewniak, dr, starszy wykładowca, KJO, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Tomasz Basiuk, dr, adiunkt, Osrodek Studiow Amerykanskich Uniwersytetu Warszawskiego
 • Konrad Zdanowski, dr, asystent, Instytut Matematyczny PAN
 • Jarosław Orzechowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Wojciech Ostojski, mgr,asystent, Akademia Ekonomiczna Wrocław
 • Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, prof. zw., kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Szkoła Główna Handlowa
 • Mirosław Mylik, dr filozofii, UKSW
 • Joanna Remiszewska, mgr, doktorant, IGF PAN
 • Maria Zegadło-Mylik, dr n.med., Instytut Pomnik-CZD
 • Tomasz Zieliński, Dr hab.med, Instytut Kardiologii
 • Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, lek.med., Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Ela Grzeszczak, doktorantka, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
 • Piotr Zawadzki, mgr, doktorant, Instytut Polityki Społecznej UW
 • Sławomir Steinborn, dr, adiunkt, Wydział Prawa i Administracji UG
 • Aneta Dowgiert, Magister Psychologii, Asystent, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Rafał Kotyński, dr, adiunkt, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Szarska, dr hab., docent, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Ryszard Zając, dr inż, adiunkt, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej
 • Piotr Kościelniak, dr inż, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Ewa Zielińska, lek. med, SZPZLO
 • Dorota Piwowar, magister, starszy wykładowca j. niemieckiego, Studium Języków Obcych, Akademia Rolnicza Wroclaw
 • Jerzy Kapelewski, prof.dr.hab. , Wojskowa Akademia Techniczna
 • Pawel Sowinski, dr , ISP PAN
 • Teresa Porębska-Miąc, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Monika Piotrowska-Marchewa, dr, adiunkt, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski
 • Janina Kotlińska, doktor, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Justyna Hofmokl, mgr, doktorantka, Szkoła Nauk Społecznych PAN
 • Janina Stępińska, Dr hab. med., Instytut Kardiologii
 • Aldona Browarek, dr n. med, adiunkt, Instytut Kardiologii
 • Andrzej Michał Oleś, prof., profesor zwyczajny, Uniwesytet Jagielloński
 • Piotr Grajter, profesor sztuk muzycznych, profesor nadzwyczajny, Akademia Muzyczna w Łodzi
 • Ewa Wolnicz-Pawlowska, profesor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Jerzy Zgraja, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Marcin Kurowski, magister, doktorant, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Fizyki, Instytut Geofizyki
 • Maria Janina Danuta Hruszka, Prof. dr hab, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Małgorzata Pach, dr nauk historycznych, Uniwersytet Wrocławski
 • Barbara Oleś, dr, starszy wykładowca, Politechnika Krakowska
 • Marcin Witkowski, mgr, doktorant, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM Poznań
 • Barbara Arska-Karyłowska, dr, SWPS
 • Edyta Korepta, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dariusz Milczarek, prof. dr hab., dyrektor , Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Janusz Bełzowski, mgr inż. , doktorant, Politechnika Śląska
 • Agata Pilitowska, dr inż. adiunkt, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
 • Tomasz Sikora, doktor, adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Magdalena Robak, mgr, wykładowca współpracujący, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Tomasz Mazur, Doktor, adiunkt, Wydzia Filozofii i Socjologii UW
 • Joanna Slawinska, doktorantka, Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Gubańska, mgr doktorantka, Uniwersytet Wrocławski
 • Natalia Łukasik, magister, AWF w Warszawie
 • Edyta Trojańska-Koch, mgr, -
 • Wiesław Łukasik, magister inżynier, starszy specjalista badawczo-techniczny, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
 • Jan Jacek Bruski, dr, adiunkt, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Elzbieta Kossakowska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Katarzyna Zielinska, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Gdansku
 • Radomir Kupczak, dr inż., Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Stefański, mgr matematyki, VIII Lic. Ogólnokształcące w Poznaniu
 • Agata Wójtowicz-Stefańska, mgr, doktorant, Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
 • Jan Barczyk, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Małgorzata Ołdak, doktorantka, Instytut Polityki Społecznej UW
 • Ewa Wender-Ożegowska, dr hab.n. med. , Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Joanna Strug, mgr inż., asystent, Politechnika Krakowska
 • Marcin Witek, mgr, Uniwersystet Warszawski
 • Beata Kijak, dr, wykładowca, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Paweł Łaski, mgr imż., asystent, Politechnika Świętokrzyska
 • Artur Wejkszner, dr, adiunkt, UAM, WNS, INPiD
 • Krzysztof Dziurzynski, wykladowca, Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej
 • Jakub Wasilewski, magister, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
 • Sławomir Banaszak, dr, adiunkt, UAM
 • Elżbieta Kauer, dr, adiunkt, z-ca dyrektora Instytutu Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW
 • Ryszard Rutkowski, Dr hab.med., adiunkt, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Edward Niesyty, dr hab., Politechnika Poznańska
 • Grzegorz Pędrak, mgr inż. asystent, Politechnika Krakowska
 • B. Monika Figiel, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, IPSiR
 • Stanisław Cichocki, mgr doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Ziębakowska-Cecot, dr, adiunkt, Politechnika Radomska
 • Marek Stachowski, prof. zwycz. dr hab., Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Orientalnej
 • Andrzej Leder, Doktor nauk humanistycznych, adiunkt, IFiS PAN
 • Alicja Ryszkiewicz, dr hab. prof. nadzw., Szkoła Główna Handlowa
 • Agnieszka Graff, doktor, adiunkt, Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW
 • Rafał Bąkowski, Dr, synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Kraków
 • Paweł Dobak, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
 • Grażyna Krech, mgr, doktorantka, Instytut Matematyki AP w Krakowie
 • Łukasz Adamski, doktorant, Instytut Historii PAN
 • Danuta Dobak, dr , st. wykładowca, Uniwersytet Warszawski, Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych
 • Wojciech Lesiński, mgr inż., asystent, Uniwerstytet w Baiłymstoku, Instytut Informatyki
 • Jolanta Turek-Sytow, dr inż, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Leszek Grad, dr inż. , adiunkt, Wydział Cybernetyki WAT
 • Stefan Nowak, dr inż., P.Cz.
 • Piotr Zadora, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Szymon Janiszewski, dr, adiunkt, Politechnika Radomska
 • Wioletta Skibińska, dr inż., Politechnika Częstochowska
 • Krzysztof Strzałkowski, mgr, doktorant, Instytut Polityki Społecznej UW
 • Zenon Pawlak, prof.dr hab. profesor zw., Wydz. Technol. i Inz. Chemicznej, ATR, Bydgoszcz
 • Krzysztof Plaza, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Zbigniew Mrozek, dr, adiunkt, , Politechnika Krakowska
 • Marek Stopiński, dr n. med. ; ordynator, SZPZOZ SZPITAL ZACHODNI
 • Grażyna Zając, dr, adiunkt, Instytut Filologii Orientalnej UJ
 • Anita Bocho-Janiszewska, dr, adiunkt, Politechnika Radomska
 • Marek Siłuszyk, dr, Akademia Poddlaska w Siedlcach
 • Marek Krzemiński, Dr n med odynator O?Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, SPSS Koscierzyna
 • Janusz Gęsicki, dr hab. prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Dariusz Włodarek , dr inż, adiunkt , SGGW Warszawa Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
 • Anna Bryx, dr, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Piotr Błędowski, dr hab.prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w warszawie
 • Agnieszka Siłuszyk, mgr, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Marcin Bąba, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski, ISNS
 • Marek Kowalczyk, dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski
 • Stanisław Żerko, doc. dr hab., Instytut Zachodni
 • Dominik Dąbrowski, mgr, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Marek Troszyński, dr, adiunkt, Akademia Obrony Narodowej
 • Szymon Ogonowski, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Urszula Samotyja, dr inż., asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Radosław Czarnecki, mgr inż., asystent, Politechnika Krakowska
 • Ewa Gromnicka, doktorantka na wydziale prawa, Europejski Instytut Uniwersytecki, Florencja
 • Beata S. Lipska, lek. asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Bogdan Achimescu, Mgr.,
 • Michał Kusiński, dr n. med., asystent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Monika Bielak, Mgr., Akademia Sztuk Pieknych, Krakow
 • Piotr Laidler, Profesor dr hab., Profesor nadzwyczajny, Katedra Biochemii Lekarskiej , Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Agata Bareja-Starzyńska, dr, adiunkt, Instytut Orientalistyczny UW
 • Jarosław Bauer, dr, Instytut Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Regina Stańczyk-Szczepańska, st. wykł., Akademia Muzyczna im. Fr. Chopina
 • Bartosz Zalewski, asystent, mgr, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Andrzej Pisowicz, prof.dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
 • Grażyna Firlit - Fesnak, doktor , adiunkt, Instytut Polityki Społecznej WD i NP Uniwersytet Warszawski
 • Pawel Gaska, student Language, Linguistics and Translation Studies, University of East Anglia
 • Wiktor Łaszewicz, Prof. dr hab. n. med., Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Joanna Szczepańska, asystent naukowo-badawczy, Akademia Muzyczna im. Fr. Chopina
 • Stanisław Witkowski, dr hab., adiunkt, Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Izabella Kołodziejek, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Roman Skowroński, Dr n. med, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Krystyna Drat - Ruszczak, dr hab. profesor SWPS, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Wydział w Sopocie
 • Marek Garbicz, dr hab., profesor nadzwyczajny , Szkoła Główna Handlowa
 • Agnieszka Haska, mgr, doktorantka, Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN
 • Michał Kowalski, dr nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński
 • Magdalena Jodłowska-Ebo, mgr / asystent , Uniwersytet Jagielloński
 • Przemysław Leszek, dr n. med, adiunkt, Instytut Kardiologii Warszawa
 • Antoni Dudek, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i SM
 • Edyta Kowalczyk, dr, adiunkt, Politechnika Świętokrzyska
 • Elżbieta Sobczak, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Jerzy Jakubczyc, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny , Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Andrzej Friszke , doc. dr hab. , Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas
 • Michał Bartyś, dr inż., adiunkt, Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska
 • Andrzej Dąbrowski, Profesor dr hab., Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Milena Dąbrowska, Profesor dr hab., Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Dorota Bogutyn, magister Iberystyki, Uniwersytet Warszawski
 • Dorota Bogutyn, magister Iberystyki, wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Zbigniew Czapla, prof. dr hab. prof. zw., Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski
 • Grzegorz Hołowiński, dr inż., prodziekan, Akademia Morska w Szczecinie
 • Jacek Florczak, doktor, adiunkt, Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
 • Jerzy Przybylski, dr inż. , adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Barbara Tyboń, dr adiunkt, WSPiNS, SWPS
 • Jolanta Pamuła, mgr, asystent naukowo-badawczy, Centrum Onkologii-Instytut Gliwice
 • Józef Śliwiok, Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski
 • Jan Krzysztof Ludwicki, Prof. dr hab., Państwowy Zakład Higieny
 • Gabriel Kost, dr hab. inż., Politechnika Śląska, Wydz. Mechaniczny Technologiczny
 • Marek Dzida, dr hab inż. prof. nadzw. , Politechnika Gdańska
 • Jarosław Kamiński, doktorant, Szkoła Główna Handlowa
 • Krzysztof Bilik, docent dr habilitowany, Instytut Zootechniki
 • Stanisław Hońko, mgr, asystent, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Rachunkowości
 • Kinga Rajewska, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Piotr Krajewski, dr,adiunkt, Uniwersytet Lodzki
 • Monika Karpińska, mgr, asystent, Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Aleksandra Kardaś, mgr, doktorantka, Instytut Geofizyki UW
 • Barbara Mill, dr inż. l, Politechnika Śląska
 • Dariusz Gawin, dr hab. inż., profesor nadzwyczajny PŁ, Politechnika Łódzka
 • Renata Bilewicz, prof dr hab , Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Sowa, doktor, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Wiesław Czyżowicz, dr hab., prof. nadzw. SGH, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa
 • Magdalena-Maria Bukowiecka, magister, lektor języka angielskiego, Uniwersyetet Warmińsko-Mazurski
 • Krzysztof Bańkowski, dr adiunkt, Instytut Faemaceutyczny
 • Barbara Wiśniewska-Paź, dr, adiunkt, Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski
 • Zbigniew Stempień, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Leszek Bylinko, mgr inż. asystent, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Ryszard Sziwa, starszy specjalista badawczo-techniczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Grzegorz Garzeł, mgr inż., asystent, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 • Bożena Skołud, dr hab.inż. profesor Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Andrzej Baier, dr inż. adiunkt, Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Małgorzata Buba - Brzozowa, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, wydz. MiNI
 • Radosław Grabowski, doktor nauk prawnych, adiunkt, Wydział Prawa, Uniwersytet Rzeszowski
 • Barbara Brodzińska, mgr, specjalista badawczo-technichny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Poznań
 • Sabina Grabowska, doktor nauk prawnych, adiunkt, Wydział Prawa, Uniwersytet Rzeszowski
 • Magdalena Małecka, Doktor, adiunkt, katedra Krystalografii i Krystalochemii
 • Józef Horabik, prof. dr hab., Z-ca dyrektora ds. naukowych , Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • Ksawery Skąpski , mgr ochrony środowiska hydrolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej DSOP Warszawa
 • Krzysztof Wojciechowski, Prof. dr hab., Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Barbara Bieńkiewicz, doktor nauk medycznych, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Ryszard Kozik, dr starszy wykładowca, Instytut Biologii , Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Kamila Myślińska, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Jerzy Kazimierczak, dr, adiunkt, Instytut Przemysłu Organicznego
 • Jerzy Kasprzyk, dr inż., adiunkt, Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej
 • Ryszard Tosik , dr inż., Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej
 • Zofia Lipkowska, dr hab., docent , Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Władysław Zamachowski, Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Inst. Biologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Joachim Glensk, profesor zwyczajny, Uniwersytet Opolski
 • Jacek Kropiwnicki, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Stępień, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii
 • Stanisław Mańko, dr inż. kierownik zakładu, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Marek Litniewski, dr, adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Teresa Podhalańska, dr, adiunkt, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Jan Dąbrowski, doktor, adiunkt, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego
 • Barbara Wiśniewska-Paź, doktor,adiunkt, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Alicja Walosik, doktor, adiunkt, Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Witold Danikiewicz, profesor, Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Jakub Petelewicz, magister, Uniwersytet Warszawski
 • Przemysław Gębala, mgr , Uniwersytet Jagielloński
 • Adam Doliwa, dr hab., prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Marcin Jaszczak, dr, adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Arkadiusz Nagórka, dr inż. , adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Maria Kamińska, prof. dr hab. inż., Politechnika Łódzka
 • Jan Krupa, prof.dr hab. , prof. zwyczajny, Instytut Biologii Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Agnieszka Plater-Zyberk, mgr, wykładowca, Uniwersytet Warszawski, NKJA
 • Jan Suwalski, prof.dr hab. Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej, Instytut Energii Atomowej, Świerk.
 • Wojciech Barański, dr hab. inż., Politechnika Łódzka
 • Andrzej Rzepka, dr , adiunkt, Instytut Biologii Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Grzegorz Wierczyński, mgr, asystent, Uniwersytet Gdański
 • Elżbieta Jancewicz, dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Krystyna Konca-Kędzierska, mgr inz., IMiGW Warszawa
 • Dominik Kuć, magister inżynier, asystent, IHAR Radzików
 • Anna Wondołowska - Grabowska, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicz we Wrocławiu
 • Arkadiusz Kolka, dr inż, adiunkt, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Eugeniusz Woznia, student, WyzszaSzkola Ekonomiczna w Bialymstoku
 • Szymon Pawlęga, student, Uniwersytet Warszawski WDiNP
 • Władysław Bachorz, doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Andrzej Pawlęga, doktor adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Janina Ewa Kamińska, dr hab., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jarosław Wysocki, dr hab. adiunkt, akademia medyczna w warszawie
 • Ireneusz Pielecha, Dr inż.; adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jarosław Jaźwiński, doc. dr hab, Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Edward Bańkowski, Prof. dr hab. , profesor zwyczajny, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Anna Lewandowska, mgr, doktorantka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Marcin Kruszyński, mgr, doktorant, UMCS w Lublinie
 • Tomasz Panek, prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa
 • Anna Korda, Dr Adiunkt, IChO PAN
 • Jerzy Wołek, dr hab, profesor, Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna, Kraków
 • Janusz Śliwka, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Marek Piaścik, dr adiunkt, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Krzysztof Chojnowski, Dr med., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Agnieszka Jasiczek, mgr, NBP
 • Elżbieta Okońska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz
 • Agata Mirek, dr, asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Bogusława Whyatt, adiunkt, IFA, UAM
 • Adrianna Prodeus, mgr historii sztuki, doktorantka, SNS przy IFiS PAN, Warszawa
 • Joanna Linkowska, magister, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Joanna Wójcik, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Anna Kozjada, mgr inż., asystent, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Robert Kościelniak, dr, adiunkt, Instytu Biologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Wojciech Mieszczak, dr inż. , adiunkt, Wydział Mechaniczny Technologiczny Pol. Śląskiej
 • Andrzej Cwynar, Doktor, adiunkt, kierownik Zakładu Finansów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Sławomir Makowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Gabriel Węcel, dr inż. , adiunkt, Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej
 • Andrzej Żywociński, dr inż., adiunkt , Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Maciej Rafałowski, dr hab inż , Wydział Elektryczny Politetechniki bBiałostos
 • Karol Kiczka, dr adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Maciej Rafałowski, dr hab inż , Wydział Elektryczny Politetechniki bBiałostos
 • Krzysztof Pabis, doktorant, Uniwerstet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Antoni Kożuch, prof. dr hab. , Akademia Rolnicza Kraków, Kat. Ekon. i Org. Rolnictwa
 • Marcin Rachwał, magister (doktorant), Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Krystyna Strzezek, mgr asystent, Instyutut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Adam Krzywaźnia, adiunkt, dr inż, Politechnika Wrocławska
 • Krzysztof Zaremba, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Artur J. Kożuch, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie, Kat. Ekon. i Org. Rolnictwa
 • Andrzej Okolewski, doktor, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Stanisław Chomątowski, dr hab. profesor WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Ekonomii i Finansów
 • Lidia Wolska, dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Andrzej Poniewierski, dr hab. , docent, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Katarzyna Chwedorzewska, doktor, adiunkt, Zakład Biologii Antarktyki PAN
 • Krystyna Wasilewska, mgr starszy specjalista meteorolog, IMGW Oddział w Poznaniu
 • Jarosław Werdoni, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny
 • Grzegorz Przybyła, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Jolanta Kuthan-Styczeń, mgr asystent, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Stefan A. Wieczorek, dr inż., adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Aleksandra Wawro, mgr inż., doktorantka, Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej
 • Jan Jabłoński, doktor hab., adiunkt, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania
 • Marek Sitnicki, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Marzena Kubisz, dr, adiunkt, Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej, Uniwersytet Śląski
 • Małgorzata Korczak, dr, biolog, Zakład Biologii Antarktyki PAN
 • Michał Bilewicz, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Błażej Bałasz, Dr inż., adiunkt, Politechnika Koszalińska
 • Tomasz Bąkowski, doktor, adiunkt, Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
 • Katarzyna Boczkowska, dr inż. , adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jakub Dzienkiewicz, mgr inż., asystent, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, IHAR
 • Renata Jakubczuk, dr, adiunkt, UMCS Lublin, Fil.romańska
 • Krzysztof Bahranowski, dr hab. inż., profesor AGH, AGH
 • Mieczysław Kozłowski, dr hab., adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Piotr Pawlik, dr/adiunkt, Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej
 • Wojciech Materski, prof. zw., dyrektor, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Krystyna Pruska, dr hab., prof. nadzw. UŁ, Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki
 • Laura Betleja, dr, adiunkt, Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Alina Jędrzejczak, dr, adiunkt, Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki
 • Krystyna Grocholewska, dr, Kolegium Języków Obcych UAM
 • Józef Kiszka, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Karina Kunz-Kurnicka, mgr, wykładowca, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych politechnika Śląska
 • Waldemar Kowalik, dr hab., adiunkt , Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
 • Małgorzata Zysińska, mgr , asystent , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Piotr Kurnicki, dr , Uniwersytet Śląski
 • Aleksander Bilewicz, Doc. dr hab., Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Dariusz Gutek, mgr inż. asystent, Politechnika Lubelska, Instytut Informatyki
 • Magdalena Bogucka, mgr, asystent, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Rafał Kasztelanic, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Stanisław Bruski, dr inż.; asystent, Akademia Marynarki Wojennej
 • Kornelia Ślęzak, magister, asystent, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Janina Łucja Grzegorczyk, dr hab.n. med; prof. nzw., Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Małgorzata Kęsik, dr, adiunkt, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Dominika Oramus, dr adiunkt, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Piotr Zaleski, Dr , Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Maciej Bielecki, mgr inż, asystent, Politechnika Łódzka
 • Anna Korzińska, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Waldemar Wróblewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów
 • Czesław Cichoń, Prof. zw. dr hab. inż., kierownik Katedry Informatyki Stosowanej, Politechnika Świętokrzyska
 • Piotr Fijałkowski, doktor, adiunkt, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
 • Agnieszka Maszewska, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Józef Such, mgr inż., starszy specjalista badawczo-techniczny, Instytut Nafty i Gazu
 • Andrzej Książczak, Prof. dr hab., Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 • Tomasz Sobanski, Dr Inz, obecnie na stypendium podoktorskim finansowanym przez UE , JRC: Institute for Health and Consumer Protection
 • Kazimierz Piszczek, dr , adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz
 • Stanisław Zajchowski, dr , adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz
 • Anna Mazurkiewicz-Pisarek, mgr inż.,asystent, , Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Sebastian Kopera, dr, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Bogdan Krupski, doktor,starszy wykładowca, Uniwersytet im.A.Mickiewicza Poznań
 • Maria Czyżewska, mgr, dyrektor biblioteki uczelnianej, wykładowca, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jerzy Szkutnicki, doktor, adiunkt , Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa
 • Anna Szymańska, doktor,adiunkt, Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki
 • Marek Żyła, mgr inż., starszy specjalista, IMGW
 • Jan Stępiński, prof. dr n. med.; prof. zwyczajny, kierownik zakładu, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Ewa Wełnic, Doktor nauk humanistycznych;adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Beata Szymczyk, dr hab. inż., Instytut Zootechniki w Krakowie
 • Aneta Piwowarczyk-Nowak, magister, asystent, Śląśka Akademia Medyczna
 • Aleksander Cieśliński, doktor prawa, adiunkt , Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski
 • Krzysztof Sobolewski, dr hab., adiunkt, Akademia Medyczna
 • Barbara Długołęcka, adiunkt, AWF Warszawa ZWWF Biała Podlaska
 • Bohdan Michalak, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Damian Cetnarowicz, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Andrzej Kochański, dr inż. , adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Małgorzata Wolańska, dr, adiunkt, Akademia Medyczna Białystok
 • Ryszard Taranko, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Jacek Leliwa-Kopystyński, prof. dr hab. , Uniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki
 • Jan Kraszewski, dr, adiunkt, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
 • Zofia Galewska, dr, st. wykładowca, Akademia Medyczna Białystok
 • Mariola Mikołajczak, dr hab, adiunkt, Katedra Filologii Słowiańskiej UAM
 • Robert Ciupa, dr inż., starszy wykładowca, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ewa Taranko, dr hab. ,adiunkt, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Grzegorz Bogusławski, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Katarzyna Justyna Ratajczak, Doktorantka , European Univeristy Institute Firenze
 • Halina Kołodziej, dr adiunkt, Polska Akademia Nauk
 • Zbigniew Kałuża, dr hab. docent, Instytut chemii Organicznaj PAN, Warszawa
 • Emilia Martynowicz, doktor, adiunkt, Instyutut Psychologii Uniwersytet Gdański
 • Marcin Dabrowski, mgr inż., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Edward Czapiewski, Doktor habilitowany, prof. Uniw. Wrocławskiego, Instytut Historyczny UWr
 • khadzhynova Svitlana, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka Instytut Papiernictwa i Poligrafii
 • Ewa Kępa, mgr, asystent, Zakład Kulturoznawstwa Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB
 • Maciej Szewczykowski, mgr, starszy specjalista ds. systemu radarów meteorologicznych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • László Kálmán Nagy, Dr hab., kierownik katedry, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Monika Smolnik, mgr inż. , Politechnika Częstochowska
 • Maria Biolik, prof. dr hab., profesor zwyczajny , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Cezary Dębek, dr inż., adiunkt, Instytut Przemysłu Gumowego Stomil
 • Andrzej SKiba, dr inż. starszy wykładowca, Politechnika Gdańska
 • Marek Jabłoński, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Wiktorian Tarnawski, Prof. dr hab. inż., Kierownik Zakładu, Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii
 • Ewa Krot-Sieniawska, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Informatyki
 • Paweł Rychlewski, mgr, starszy specjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Kazimierz Pasek, dr inż. adiunkt, Politecnika Śląska Gliwice
 • Marzena Jaromińska, dr, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Błażej Wojtczak, mgr inż., asystent naukowy, Centrum Biologii Medycznej PAN
 • Jolanta Łopatowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Ewa Referowska-Chodak, dr inż., asystent, SGGW w Warszawie, Wydział Leśny
 • Rafał Lewandowski, mgr, st. specjalista, IMGW
 • Jadwiga Treder, dr inż., adiunkt , Instytut Sadwonictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
 • Tadeusz Ginalski, mgr inż., starszy wykładowca, Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii
 • Grzegorz Dołęga, doktoranr, Instytut Chemii Organicznej, PAN, Warsawa
 • Jerzy Girtler, prof. dr hab., prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska
 • Barbara Pendyk, dr inż, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Piotr Tarłowski, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Zofia Gębczyńska, doktor, adiunkt, Intytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Waldemar Grzechca, dr inż., adiunkt , Politechnika Śląska
 • Sławomir Kozieł, Doktor, Instytut Antropologii PAN
 • Dagmara Gerasimuk, mgr, doktorantka, AWF Katowice
 • Marcin Horbowicz, Prof. dr hab., Akademia Podlaska
 • Zbigniew Pakulski, dr inż., adiunkt, Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Agnieszka Andrysiak, mgr, Asystent naukowy, Centrum Biologii Medycznej PAN
 • Bogusław Purski, doktor, Rektor , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie
 • Joanna Szalacha, mgr, instytut socjologii UMK
 • Anna Krzymień, dr inż. , adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Grzegorz Pinkowski, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Marcin Turek, dr adiunkt, Instytut Fizyki UMCS
 • Piotr Budzyński, mgr, asystent, Zakład Zastosowań Matematyki, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Dariusz Klimkiewicz, mgr inż., doktorant, Politechnika Warszawska
 • Wiktor Danilczyk, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska Instytut Pojazdów
 • Jolanta Saczko, dr, adiunkt, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Ryszard Buczynski , dr , adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Stanisław Sala, dr , adiunkt , Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Lech Wiktor Piotrowski, mgr, doktorant, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Krzysztof Bogusiewicz, mgr inż. asystent, Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania Produkcją
 • Ryszard Rapacki, Profesor, prof. zw., Szkoła Główna Handlowa
 • Katarzyna Lubelska, mgr inż., Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Marcin Warchoł, asystent, Instytut Nafty i Gazu
 • Danuta Nowak, st.wykładowca mgr, Studium Języków Obcych Politechnika Śląska
 • Zofia Łubocka, dr, adiunkt, Zakład Antropologii PAN
 • Agnieszka Matuszewska, magister, asystent, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Instytut Pedagogiki
 • Jolanta Bukowska, Prof. dr hab. Jolanta Bukowska, prof. zwyczajny, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Andrzej Droździel, mgr, specjalista, Instytut Fizyki UMCS
 • Agata Balińska, dr inż., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Bolesław Kowalski, Prof. dr hab. , SGGW, Wydział Technologii Żywnosci, Katedra Chemii
 • Iwona Gorzeń - Mitka, dr inż., adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Krzysztof Pyszniak, mgr, specjalista, Instytut Fizyki UMCS
 • Sławomir Dybka, mgr, asystent, Uniwersytet Rzeszowski
 • Olimpia Grabiec, mgr inż., asystent, Politechnika Częstochowska
 • Beata Oelszlaeger, dr,adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Marek Portalski, dr inż. adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Anna Walczuk, dr starszy wykładowca, Uniwersytet Jagielloński, Inst. Filologii Angielskiej
 • Dariusz Kikut-Ligaj , doktor, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Renata Pyszniak , mgr, Dom Kultury SM Czechów
 • Ludmiła Zawadzka, prof. dr hab., prof. nadzw., Politechnika Gdańska
 • Waldemar Wagner, doktor, adiunkt, Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi
 • Maciej Matuszewski, asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Lucyna Rajca, doktor politologii, adiunkt, Instytut Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
 • Halina Portalska, dr adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Ireneusz Pieszyński, magister, Uniwersytet Medyczny
 • Janusz Musiał, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Andrzej Wieczorek, mgr inż. , asysytent, Politechnika Śląska
 • Jerzy Ciarkowski, prof.dr hab.; prof. zw., Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
 • Bolesław Andrzejewski, prof.zw.dr hab., rektor, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
 • Marian Bendza, prof. dr hab., prorektor, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Katarzyna Mikołajczyk, mgr inż. specjalista ds. chemicznych, BOT Elektrownia Turów S.A.
 • Eleonora Foremska, dr starszy wykładowca, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Michał Pawłowski, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Dr hab., prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa
 • Tomasz Górski, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Filologii Angielskiej
 • Marcin Fice, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Halina Mioduszewska, dr st.wykładowca , Akademia Podlaska
 • Antoni Niederliński, prof. zw. dr hab. inż., prof. zw., Instytut Automatyki, Politechnika Śląska
 • Halszka Górny, doktor, adiunkt, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
 • Grażyna Szostek, mgr inż., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Włodzimierz Ulatowski, doktor, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Paweł T. Jochym, Dr, Adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej, PAN, Kraków
 • Artur Wujtowicz, dr, adiunkt, Instytut Fizyki UMCS
 • Mirosław Mleczek, mgr , instruktor, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Karolina Kosko, mgr inż., doktorant, CBE-PAN
 • Renata Bożek, mgr, wykładowca, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Jacek koszuk, dr , adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Wit Grzesik, Prof. dr hab. inż. , prof. zwyczajny PO, Politechnika Opolska
 • Kamila Kowalczyk, mgr inż., doktorantka, Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Biologicznych PAN, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • Ryszrd Bodalski, prof , Politechnika Łódzka
 • Halina Rusek, prof.dr hab. dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski
 • Janina Świrko-Pilipczuk, doktor - adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Zbigniew Jóźwiak, dr inź., adiunkt, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Katarzyna Klimek, mgr, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Małgorzata Berezińska, dr med., asystent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Stanislaw Szydło, Dr inż adiunkt, AGH
 • Andrzej Koszarski, Dr, asystent, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych
 • Tomasz Rywik, Dr n.med , Instytut Kardiologii
 • Tomasz Olszowski, dr inż, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Piotr Antkiewicz, dr inż., Akademia Rolmicza w Krakowie
 • Kalina Grzesiuk, magister, asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Mieczyslaw Gajos, prof. dr hab., kierownik Katedry Filologii Romanskiej, Uniwersytet Lodzki
 • Piotr Pietraszek, dr inż. , adiunkt i prodziekan, Politechnika Wrocławska
 • Iwona Zborowska-Lindert,, dr inż. adiunkt, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
 • Stanisław W. Kruczyński, dr hab. inż. profesor PW, Politechnika Warszawska, Instytut Pojazdów
 • Hanna Szajsner, Dr inż. adiunkt, Kat. Hodowli Roślin i Nas. Akademia Rolnicza Wrocław
 • Maria Sitko, doktor, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Instytut Pedagogiki
 • Danuta Drozd, Prof. dr hab. prof zwyczajny, Kat. Hodowli Roślin i Nas. Akademia Rolnicza Wrocław
 • Monika Łopuszańska, dr, adiunkt, Zakład Antropologii PAN
 • Anna Tysowska, Adiunkt, dr inż., Instytut Techniki Ceplnej Politechniki Śląskiej
 • Janusz S. Szmyd, Prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, AGH
 • Andrzej Maciążek, mgr inż. Naczelny Inżynier, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Piotr Rasiński, mgr inż., Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Dorota Kopczyńska, magister, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Adam Piech, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Wiesław Lesner, doktor, starszy wykładowca, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Instytut Pedagogiki
 • Barbara Słowiak, mgr inż., asystent, Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Sebastian Majewski, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Jacek Lech, mgr, asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Zofia Porożyńska, magister, starszy wykładowca, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Instytut Pedagogiki
 • Wojciech Jędral, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Chrzanowski, Prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, Politechnika Krakowska
 • Marcin A. Sulkowski, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny
 • Katarzyna Dormus, doktor, adiunkt, Instytut Historii Nauki PAN
 • Anna Lipińska, prof.dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Łódzki
 • Dariusz Czekalski, Dr inż. st. wykładowca, SGGW w Warszawie
 • Jolanta Dąbrowska, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Kazimierz Grabowski, prof. dr hab., Katedra Łąkarstwa UWM Olsztyn
 • Ewa Liwarska-Bizukojć, dr inz., adiunkt, Politechnika Łódzka, Katedra Inżynierii Środowiska
 • Paweł Frelik, Dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
 • Mirosław Kulik, dr/adiunkt, Instytut Fizyki UMCS
 • Zofia Sztromajer, adiunkt, Politechnika Łodzka
 • Dariusz Bismor, dr inż, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Krystyna Grabowska, dr hab. , Katedra Meteorologii i Klimatologii UWM Olsztyn
 • Lech Zagoździński, dr inż, adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • IZABELA KRAKOWSKA, dr adiunkt, Akademia Rolnicza Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt
 • Dominik Rachoń, dr med. adiunkt , Akademia Medyczna w Gdansku
 • Barbara Banaszkiewicz, dr, adiunkt, Katedra Meteorologii i Klimatologii UWM Olsztyn
 • Piotr Stańczyk, mgr, asystent, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
 • Mariusz Starak, mgr - st. wykładowca, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Anna Lipowicz, dr, adiunkt, Zakład Antropologii PAN
 • Halina Hebda-Grabowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mariusz Chalamoński, dr hab. inż. , prof. nadzw. ATR, Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy
 • Robert Masztalski, dr inż. arch. adiunkt, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • Małgorzata Matysek, lek. wet., asystent, Akademia Rolnicza Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt
 • Krzysztof Krawczyk, magister, inżynier, Instytut Ochrony Roślin
 • Barbara Giza, doktor, adiunkt, z-ca dyrektora Instytutu Kultury i Komunikowania, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Ignacy Sitko, doktor, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Halina Lorenc, Dr hab.prof.IMGW , Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Henryk Nowak, dr inż. , adiunkt, Politechnika Opolska
 • Jerzy Tofiluk, dr, adiunkt, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Halina Lorenc, dr hab.prof.IMGW , Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Jerzy Sładek, dr hab.inż., Profesor Politechniki Krakowskiej, Politechnika Krakowska
 • Edyta Paradowska, dr/adiunkt , Centrum Biologii Medycznej PAN
 • Roman Wojtkowiak, dr hab. inż. adiunkt, Katedra Techniki Leśnej Akademii Rolniczej w Poznaniu
 • Grażyna Gadomska, doktor/asystent, Uniwersytet Medyczny w Łódzi
 • Mikołej Kurylczyk, magister, starszy wykładowca, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Filip Grecki, mgr inż., doktorant, Politechnika Warszawska
 • Ewa Kochan, doktor/asystent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Jerzy Flisiak, dr inż, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Anna Lis, dr inż., adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Piotr Pawałowski, mgr inż. , specjalista / analityk systemów komputerowych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Wojbor Bogacki, mgr inż. analityk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
 • Jerzy Ostapczuk, mgr, wykładowca, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Leonard Bolc, prof. dr hab., prof. IPI PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Józef Zarek , dr hab., dyrektor, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
 • Jacek Pasniczek, Profesor, UMCS
 • Małgorzata Pacek, Doktor/Adjunkt, Centrum Europejskie UW
 • Katarzyna Zawilska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Aleksander Weinert, mgr inż. programista, analityk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Zbigniew Jachna, dr inż, adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Iwona Kosek, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Waldemar Regucki, dr,adiunkt, Wydział Architektury Poliyechniki Białostockiej
 • Małgorzata Pacek, doktor/adjunkt, Centrum Europejskie UW
 • Anna Jóźwiak, dr inż. , Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej
 • Piotr Wiśniewski, doktor, adiunkt, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Iwona Adamska, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Ewa Więcek-Janka, dr nauk ekonomicznych, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Piotr Kaniewski, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Andrzej Żarczyński, dr inż. , Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej
 • Beata Czerniawska, dr,adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Olgierd Benedyktowicz, dr, adiunkt, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Zbigniew Szwejkowski, prof.dr hab., prof.zw., Katedra Meteorologii i Klimatologii UWM Olsztyn
 • Krystian Nowak, mgr inż., projektant i analityk systemów komputerowych, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Piotr Siwczak, mgr, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Włodzimierz Platajs, dr, wykładowca, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Agnieszka Skóra, doktor nauk prawnych, adiunkt, Wydzial Praw i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • Brunon Lejdy, dr hab. inż. profesor nadzwyczajny PB, Politechnika Białostocka
 • Justyna Woroch, mgr, doktorantka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jerzy Krupski, dr hab. . prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Kopta, mgr inż., analityk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Paweł Widera, mgr inż., programista/analityk systemów komputerowych, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
 • Maria wesolowska, dr , SGGW
 • Katarzyna Klemm, doktor, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jerzy Modrzyński, prof. dr hab., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Jarosław Sajko, mgr inż., Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
 • Stefan Sokołowski, dr adiunkt, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Bogdan Pietraszewski, dr, adiunkt, AWF-Wrocław, Katedra Biomechaniki
 • Gerard Frankowski, mgr inż., analityk systemów komputerowych, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
 • Łukasz Dolata, mgr inż, analityk systemów teleinformatycznych, Instytut chemii bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
 • Evgeny Galuskin, dr, adiunkt , Uniwersytet Śląski
 • Tomasz Nowocień, mgr inż., analityk systemów, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 • Marek Flejszman, mgr inż., Poznańskie Centrum-Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Irina Dymnikowa, profesor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Michał Melewski, inż. , Analityk systemów bezpieczeństwa, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
 • Paweł Wolniewicz, dr inż. , Instytut Chemii Bioorganiczenej PAN
 • Adam Dobaczewski, dr hab. profesor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Joanna Marnik, doktor nauk technicznych, adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Henryk G. Sabiniak, Dr hab inż.prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Katedra Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej
 • Bartosz Belter, mgr inż., analityk systemów teleinformatycznych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS, Poznań
 • Hanna Bednarek, mgr, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Marcin Heliński, mgr inż., analityk i projektant systemów komputerowych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS
 • Katarzyna Starosta, doktor, adiunkt, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Mariola Wołk, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Maciej Michałek, magister inżynier, Politechnika Poznańska
 • Władysław Barzdajn, Prof. dr hab., profesor nadzwycajny, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Katarzyna Glazar, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Techniki Leśnej
 • Dorota Pękacka, mgr, Uniwersytet w Białymstoku
 • Adam Głaz, dr, adiunkt, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Irena Tam, dr n. med. , adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Maria D.Staniszewska, głowny specjalista, IMP w Łodzi
 • Aleksandra Rogowska, doktor, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Edward Janiszewski, mgr inż. , rektor, Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
 • Bożena Horbaczewska, mgr, Szkoła Główna Handlowa
 • Jerzy Matysik, dr hab. adiunkt, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW
 • Jarosław Majchrzak, dr inż, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Michał Kowalski, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Zofia Wilimowska, dr hab. inż. prfesor nadzwyczajny, Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Karolczak, dr Jerzy Karolczak, starszy wykładowca, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 • Tadeusz Rzeżuchowski, dr hab, prof. nzw., Politechnika Warszawska
 • Agata Tyczewska, mgr, doktorantka, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
 • Bohdan Chwedeńczuk , dr hab., adiunkt, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 • Wiesław Janik, dr hab.,prof.PL, Politechnika Lubelska
 • Norbert Pałka, dr inż. asystent , Wojskowa Akademia Techniczna
 • Elżbieta Podsiadło, profesor, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Magdalena Śniegulska, mgr, SWPS
 • Krzysztof Nowak, mgr inż., specjalista analityk systemów komputerowych, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Witold Rzymowski, Prof., Politechnika Lubelska
 • Jacek Dobkowski, Dr, adiunkt, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Jerzy Zielnica, prof. dr hab. inż., Politechnika Poznańska
 • Paulina Biskup, doktorant, UW
 • Olga Siedlecka, mgr inż., doktorant, Politechnika Częstochowska
 • Jan Kaczmarek, Prof. dr hab. prof. zwyczajny, Kat. Hodowli Roślin i Nas. Akademia Rolnicza Wrocław
 • Piotr Grabowski, mgr inż., specjalista d/s badań i wdrożeń, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
 • Janusz L. Dobesz, dr hab. prof. nadzw., Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
 • Jan Skowron, mgr, doktorant, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zbigniew Surowiec, dr, adiunkt , Instytut Fizyki UMCS, Lublin
 • Marcin Woliński, dr, adiunkt, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Michał Głuszak, mgr inż., analityk systemów komputerowych, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
 • Monika Budzyńska, dr,adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Jerzy Gilarowski, Doktor, Adiunkt, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Wojciech Chrzanowski, dr hab. inż. , Politechnika Gdańska, KAtedra Chemii Fizycznej
 • Ewa Komajda, dr/adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Piotr Manikowski, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska, mgr, doktorantka, Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN, Poznań
 • Zbigniew Okruszek, mgr inż., starszy wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Robert Krawczak, mgr inż., wykładowca, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Małgorzata Giel-Pietraszuk, dr, adiunkt, Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN
 • Tomasz Majtczak, doktor, asystent, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Orientalnej
 • Bogumiła Chmielewska, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Halina Krzyżanowska, dr/adiunkt, Instytut Fizyki UMCS
 • Maria Jarosz, prof. zw, kierownik Zakładu, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Dorota Dudek, doktor, adiunkt, UMCS Lublin
 • Mirosław Kupczyk, mgr inż, Spcecjalista Komputerów Dużej Mocy, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
 • Mikołaj Busłowicz, prof. dr hab. inż., prof. zw. PB, Politechnika Białostocka
 • Marta Danecka, dr adiunkt, Instytut Studiow Politycznych PAN
 • Anna Gąsior, mgr,asystent, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katarzyna Rolle, mgr; doktorant, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
 • Piotr Lissewski, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Adam Kęska, mgr, st.asystemt, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Janusz Golec, Prof. dr hab., Instytut Germanistyki UMCS Lublin
 • Anna Iwańczuk, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Anna J. Stanisławska, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Piotr Krzymień, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Zofia Kinowska, mgr, asystent, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Janusz Olejnik, prof. dr hab., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Izabella Golec, Dr, Instytut Germanistyki UMCS Lublin
 • Sławomir Karmelita, mgr inż, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Marianna Tyczewska, mgr inż., asystent , Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Poznaniu
 • Marta Kamionek, dr hab. (prof SGGW), SGGW
 • Szczepan Woliński, dr hab. inż., prof. PRz, Politechnika Rzeszowska
 • Joanna Jarmuł, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Marcin Szulc, dr n med, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Aldona Więckowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Witold Rybak, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Agnieszka Surowiec, dr, adiunkt, PL
 • Wiesława Mroczyk, Dr Chemii ; st. wykładowca, Akademia Rolnicza, Katedra Chemii
 • Michał STYP-REKOWSKI, dr hab. inż., profesor nadzwyczajny ATR, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Jadwiga Kaleta, dr inż. adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Tomasz Zieliński, dr n. tech. adiunkt, Akademia Obrony Narodowej
 • Zbigniew Zioło , prof. zwycz. dr habil. , Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Andrzej Mruk, dr hab., prof. nadz. , Politechnika Krakowska
 • Iwona Gawronska, chemik, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Marek Balcerzak, prof. dr hab., prof. zw., Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej
 • Jerzy Korzeniewski, doktor, adiunkt, Katedra Metod Statystyxcznych UŁ
 • Katarzyna Budzynska, dr, adiunkt, UKSW
 • Janina Molenda, prof. dr hab. inż., Akademia Góniczo-Hutnicza
 • Witold Jordan, dr, adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Zbigniew Jan SROKA, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 • Elżbieta Wojna-Dyląg, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Andrzej Czajkowski, doktor, adiunkt, Katedra Metod Statystycznych UŁ
 • Lechosław Stępień, doktor, adiunkt, Katedra Metod Statystycznych UŁ
 • Tomasz Rajtar, mgr inż., Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
 • Grzegorz Kokot, dr inż., Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny-Technologiczny
 • Dariusz Parys, dr, adiunkt, Katedra Metod Statystycznych, Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Marek Apolinarski, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Katarzyna Kajdanek, mgr, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Mariusz Bieniek, dr, adiunkt, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
 • inż. Teresa Ziółkowska, specjalista, Politechnika Warszawska
 • Michał Holec, dr hab., prof. nadzw. AM w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni
 • Małgorzata Kołodziejczak, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Zbigniew Kasina, prof. dr hab. inż., prof. zw., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Katarzyna Buczek, mgr, asystent, Uniwersytet Warszawski, obecnie stypendystka MPI for Human Development
 • dr hab.inż. Jolanta Podedworna, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Mirosław Czyrnek, mgr inż., Analityk systemów komputerowych, Instytut Chemii Bioorganiczenej PAN-PCSS
 • Aleksander Starakiewicz, dr inż., Politechnika Rzeszowska
 • Urszula Lorenz, Dr inż., adiunkt, Instytut GSMiE PAN
 • Marek Tomasz Szkoda, lekarz, dr n. med , adiunkt, Zakład Wirusologii , Państwowy Zakład Higieny
 • Leszek Plaskota, dr hab., profesor nadzw., Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Sebastian Kot, Dr inż., adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Elwira Tomczak, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jacek Krzyżanowski, dr inż adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Iwona Otola, dr inż., asystent, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
 • Jacek Jachymski, dr hab., prof. nadzw., Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej
 • Hanna Pawłowska, dr hab., prof UW, Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Dariusz Janny, mgr inż., Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
 • Marcin Blacho, mgr inż., asystent, Akademia Morska w Gdyni
 • Anna Brzozowska, dr inż. adiunkt, Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
 • Grażyna Billewicz, Doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Witold Jakubowski, dr n przyr., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jan Walaszczyk, prof. dr hab. inż., prof.zw., kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Bogdan Walkowiak, prof.dr hab, Zakład Biofizyki, Politechnika Łódzka
 • Wojciech Dmowski, Prof. dr hab., kierownik zespołu badawczego, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
 • Wiesława Okrój, dr n med, adiunkt, Zakład Biofizyki, Politechnika Łódzka
 • Wojciech Surtel, dr inż., adiunkt, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska
 • Zofia Dach, Prof.zw.dr hab., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Mikroekonomii
 • Michał Śpiewak, mgr inż., asystent, Politechnika Częstochowska
 • Barbara Frydrych, dr nauk farmaceutycznych, adiunkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Franciszek Kaczmarek, Prof.zw.dr hab. byly rektor UAM, Uniwersytet a. Mickiewicza
 • Dabrowski Andrzej, Prof.dr hab., Dziekan Wydzialu Chemii UMCS,Lublin, Wydzial Chemiii UMCS, Lublin
 • Anna Wójtowicz-Krawiec, Dr , Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Piotr Dudek, mgr inż., asystent, Politechnika Częstochowska
 • Beata Grygierzec, Dr inż., asystent, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Janusz Lemski, dr inż., Politechnika Gdańska
 • Irena Wagner, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Maciej Szkoda, mgr inż. Asystent, Politechnika Krakowska
 • Czesław Ługowski, Profesor, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • Jerzy Niećko, Dr , Starszy Wykładowca, Zakład Chemii Środowiskowej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, 20-031 Lublin
 • Maria Chromińska, dr hab.prof.nadzw.AE, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Tadeusz Calinski, profesor zwyczajny - emeryt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Tomasz Chmielewski, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Katarzyna Segeth, magister, asystent, Akademia Ekonomiczna im.K.Adamieckiego w Katowicach
 • Adam Prószyński, mgr, asystent, Instytut Fizyki Politechnika Lubelska
 • Maciej Skrzypek, Doc. dr hab., IFJ-PAN
 • Daniel Janus, student, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Bańkowska, mgr inż. , doktorant, SGGW Warszawa
 • Grzegorz Wieczerzak, mgr inż., doktorant, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Rafał Długosz, dr inż., adiunkt, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Adam Zaborski, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska, Instytut L-4
 • Bartłomiej Skaliński, mgr inż., asystent, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa
 • Piotr Toczyski, mgr, doktorant w Szkole Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Seweryn Kokot, mgr. inż., asystent, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa
 • Robert Szulc, wykładowca, Akademia Medyczna Gdańsk
 • Bożena Cetnarowska, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Śląski
 • Janusz German, dr hab.inż. , Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • Magdalena Kosińska, doktor, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Inst. Antropologii
 • Piotr Górski, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa
 • Wlodzimierz Ogryczak, dr hab., prof. PW, Politechnika Warszawska
 • Jacek Urwanowicz, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wojciech Walczak, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jacek Brzozowski, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Marta Sikora, mgr inż., doktorantka, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
 • Renata Graf, dr, adiunkt, Uniwersytet im A. Mickiewicza, Poznań
 • Andrzej Przestalski, dr starszy wykładowca, UAM
 • Marta Makowska, mgr socjologii, socjolog, IFIS PAN SNS
 • Marek FARYNA, doc.dr hab.inż. , Polska Akademia Nauk, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiał.
 • Alfred Kaniecki, profesor zwyczajny, Uniwersytet im.A. Mickiewicza, Poznań
 • Władysław Welfe, Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Kostecki Mariusz, doktor, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Joanna Tyl, dr med., asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Waldemar Florczak, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Staszewska, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Dakowcz, mgr inż. informatyki, asystent, Wyższa Szkoła Finansów i Zazrządzania w Białymstoku
 • Krystyna Zgoda, mgr filologii, starszy wykładowca, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Naucz. Jęz. Obcych
 • Elżbieta Milewska, Dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Wojciech Grabowski, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Elżbieta Kozek, dr n. med, st.wykładowca, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • Adam Choiński, profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Renata Seweryn, dr adiunt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Kamil Kijek, magister, Instytut Socjologii Uniwersytetetu Wrocławskiego
 • Miroslawa Buchholtz, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
 • Jadwiga Skrętkowicz, dr hab., prof., Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Andrzej Chmura, dr, adiunkt, Akademia Podlaska
 • Artur Igor Bień, dr.n. med., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • Roman Świątek, dr inż, Politechnika Opolska
 • Małgorzata Wejman, dr inż.; adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Adam Biały, doktor, asystent, Uniwersytet Wrocławski
 • Lucjan Schimscheiner, dr, st.wykladowca, Instytut Biologii Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Ewa Polak, Dr hab. Prof. UG, z-ca Dyr. Instytutu Politologii, Uniwersytet Gdański
 • Robert Owczarek, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Dorota Blachowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Magdalena Zalewska, mgr inż., asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Marek Guzik, doktor, starszy wykładowca, Instytut Biologii Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Natalia Jelińska-Żurek, mgr inż. asystent, Politechnika Gdańska
 • Andrzej Kołaczkowski, prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny , Politechnika Wrocławska
 • Bronisław Sendyka, prof. zw. dr hab inż. Bronisław Sendyka, Dyrektor Instytutu, Instytut Poj. Sam. i Sil. Spal. Politechniki Krakowskiej
 • Aleksandra Szczepankiewicz, doktorant, Akademia Medyczna Poznań
 • Tomasz Kraszewski, mgr inż., asystent, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wiktor Olchowik, dr inż. - adiunkt, WAT
 • Monika Dmitrzak-Węglarz, mgr specjalista, Akdamia Medyczna w Poznaniu
 • Michał Konopczyński, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Janusz Szewczyk, dr inż, adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Beata Zajecka, dr, adiunkt, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Marcin Zieliński, mgr inż. , biotechnolog, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Wiesława Koszada-Włodarczyk , mgr, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Ewa Repelewicz, dr, adiunkt, Akademia im. Jana Długosza
 • Przemysław Piekarz, dr, adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk
 • Krzysztof Cieślicki, prof. dr hab. inż., Instytut Automatyki i Robotyki PW
 • Ewa Kotlińska, mgr, asystent, Akademia im. Jana Długosza
 • Beata Gruszka, dr nauk o Ziemi,adiunkt, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Krzysztof Namysł, mgr inż. asystent, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Blanka Mrowicka, doktor, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Grażyna Totczyk, dr inż., adiunkt, ATR w Bydgoszczy
 • Dariusz Pietras , dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Paweł Tylek, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Piotr Mielnik, mgr inż asystent, WAT
 • Anna Wojtczak, lek. med., asystent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Anita Szwed, Dr, adiunkt, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agata Szkiel, mgr inż., Akademia Morska w Gdyni
 • Piotr Robakowski, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kokowski, , Instytut Archeologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Andrzej Semczuk, Dr hab. n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Dominik Wyszyński, mgr inż.,fizyk, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
 • Jerzy Libera, dr hab. prof. UMCS, Instytut Archeologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Andrzej Kokowski, prof. dr hab. , dyrektor instytutu, Instytut Archeologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Piotr Bzura, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Mariola Rychlik-Sych, dr n. med., specjalista nauk.-techn, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Anna Dembińska, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Aneta Iżycka, dr n med, adiunkt, AMB
 • Piotr Kowalski, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Chi Tran, Dr hab. inż. prof. Uniwersytetu WM w Olsztynie, Katedra Geotechniki i Mechaniki Budowli
 • Katarzyna Jakubowska, doktorant, UW
 • Eugeniusz Bojanowski, dr hab,prof.nadz.Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa i Administracji
 • Katarzyna Cypryk, docent, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Lidia łepska, lek. med. asystent, Instytut Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Marcin Górski, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Marek Wąsowicz, prof. nzw. dr hab., Kierownik Pracowni Ekonomii, Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
 • Magdalena Zakrzewska, dr n. med., asystent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szymon Dawczyński, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Adam Fic, mgr, inż., asystent / doktorant, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Wiesława Grajkowska, dr n. med., IPCZD
 • Jagoda Mrzygłocka, magister, doktorantka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
 • Bożena Cukrowska, doc. dr hab.n.med., IPCZD
 • Eugenia Murawska - Ciałowicz, dr n.med., adiunkt, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
 • Anita WOLANIUK, dr-adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Jarosław Janusz, dr inż. adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Maciej Pronicki, doc.dr hab.n.med., IPCZD
 • Joanna Sasin, mgr, doktorant, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • Marta Olcoń, mgr, doktorantka, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN
 • Arkadiusz Chojnacki, Student, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu, Wydział Geodezji i Kartografii
 • Alicja Byrska-Rąpała, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Grzegorz Czopik, mgr inż., asystent, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Anna Wierzbicka, mgr, chemik, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 • Marta Nowak, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • Monika Mariola Kondracka, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Marcin Jan Sidzina, mgr inż., asystent, Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Maria Tarniowa-Bagieńska, dr, st.wykładowca, Politechnika Poznańska
 • Andrzej Jodłowski, Prof PŁ, dr hab. inż. , Politechnika Łódzka
 • Marek Bryx, dr hab prof SGH, Dziekan Studium Zaocznego, Szkoła główna Handlowa
 • Joanna Plebaniak, dr hab. prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa
 • Bożena Schnotale- Bednarek, dr ekonomii, Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Łucja Łukasik, magister , wykładowca, Politechnika Białostocka
 • Jerzy Herdzik Kazimierz Witkowski, dr inż. prof. nadzw.AM dr inż. adiunkt , Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny
 • Andrzej B. NOWAKOWSKI, dr inż. , adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Łukasz Wyrzykowski, dr astronomii, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zbigniew Czapla, dr nauk biologicznych, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiwiecza w Poznaniu
 • Krzysztof Knapik, Dr hab. inż., prof. nadzw. - Dziekan Wydziału, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
 • Joanna Grabowska, mgr inż. asystent, Instytut Masyn Przepływowych PAN
 • Henryk Karpisz, Wykładowca, mgr inż. arch., Politechnika Szczecińska
 • Andrzej Przychodni, mgr archeologii Andrzej Przychodni, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
 • Katarzyna A. Kaszycka, Dr, PhD / Adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan
 • Przemysław Łozowski , dr/adiunkt, Instytut Anglistyki UMCS Lublin
 • Artkadiusz Ostojski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Andrzej Sucheta, dr hab. inż., prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Dorota Kuchta, dr hab. inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Antoni JOHN, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Anna Rodziewicz, dr hab.adiunkt, Akademia Rolnicza
 • Arkadiusz Adamczyk, dr, adiunkt, Instytut Stosunków Miedzynarodowych, Akademia Świetokrzyska Filia Piotrków Tryb.
 • Danuta Witkowska, Prof.dr hab. profesor nadzwyczajny, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Magdalena Klink, dr hab. adiunkt, Centrum Biologii Medycznej, Polskiej Akademii Nauk
 • Wacław Witko, dr, adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej im.H.Niewodniczańskiego PAN, Kraków
 • Andrzej Firlit, mgr inż., wykładowca, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, dr, adiunkt, Instytut Historii, Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej
 • Jan Strzałko, prof.dr hab, Instytut Antropologii UAM w Poznaniu
 • Luiza Chojnacka, mgr inż., asystent, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Zofia Głombiowska, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Gdański
 • Przemysław Widelski, mgr, asystent, UMCS Lublin
 • Maria Zołotajkin, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Izabela Bogumił, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Elżbieta Starek, mgr, wykładowca, Uniwersytet Gdański
 • Mariusz Kubański, mgr inż., asystent, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Piotr Danielczyk, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Anna Cymerman, magister/ doktorant, Akademia Ekonomiczna
 • Józef Sas, dr inż., z-ca dyrektora, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • Łukasz Zieliński, dr inż., asystent naukowo-dydaktyczny, Politechnika Krakowska
 • Natalia Kuczyńska-Kippen, Dr adiunkt, Zakład Ochrony Wód Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań
 • Artur Michalak, doktor, adiunkt, Wydział Matematyki i Informatyki UAM
 • Lubosz Danielewski, mgr, doktorant, Uniwersytet Śląski
 • Adam CIeśla, dr inż., adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
 • Andrzej Maczyński, Dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Zbigniew Celka, Doktor, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Krzysztof Podemski, dr hab, dyrektor Instytutu, Instytut Socjologii UMA
 • Marek Praszkiewicz, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Andrzej Płucienniczak, Prof. dr hab., Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Jarosław Frączek, dr hab., profesor AR, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Barbara Ostafin, dr, adiunkt, Instytut Filologii Orientalnej, Uniwersytet Jagiellonski
 • Adam Stolarski, prof. dr hab. inż., prof. zwycz., prodziekan ds. kształcenia, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Grażyna Płucienniczak, dr, kierownik Zakładu Bioinżynierii, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Iwona Zielińska, doktorantka, IFiS PAN
 • Henryk Kordecki, Dr inż. st. wykł., Politehnika Wrocławska
 • Wojciech Stawikowski, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teresa Pindor, starszy specjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Tomasz Zieliński, dr hab., profesor UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agnieszka Długoszewska, mgr, doktorant, Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Wydział Geologii UW
 • Joanna Zięba, doktorantka, Instytut Kultury Polskiej UW
 • Andrzej Dura, doktor inżynier, adiunkt, Wyzsza Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Grzegorz Trykowski, mgr, pracownik inżynieryjno-techniczny, UMK
 • Maria Paprocka, dr , Instytut Immunologii
 • Krystyna Olejnik-Szymańska, mgr inż. doktorant, Politechnika Poznańska
 • Gabriela Wyżgolik, doktor inżynier, adiunkt, Akademia Rolnicza
 • Witold Lenart, dr , st.wykładowca, Uniwersytet Warszawski, Wydz.Geografii i Studiów Regionalnych
 • Jolanta Chomko, doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jacek Baranowski, mgr inż., asystent, Akademia Morska w Gdyni
 • Krzysztof Pawłowski, profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki , Politechnika Łódzka
 • Regina Kasprzykowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Stanisław Kuliński, dr inż., adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Maria Orębska, dr, Politechnika Warszawska Wydział Inzynierii Chremicznej i Procesowej
 • Adam Marczak, dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki i Informatyki
 • Joanna Szewczyk, Magister inżynier - kierownik pracowni / asystent, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Marek Ostafin, dr, asystent, AR, Kraków
 • Włodzimierz Swiątek, Wykładowca, magister, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Rafał Rogalewicz, mgr inż., Politechnika Poznańska
 • Łucja Łuczywo, mgr, SNS
 • Małgorzata Zalewska, mgr inż., Politechnika Poznańska
 • Kazimierz Ruszała , Dr inż., st. wykł., Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Andrzej Syrzycki, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
 • Jacek Szybowski, dr, asystent, AGH, Kraków
 • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dr, Kierownik Pracowni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Grzegorz Strauchold, dr hab., adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Tadeusz Łuczkiewicz, dr hab.prof.nadzw., Akademia Rolnicza im A. Cieszkowskiego
 • Piotr Dębski, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jacek Rudnicki, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Jerzy Korewicki, Prof. dr hab.n.med. - Kierownik Instytutu Kardiologii , Instytut Kardiologii
 • Monika Tomaszewska, dr nauk prawnych, adiunkt, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • Iwona Wichrowska, mgr, asystent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Ireneusz Grubecki, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Urszula Klimczuk, mgr, Plitechnika Białostocka
 • Grażyna Mróz , dr, st. wykładowca , Akademia Pedagogiczna Kraków
 • Aleksandra Szczechla, doktor nauk humanistycznych, asystent, Uniwersytet Jagiellonski, IFO, Zaklad Japonistyki i Sinologii
 • Maciej Bogdański, mgr. inż., programista, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Michał Dobrski, mgr inż., asystent, CMF, Politechnika Łódzka
 • Adam Chudecki, mgr inż., asystent, CMF, Politechnika Łódzka
 • Beata Ziaja, Dr. hab., IFJ PAN Krakow
 • Romuald Huszcza, dr hab., prof. nadzw. UW i UJ, UW, UJ
 • Monika Krzyżanowska, doktor nauk biologicznych, adiunkt, Katedra Antropologii Uniwersytet Wrocławski
 • Agnieszka Krzanowska, mgr, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Szczeciński
 • Kazimierz Michał Pietrusiewicz, Prof. dr hab., Kierownik Zakładu Chemii Organicznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Stefan Piechnik, Prof zw. dr; em.profesor Politechniki Krakowskiej, Politechnika Krakowska
 • Patrycja Poniatowska, doktor, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocłwskiego
 • Jolanta Skutnik, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
 • Irena Huk, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Jolanta Grala-Michalak, dr adiunkt, UAM Poznań
 • Krzysztof Żak, mgr inż., doktorant, Politechnika Opolska
 • Oskar Wachowski, uczeń, IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie
 • Zbigniew Pagowski, Dr inż. Zbigniew T. Pągowski - Sekretarz Naukowy, Instytut Lotnictwa
 • Anetta Głowacka, magister, asystent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Ewa Maćkowska, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Maria Wesołowska, dr inż. Adiunkt, Akademia Techniczni-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Grzegorz Nikiel, dr inż, adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Iwona Teul, dr n. med. adiunkt, Pomorska Akademia Medyczna
 • Maria Wesołowska, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Piotr Krzyworzeka, Dr hab. inż. prof. nzw. AGH, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 • Krzysztof Popowski, mgr inż., asystent, Instytut Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Edward Giera, Doktor, adiunkt, Wydział Chemii Uniwersytetu Wroclawskiego
 • Marek Urbaniak, mgr, doktorant, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Edward Radosiński, prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska
 • Łukasz Jonak, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Pruszyński, Mgr, asystent, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Jolanta Brach-Czaina, prof.dr.hab, SWPS
 • Topa Paweł, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Jacek A. Szymura, dr hab., prof. ndzw. ATR, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Katarzyna Arczewska, magister, doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki
 • Jan Stanisław Ciechanowski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów nad Tradycją Antyczną
 • Jan Lamkiewicz, mgr inż., asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Katarzyna Dominika Kania, dr, asystent naukowy, Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi
 • Wojciech Nyklewicz, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Anna Ciechanowska, mgr, doktorantka, Obserwatorium Astronomiczne UW
 • Marta Kosior - Kazberuk, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Alicja Szklarska, Adiunkt, Zakład Antropologii PAN
 • Wojciech Lubiński, dr n. med. adiunkt, Wojskowy Instytut Medyczny
 • Jerzy Kwaśnikowski, prof. PP dr hab. inż., prof. nzw, Politechnika Poznańska
 • Jerzy Walentynowicz, Dr hab. inż., Dyrektor instytutu-profesor nzw., Wojskowa Akademia Techniczna
 • Dorota Ziółkowska, dr inż , adiunkt, ATR w Bydgoszczy
 • Jerzy Kranz, dr hab., prof. nadzw. SGH, Szkoła Główna Handlowa
 • Monika Stachowiak, mgr inż. , doktorant, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Hanna Chudzik, dr, starszy wykładowca, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Renata Stawarska, dr,starszy wykladowca, Akademia Ekonomiczna,Katedra MSG
 • Krystian Pluta, dr hab. n. chem. prof. nadzw. Śląskiej Akademii Medycznej, Śląska Akademia Medyczna
 • Włodzimierz Dymarski, dr nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Barbara Pawłowska, adiunkt, dr, Instytut Socjologii UAM
 • Stanisław Radzimirski, Doc. dr inż., Instytut Transportu Samochodowego
 • Kamil Rusek, Profesor, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet JagielloNski, Instytut Matematyki
 • Miron Kobelski, inż. informatyk, Politechnika Poznańska
 • Anna Antosz, mgr asystent w Katedrze Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Pierścieniak, dr, adiunkt, Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytet Warszawski
 • Ryszard Kantor, profesor zwyczajny, Uniwersytet Śląski
 • Ewa Skibińska, dr, adiunkt, Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Połomska, mgr inż, doktorantka, Politechnika Poznańska
 • Ewa Małgorzata Szumilas, doktor, adiunkt, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Zakład Pedagogiki Zdrowia
 • Tomasz Waszak, doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Roman Haratym, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Mirosław Zbigniew Babiarz, doktor, adiunkt, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Zakład Pedagogiki Zdrowia
 • Katarzyna Sojka-Krawiec, dr, Politechnika opolska
 • Cieślak Jakub, Dr Inż., WFiIS AGH
 • Mariusz Migała, dr, adiunkt, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
 • Wiesław Rogoziński, mgr inż., starszy wykładowca, Politechnika Warszawaka
 • Wiesław Watorek, Prof.dr hab. , Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Grzegorz Strzelecki, Dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Mariusz Popenda, doktor, adiunkt, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
 • Alicja Rogozińska, mgr, nauczyciel konsultant, Krajowy Ośrodek Wspierania Edaukacji Zawodowej i Ustawicznej
 • Elżbieta Pańkowska, magister, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Robert Grzywacz, dr inż. adiunkt, Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Ewa Pańkowska, magister, lektor, Uniwersytet w Białymstoku
 • Andrzej Ajdukiewicz, Prof. zw. dr inż., Kierownik Katedry, Politechnika Śląska
 • Wiesław Rogoziński, mgr inż., starszy wykładowca, Politechnika Warszawska
 • Stanisław Majewski, Profesor dr hab. inż. stanowisko: profesor nzw. , Politechnika Śląska
 • Grzegorz Jemielita, prof. dr hab. inż. prof. nzw., Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej
 • Zbigniew A. Figaszewski, Profesor dr hab, profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku
 • Krzysztof Korpysz, dr inż. , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Władysław Jacher, prof. zw. dr hab. , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krzysztof Skiba, mgr., asystent, Akademi Rolnicza w Lublinie
 • Agnieszka Pisula, adiunkt, AWF Wrocław
 • Wiesław Kozaczewski, dr inż. adiunkt Gł. Specjalista d/s Silników, Przemysławy Instytut Motoryzacji
 • Justyna Różyc-Molenda, magister, student, Uniwersytet Ślaski w Katowicach
 • Andrzej Bokiniec, dr, adiunkt, Instytut Archeologii UMK w Toruniu
 • Beata Piątek, dr, adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej UJ, Kraków
 • Ewa Siemieniuk, mgr , Akademia medyczna w Białymstoku
 • Zdzisław Sroczyński, mgr inż., asystent, Instytut Matematyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Małgorzata Duczkowska-Piasecka, prof.dr hab. nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa
 • Barbara Kołodziej, dr hab., Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Hubert Tomkowiak, wykładowca, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Dariusz Sokołowski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katarzyna Duczkowska - Małysz, prof.dr hab. nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa
 • Jerzy Małysz, prof.dr hab. nauk ekonomicznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna-Warszawa
 • Paweł Łukowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 • Magdalena Szeżyńska, CISA, dr inż., st. wykładowca, Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska
 • Aleksander Szwichtenberg, prof. dr hab., kierownik katedry , Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • Tadeusz Kawiak, dr, specjalista, Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Maria Woźniak, mgr inż., asystent, Politechnika Łódzka
 • Wojciech Młynarski, dr hab. med., adiunkt, Klinika Chorób Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Krzysztof Loska, dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Grzywak, prof. zw. dr hab. inż, Rektor, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Marian Bogdan, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Beata Wójtowicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Zdzisław Różycki, dr inż. adiunkt, kierownik pracowni, Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
 • Marian Tracz, Prof.dr hab.inż. , Politechnika Krakowska
 • Waldemar Szpyra, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Andrzej P. NOWAK, dr inż., adiunkt, Katedra Mechaniki i Informatyki, ATH Bielsko-Biała
 • Jerzy Podgórski, Dr inż. adiunkt, Politechnika Lubelska WIBiS
 • Ida Kurcz, prof. dr hab. prof zwyczajny, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Teresa Kulak, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Elżbieta Wesołowska , profesor nadzwyczajny , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Bartosz Wojciechowski, Dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Karwowska-Struczyk, dr hab., Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
 • Dariusz Przybysz, mgr, asystent, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Marta Kusterka , mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Jerzy Korczyński, dr n. med. , wykładowca, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Bartłomiej Jefmański, mgr, doktorant, Akademia Ekonomiczna w eWrocławiu
 • Renata Staśko, mgr, asystent, AKADEMIA PEDAGOGICZNA
 • Maria Piotrowska, dr adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Andrzej Zalewski, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Marcin Kapuściński, mgr, doktorant, UKSW
 • MIchał Królikowski, dr nauk prawnych, adiunkt, Wydział Prawa i Administracji UW
 • Henryk Gliński, dr, starszy wykładowca, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Dobrosław Bilski, dr, Uniwersytet Łódzki
 • Wojciech Skiba, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Adam Bielański, MRG INŻ, Uniwersytet JagiellońskiI
 • Katarzyna Krajewska, mgr, AMB
 • Krzysztof Wilde, dr hab inż, profesor PG, Dziekan , Politechenika Gdańska
 • Joanna Łubocka, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Wrocławski
 • Mateusz Michalski, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów
 • Barbara Jankowiak, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Stefan Witkowski, dr, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Kamila Turewicz, dr hab, prof. USz, KFA Uniwersytet Szczeciński
 • Katarzyna Jarosik, dr n.med, adiunkt, II Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Marian Ingram, doktor, starszy wykładowca, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Edward A. Mierzwa, prof. dr hab. dyrektor Instytutu Historii, Filia Akademii Świetokrzyskiej w Piotrkowie
 • Henryk Nowak, dr hab. inż., prof. PWr., Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • Magdalena Laskowska, mgr, asystent, Uniwersytet Gdański
 • Maria Malicka-Blaszkiewicz , Profesor dr habilitowany /profesor nadzwyczajny na stałe, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wroclawski
 • Józef Garczarczyk, prof.zw.dr hab., Kierownik Katedry Badań Marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Marek Mocek, dr, starszy wykładowca, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Jacek Rysiński, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Łukasz Kuźma, mgr farm/doktorant, Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej UM w Łodzi
 • Anna Kulpa-Ogdowska, mgr asystent, Katedra Socjologii SGH
 • Tomasz Tulejski, doktor, adiunkt, Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • Marek Mocek, dr, starszy wykładowca, Katedra Badań Marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Adam Kisiel, dr inż., adiunkt, Politechnika Karakowska
 • Konrad Gałuszko, Dr hab inż. prof. nadzw. , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Marek Sioma, dr, adiunkt, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Elżbieta Krajewska-Kułak, prof. dr hab. med., Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Wojciech Kułak, dr hab. med., Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Janusz Ostaszewski, prof.zw.dr hab. Dziekan Kolegium Zarzadzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa
 • Monika Mańkowska, dr , Uniwersytet Wrocławski
 • Piotr Pieńkowski, mgr, starszy wykładowca, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński
 • Cristina Gonzalez Caizan, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów nad Tradycją Antyczną
 • Adam Wielomski, doktor, INS Akademia Podlaska
 • Elżbieta Krzemińska, adiunkt II st., Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie
 • Anna Macyszyn, Magister socjologii, doktorantka, Uniwersytet Wrocławski
 • Danuta Zwolińska, prof. dr hab. n. med., kierownik Katedry i Kliniki , AM - Wrocław
 • Edyta Dzięciołowska-Baran, dr nauk medycznych, Pomoeska Akademia Medyczna
 • Włodzimierz Urbaniak, Dr hab. prof. UAM, Wydział Chemii UAM
 • Lechosław Gapik, Dr hab., prof. nzw., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Katarzyna Bogacz, doktor, adiunkt, Politechnika Opolska, WWFiF
 • Jolanta Lewko, doktor, adiunkt, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Zbigniew WOŹNIAK, prof. zw. dr hab., Instytut Socjologii UAM ww Poznaniu
 • Matylda Sierakowska, doktor, adiunkt, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Anna Juźwicka, mgr inż, asystent, Politechnika Łódzka
 • Daniel Kierzkowski, mgr, doktorant, UAM Wydział Biologii
 • Marek Pieniążek, dr, adiunkt, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
 • Daniel Gryko, Dr hab. docent, Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Iwona Taranowicz, doktor, adiunkt, Instytut Socjologii Uniwersytet Wroclawski
 • Dobrochna Dembińska-Siury, profesor zwyczajny , Uniwersytet Warszawski
 • Maciej Sobieszczański, prof. dr hab. inż. nauczyciel akademicki (emeryt) , Akademia Techniczno Humanistyczna
 • Patrycja Kamińska, dr, adiunkt, Katedra Filologii Angielskiej, Uniwersytet Szczeciński
 • Henryk Chałupczak, profesor dr hab., prof. zwyczajny, Wydział Politologii UMCS
 • Olga Poleszczuk, mgr inż., doktorantka, SGGW
 • Hanna Bednarek, adiunkt, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Alfred Carbogno, dr inż. , adiunkt, Polotechnika Śląska w Gliwicach
 • Karol Grela, doc. dr hab. inz. , Instytut Chemii Organicznej, Polska Akademia Nauk
 • Radosław Giętkowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Bassam Aouil , prof. nadzw. (Ph.D), Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy
 • Joanna Kaczmarek, mgr, Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Maciej Budzanowski, dr inż. , Kierownik Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, Instutut Fizyki Jądrowej PAN
 • Artur Lewandowski, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Małgorzata Leśniewska, doktor, adiunkt, UAM, Poznań
 • Monika Żochowska, mgr biologii , IBB PAN
 • Jadwiga Piwowarska, mgr , Akademia Medyczna w Warszawie
 • Bogdan Lewandowski, dr n. med., adiunkt, Kl. Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku
 • Paweł Latus, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Małgorzata Klentak-Zabłocka, dr hab. adiunkt, Katedra Filologii Germańskiej UMK
 • Katarzyna Górak-Sosnowska, mgr, asystent, SGH
 • Andrzej Abdank-Kozubski, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego
 • Krystyna Ruta-Rutkowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Jadwiga Krych, dr inż. st. wykładowca, Politechnika Opolska
 • Grzegorz Zabłocki, dr hab., prof.UMK , Instytut Socjologii UMK
 • Anne-Lise Routier, mgr, asystent naukowy, Uniwersytet Wrocławski
 • Grzegorz KOTT, dr, adiunkt , Akademia Obrony Narodowej, Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych
 • Czesław Błaszak, Profesor, Uniwersytet im A. Mickiewicza Poznań
 • Dorota Milanowska, mgr, asystent, Wydzial Prawa Uniwersytetu w Bialymstoku
 • Wojciech Niedbała, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ryszard Jakuszewski, dr inż, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Maria Gierlak, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Stefan Pierzynowski, Prof. dr hab., Dept Cell and Organims Biology, Lund Univ
 • Halina Garbalińska, dr hab. inż. - kierownik Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, Politechnika Szczecińska
 • Aleksander Winiecki, dr hab. prof. nadzwycz. UAM, Iniwersytet im. A, Mickiewicza w Poznaniu
 • Dominika Tykwińska - Rutkowska, mgr, asystent, Uniwersytet Gdański
 • Włodzimierz Zientara, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Torun
 • Stanisław L. Kazubski, Profesor doktor habilitowany, emeryt, były dyrektor MiIZ PAN, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
 • Tomasz Parys, doktor, adiunkt, Wyższa Szkoła Ekonimiczno Informatyczna w Warszawie
 • Bozena Gorzkowicz, magister, asystent, Pomorska Akademia Medyczna
 • Zygmunt Wirpsza, prof.nadzw.dr.hab.inż.emeryt, Politechnika Radomska
 • Renata Papież, dr, adiunkt, AE w Krakowie
 • Bożena Kulesza-Brończyk, magister, asystent, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Magdalena Borowiec, mgr inż., doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Piotr Nykiel, mgr, asystent, Instytut Filologii Orientalnej UJ
 • Janusz Bachmiński, mgr, wykładowca, dyrektor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Mirosława Czarnecka, prof.dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii germańskiej
 • Magdalena Białkowska, doktor medycyny, adiunkt, Instytut Żywności i Żywienia
 • Adam Nadachowski, profesor, dyrektor instytutu PAN , Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Łukasz Kaczmarek, mgr, doktorant, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Bożena Bidzinska-Speichert, Dr hab. n. med., Katedra i Klinika Endokrynologii AM Wroclaw
 • Anna Trzeciak, prof.dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Romuald Świtka, Prof. dr hab. inż., Uniwersytet Zielnogórski
 • Andrzej Pusz, dr hab. inż. adiunkt, Politechnika Śląska
 • Anna Andruszkiewicz , dr n med -adiunkt , Collegium Medicum UMK w Toruniu
 • Elżbieta Puchnarewicz, dr hab starszy wykładowca, Instytut Krajów Rozwijających się WGiSR UW
 • Marzena Buchnat, dr adiunkt, Uniwersytet im. A.Mickiewicza Poznań
 • Tomasz Kisilewicz, Dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Adrzej Dołyk, dr n med starszy asystent, Klinika Angiologi we Wroclawiu
 • Grzegorz Pochwatko, dr, adiunkt, Instytut Psychologii PAN
 • Elżbieta Szczygielska, mgr,asystent, PWSZ im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Ewa Lenart-Domka, lek.med. , Uniwersytet Rzeszowski
 • Katarzyna Łagoda, mgr pielęgniarstwa, asystent, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Danuta Przepiórkowska, tłumacz przysięgły,
 • Tomasz Borkowski, dr n med, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Bernadeta Ceglarek, dr n.med. / adiunt Kliniki Chorob Wewnetrznych i kierownik Izby Przyjec, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Jacek Czaplicki, Dr inż., adiunkt, Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechnika Śląska
 • Marian Molasy, dr inż. / adiunkt, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska
 • Rafał Tataruch, dr / adiunkt, Politechnika Opolska
 • Bożena Dołyk, doktor nauk medycznych, własna działalność gospodarcza
 • Mirosław Ludwiniak, mgr, doktorant, Wydział Geologii UW
 • Andrzej Bieńkiewicz, prof. dr hab. med, kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Anna Michalska, dr hab. prof. UAM, Instytut Socjologii
 • Joanna Mazurkiewicz, mgr, doktorantka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Anna Skoracka, dr, adiunkt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Aleksandra Jodko, mgr, asystent, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Rafał Ruzik, mgr inż., doktorant, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 • Joanna Sadownik, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • sławomir jakima, lekarz medycyny, prywatna praktyka lekarska
 • Magdalena Derwojedowa, dr, adiunkt, Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski
 • Ryszard Jasztold-Howorko, dr n. farm, Akademia Medyczna Wrocław
 • Michał Lew-Starowicz, lekarz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Teresa Kowalczyk, dr hab. docent, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Agnieszka Stępień, doktorantka, Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Baran, doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Zbigniew Sałamacha, inż., kierownik pracowni, Politechnika Wrocławska
 • Anna Brzezińska, prof. dr hab., Instytut Psycholoigi UAM w Poznaniu
 • Ewa Zalewska, mgr Ewa Zalewska, PTP
 • Furmanek Waldemar, PROFESOR, Uniwersytet Rzeszowski
 • Michał Ciborowski, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Mieczysław Radochoński, prof. dr hab., Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, Uniwersytet Rzeszowski
 • Wojciech Zbisławski, lekarz, asystent, Pomorska Akademia Medyczna
 • Paula Quinon, mgr, doktorantka, SNS PAN
 • Elżbieta Józefowicz, mgr psychologii, SWPS
 • Agnieszka Widera - Wysoczańska, dr nauk humanistycznych, adiunkt, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Gabriela Kryk, mgr, doktorantka - Uniwersytet Opolski, asystent, PWSZ w Raciborzu
 • Janusz Danecki, prof.dr hab. , Uniwersytet Warszawski
 • Iwona Palicka, mgr, psycholog kliniczny , prywatna praktyka psychologiczna
 • Sławomir Pilipiec, Doktor, adiunkt, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
 • Magdalena Stypułkowska, mgr Psychologii Klinicznej, Toruńskie Stowarzyszenie Współpraca
 • Radosław Sajkiewicz, mgr, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, ZTR
 • Danuta Czernomysy-Furowicz, dr hab. adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Adam Jackowski, dr hab.inż.prof.nadzw., Wojskowa Akademia Techniczna
 • Jerzy Błoszyk, dr hab. prof nadzywczajny UAM, Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii UAM
 • Piotr Brykczyński, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Biesiada, dr, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Paweł Kurpios, -, -
 • Krzysztof Fordoński, dr, Uniwersytet Warszawski
 • Kamila Junik, mgr, lektor, Instytut Filologii Orientalnej Uniwersytet Jagielloński
 • Hon. Szymon Niemiec, Moderator Diakon, Wolny Kościół Reformowany
 • Jarosław Sochacki, doktor, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Ludmiła Zając-Lamparska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Andrzej Wiśniewski, prof. dr hab. , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Joanna Surmacz-Górska, dr hab. inż. prof. nzw. Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska
 • Marek Szczepański, dr hab. n. med., kierownik kliniki, Klinika Neonatologii Akademii Medycznej w Białymstoku
 • Wojciech Kriegseisen, dr hab. prof. UW, Wydział Historyczny UW
 • Monika Kozłowska, magister, asystent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Tomasz Czub, dr, adiunkt, Instytut Psychologii, UAM
 • Krystyna Pisarkowa, prof. dr hab.; em. prof. zwycz., Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Orientalistyki
 • Halina Janaszek- Ivanickova, Prof.zw.dr hab.Kierownik katedry literatury polskiej, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno/ Pedagogiczna w Łowiczu
 • Adam Maj, doc. dr hab., IFJ PAN
 • Konrad Janowski, doktor, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii
 • Marzenna Zakrzewska, doktor, adiunkt, Instytut Psychologii UAM
 • Grzegorz Drwal, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jerzy Nowak, mgr inż, wiceprezes Oddzialu, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Maja Gross, mgr, Uniwersytet Łódzki, Katedra Badań Edukacyjnych
 • Piotr Gajewski, dr hab. inż. , profesor nadzwyczajny, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Lech Borowiec, Prof.dr hab. prof. zwycz., Uniwersytet Wrocławski
 • Leonard Kopiński, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicz w Bydgoszczy
 • Piotr Muchowski, dr hab., prof. UAM , Instytut Orientalistyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mirosław Rurek, magister/asystent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Barbara Robak-Wojdak, referent, IMGW Warszawa
 • Krzysztof Warmbier, dr, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krzysztof W. Nowak, prof. dr hab., Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Anna Zakrzewska, mgr inż, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Elżbieta Klejnowska, mgr, Redakaktor Naczelna Gazety Obserwatora IMGW, Instytytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Lesław A. Brunarski, prof. dr inż., kier. zespołu, przew. Rady Naukowej ITB, Instytut Techniki Budowlanej
 • Ireneusz Wróbel, dr inż. adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Agnieszka Kaszynska, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiow Iberyjskich i Iberoamerykanskich
 • Marek Mejor, prof. dr hab., prezes Polskiego Tow. Orientalistycznego, Uniwersytet Warszawski
 • Elżbieta Hałaburda, mgr , asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Marek Łutowicz, mgr inż. doktorant, Akademia Marynarki Wojennej
 • Jacek Paś, mgr inż. asystent, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Boguslaw Pietrulewicz, Dr hab.prof. UZ Dyrektor Instytutu Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Zielonogorski
 • Zygfryd Juczyński, profesor, Unniwersytet Łódzki
 • Jacek Hunicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Agnieszka Wierzbicka-Olejniczak, Doktor, adiunkt, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Czesław S. NOSAL, prof. dr hab. , prof. zwyczajny, Politechnika Wrocławska
 • Magdalena Wojciechowska, mgr, doktorant, UAM
 • Władysław M. Rzymski, dr hab. inż., prof. nadzwyczajny, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
 • Elżbieta Widota, dr st. wykladowca, Wydział Pedagogiczny UW
 • Krzysztof Posobkiewicz, dr inż., adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Krzysztof Gniotek, Prof. dr hab. inż., kierownik katedry, prodziekan, Politechnika Łódzka
 • Zbigniew Zalewski, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
 • Janina Okal, dr, adiunkt, Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych PAN
 • Janusz Kowalski, dr, wykładowca, Szkoła Wyższ im. B. Jańskiego
 • Magdalena Skonieczna, mgr, doktorant, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Hebda, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Andrzej Kowasz, mgr, szkoła podstawowa
 • Ewa Szkic- Czech, doktor nauk ekonomicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Barbara Tomaszewska, dr hab.profesor UAM, uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii
 • Przemysław Wojtaszek, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Robert Zakowicz, starszy referent, SGGW Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
 • Irena Ickiewcz, dr, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Alicja Koziej, dr, adiunkt, UMCS w Lublinie Wydział Humanistyczny
 • Maciej Sadowski, dr inż., adiunkt, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej
 • Artur Cieślewicz, doktorant, UAM
 • Ziemowit Kosiński, doktor, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lech Romanowicz, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Henryk Malinowski, dr, adiunkt, KUL
 • Zbigniew Leszczyński, dr hab., WMi I UMK w Toruniu
 • Jacek Jakubowski, dr hab., profesor UW, Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski
 • Anna Medyńska, Dr, adiunkt, Akademia Medyczna Wrocław, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
 • Zdzisław Skutnik, dr inż., adiunkt, SGGW Wydział Inynierii i Kształtowania Środowiska
 • Aleksandra Świda, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
 • Anna Wawro, Dr, adiunkt, Akademia Medyczna Wrocław, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
 • Jarosław Piekarski, dr inż, adiunkt, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Stanisław Hoffmann, Prof. dr hab., Kierownik Zakładu, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Irena Wikiera-Magott, Dr, adiunkt, Akademia Medyczna Wrocław, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
 • Piotr Piestrak, doktor, Akademia Wychowania Fizycznego
 • Magdalena Chmielowiec - Lewczuk, dr,adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Adam Kopinski, prof. dr hab, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wydział Zarządzania i Informatyki
 • Wanda Ronka - Chmielowiec, prof.zw.dr hab., Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Jacek Pietrucha, dr, AE Katowice
 • Dorota Polak-Jonkisz, dr n med, adiunkt, Akademia Medyczna Wrocław, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
 • Tadeusz DĄBROWSKI, Dr hab. inż. , prof. nadzw. WAT - dyrektor instytutu, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ludwik Majewski, dr inz., adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Kinga Musiał, dr n med, asystent, Akademia Medyczna Wrocław, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
 • Szymon Pałkowski, prof. dr hab. inż., kier. Katedry Konstrukcji Metalowych, Politechnika Koszalińska
 • Renata Bednorz, dr n med, adiunkt, Akademia Medyczna Wrocław, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
 • Leszek Purzyc, dr n biochemicznych, starszy wykladowca, Zakład Biochemii Lekarskiej. Akademia Medyczna Wrocław
 • Wojciech Grzegorzek, dr inż., Politechnika Śląska
 • Bartosz Góralski, Mgr/doktorant, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Antoni Niekraszewicz, dr inż. , Instytut Włókien Chemicznych
 • Katarzyna Jastrzembska, mgr, asystent-pracownik naukowy, Centrum Biologii Medycznej PAN
 • Jan Boczek, Profesor zw.dr h.c., emeryt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Jan Zalewski, dr hab., Uniwersytet Opolski
 • Józef Pszczółkowski, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Irena Makulska, dr n med, adiunkt, Akademia Medyczna Wrocław, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
 • Jerzy Madej, dr hab. inż. adiunkt, Kierownik Zespołu Wytrzymałości Materiałów i Maszyn Przepływowych, Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Karol Giejdasz, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Bogusław ONDERKA, Dr, adiunkt, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materialowej PAN
 • Jan HYBEL, prof.dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Regina Paszkiewicz, dr hab inż. , Politechnika Wrocławska
 • Bogdan Paszkiewicz, dr inż. , Politechnika Wrocławska
 • Katarzyna Maciejowska-Bujak, magister inżynier, Urząd Wojewódzki
 • Jerzy Dyrda, Dr n. hum., dyrektor Biblioteki Głównej, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Joanna Pleszko, mgr inż., asystent , Akademia Morska w Szczecinie
 • Andrzej Szeptycki, Prof. dr hab., Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Monika Baer, doktor, adiunkt, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Ryszard Fryczkowski, Dr inż. adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Witold Niemiec, dr hab. inż., profesor Politechniki Rzeszowskiej, Politechnika Rzeszowska
 • Kazimierz Banek, dr hab., kierownik Zakładu Historii Religii IR UJ, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Jarosław Sadło, dr inż, adiunkt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Alicja Kolasińska, mgr, doktorant, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Mikołaj Kokociński, doktor, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Robert Mazur, mgr inż. / Asystent, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Małgorzata Grabarczyk, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza, Wrocław
 • Małgorzata Jakubowska, Dr hab. inż. kierownik Zakładu Materiałów Grubowarstwowych, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • Sylwia Kaczmarek, dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Jacek A.Kaczmarek, dr , Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Galus-Barchan, dr inż asystent, AR Kraków
 • Iwona Paśmionka, dr asystent, AR Kraków
 • Beata Laszkiewicz, mgr, doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Ewa Bar-Andziak, dr hab med, prof ndzw,Kierownik Katedry i Kliniki, Aakdemia Medyczna Warszawa
 • Janusz Piontek, Prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Barbara Polityńska, Dr - adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Ewa Bar-Andziak, dr hab med, prof ndzw,Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewn etrzbych i Ednokrynologii, Akademia Medyczna Warszawa
 • Michał Śmigielski, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
 • Danuta Szumińska, mgr, asystent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Aneta Załazińska, dr, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Agnieszka Wojtasiak, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Kazimierz M. Romaniszyn, dr hab. inż. prof., Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej
 • Magdalena Natuniewicz-Sekuła, magister, asystent, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Maria Wojterska, dr hab. adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Franciszek Szczytnicki, Mgr, Główny Specjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Agnieszka Kondracka, dr nauk biologicznych, specjalista, Akademia Medyczna
 • Adam Kaznowski, dr hab., Zakład Mikrobiologiii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Ewa Nowacka-Chiari, doktor, adiunk, Uniwersytet Zielonogórski
 • Wiesława Czechowska, dr/adiunkt, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Zofia Rosińska, prof.dr hab. , Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski
 • Patrycja Jagołkowska-Tkaczuk, mgr inż., doktorant, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Jan Sidor, Dr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Cezary Krawczyński, mgr, doktorant, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • Joanna N. Izdebska, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański, Katedra Zoologii Bezkręgowców
 • Janusz Kolbusz, mgr inż., asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Aleksandra Dendura - Soliwoda, mgr asystent, Akademia Morska
 • Stanisław Łazowy, mgr inż., asystent, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Adam Kurnicki, dr inż. , adiunkt, Politechnika Lubelska, Kat. Automatyki i Metrologii
 • Jacek Stadnicki, dr hab.inż. prof.ATH, kierownik Katedry Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Piotr Sauer, dr inż, adiunkt, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Politechnika Poznańska
 • Katarzyna Góralczyk, Doktor, adiunkt , Państwowy Zakład Higieny
 • Zdzisław Lewandowski, mgr, asystent, AWF, Wrocław
 • Irena Bielańska-Grajner, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Śląski
 • Wojciech Cisowski, prof. dr hab. , Katedra i Zakład Farmakognozji z ORL, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Urszula Bugaj, magister, asystent , Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Bogumiła Dąbrowska-Sakowicz, mgr, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej DSH-M Białystok
 • Jacek Losy, Profesor, Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Lucjan Pelc, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Mirosław Patalon, dr hab.prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Ewa Popowska, Dr n. przyr. - kierownik pracowni, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
 • Teresa Mroczek,, mgr inż. informatyki, asystent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Edward Wiktor Radecki, Prof. CB dr, REKTOR, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 • Jacek Grzyb, dr inż, asystent, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Jerzy Pałczyński, Dr, adiunkt, Instytut Warzywnictwa
 • AGNIESZKLA SZYSZKO-PERLOWSKA, mgr, AM BIAŁYSTOK
 • Piotr Korzeniowski, dr hab. inż.; prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, Politechnika Gdańska
 • Ernest Staroń, dr inż, adiunkt, WSHiFM
 • Tomasz Pędrak, mgr inż. / asystent, Akademia Techniczno Humanistyczna
 • Maciej Kaźmierczak, dr inż., asystent, Politechnika Śląska
 • Marcin MAMAJEK, inż., specjalista elektronik,
 • Dorota Fiszer, Dr/adiunkt, Instytut Genetyki Człowieka PAN
 • Jerzy Balejko, dr hab. inż. , prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Jadwiga Siedlecka, dr n. med., główny specjalista , Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
 • Arkadiusz Krawiec, dr inż. / adiunkt, UMK Toruń
 • Elżbieta Gadzicka, dr n, med., adiunkt , Instytut Medycyny Pracy
 • Jolanta Srzednicka, dr starszy wykładowca, Katedra Matematyki Akademia Rolnicza Wroclaw
 • Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łodzki
 • Wanda Parasiewicz, dr inz.adiunkt,z-cz Dyr.d/s naukowo-badawczych, Instytut Przemysłu Gumowego
 • Andrzej Łako, Prof. dr hab. inż. , Politechnika Białostocka
 • Barbara Kosmowska-Ceranowicz, prof. dr hab., Muzeum Ziemi PAN
 • Marek Koprianiuk, doktorant, wydział geologii uw
 • Piotr Szrek, magister, doktorant, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
 • Łukasz Kruszewski, mgr, doktorant (asystent), Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Aleksander Krajnow, dr n. med., asystent, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Krzysztof Galkowski, Prof. dr hab. inż., profersor zwyczajny, Uniwersytet Zielonogorski
 • Andrzej Dyrcz, Prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Małgorzata Chodynicka, mgr , asystent, doktorant, Szkoła Wyższa PSychologii Społęcznej
 • Małgorzata Gaj, dr hab, adiunkt, Uniwersytet Śląski, Katedra Genetyki
 • Jacek Rysiewicz, dr , st. wykładowca, Instytut Filologii Angielskiej UAM, Poznań
 • Bartłomiej Dziuba, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Grzegorz Sławiński, dr n. med., adiunkt, Pomorska Akademia Medyczna, katedra Anatomii Prawidłowej
 • Rafał Michałowski, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Grzegorz Bowanko, dr, adiunkt, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Wojciech Płaska, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Tomasz Machniewicz, dr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Jarosław Majewski, Dr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Piotr Ślipiński, pracownik techniczny, PAN
 • Bohdan Radomyski, Profesor, profesor zwyczajny, Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Dobek, dr hab. inż. prof. nadzw. - Kierownik Zakładu Użytkowania Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Sylwia Dziedzic, mgr inż., asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Elżbieta Nagler-Kalecińska, dr hab. , profesor, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Wlodzimiera Radomyska, doktor biologii emeryt,
 • Tomasz Rusak, dr, asystent, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Grażyna Strzelczak, doktor, adiunkt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Małgorzata Majkowska, magister, Uniwersytet Jagielloński
 • Lidia Klat-Wertelecka, doktor, adiunkt, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii , Uniwersytet Wrocławski
 • Katarzyna Skrzeszewska , dr, adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Bartłomiej Sulikowski, dr inż./adiunkt, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Uniwersytet Zielonogórski
 • Jan Łysek, dr, adiunkt, GWSP w Mysłowicach
 • Janusz Turek, mgr, doktorant, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Ewa Durska, dr, adiunkt, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
 • Jacek Mirkowski, dr inż. adiunkt, ICHTJ
 • Sławomir Brzeźnicki, dr / adiunkt, Instytut Medycyny Pracy
 • Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, Dr/ adiunkt, Instytut Ochrony Roślin
 • Paweł Wiśniowski, doktor, adiunkt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Grażyna Kotlarz, dr n.med., Katedra i Zakład Histologii i Immunologii AMG
 • Agnieszka Kamrowska, doktorant - stażysta, Uniwersytet Jagielloński
 • Jadwiga Zalewska-Kaszubska, Dr n. farmaceutycznych, adiunkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Remigiusz Zięba, dr n. farm. asystent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Marek Łukasik, mgr, doktorant, Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Głuch, DR adiunkt, IF UMCS
 • Leszek Pawlaczyk, dr inż.,adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Marcin Witczak, Dr inż., Adiunkt, Uniwersytet Zielonogórski
 • Przemysław Prętki, magister inżynier, Uniwersytet Zielonogórski
 • Andrzej Wołodźko, dr inż. Przewodniczacy , Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Blandyna Jerszyńska, drhab, InstytutAntropologii, Uniwersytetim.AdamaMickiewiczawPoznaniu
 • Bogdan Adamiak, mgr inż., Politechnika Wrocławska
 • Franciszek Tomaszwski, dr hab. inż., Politechnika Poznańska
 • Konstanty Sawicki, dr hab. prof US, Uniwersytet Szczeciński
 • Bogusława Pietrzak, dr n. farm.- adiunkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Anna Cieślik, mgr, doktorantka , Instytut Psychologii UWr
 • Bogusława Mamok, Mgr inż. / asystent, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Anna Oleszkowicz, dr, adiunkt, Instytut Psychologii UWr
 • Michał Dąbrowski, Doktorant, MIIZ PAN
 • Elzbieta Winter, mgr inż., MiIZ
 • Teresa Kopeć, mgr, wychowawca, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodziezy Niepełnosprawnej w Poznaniu
 • Andrzej Wójtowicz, dr, st.wykładowca, Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Techn.Nieorganicznej
 • Dorota Górska, dr n.farm adiunkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Jerzy Kopeć, artysta plastyk, Pracownia Rozwoju Osobistego po deszczu
 • Robert Mariusz Żurawski, mgr/doktorant, Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii
 • Sylwia Kwiatkowska-Marks, dr inż. , ATR w Bydgoszczy
 • Krzysztof Bobrowski, Prof. dr hab. ,z-ca kierownika zakladu, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Ewa Szpyrka, mgr inż., asystent, Instytut Ochrony Roślin
 • Hanna Przybysławska-Gołdyn, dr, PAN
 • Rafał Polak, mgr , asystent dziekana wydziału, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Fabiszak Maria, nauczyciel, SWPS
 • Ewa Arczyńska-Chudy, mgr, asystent, PAN
 • Renata Jaskulska, mgr, asystent, PAN
 • Joanna Ziomek, dr/adiunkt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Adam Lipski, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Andrzej Młynarczak, mgr inż./asystent, Akademia Morska w Gdyni
 • Grażyna Penkowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Adam Świda, Dr inż. Adiunkt, Politechnika Wrocławska Instytut Organizacji i Zarządzania
 • Radosław Kempiński, dr n. med. Asystent Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Jarosław Żak, mgr inż., Politechnika Wrocławska
 • Dorota Waśko-Czopnik, dr n med, asystent Klinika Gastroenterologii i Hepatologii AM Wrocław, Akademia Medyczna Wrocław
 • Daniel Papla, dr, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Grzegorz Kudra, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Wojciech Wierzchowski, dr docent, Politechnika Wroclawska
 • Wojciech Folta, dr, st.wykładowca, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Maciej Bogucki, Administrator, Politechnika Wrocławska
 • Ryszard Szadziewski, prof. dr hab., Kierownik Katedry Zoologii Bezkręgowców, Uniwersytet Gdański
 • Magdalena Dylewska, mgr, doktorant, ZTEZ, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Maciej Żukowski, dr hab. prof.AE , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Józef Hoffmann, dr hab. inż., Politechnika Wrocławska
 • Małgorzata Kozłowska-Deuszkiewicz, mgr/doktorantka, Wydział Geologii UW
 • Elżbieta Poniewierka, dr n. med. adiunkt Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Ryszard Wroczyński, dr inż., st wykładowca docent PWr, Politechnika Wrocławska
 • Maria Anna Staniszewska, dr hab./ docent, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Ilona Tomaszewska, magister, asystent , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Małgorzata Prajer, doktor, adiunkt, Instytut Systematyki i Ewolucji zwierzat PAN
 • Anna Wierzbicka, mgr inż., asystent, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Marcin Lipski, Dr, adiunkt, ZBŚRiL PAN
 • Zbigniew M. Bocheński, Dr, adjunkt,, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, PAN
 • Tomasz Zabawa, mgr, asystent, Wydział Matematyki Stosowanej AGH
 • Anna Kolasa, Dr / starszy wykładowca, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Jarosława Semianów- Wejchert, d.n.med adiunkt kliniki, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii AM.Wrocław
 • Jadwiga Łapińska, d.n.med adiunkt kliniki, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii AM.Wrocław
 • Edward Kulikowski, prof dr hab. , Uniwersytet w Białymstoku
 • Aleksander Marszałek, dr hab. prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
 • Teresa Tomek, doktor habilitowany, docent, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat PAN
 • Maria Rybak, d.n.med adiunkt kliniki, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii AM.Wrocław
 • Irena Cieśla, mgr inż/doktorantka, Politechnika Wrocławska
 • Ekaterina Kondratiewna, doktorant, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii AM.Wrocław
 • Battsengel Rentsen, doktorant, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii AM.Wrocław
 • Zofia Redlarska, dr adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Patryk Krzyżak, dr n. med., asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Barbara Kamieńska-Krzowska, dr, st. wykładowca, Politechnika Lubelska
 • Dorota Ponikiewska, lekarz rezydent, Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 • Tomasz Dunin-Wąsowicz, mgr inż., starszy specjalista, Uczelniane Centrum Informatyki AGH
 • Andrzej Figiel, dr inz. adiunkt i-16, PWr, I-16
 • Agata Pawłat-Zawrzykraj, dr inż./ adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • siemowit muszyński, mgr, asystent, akademia rolnicza
 • Krzysztof Kujan, dr inż. st. wykładowca, Politechnika Lubelska
 • Kazimierz Stepien, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Obserwatorium Astronomiczne UW
 • Maria Goleń, dr n. med. , z-ca Kierownika Kliniki, Centrum Onkologii-Instytut, Oddział Onkologii w Gliwicach
 • Wojciech Łuczak, mgr, doktorant, Insytut Genetyki Roślin PAN
 • Iwona Łukaszyńska, doktor, starrszy wykładowca, Uniwersytet Wrocławski
 • Wiesława Limont, Profesor, dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zygmunt Górski, profesor nadzwyczajny, Akademia Morska Gdynia
 • Franciszek Indyk, doktor, starrszy wykładowca, Uniwersytet Wrocławski
 • Tomasz Pałac, mgr inż., specjalista, Uczelniane Centrum Informatyki AGH
 • Maciej Roskosz, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jerzy Rokicki, prof. dr hab., , Uniwersytet Gdański
 • Krzysztof Wiśniewski, mgr inż./ asystent, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wiesław Prus-Głowacki, Profesor zwyczajny dr hab. , Uniwersytet im. A.Mickiewicza Poznań, Wydział Biologii
 • Wojciech Woźniak, Magister, doktorant, Katedra Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
 • Dariusz Wiącek, dr, IPPT PAN
 • Justyna Walesiak, studentka, SWPS WZ Sopot
 • Juliusz C. CHOJNACKI, Prof dr hab., Akademia Rolnicza w Szczecinie, kierownik Katedry Ekologii Morza i Ochrony Środowiska
 • Sławomir Lipski, prof. dr hab. (profesor zwyczajny emeryt.), Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im, gen. K.Kaczkowskiego
 • Ewa Maria Kornacka, dr inż., adiunkt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Michał Kowalski, lek./doktorant, Zakład Bezpieczeństwa Środowiskowego i Toksykologii ŚAM
 • Jacek Nowak, dr adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Roman Schefke, dr inż. koordynator ds. funduszy europejskich i CD, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Magdalena Saryusz-Wolska, doktorantka, magister, UŁ, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych
 • Zdzisława Teresa Stebnicka, doktor, adiunkt, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
 • Borys Fedoryszyn, prof., dr n.ps., dr hab. n. ped., GWSP w Mysłowicach
 • Maciej Trzeciecki, magister, instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Maciej Skład, Prof. zw. dr hab. , Zamiejscowy Wydział Wychowania w Białej Podlaskiej, AWF w Warszawie
 • Katarzyna Skrzyńska-Jankowska, magister, asystent, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Maciej Szymański, Dr / adiunkt, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
 • Adam Wilczewski, dr, adiunkt, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, AWF w Warszawie
 • Tomasz Drabowicz, magister, doktorant, Katedra Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
 • Jerzy Saczuk, dr, adiunkt, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, AWF w Warszawie
 • Włodzimierz Wincławski, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Helena Popławska, dr, adiunkt, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, AWF w Warszawie
 • Maria Wincławska, mgr /doktorantka/, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Agnieszka Dmitruk, dr, adiunkt, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, AWF w Warszawie
 • Magdalena Jaworska, starszy asystent , Centrum Onkologii-Oddział w Gliwicach
 • Irmgard Maria Smandek , Prof. AE dr hab., Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Agnieszka Wasiluk, mgr asystent, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, AWF w Warszawie
 • Urszula Zagóra-Jonszta, Prof. dr hab. , Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Aneta Borkowska, dr, adiunkt, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Bogusław Bembenek, mgr , Politechnika Rzeszowska
 • Jacek Kubiak, dr hab. profesor nadzw., Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Arkadiusz Nędzarek, dr inż, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Grażyna Rzeszotarska, doktor, st. wykładowca, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Aganieszka Tórz , dr inż. prodziekan, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Marek Chabior, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Roman Drozdowski, dr inż. st. wykładowca, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Grażyna Borecka , mgr inż. wykładowca, Politechnika Lubelska WIBiS
 • Anna Smok-Ragankiewiczal, adiunkt, Centrum Onkologii Gliwice
 • Jolanta Słoma, dr inż. starszy wykładowca, Politechnika Lubelska WIBiS
 • Danuta Mitręga, doktor, st. wykładowca, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Alicja Krajewska, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Grażyna Watras, dr adiunkt, Akademia Ekonomiczna rocław
 • Paweł Rydelek, magister, UW
 • Piotr Kowalczak, dr hab.inż., prof.IMGW, IMGW
 • Marek Wesołowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Robert Domżał, kustosz, Centralne Muzeum Morskie
 • Mateusz Bogucki, dr, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Anna Romanowska, doktor, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Marcin Kiraga, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 • Walentyna Ignatczyk, dr hab. prof. AE i WSB w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • andrzej Orłowski, Dr hab. inż., Profesor MIR, Morski Instutut Rybacki
 • Adam Daukszewicz, lek. med., Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
 • Tomasz Kwast, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, OAUW
 • Teresa Ciesielczyk, dr, AE Wrocław
 • Aleksandra Dyszy, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Jolanta B. Zawilska, Prof. dr hab. n. farm., profesor zwyczajny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Andrzej Podleśny, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Ewa Hensz - Chądzyńska, dr habilitowana, profesor nadzwyczajny UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Łukasz Nowacki, mgr, spec., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Marcin Ufnal, doktorant, asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Agata Woldan-Tambor, Dr n farm. asystent, UM Ł.ódź
 • Ewa Przyboś, Profesor dr hab., PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat
 • Renata Rucińska-Sobkowiak, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
 • Robert Sobkowiak, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
 • Grzegorz Sowa, dr, adiunkt, WSHE
 • Lilianna Becan, Dr, akademia medyczna
 • Krystyna Nagrodzka-Godycka, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Maria Iwona Zmijewska, prof. dr hab. , Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdanski
 • Józef Razowski, Prof. dr hab., PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat
 • Luiza Bielecka, dr adiunkt, Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański
 • Stella Mudrak, dr adiunkt, Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański
 • Zdzisława Medoń, mgr starszy specjalista, WGGiOŚ AGH
 • Jerzy Michał Radwański, magister, doktorant, PAN, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Kraków
 • Dorota Jurkiewicz, dr n. med., adiunkt, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 • Piotr-Bogusław Jędrzejczak, reżyser teatralny,
 • Agnieszka Czuper, mgr, asystent/doktorant, Politechnika Gdańska
 • Krzysztof Kosecki, dr (adiunkt), Uniwersytet Łódzki
 • Maria Borucka-Mankiewicz, starszy asystent, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 • Krzysztof Fitzner, prof.dr.hab.inż., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Nora Orłowska, mgr, st. wykładowca, Studium Języków Obcych, Uniwersytet Gdański
 • Bartłomiej Grysa, doktor, adiunkt, Instytut Orientalistyczny UAM
 • Janusz Zieliński, mgr, asystent, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, AWF w Warszawie
 • Tomasz Mazgajski, dr , adiunkt , Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Wanda Pakulska-Marchewka, dr n. farm., starszy wykładowca , Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Anna Stankiewicz, mgr inż., asystent, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Bartłomiej Szymon Szmoniewski, mgr, asystent, Instytut Archeologii i Etnologii Polska Akademia Nauk
 • Jacek Kapała, dr adiunkt, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Ewa Kułagowska, dr n. biol., adiunkt, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Marzanna Morozewicz, Doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Kulturoznawstwa
 • Jerzy Molas, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Hanna Grubek-Jaworska, dr hab.n.med. prof. AM, Akademia Medyczna
 • Ziemowit Olszanowski, doktor, adiunkt, Z- Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Aleksandra Safianowska, dr n. med., Akademia Medyczna
 • Joanna Sadowska, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Joanna Wielowska, mgr inz. , doktorant, UAM Poznan
 • Adam Majerczyk, mgr inż. asystent, Instytut Transportu Samochodowego
 • Ewa Sokalska, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Zbigniew Głowaciński, prof.dr hab. - zca dyrektora instytutu, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
 • Wiesława Banachewicz, dr. inż , st. wykładowca, Politechnika Lubelska
 • Małgorzata Fleischer, dr n. med. adiunkt, Katedra i Zaklad Mikrobiologii
 • Adam Gubański, dr inż., Politechnika Wrocławska
 • Małgorzata Sorochtej, dr inż. adiunkt, Poliotechnika Krakowska
 • Jolanta Rusiecka-Ziółkowska, dr n. med. adiunkt, Katedra i Zaklad Mikrobiologii
 • Jarosław Tęgowski, dr , adiunkt, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • Michał Habel, mgr , asystent, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Czesław Mora, doktor inzynier, starszy wykładowca, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej
 • Henryk Kulikowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Jacek Chądzyński, Profesor dr habilitowany, profesor zwyczajny, Uniwersytet Łódzki
 • robert kulpa, magister, ISzA, UJ
 • Mirosława Naskręt-Barciszewska, Prof. dr hab. , Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
 • Jarosław Sotor, mgr inż./ doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Leszek Gardyński, dr inż. adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Emil Cegielny, dr inż. , adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Jan Barciszewski, Prof. dr hab., Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
 • Przemysław Kowalczuk, mgr inż., asystent, Politechnika Warszawska
 • Andrzej Obuchowicz, dr hab. inż., prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, INstytut Sterowania i Systemów Informatycznych, Uniwersytete Zielonogórski
 • Janusz Krawczyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Anna Marzec-Mizak, mgr, doktorantka, Wydział Polonistyki UW
 • Andrzej Bajdak, dr, starszy wykładowca, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Wojciech Kozłowski, dr, adiunkt, Instytut Matematyczny PAN
 • Jan Dunin-Borkowski, Dr, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
 • Grzegorz M. Augustyniak, mgr, doktorant, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Krzysztof Krasowski, magister,doktorant, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mirosława Naskręt-Barciszewska, Prof. dr hab., Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
 • Elżbieta Kaczmarska, doktor, asystent, Uniwersytet Warszawski
 • Bronislawa Morawiecka, Prof. dr hab. emerytowany, Inst. Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wroclawskiego
 • BOGDAN ZBIERCHOWSKI, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydz. Elektronmiki i Technik Informacyjnych
 • Halina Ostrowska, dr hab, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Andrzej Świerzowski, Dr inż,Kierownik Zakładu Techniki Rybackiej, Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 • BOGDAN ZBIERZCHOWSKI, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydz. Elektronmiki i Technik Informacyjnych
 • Krzysztof Kazimierz Misiewicz, Dr, adiunkt, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Jan Freundlich, Dr inż., Politechnika Warszawska, Wydział SIMR, IPBM
 • Wioletta Ratajczak , dr n. med., Zakład Immunologii Akademia Medyczna Białystok
 • Ryszard Rohatyński, profesor dokrtor hab. inż., profesor , Uniwersytet Zielonogórski
 • Wojciech Grega, prof. dr. hab. , AGH - Krakow
 • Katarzyna Kaczmarczyk, studentka, Uniwersytet Warszawski
 • Marzena Tomko-Gwoździewicz, magister asystent, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP
 • Marcin Pisarski, dr inż. starszy wykładowca, SGGW
 • Ireneusz Kajewski, Dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Maria J. Magner, studentka, Uniwersytet Warszawski
 • Tadeusz Stegner, prof dr hab, Instytut Historii Uniwersytet Gdański
 • Marta Durczyńska, studentka, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Berent, dr, Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Izabela Szafraniak, doktor, adiunkt, Politechnika Poznanska
 • Jacek Czarnigowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Katarzyna Lachowicz, studentka, Uniwersytet Warszawski
 • Ryszard Kosowski, mgr. inż asystent, IMP Łódź
 • Jadwiga Szewczyk , dr starszy wykładowca, CMF Politechnika Łódzka
 • Jacek Szczepkowski, dr, adiunkt, Instytut Pedagogiki UMK w Toruniu
 • Paweł Bieńkowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Anna Stolińska, mgr - asystent, jkatedra informatyki i Metod Komputerowych
 • Milena Hebal-Jezierska, magister, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Posmykiewicz, dr starszy wykładowca , CMF Politechnika Łódzka
 • Damian Pucicki, mgr inż/doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Andrzej Rutkowski, prof.dr.hab, prof.zw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Andrzej Zygmunt, dr inż , docent, Politechnika Wrocławska
 • Wojciech Borucki, dr, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Konrad Podawca, dr inż. / adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Stanisław Szpakowicz, profesor, University of Ottawa, Kanada; Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
 • Anna Kossakowska, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Wiesław Maik, Prof. dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Edward A. Gwóźdż, prof. dr hab., Wydział Biologii, UAM
 • Adam Jezierski, magister, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Maria Godyń-Wrzesień, mgr, asystent, Instytut Archeologii i Etnologii Polska Akademia Nauk
 • Walery Jezierski, prof. dr hab. inż., Politechnika Białostocka
 • Danuta Rutkowska, dr.st.wkladowca, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w olsztynie
 • Elżbieta Rudczyk-Malijewska, dr inż. , Politechnika Białostocka
 • Elżbieta Stachura, dr inż. adiunkt, Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
 • Wiesław Gabrel, mgr inż., asystent, Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku
 • Jacek Wilczyński, dr n. o kult. fiz. adiunkt, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • Wojciech Sibilski, dr inż. / adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Zbigniew Kobyliński, Dr hab. prof. UKSW, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Andrzej Pietruszczak, dr hab. prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Iwona Zielińska-Frołow, mgr kustosz, Uniwersytet Wrocławski
 • Witold Wiliński, Dr Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Dariusz Pazderski, mgr inż., doktorant, starszy referent techniczny, Politechnika Poznańska
 • Dorota Pruska, mgr, doktorant, Stacjonarne Studium Doktoranckie Ekonomii, Uniwersytet Łódzki
 • Rafał Bernard, Doktor, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań (Wydział Biologii)
 • Stanisław Rakusa-Suszczewski, prof.dr.Stanisław Rakusa-Suszczewski Dyrektor stacji PAN w Moskwie, PAN
 • Artur Mikulec, mgr, doktorant, Stacjonarne Studium Doktoranckie Ekonomii, Uniwersytet Łódzki
 • Radosław Liwoch, mgr, asystent, Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 • Tomasz Postawa, dr, Instytuts Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
 • Janusz Morbitzer, dr inż., kierownik PTN, Akademia Pedagogiczna
 • Jedrzej Łukasiewicz, Doktor, adiunkt, Wydział Fizyki Technicznej Politechnika Poznanska
 • Wojciech Gruchała , doktorant, Uniwersytet Jagielloński, Polonistyka
 • Małgorzata Dudzińska, dr inż. adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
 • Grzegorz Oleksik, mgr, Uniwersytet Łódzki
 • Zygmunt Nikodem, dr.inż.Zygmunt Nikodem, stacja naukowa PAN w MOskwie
 • Teresa Stanek, dr, adiunkt, Wydział Teologiczny UAM
 • Przemysław Herman, dr inż. , adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Zbigniew Łubniewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Waldemar Lis, dr adiunkt, Politechnika Gdańska Wydz. ETI
 • Roman Franiczek, Dr n. med, Katedra i Zakład Mikrobiologii AM WROCŁAW
 • Marcin Brzeski, mgr, asystent, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
 • Przemysław Filipek, mgr inż. , asystent, Politechnika Lubelska
 • Andrzej Saj, dr inż. / adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Maria Fiertak, dr hab. inż, profesor PK, Politechnika Krakowska
 • Bartłomiej Gruszka, mgr,
 • Józef Tarnowski, doktor, adiunkt, Uniwersytet Gdański
 • Arkadiusz Michalak, mgr, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze
 • Paweł Zawadzki, doktorant, UAM
 • Tadeusz Kuczyński, prof. zw. dr hab. inż, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
 • Stanisław Popławski, doktor habilitowany, Politechnika Poznańska
 • Edyta Gracz-Chmura, mgr , doktorant UJ, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
 • Maria Połomska, dr hab. docent, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Grzegorz Karbowiak, dr, Instytut Parazytologii im. W.Stefańskiego PAN
 • Joanna Myszkowska-Ryciak, dr inż, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Henryk Telega, dr, adiunkt, Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Piotr Zwierzchowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wacław Pielichowski, dr, adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Katarzyna Kochmańska, mgr / wykładowca, Katedra Języków Specjalistycznych na Uniwersytecie Warszawskim
 • Teresa Koniaszewska, mgr ,kustosz, Biblioteka Główna
 • Andrzej Woźniak, dr hab. prof. nadzw. AR, Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydział Rolniczy
 • Agnieszka Jamrozy-Witkowska, dr n. med., adiunkt , Klinika Okulistyki CMKP w Warszawie
 • Izydor Statkiewicz, mgr, st. projektant, BG i OINT Politechniki Wrocławskiej
 • Arkadiusz Soltysiak, dr, Instytut Archeologii UW
 • Aldona Ossowska-Zwierzchowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Irena Pulak, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Piotr Ziółkowski, mgr doktorant, UW Wydział Geologii
 • Adam Kiejna, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej
 • Bogdan Wolski, dr hab. inż., prof. Politechniki Krakowskiej , Politechnika Krakowska
 • Gustaw Juzala, doktor,adiunkt, Instytut Archeologii i Aetnologii PAN
 • Michael Abdalla, dr hab.,adiunkt, kierownik Pracowni Studiów nad Chrześcijanami Orientu, Katedra Orientalistyki UAM
 • Aleksander Filip Żarnecki, dr hab., profesor, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 • Dominik Stańczuk, mgr, doktorant, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Presler, dr, st. wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Jerzy Rutkowski, dr inż. , adiunkt, Politechnika Wrocławska I-7
 • Arkadiusz Grzelak, student, Uniwersytet Łódzki
 • Aleksandra Polak-Sopińska, mgr inż., asystent, Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Maciej Wiesner, doktor, adiunkt, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A.Mickiewicza
 • Artur Michalik, mgr, Asystent , Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska - Instytut Chemii - AŚ
 • Dorota Krassowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Zielonogorski
 • Elżbieta Chlebicka, dr, adiunkt, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Katarzyna Jach, dr inż, asystent, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Walentyna Mieszkowska, doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Mateusz Muchacki, mgr inż., asystent, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Helena Smorczewska, doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Andrzej Joachimiak, dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 • Robert Kieszko, Dr n. med. , Akademia Medyczna w Lublinie
 • Roman Hajczuk, doktor hab., profesor UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 • Barbara Piłacińska, dr starszy wykładowca, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza
 • Anna Tomaszewska, kustosz, Politechnika Wrocławska
 • Patrycja Jurecka, mgr, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN, Gołysz
 • Michał Kopcewicz, Prof. dr hab., profesor, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Mikołaj Protasowicki, Prof. dr hab.inż., kierownik katedry, prof. zw. , Akademia Rolnicza
 • Kazimierz Koliński, dr inż. adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Maria Przewłócka, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Urszula-Gawlik-Dziki, doktor, adiunkt, AR w Lublinie
 • Grażyna Szwat-Gyłybow, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Małgorzata Raczyńska, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Monika Brzózka, mgr, asystent, Akademia Morska w Gdyni
 • Mikołaj Protasowicki, Prof. dr hab.inż., kierownik katedry, prof. zw. , Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Dariusz Dziki, dr inż., adiunkt, AR w Lublinie
 • Katarzyna Nagel, doktor, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Przemysłw Jacewicz, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Zielonogórski
 • Bożena Sroka, doktor, st. wykładowca, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Izabela Hanyż, doktor, Politechnika Poznańska
 • Tomasz Hebisz, dr inż., adiunkt, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych, Uniwersytet Zielonogórski
 • Grzegorz Chodak, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska, W8/I23
 • Monika Karaś, doktor, adiunkt, AR w Lublinie
 • Wojciech Jabłoński, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii
 • Urszula Szymanowska, magister, asystent, AR w Lublinie
 • profesor nadzwyczajny, dr hab. inż. Andrzej Doniec, Politechnika Łódzka
 • Urszula Złotek, magister, asystent, AR w Lublinie
 • Ewa Fleszar, Doktor, Adiunkt, Uniwersytet szczeciński
 • Agnieszka Czerw, dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania
 • Tadeusz Feliksiński, dr, CMF Politechnika Łódzka
 • Agnieszka Ciżman, mgr inż. doktorant, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
 • Magdalena Mnichowska-Polanowska, dr, asystent, Pomorska Akademia Medyczna, Kat.i Z-kł. Mikrobiologii i Immunologii
 • Michał Skierczyński, mgr, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Iwona Kordzińska-Nawrocka , dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Janewicz, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Joanna Molenda-Zakowicz, doktor, adiunkt, Instytut Astronomii Uniwersytetu Wroclawskiego
 • Rafał Kowalski, mgr, asystent muzealny, Muzeum Ziemi PAN
 • Joanna Cholewa, doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Maria Jezierska-Madziar, dr hab., prof. nadzw. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Agata Czarnigowska, mgr inż, asystent, Politechnika Lubelska
 • Wiesław Sobków, dr, adiunkt , Uniwersytet Wrocławski
 • Jarosław Strobin, mgr, kustosz, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
 • Bogdan Lila, dr inż., adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Zofia Zaborowska, dr inż. adiunkt, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego Oddział Koncentratów Poznań
 • Witold Wiążewski, mgr, starszy synoptyk , Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Iwona Mróz, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej
 • Agnieszka Solska, Dr n. hum., adiunkt, Uniwerstytet Śląski, Instytut Języka Angielskiego
 • Anna Dominika Milczarek, dr , Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Artur Rogowski, mgr , Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań
 • Mirosław Wyszyński, mgr inż, starszy specjalista, Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 • Daniel Młocicki, magister, asystent, Instytut Parazytologii PAN
 • Daniel Młocicki, Profesor, Instytut Parazytologii PAN
 • Jerzy Wyrwał, prof. dr hab. inż., profesor nadzwyczajny, Politechnika Opolska
 • Zdzisław Świderski, Profesor, Instytut Parazytologii PAN
 • Magdalena Wandzioch, prof.dr hab., Uniwersytet Śląski
 • Paweł Rudawy, dr hab. prof. UWr., Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Ryszard Błaszczyszyn, prof. dr hab. , profesor nadzwyczajny , Instytut Fizyki Doswiadczalnej, Uniwersytet Wrocławski
 • Elżbieta Kiślak, dr.hab. docent, Instytut Badań Literackich PAN
 • Piotr Steć, dr inż, adiunkt, Uniwersytet Zielonogórski
 • Bartosz Jaroniewski, mgr, asystent, WSE w Białymstoku
 • Przemysław Trojan, Profesor zwyczajny dr. hab., Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Zofia Dziarnik, magister, st,technik, Instytut Parazytologii PAN
 • Marek Sokolski, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Piotr Berkowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Irena Zubel, dr hab. inż, adiunkt, W-12
 • Marcin Daszkiewicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Andrzej Janusz, student, Uniwersytet Warszawski
 • Stanisława Koronkiewicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Antoni Ostoja-Gajewski, prof.dr hab.inż., profesor zwyczajny, Politechnika Krakowska
 • Małgorzata Kramkowska, dr inż. , adiunkt, W-12
 • Roman Nagórski, Prof. dr. hab. inż., Instutut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich PW
 • Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, dr hab./ adiunkt, Instytut Fil. Angielskiej UJ
 • Katarzyna Bielawska, mgr, wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Szymon Bauch, mgr, fizyk, Instytut Fizyki PAN
 • Olaf Bar, mgr, Katedra Informatyki i Metod Komputerowych AP, Kraków
 • Ludwik Turko, dr hab, profesor, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Klamecka, mgr, doktorantka, Instytut Nauk o Literaturze , Uniwersytet Śląski
 • Andrzej Baranowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
 • Marta Gajewska, dr inż. , adiunkt, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Jan Weglarz, prof., Politechnika Poznanska
 • Wojciech Magowski, dr, adiunkt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Robert Rogoziecki, doktor, Uniwersytet Gdański
 • Piotr Włodarczak, dr, adiunkt, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Wiesław Fiałkiewicz, dr inż., Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Jerzy Zygadło, mgr starszy wykładowca, I-23 /Z-11 Politechnika Wrocławska
 • Mikołaj Aleksiejuk, adiunkt, IPPT
 • Jan Czarzasty, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Stanisłąw Kwaśniowski, dr inż., Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Pol. Wrocławskiej
 • Marek Nowak, dr, adiunkt, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Robert Kamiński, dr inż., asystent, Politechnika Wrocławska
 • Marek Hryniewicz, dr hab. inż., prof. nadzw. , Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • Mirosław Banasik, asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Arkadiusz Błaut, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Oktawia Mazanowska, dr n.med., adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Magdalena Krajewska, dr n.med., adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Anna Rusińska, doktor, st. wykładowca, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
 • Małgorzata Zynek-Litwin, lek. , Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Krzysztof Kiczyńśki, dr inż. adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Sebastian Pałucha, dr, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Tomasz Porażko , lek., Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Bożena Hilczer, prof.dr hab. /kierownik Zakładu Ferroelektryków, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Mariusz Kusztal, asystent, Akademia Medyczna we Wroclawiu
 • Oleksandra Vakulenko, lek., Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Tomasz Golebiowski, lek., Akademia Medyczna we Wroclawiu
 • Magda Heydel, dr, Instytut Filologii Angielskie UJ
 • Ryszard Kowalski, doktor, starszy wykładowca, Akademia Podlaska
 • Michał Garcarz, doktorant/mgr, Instytut Filologii Angielskiej, UWr
 • Gavra Drazic, Mgr, lektor, ISZIP
 • Mariola Banaszkiewicz, doktor nauk medycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Gavra Drazic, mgr, lektor, ISZIP
 • Przemysław Miniach, mgr inż., LogOn
 • Arkadiusz Ptak, doktor, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jan Adamczyk, Prof. dr hab. inż., Prof. zw. w Pol. Śl. , Politechnika Śląska
 • Małgorzata Gromkowska, dr n med., adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Ewa Wojaczek, doktor (adiunkt), Instytut Filologii Germańskiej - Uniwersytet Gdański
 • Ewa Rzadkiewicz, asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Magdalena Wasielewska, dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Łukasz Wawrzynek, dr, asystent, Akademia Ekonomiczna im O. Langego we Wrocławiu
 • Zbigniew Tomczyk, dr inż. ,adiunkt, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Marek Matczyński, dr hab. prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska
 • Teresa Ledwina, Prof. dr hab. , profesor, PAN
 • Zbigniew Tylczyński, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Andrzej Strojnowski, dr st wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Waldemar Budzyński, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
 • Henryk Kardela, profesor, UiwersytetMarii Curie-Sklodowskiej Lublin
 • Jacek Góra, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
 • Anna Regner, dr n. hum. - kierownik Podyplomowych Studiów , DSWE TWP Wrocław
 • Ewa Dębowska, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Tomasz Ceranka, magister, Wydzial Geologii UW
 • Piotr Siwek, doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 • Olga Błaszczyk, student, Uniwersytet Łódzki
 • Dariusz Iwan, dr hab., docent, Muzem i Instytut Zoologii, PAN
 • Tadeusz Borzęcki, dr inż. , adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Ewa Kubica-Kabacińska, mgr, adiunkt, Muzeom Archeologiczne w Krakowie, Oddział w Nowej Hucie
 • Tomasz Kotowski, mgr inż., asystent , Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Sa'eed Bawa, dr inż. adiunkt, Katedra Dietetyki, SGGW
 • Ewa Chrześcijańska, doktor, adiunkt, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka
 • Elżbieta Kucharska, prof. ndzw. dr hab. med , kierownik zakładu, Zakład Podstaw Żywienia Człowieka AR w Szczecinie
 • Elżbieta Kuśmierek, dr inż., adiunkt, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka
 • Arkadiusz Berlicki, Dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Astronomiczny
 • Jacek Sroka, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Barbara Tombarkiewicz, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza
 • Magdalena Załęczna, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • JOLANTA OPRZĄDEK, DOKTOR, ADIUNKT, INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN
 • Joanna Makulska , dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Rafał wolski, doktor, adiunkt, Uniwesytet Łódzki
 • Zbigniew Koza, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Teoretycznej
 • Julita Czarkowska-Bauch, Doc.dr hab. kierownik Pracowni , Instytut Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
 • Maria Bulińska, mgr, wykładowca, UWM w Olsztynie
 • Adam Dzieleńdziak, dr nauk chemicznych, st. wykładowca, UMK
 • Janusz Akermann, Profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Mirosława Magajewska, mgr, starszy wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Barbara Stankiewicz, dr hab., Inst. Fizyki Doswiadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Lesław Będkowski, prof. dr hab. inż. - profesor zwyczajny, Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki
 • Beata Gontarz, doktor, adiunkt, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski
 • Robert Stępnicki, doktor, adiunkt, KUL Jana Pawła II
 • Andrzej Napieralski, Prof. dr hab. inż., prof. zwyczajny, Politechnika Łódzka
 • Agnieszka Ślązak, dr / fizyk, Politechnika Łódzka
 • Marta Majewska, mgr, asystent, AGH
 • Marcin Mrugalski, Dr inż., Adiunkt, Uniwersytet Zielonogorski
 • Marek Koenner, doktor, adiunkt , Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • Krystian P. KONKOL, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Robert Ćwirko, dr inz. - adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Feliks Rejmund, doc.dr hab.,kierownik Zakładu Akustyki Fizycznej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Małgorzata Rusak, mgr, asystent, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Michał Biernacki, mgr inż., asystent, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Andrzej Zakrzewski , dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Arkadiusz Gardecki, mgr inż., asystent, Politechnika Opolska
 • Krystyna Drozdzial-Szelest, dr hab., prof. ndzw. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, NKJO
 • Donata Jaworska-Głód, Magister starszy wykładowca, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Ilona Laskowska, mgr Psychologii doktorantka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Leszek Zwierzyński, doktor, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Małgorzata Bielecka, doktor, adiunkt, WSP TWP w Warszawie
 • Roman Gula, dr, adiunkt, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Monika Jankiewicz-Brzostowska, doktor, kustosz, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
 • Aleksandra Wankiewicz, mgr, doktorantka, Wydzial Geologii UW
 • Tadeusz Baranowski, dr, adiunkt, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Przemysław Nocuń, dr, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Cywiński, Mgr inż., Politechnika Łódzka
 • Barbara Dudel, doktor, adiunkt,, Uniwersytet w Białymstoku
 • Lech Adamczak, dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Arkadiusz Misztal, mgr, asystent, Uniwersytet Gdanski
 • Agata Włodkowska, doktor, adiunkt, Akademia Świętokrzyska filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Jan Sobczyk, Dr. hab. prof. nadzw., Uniwersytet Wroclawski
 • Andrzej Korejwo, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Adam Górny, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Justyna Bachanek, doktorant/mgr, Instytut Systemetyki i Ewolucji Zwierząt PAN Kraków
 • Marek Jarnicki, prof. dr hab, prof. zw., Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Edyta Ropuszyńska-Surma, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Andrzej Eliasz, prof.dr hab., Rektor, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Celina Błaszczyk, dr n. ekon., Uniwersytet Łódzki
 • Grażyna Hołodnik-Janczura, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Magdalena A. Tkacz, dr, adiunkt, Instyt Informatyki, Uniwersytet Śląski
 • Andrzej Gwóźdź, prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź, kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Uniwersytet Sląski w Katowicach
 • Dominika Sieminska, mgr, doktorant, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Lidia Gabryś , doktor, starszy wykładowca, AE Katowice
 • Renata Nowakowska-Siuta, Dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Elżbieta Zębek, dr nauk biologicznych, adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Jeremiasz K. Jeszka, dr hab., docent, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Barbara Minkiewicz, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Anna Gawlik, doktor, Uniwersytet Jagielloński
 • Wiesław Mądry, prof. dr hab. profesor nadzwyczajny, Katedra Biometrii, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • Maja Mirocha, mgr, w trakcie pracy nad rozprawą doktorską, Uniwersytet Jagielloński
 • Grzegorz Sójka, doktor, adjunkt, Wydz. Matematyki i Nauk Informacyjnych, Polit. Wa-wska
 • Ewa Gudowska-Nowak, prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak, profesor, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellonskiego
 • Ewa Miętkiewska, mgr, asystent, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Maciej A. Nowak, prof. dr hab., profesor, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellonskiego
 • Irena Pieróg, mgr, adiunkt, Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 • Paweł Miśkiewicz, mgr inż, doktorant, Katedra Fizyki Molekularnej Politechniki Łódzkiej
 • Dorota Cyngot, mgr, archeolog, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Anna Sałamacha, mgr inż. / doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Sylwia Kotarba, magister inżynier, doktorant, Politechnika Łódzka
 • Andrzej Chmielewski, mgr, st. specjalista, IMGW
 • Anna Kwaszewska, magister; asystent, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Andrzej Krzywiecki, Dr n.med. wykładowca, Sląska Akademia Medyczna
 • Marek Białokur, dr, adiunkt, Instytut Historii - Uniwersytet Opolski
 • Anna Kienig, doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Józef KWICZALA, dr inż. - adiunkt, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Zbigniew Greń, prof. dr hab., Instytut Slawistyki PAN
 • Joanna Archutowska, dr n. ekonomicznych, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Elżbieta Miśniakiewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Krzysztof Bajdor, dr inż., z-ca dyrektora ds rozwoju, Instytut Chemii Przemysłowej
 • Marcin M. Smolarkiewicz, dr, Kierownik Zakładu, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Aleksandra Kędzierska, dr hab.; adiunkt, nauczyciel akademicki, Instytut Anglistyki w Universytecie Marii Curie-Skłodowskiej
 • Marian Hopej, dr hab. inż. prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • Anna Kostrzak, mgr, doktorant, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
 • Dariusz Niemiec, mgr, asystent, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońkiego
 • Maja Sadowska, mgr inż., doktorant, Politechnika Łódzka
 • Przemysław Morawiak, mgr inż., doktorant, KFM, Politechnika Łódzka
 • Krzysztof Tumaniewicz, Student , Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Barbara Sadowska-Buraczewska, dr inż, asystent, Politechnika Białostocka
 • Wanda Decyk-Zięba, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Adam Sieradzki, mgr inż., doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Halina Lisicka, dr hab.prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Aleksandra Klęczar, doktor, asystent, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej
 • Dominika Pieczka, mgr , NKJO w Gliwicach
 • Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, doktor, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Agnieszka Fulińska, dr, adiunkt , Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
 • Grzegorz Makowski, mgr / wykładowca, Collegium Civitas
 • Łucja Karpiel, doktor / adiunkt , WSPiM Chrzanów
 • Adam Kunysz, mgr, asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Janusz Jędrzejewski, dr hab., prof.nadzw,, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Bartosz Rosiński, mgr, Akademia Ekonomiczna
 • Markiewicz Jakub, student, Universite Paris 7 - Denis Diderot
 • Justyna Domańska-Siuda, mgr doktorant, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Solecki, lek. med., asystent, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UJ CM
 • Krzysztof Nowak, Dr hab., adiunkt, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Bartłomiej Andrzejewski, doktor, adiunkt, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Alicja Pituła-Wilczyńska, Mgr inż, lektor, Akademia Pedagogiczna im KEN w Krakowie
 • Henryk Komsta, dr hab.inż. prof.PL, Politechnika Lubelska
 • Anita Fajczak-Kowalska, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Zbigniew MALARA, Dr hab. inż., Prof. nadzwyczajny., POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 • Małgorzata Płończak, magister , lektor, Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego
 • Renata Pęciak, doktor, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Krzysztof Wach, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Dominika Bochańczyk-Kupka, Dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Marcin Chmielewski, Dr n.med., Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Bożena Muchacka, dr hab., profesor Akademii Pedagogicznej im. KEN, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Joanna Czech-Rogosz, Dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Wojciech Błaszczak, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Joanna Bugaj, Dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Joanna Dyczkowska, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Roman Ossowski, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Olga Jakubiak, magister, asystent, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Zawadzki, lek. med., asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Marta Najda, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Krzysztof Kurek, dr n. med., Centrum Onkologii-Instytut
 • Dorota Stabrowska, Magister, Muzeum regionalne w Pułtusku
 • Michał Kurzej, doktorant, Instytut Historii Sztuki UJ
 • Aneta Matuszek-Chmurowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Iwona Wierzbicka-Damska, doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt, AWF Wrocław
 • Rafał Płoski, dr hab n med p.o. kierownik Zakładu Genetyki Medycznej, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Renata Grabarska, mgr, starszy wykładowca, Uniwersytet Gdański
 • Hanna Tarnowska, mgr, starszy wykładowca, UMCS Lublin
 • Paweł Gąsiorowski, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Andrzej Milecki, Prof. dr hab. inż., profesor nadzwyczajny, Politechnika Poznańska
 • Teresa Olszewska, dr, starszy wykładowca, UMCS Lublin
 • Ewa Majewska, mgr wykładowca, Uniwerytet w Białymstoku
 • Henryk Jankowski, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rafal Klajn, doktorant, Northwestern University
 • Ryszard Mirek, dr hab. prof. AP, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Krzysztof Micun, doktor, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Aleksandra Kozioł, doktorant/mgr, WSZiNS Tychy/ UŚL
 • Marcin Blachnik, mgr inż doktorant, Politechnika Śląska
 • Anna Sołtysiak-Blachnik, mgr, asystent, Uniwersytet Śląski
 • Miłosz Jankowski, dr med., adiunkt, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ewa Bakońska-Pacoń, dr, adiunkt, AWF Wrocław
 • Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, dr med., asystent, Katedra Endokrynologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Jerzy Kurcz, Prof. zw. dr , kierownik Katedry Badań Muzyczno-Edukacyjnych, Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Anna Ciemińska, mgr, kustosz, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
 • Andrzej Ballaun, mgr,psychoterapeuta, seksuolog, biegły sądowy,
 • Zbigniew Pluciński, dziennikarz, prasa krajowa i zagraniczna
 • Joanna Ciesielka, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Trocki, prof. dr hab. , Szkoła Główna Handlowa
 • Dariusz Boguszewski, mgr, doktorant, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Przemysław Tomasik, dr med. adiunkt, Collegium Medicum UJ
 • Rafał Łojek, mgr inż, doktorant Politechniki Wrocławskiej, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki
 • Adriana Madej, dr, adiunkt, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW
 • Karolina Biel, student, Akademia Medyczna
 • Agnieszka Goca, mgr, doktorantka, Wydział Geologii UW
 • Alicja Pihan-Kijasd, dr hab.prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Artur Kijas, dr hab.prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Paweł Przyłęcki, magister, doktorant, Uniwersytet Łódzki
 • Magdalena Pecul-Kudelska, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • Wiktoria Suchorska, mgr inż, słuchaczka studiów doktoranckich, AM Poznań
 • Ryszard Zięba, Prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Pawlik, dr inż. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Dominika Długosz - Dzierżanowska, mgr, doktorantka, Szkoła Nauk Społecznych PAN
 • Mariola Mendrycka, dr inż. adiunkt, Politechnika Radomska
 • Grzegorz Szewczyk, lekarz, asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Olga Hans, adiunkt, Akademia Muzyczna w Łodzi
 • Irena Adamek, dr hab. profesor - dyrektor Instytutu, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Sikora Bozena, mgr doktorant, UAM
 • Maciej Skoracki, doktor, adiunkt, UAM
 • Leszek Michalik, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Kraków
 • Elzbieta Firlit, dr hab.prof.nadzw., Katedra Socjologii Szkoła Główna Handlowa
 • Grażyna Polańska, magister / wykładowca, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Tadeuz Grabarczyk, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Stypuła, dr hab. inż. prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej, Politechnika Krakowska
 • Mirosław Pawlak, doktor n. humanistycznych, adiunkt, UAM w Poznaniu
 • Małgorzata Szczyt, magister, asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Dariusz Kowalczyk, dr, adiunkt, Centrum Onkologii - Instytut
 • Anna Hanarz, magistrantka, Uniwersytet Jagielloński
 • Arkadiusz Jawień, Prof. dr hab. med, Collegium Medicum UMK Bydgoszcz, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
 • Edyta Szurowska, dr med., adiunkt, Zakład Radiologii Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Marcin Kurek, dr, Instytut Filologii Romańskiej UWr
 • Justyna Ziarkowska, dr, Instytut Filologii Romańskiej UWr
 • Agnieszka Florczak, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Michał Karolczak, Student, Politechnika Śląsla
 • Marcin Dudek, Lekarz,
 • Stanisław Stanek, Dr hab. inż, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Jolanta Polakowska-Kujawa, dr hab.prof.nadzwyczajny SGH, Kierownik Katedry, Szkoła Główna Handlowa
 • Anna Pamuła, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Olejniczak, dr, adiunkt, CBM PAN
 • Małgorzata Nodzyńska, dr, Akademia Pedagogiczna
 • Katarzyna Hryńków-Statkiewicz, doktor, starszy wykładowca, Politechnika Śląska
 • Mariusz Filipowicz, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Joanna Sikorska, Doktor/adiunkt, Instytut Pedagogiki UMK
 • Piotr Kotowicz, mgr, archeolog , Muzeum Historyczne w Sanoku
 • Paweł Szerszeń, mgr, lektor,, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Grajek, mgr inż., Politechnika Poznańska
 • Jacek Witkoś, Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prodziekan, Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Neofilologii UAM
 • Hubert Chmura, mgr inż., Politechnika Poznańska
 • Janusz Kozak, dr inż. , adiunkt, Poliotechnika Gdanska
 • Mykola Ovcharenko, Doktor habilitowany, Docent, Instytut Parazytologii PAN
 • Manfred Uglorz, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Kazimierz Furtak, Prof. , Politechnika Krakowska
 • Zuzanna Brożek-Mucha, dr, adiunkt, biegły IES, Instytut Ekspertyz Sadowych
 • Włodzimierz Karol Pessel, mgr, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Chlebda, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Jacek Z. Górnikiewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Grzegorz Trawiński, dr inż. adiunkt , Wojskowa Akademia Techniczna
 • Joanna Maj, Dr n. med. , Akademia Medyczna
 • Grażyna Machaj, Dr n. med. , Akademia Medyczna
 • Andrzej Raźniak, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Maria Łosek, Dr n. med. , Akademia Medyczna
 • Iwona Grądzka, doktor, adiunkt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Piotr Dziedzic, mgr; kustosz, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza Zielona Góra
 • Barbara Kolasa-Jamińska, doktor, asystent, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN Gołysz
 • Ewa Wach, starszy specjalista, Instytut Ekspertyz Sądowych
 • Alfred Dubicki, Doc. dr, Dyrektor , Instytut Meteorologii i Gospdoarki Wodnej Oddział we Wrocławiu
 • Barbra Batko, dr ekonomii, adiunkt, Wyższa Szkoła Handlowa w Rudzie Ślaskiej
 • Radosław Pyffel, mgr, PAN
 • Andrzej Zieliński, dr hab. inż., adiunkt , Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
 • Wojciech Branicki, dr adiunkt, Instytut Ekspertyz Sądowych
 • Izabela Czeluśniak, doktor, asystent, Uniwersytet Wrocławski
 • Jerzy B. Warchoł, Profesor, Kierownik Katedry Biologii Komórki, Akademia Medyczna im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Marian Klinger, prof. zw. dr hab. n.med., Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Tadeusz Dziubak, dr inż. adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • TADEUSZ RAWA, Prof. dr hab. inż., profesor nadzwtczajny, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, WYDZIAŁ NAUK TECHNICZMNYCH
 • Piotr Małkowski, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Aleksandra Bęben, mgr, asystent, Akademia Muzyczna w Łodzi
 • Agnieszka Bałanda, marister, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Alicja Boroń, dr hab., prof.UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Krzysztof Szlifirski, profesor emerytowany, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina
 • Mariusz Pełechaty, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Marek Chmielewski, Dr n. med., adiunkt , Akademia Medyczna w Warszawie II Wydział Lekarski
 • Grażyna Stadnicka, dr n. med., Akademia Medyczna w Lublinie
 • Agnieszka Parys-Proszek, magister/asystent, Instytut Ekspertyz Sądowych
 • Agnieszka Skurzak, magister, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Grażyna Iwanowicz-Palus, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Jolanta Szlachciak, dr, adiunkt, Katedra Zoologii, UWM Olsztyn
 • Zbigniew Galias, dr hab. inż., prof. nadzw., Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Stanisław Urban, Prof. dr hab. , Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Mariola Kicia, magister, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Agnieszka Bień, magister, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Barbara Kucharska, dr, Politechnika Opolska
 • Piotr Kozak, magister, starszy specjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Adam Sammel, dr inż., Akademia Rolnicza
 • Dariusz Skrzypiński, dr, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Edward Niedźwiecki, prof. dr hab., Akademia Rolnicza
 • Teresa Wojcieszczuk, prof. dr hab., Akademia Rolnicza
 • Jarosław Gzyl, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
 • Henryk Szarski, dr, starszy kustosz dyplomowany, Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej
 • Piotr Ciępka, mgr inż, asystent, Instytut Ekspertyz Sadowych w Krakowie
 • Bartłomiej Stasiak, mgr inż., Politechnika Łodzka
 • Piotr Madej, dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny, Politechnika Wrocławska
 • Grzegorz Bąk, prof. dr hab. inż., Politechnika Białostocka
 • Krzysztof Fiałkowski, prof.dr hab./prof.zwyczajny, Uniwersytet Jagielloski
 • Katarzyna Zabielska-Adamska, dr inż., adiunkt , Politechnika Białostocka
 • Andrzej Kazberuk, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Agnieszka Mykowiecka, dr, adiunkt, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Edward Meller, Dr inż., Akademia Rolnicza
 • Henryk Arodź, prof. dr hab./prof. zw., Uniwersytet Jagielloński
 • Jerzy Brudnicki, mgr, UAM
 • Beata Maria Trzcińska, dr nauk chemicznych, adiunkt, Instytut Ekspertyz Sądowych
 • Krystyna Magda-Zabinska, Dr, adjunkt, Uniwersytet Slaski, Wydzial Nauk o Ziemi
 • Monika Turkowicz, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna
 • Halina Ratyńska, dr hab. Prof. nadzwyczajny UKW, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska UKW
 • Agnieszka Popiołek-Masajada, dr inż, adiunkt, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
 • Irena Pańków, dr , wicedyrektor, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Adam Windak, Dr n. med./ adiunkt, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ewa Resterny-Milecka, mgr, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Ryszard Żelichowski, dr hab. , wicedyrektor, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Ewa Durska, mgr doktorant, Wydział Geologii Uniwerystet Warszawski
 • Anita Kucharska-Dziedzic, mgr asystent, Uniwersytet Zielonogórski
 • Paweł Wiliński, Dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Magdalena Nowak, mgr, doktorant, Uniwersytet Łodzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
 • Jerzy Kroczak, dr ; adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Ryszard Malinowski, dr inż., adiunkt, Katedra Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Elżbieta Chudzio, doktor, st. wykładowca, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Tadeusz Martynkien, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, Politechnika Wroclawska
 • Ewa Szołajska, Dr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 • Tomasz Świderski, magister, asystent, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Jerzy Wąchol, dr inż., adiunkt, Wydział Zarządzania AGH-Kraków
 • Ewa Rudnik, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Helena Przybyła, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Konrad Górski, mgr inż., asystent, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
 • Elżbieta Łuczywek, dr n.przyr. adiunkt, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Dariusz Sroczyński, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Zbigniew Postawa, Dr hab., Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • ANDRZEJ STASIAK, Prof. zw. dr hab. , Kierownik Katedry Polityki i Rozwoju Regionalnego, Vice Przewodniczący KPZK PAN, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Krystyna Pianko-Kluczyńska, mgr inż Podstawowych Problemów Techniki, st. spec bad-techn, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Romuald Wit, profesor, Uniwersytet Jagielloński
 • Sylwia Wójcik, mgr/asystent, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
 • Roman Wróblewski, Dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Aleksandra Kochańska -Dziurowicz, prof.dr hab.n.med. stanowisko prof.zw. Kierownik Katedry i Zakładu, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Urszula Chybowska, doktor, starszy wykładowca, Katedra Neofilologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Marcin Wójcik, dr hab. adiunkt, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Monika Kozak-Cieszczyk, Dr, Instytut Parazytologii PAN
 • Piotr Kirszensztejn, dr hab. Prof. UAM, Wydział Chemii UAM
 • Andrzej Antoszewski, prof. zw. dr hab. , Uniwersytet Wrocławski
 • Małgorzata Nowina Konopka, dr, adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • M. H. Ghaemi, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Rafał Rusinek, dr inż. adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Jolanta Kowalonek, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Łukasz Partyka, dr med., asystent, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Jolanta Mindak-Zawadzka, dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Wudział Polonistyki UW
 • Iwona Leszczyńska-Gołabek , dr n.med. adiunkt, Zakład Biochemii Klinicznej CMUJ Kraków
 • Lucjan Kaszycki, profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna Fr. Chopina w Warszawie
 • Jadwiga Rudzińska-Girulska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski Instytut Fizyki Doświadczalnej
 • Leszek J. Opalski, dr hab inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Urszula Bęczkowska, magister, doktorant , Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Piotr Staniorowski, doktor, adiunkt, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski
 • Andzrej Gałęski, prof.dr hab , Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Grażyna Perska, dr inż., starszy wykładowca, Politechnika Gdańska
 • Andrzej Pielecki, dr starszy wykładowca, Uniwersytet Marii Curie skłodowskiej
 • Halina Władyka, magister, wykładowca, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Andrzej de Lazari, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 • Ludwika kownacka, doktor, adiunkt, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 • Zdzisław Pisarek, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Luiza Jedlina-Panasiuk, dr, Instytut Parazytologii PAN
 • Małgorzata Rzeszutko-Iwan, doktor, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ludwika Kownacka, doktor, adiunkt, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 • Ewa Piórkowska-Gałęska, doc. dr hab. , Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
 • Krzysztof Ruchniewicz, dr, dyrektor, Centrum Studiow Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Andrzej Pawlak, dr inż., adiunkt, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Paweł Bożyk, prof. dr hab., rektor, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
 • Małgorzata Krupa, mgr inż., Politechnika Krakowska
 • Maria Cempel, Profesor dr hab.Kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska, Akademia Medyczna Gdańsk
 • Magdalena Janowicz, mgr/asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Tadeusz Kamiński, prof. dr hab., prorektor d/s dydaktycznych, Wyzsza Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
 • Renata Wiglusz, dr,adiunkt Zakładu Toksykologii Środowiska, Akademia Medyczna Gdańsk
 • Grzegorz Zając, dr inż, asystent, Politechnika Krakowska
 • Andrzej Bauer, adiunkt, Akademia Muzyczna im. F. Chopina
 • Maciej Dąbski, dr, adiunkt, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Tadeusz Goszczyński, mgr inż. starszy specjalista n-b, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - Warszawa
 • Joanna Klepacka, dr inż. nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Józef Tabor, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Matematyki , Uniwersytet Rzeszowski
 • Michał Lorens, dr, starszy wykładowca, zastępca dytektora Instytutu Matematyki, Uniwersytet Rzeszowski
 • Maciej Krajcarz, magister, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Elżbieta Sroka, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza Szczecin
 • Piotr Brzeziński, dr n.med, Z-d Cytofizjologii Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Sylwia Borska, Mgr, asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Jacek Migdalek, profesor, profesor zwyczajny, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Stanisław Rymkiewicz, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Zbigniew Bartczak, Dr , adiunkt, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
 • Wiesława Jonak, , Akademia Wychowania Fizycznego
 • Ewa Baniowska, dr, adiunkt, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Małgorzata Niemir, mgr inż., Politechnika Poznańska
 • Piotr Surmacki, dr n med - asystent, Zaklad Cytofizjologii, Histologii i Embriologii UM Łódź
 • Agnieszka Zubik, doktorantka, Instytut Psychologii UWr.
 • Karina Mucha, mgr, doktorant, Uniwersytet Jagielloński
 • Agnieszka Czekaj-Zastawny, mgr, asystent naukowo-badawczy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, O/Krakow
 • Anna Maria Manek, Dr hab.,profesor ndzw., Politechnika Lubelska
 • Aleksandra Niewiara, doktor, adiunkt, Uniwersytet Śląski, Instytut Języka Polskiego
 • Lech Kirtiklis, dr inż., adiunkt, Wydział Biologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Hanna Grzeszczuk-Brendel, dr , WA PP
 • Magdalena Dębska, dr/adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Edmund Motyl, dr hab. inż. Edmund Motyl, Politechnika Wrocławska
 • Zenon Woźniak, profesor dr habilitowany, członek-korespondent, PAU Kraków
 • IreneuszMiroslaw Lakomy, Prof.dr hab.Kier.Kat.MorfologiiFunkcjonalnej, UNIWERSYTET WARMINSKO MAZURSKI
 • Janusz Ociepka, dr inż., adiunkt , Politechnika Wrocławska
 • Danuta Makowicz-Poliszot, mgr, archeozoolog , Instytut Archeoloii i Etnologii PAN, Oddział Kraków
 • Wojciech Słomiński, dr hab. n. fizycznych, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Małgorzata Karolus, dr , adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Marek Kulisz, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Jan Rajmund Paśko, dr hab. prof AP, Akademia Pedagogiczna im KEN Kraków
 • Aneta Petelska, dr, asyetent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Bogusław Kasperczyk, dr inż. - starszy wykłądowca, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Tadeusz Stalewski, doktor, Politechnika Wrocławska
 • Agata Mesjasz-Lech, doktor, adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Urszula Potyrała, mgr, starszy technik dokumentalista, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, O/Krakow
 • Jerzy Morawiec, dr, CBMiM PAN w Łodzi
 • Andrzej Magiera, prof. dr hab., Instytut Fizyki Uniwersytet Jagiellonski
 • Marcin Wołoszyn, dr, adiunkt, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, O/Krakow
 • Józef Kubica, dr inż. adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Tomasz Makowski, mgr, doktorant, CBMiM PAN LODZ
 • Robert Milewski, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jacek Jamiołkowski, inż., asystent, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Halina Dobrzańska, doktor, adiunkt, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Łukasz Pietrzak, mgr/asystent, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
 • Jan Nowak, mgr, IHT WAK
 • Tomasz Bator, dr, adiunkt, Instytut Biologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Grażyna Maria Niedzielska, Prof. dr hab. n. med. Kierownik Katedry i Kliniki ORL , Foniatrii i Audiologii , Akademia Medyczna w lublinie
 • Artur Niedzielski, lek. med. asystent, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Michał Kotowski, Lek. med. , Akademia Medyczna wLublinie
 • Barbara Szachowcz-Petelska, mgr asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Barbara Kopcewicz, Dr adiunkt, Instytut Geofizyki PAN
 • Marzena Redlicka, magister, starszy wykladowca, KJO Uniwersytet Łódzki
 • Bogusław Kosturek, dr , adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Zbigniew Wiśniewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Jarosław Filipek, dr n. farm., IMS Poland, Warszawa
 • Edward Wiczkowski, Doktor , Politechnika Wrocławska
 • Alicja Klich-Rączka, dr n. med. , Katerdra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ
 • Renata Rettinger, dr , adiunkt, Akademia Pedagogiczna
 • Jadwiga Nowicka, Drhab.n.med., Katedra i zakład Analityki Akademii medycznej we Wrocławiu
 • zbigniew remin, doktorant, uniwersytet warszawski wydział geologii
 • Ewa Maciaszczyk, dr, adiunkt, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Barbara Godlewska, mgr., starszy wykladowca, Akademia Muzyczna w W-wie F.Chopina,Filia w Bialymstoku
 • Jarosław Zubrzycki, dr inż., adiunkt, kierownik zakładu, Politechnika Lubelska
 • Monika Maksim, magister, asystent, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Sławomir Roj-Rojewski, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Marcin Pastorczak, mgr inż., doktorant, Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej
 • Monika Frączek, Dr n. med., asystent, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
 • Tomasz Trapko, Dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Monika Naumowicz, magister, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Krzysztof Miernik, mgr inż, asystent, Politechnika Krakowska
 • Bogucki Rafał, mgr inż. asystent, Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Krakowska
 • Marcin Kiełczewski, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Mikolaj Sikorski, Prof.PŚk dr hab.inż. - Profesor, Politechnika Świętokrzyska
 • Urszula Lubczyńska, mgr inż. st.wykladowca, Politechnika Świętokrzyska
 • Joanna Urbaniak, dr n. farm., asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Krystyna Kleszcz, profesor zwyczajny, Uniwersytet Śląski
 • Maciej Szaszkiewicz, dr adiunkt, Instytut Ekspertyz Sądowych
 • Iwona Poziomkowska-Gęsicka, dr n med , PAM
 • Jarosław Szymańda, dr inż., starszy wykładowca-docent, Politechnika Wrocławska I-7
 • Marek Borowiec, mgr inż., asystent, Politachnika Lubelska
 • Adam Tymań, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Krzysztof Kęcik, mgr inż., asystent, Politechnika Lubelska
 • Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, magister starszy specjalista, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • Robert Masirek, mgr inż., asystent, CBMM PAN
 • Elżbieta Skupień, Dr med., adiunkt, Instytut Ekspertyz Sądowych
 • Zbigniew Stanisław Herman, Prof.zw.dr.hab.n.med.Kier.Katedry od 1968r do nadal, Katedra Farmakologii Śl.Akademii Med.w Katowicach
 • Marcin Engel, mgr, kustosz, Państwowe Muzeum Archeologiczne
 • Jolanta Kostrzewa-Szulc, chemik, Instytut Ochrony Środowiska
 • Urszula Kubicka, dr inż. adiunkt, Politechnika Świętokrzyska Kielce
 • Paweł Jarosz, mgr, asystent, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, o/ Kraków
 • Justyna Lisowska, mgr inż. asystent, Politechnika Świętokrzyska Kielce
 • Andrzej Orlicki, dr hab., prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Adam Tracz, dr hab., docent, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • Anatol Nowicki, dr hab., profesor UZ, Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
 • Robert Plisko, mgr. ekon. wiceprezes, HTA Consulting
 • Andrzej Korzeniowski, Prof. dr hab. Kierownik Katedry, Akademia Ekonomiczna
 • Małgorzata Sułkowska, doktor nauk leśnych, adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Wojciech JURCZAK, dr inż. po. kiewronik Zakładu, Akademia Marynarki Wojciech
 • Barbara Gołębiowska-Keller, dr adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Antoni Keller, dr hab. prof. Uniw.Wrocł, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Andrzej Miśkiewicz, dr hab., profesor nadzwyczajny, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina
 • Donata Pluskota-Karwatka, doktor, adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Kazomierz Jerie, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej
 • Krzysztof Wasilewski, mgr inż., student studiów doktoranckich, Polska Akademia Nauk instytut fizyki polimerów
 • Aneta Krzyżak, dr inż. , adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Krystyna Szczygieł, dr nauk leśnych, adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Zbigniew Haba, profesor, Uniwersytet Wroclawski
 • Wojciech Pawlak, mgr inż., doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Piotr Bizoń, prof, Uniwersytet Jagielloński
 • Oleg Usenko, mgr, starszy wykładowca, UW ILS
 • Krzysztof Jasiewicz, Prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Andrzej Lech Kawczyński, Dr hab., docent, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Elżbieta Suchowilska, mgr inż, Kat. Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie
 • Marek Błaszczak, dr. adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Hieronim Kubera , prof.dr hab. Hieronim Kubera, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Maria Hepner, dr mgr, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Piotr Wolszczak, mgr inż., asystent, Politechnika Lubelska, Katedra Automatyzacji
 • Tadeusz Hilczer, profesor, dr habil., Uniwersytet im. A.Mickiewicza
 • Ryszard Cierpiszewski, dr. hab. Ryszard Cierpiszewski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Józef K. Kurowski, Prof. dr hab., profesor zwyczajny, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Uniwersytet Łódzki
 • Sylwester Samborski, mgr inż., asystent, Politechnika Lubelska
 • Jan Magdalan, dr nauk med., adiunkt, Katedra i Zakład Farmakologii AM we Wrocławiu
 • Joanna Wojewoda, Mgr, Polska Akademia Nauk, Instytut Metallurgii i Inżynierii Materiałowej
 • Władysław Cabaj, prof. dr hab., dyrektor , Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
 • Leszek Semotiuk, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Marcin Waliński, mgr inż., asystent, Akademia Rolnicza Poznań
 • Elżbieta Ciara, doktor, asystent, IP-CZD, Warszawa
 • Agnieszka Skowron, dr farm, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • Aleksandra Jasiak, profesor doktor habilitowany inżynier, Politechnika Poznańska
 • Dominika Dębska, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska, WIL
 • Piotr Hurnik, dr inż. kierownik zespołu, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
 • Grzegorz Koszałka, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Jacek Wosiek, profesor, Uniwersytet Jagielloński
 • Roman Gielerak, prof. dr hab., prof. zw., Uniwersytet Zielonogórski
 • Urszula Czerniak, dr adiunkt, Katedra Antropologii i Biometrii AWF w Poznaniu
 • Marek Drozdowski, mgr, asystent, Katedra Antropologii i Biometrii AWF w Poznaniu
 • Anna Demuth, dr, adiunkt, Katedra Antropologii i Biometrii AWF w Poznaniu
 • Dariusz Lipowski, dr n.med.;p.o. kierownika kliniki, Klinika Chorób Zakaźnych AM w Warszawie
 • Ryszard Walczak, Prof. dr hab., Dyrektor, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • Józef Struski, dr hab.inż., prof.PK, Politechnika Krakowska
 • Stefan Mróz, Profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Wrocławski
 • Marek. S. Kowalski, dr inż., asystent, Politechnika Krakowska
 • Artur Owczarek, mgr farm., asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Justyna Nowakowska, doktor, adiunkt, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Ryszard Pyszko, mgr inż. wykładowca, Politechnika Gdańska, WOiO
 • Tomasz Ossowski, doktor, adiunkt, Instytut Fizyki Doświadczalnej uniwersytetu Wrocławskiego
 • Adam Wilczok, dr n. przyr. adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Zbigniew Wójcikiewicz, mgr inż/ wykładowca, Politechnika Świętokrzyska
 • Alicja Zajdel, dr n. farm. adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Krystyna Mieloszyk, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Adam Krupa, mgr / asystent, Instytut Geografii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Małgorzata Bieńkowska, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii
 • January Mieloszyk, dr, starszy wykladowca, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Jarosław Michałek, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Krystyna Ulbrych, mgr, wykładowca, Uniwersytet Warminsko - Mazurski w Olsztynie
 • Maria Alchimowicz, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • Janusz Kubiak, dr inż., adiunkt , Politechnika Wrocławska
 • Dorota Dziadkowiec, dr, adiunkt, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wroclawski
 • Mirosław Alchimowicz, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
 • Janusz Cichy, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Eugeniusz Hotała, dr hab. inż., adiunkt , Politechnika Wrocławska
 • Dorota Szumny, lekarz, asystent, Katedra i Zakład Farmakologii AM we Wrocławiu
 • Paweł Kaczorowski, profesor, UKSW
 • Lilianna Kiejzik, Dr hab., profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Filozofii UZ
 • Ewa Błahut, mgr, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
 • Antoni Jacek Szumny, mgr inż., asystent, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Leszek Błaszczyk, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań, Zakład Ekspresji Genów
 • Bartłomiej Krysiak, mgr inż., studia doktoranckie, Politechnika Poznańska, Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów
 • Jarosław Filipiak, dr inz., Politechnika Wrocławska
 • Maciej Zajkowski, mgr inż. asystent, Politechnika Białostocka
 • Donata Wawrzycka, doktor, adjunkt, Uniwersytet Wroclawski
 • Andrzej Rybak, mgr inż., fizyk, Politechnika Łódzka
 • Stanisław Świtalski, dr inż. adiunkt, Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Marianna Szczypka, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Adrian Surmacki, dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Andrzej Pieczyński, dr hab. inż., prof. UZ, dziekan wydziału, Uniwersytet Zielonogórski
 • Maciej Grzesiak, dr, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Joanna Werka, dr , st. wykładowca, SGGW, Warszawa
 • Krzysztof Kowalewski, mgr inż., Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
 • Iwona Urbanowicz, dr n. med., Akademia Medyczna Wroclaw
 • Teresa Idzikowska, mgr inż. Kierownik komórki normalizacyjnej, Instytut Lotnictwa
 • Jolanta Stacherzak- Pawlik , dr n. farm. st. wykladowca, Akademia Medyczna Wroclaw
 • Tomasz Łusiak, mgr inż. , asystent, Politechnika Lubelska
 • Maria Stanek, dr , starszy wykładowca, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Paweł Orłowski, mgr, asystent, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
 • Krzysztof Ścigała, dr inż, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Jolanta Wrembel-Wargocka, dr, główny specjalista, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Patryk Rowiński, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Jarosław Wójcik, mgr inż., asystent, Politechnika Wrocławska
 • Renata Wilk, magister, asystent, Śląska Akademia Medyczna
 • Sylwia Szotek, Dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Dworak, mgr inż, główny specjalista, Instytut Spawalnictwa
 • Aneta Cheda, dr, adiunkt, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Wojciech Twardokęs, lek. med., asystent, Śląska Akademia Medyczna
 • Katarzyna Sawczuk, mgr. inż starszy wykładowca, Politechnika Białostocka
 • Ewa Nowosielska, mgr, asystent, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Jakub Bielak, mgr, wykładowca, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Sławomir Kadrow, prof.dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN, O/Krakow
 • Piotr Pajdowski, mgr inż., OBR SM BOSMAL
 • Jerzy Lis, Profesor dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Opolski
 • Piotr Petrykowski, dr hab, profesor nadzwyczajny, Instytut Pedagogiki UMK
 • Katarzyan Wojan, mgr, asystent, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 • Antoni Świć, Dr hab. inż., prof. PL, Politechnika Lubelska
 • Ludomir Jankowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Wiktor Taranenko, Prof. dr hab. inż. , Politechnika Lubelska
 • Dariusz Piernikarski, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska, Katedra Silników Spalinowych i Transportu
 • Janusz Bober, mgr, Muzeum Archeologiczne w Krakowie Oddział w Nowej Hucie
 • Ewa Kucharczak, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Antoni Ciszewski, profesor dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Beata Grzywacz, mgr, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Andrzej Pękalski, profesor, Uniwersytet Wrocławski
 • Jolanta Wiejak, doktor, Państwowa Akademia Nauk im. Nenckiego w Warszawie
 • Bogumił Tomasz Dałkowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Wacław Gawędzki, dr inż. , Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Bożena Jarosz, dr inż., adiunkt, Akademia Pedagogiczna
 • Zbigniew Szamel, mgr inż. fizyk, Politechnika Łódzka
 • Krystyna Klimaszewska, mgr instruktor, Akademia Medyczna Białystok
 • Aneta Białkowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Ryszard Klempka, dr inż adiunkt, AGH
 • Kazimierz Latka, Profesor dr. hab./profesor nadzwyczajny, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski
 • Jania Wyczółkowska, prof.dr hab, profesor, Centrum Biologii Medycznej PAN
 • Wiesław Pawłucki, Prof. dr hab., Instytut Matematyki UJ
 • Katarzyna Wołowska , doktor nauk humanistycznych, asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Katarzyna Kluzek, mgr, studia doktoranckie, UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Artur Wnuk, dr inż, adiunkt, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Izabela Dobrzyńska, dr asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Jacek Kłosiński, dr hab. inż., Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Bogdan Kontek, dr, st.wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Mateusz Żmudziński, dr, adiunkt , Uniwersytet Wrocławski
 • Krzysztof Pałka, dr inż., adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Ryszard Dorożyński, dr inż. starszy wykładowca, Instytut Geografii UMK
 • Artur Dębski, magister, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agata Zwierzchowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Świętokrzyska
 • Antoni Ligęza, Dr hab. inż., Prof. nadzw. w AGH, Katedra Automatyki AGH
 • Marek Stankiewicz, dr hab, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki
 • Janina Pospieszna, dr hab. inż. ,adiunkt, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
 • Anna Merwid-Ląd, dr n. med.,asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Mikołaj Skowron, mgr inż., Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Ewa Szczuka , dr , adiunkt , Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Andrzej Adamski, Prof. zw dr hab inż., Katedra Automatyki AGH
 • Witold Rudnicki, dr, adiunkt, ICM, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Kostecka, magister, doktorantka, Uniwersytet Łódzki
 • Tomasz Kozłowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Maria Wojewódzka, doktor, adiunkt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
 • Beata Szubtarska, doktor, adiunkt, Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotkowie Trybunalskim
 • Ewa Niewiadomska, dr/adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Waldemar Pokuta, mgr, asystent, Politechnika Opolska
 • Jacek Czapla, mgr inż. , Politechnika Lubelska
 • Piotr Lipiński, dr inż/starszy wykładowca, SGGW
 • Hanna Kóčka-Krenz, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Adam Lichota, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Ewa Wolińska, dr, adiunkt, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Krzysztof Oprzędkiewicz, dr inż. , adiunkt, Akademia Górniczo Hutnicza
 • Aleksander Paroń, doktor, adiunkt, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
 • Piotr Krzywiec, dr inż., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Janusz Gajda, Prof. dr hab. inż. - profesor zwyczajny, Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Magdalena Stoksik, studentaka, UW i AM
 • Franciszek Lyra, Dr, Reprezentat The State University of New York w Polsce, The State University of New York; Osrodek Studiow Amerykanskich UW
 • Jacek Dyczkowski, dr inz., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Andrzej Harlecki, dr hab. inż, , prof. ATH, kierownik Katedry Mechaniki i Informatyki , Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Tomasz Głowiński, dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Janusz Kruk, Prof.dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Aleksandra Perchla - Włosik, Doktor/adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Jolanta Maria RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA, dr inż., adiunkt, kierownik Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji, CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA
 • Wojciech Korpal, dr hab. inż. Adiunkt, Kierownik Zakładu, Akademia techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Joanna Wardzała, magister, doktorantka, Uniwersytet Wrocławski
 • Piotr Zegarmistrz, Mgr inż, asystent, Katedra Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Ryszard Masłowski, dr inż. Adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Anna Dzierżęga-Lęcznar, doktor nauk biologicznych, adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Roman Stanaszek, dr, adiunkt, Instytut Ekspertyz Sądowych
 • Patryk Pluciński, mgr.inż. , Polska Akademia Nauk Instytut Dendrologii
 • Bożena Bierska-Piech, doktor/adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Adam Reza , mgr inż. , starszy specjalista badawczo-techniczny , Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • Barbara Maria Kaja, prof. dr hab. profesor zw. UKW , Uniwersytet kazimierza Wielkiego
 • Jakub Zębala, dr inż, adiunkt, Instytut Ekspertyz Sądowych
 • Izabela Kubiszewska, mgr biologii stan. techniczne, Collegium medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy UNK w Toruniu
 • Izabela Kubiszewska, mgr, Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • Bogusław Szot, Prof. dr hab., Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
 • Jolanta Solecka, doktor n. farm.; adiunkt, Państwowy Zakład Higieny, 00-791 Warszawa, Chocimska 24
 • Krzysztof Urbanowski, dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Fizyki
 • Anna Żurek, dr inż./adiunkt, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Srod. AGH Kraków
 • Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, dr hab., prof. SGGW, SGGW, Wydział Leśny
 • Tomasz Wasiak, dr inż. wykładowca, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Alicja Chybicka, Prof. dr hab. Kierownik Katedry I Kliniki Onko.Hemat. Dziec., Akadmia Medyczna Wrocław
 • Piotr Bednarczyk, dr n. med. adiunkt, Katedra Fizyki SGGW
 • Tomasz Okruszko, Dr inż. , SGGW
 • Grzegorz Bejcar, mgr, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
 • Paweł Kita, dr nauk wet., adiunkt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
 • Marek Giełczewski, Dr, adiunkt, SGGW
 • JAcek Żukowski, dr inż Asystent, Politechnika Ślaska Gliwice
 • Stanislaw Pijaj, doktor, adiunkt, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Grażyna Polka, mgr inz. , SGGW
 • Magdalena Maszewska, dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Barbara Bandura, mgr inż., doktorantka , Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
 • Michał Bohun, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Kamusella, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Miroslaw Pluta, doktor, adiunkt, CBMiM PAN Lodz
 • Krzysztof Chomiczewski, prof. dr hab. n. med. , profesor zwyczajny, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • adam Huczyński, mgr, doktorant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paweł Kosiorek, magister-doktorant, sns pan
 • Tadeusz Tatara, dr hab. inż., prof. nadzw., Politechnika Krakowska
 • Malgorzata Bogaczyk, doktorant, Szkola Nauk Spolecznych PAN
 • Krzysztof Klimaszewski, dr inż, adiunkt, SGGW
 • Grzegorz Kałwak, mgr , Instytut Archeologii UW
 • Wasiak-Zys, dr , starszy specjalista, SGGW
 • Mieczysław Połoński, dr hab. inż prof. SGGW, SGGW
 • Grażyna Wasiak-Zys, dr , starszy specjalista, SGGW
 • Marcin Barczyński, Dr n.med., Adiunkt, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ewelina Hallmann, dr inż. /adiunkt/ , SGGW, Wydz. Nauk o Żwieniu Człowieka i Konsumpcji, Zakład Żywności Ekologicznej
 • Malgorzata Gierynska, dr, adiunkt, Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Kazimierz Banasik, Profesor dr hab. inż. , profesor nadzwyczajny, SGGW - Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska
 • Jakub Wysocki, mgr inż., doktorant, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
 • Marek Keller, dr inż., st. wykładowca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Barbara Gładysz, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Wanda Olech-Piasecka, dr hab., prof. SGGW, SGGW
 • Grzegorz Opolski, Profesor, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Agnieszka Cudnoch-Jedrzejewska, lek. med., asystent, Katedra i Zaklad Fizjologii Doswiadczalnej i Klinicznej, AM, Warszawa
 • Łukasz Chachulski, Doktor, zatrudniony na stanowisku adjunkta, SGGW, Wydział Ronictwa i Biologii, Katedra Botaniki
 • Bronisław Kłapeć, dr hab. , prof. nadzw., SGGW
 • Krzysztof Polański, doktor, starszy wykładowca, Uniwersytet Łódzki
 • Edward Majewski, Dr habil., profesor nadzw., SGGW
 • Daria Wandrasz, studentka, Politechnika Śląska
 • Władysław Stachowski, starszy wykładowca, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG
 • Dorota Małaszkiewicz, dr inż., Politechnika Białostocka
 • Urszula Gros, Profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Zdzisław Papir, prof. dr hab. inż., Katedra Telekomunikacji AGH
 • Barbara Łata, dr inż, SGGW
 • Krystyna Rejman, Dr inż., adiunkt, SGGW
 • Agnieszka Klosinska-Nachin, dr, adiunkt, Uniwersytet Lodzki
 • Michał Musiał, mgr inż., doktorant , Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej
 • Włodzimierz Tylkowski, artysta plastyk, -
 • Iwona Marciniak, magister, doktorantka, Instytut Prahistorii UAM
 • Waldemar Rzońca, Dr inż. Adiunkt n-d, PWr, Instytut Organizacji i Zarządzania
 • Krystyna Tylkowska, prof.dr hab., profesor nadzwyczajny, Akademia Rolnicza im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Aleksander Strasburger, dr hab. nauk matematycznych, prof. nadzw. , Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Maria Wiechetek, prof.dr hab./prof. zw. Kierownik Zaklłdu Farmakologii i Toksykologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Andrzej K. Kuropatnicki, dr n. hum. adiunkt, Instytut Neofilologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Piotr Mańczak, mgr, synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarko Wodnej
 • Liana Puchalska, dr n.med., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Helmut Juros, prof. dr hab. , Instytut Politologii UKSW (em.)
 • Elwira Milik, mgr /asystent, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
 • Dawid Bujalski, mgr inż. , doktorant, Wydział Ogrodnictwa i Arch. Krajobrazu SGGW
 • Krzysztof Baculewski, Prof. dr, Akademia Muzyczna w Warszawie
 • Robert Janiszewski, student , SGGW
 • Jerzy Bajorek, dr, adiunkt, , Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych
 • Bogusław Zając, mgr inż. , wykładowca, Politechnika Krakowska
 • Krzysztof Królczyk, doktor, adiunkt, Instytut Historii UAM
 • Adam Bąkała, dr n.wet., adiunkt, SGGW
 • Anna Barańska, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo - Hutnicza
 • Andrzej Dziech, prof.dr hab., profesor zwyczajny, Akademia Górnicza- Hutnicza w Krakowie
 • Michał Gulczyn, doktor, docent Katedry Języków Słowiańskich, Uniwersytet Chersoński (Chersoń, Ukraina)
 • Jerzy Kowalski, Prof. zw., Akademia Rolnicz we Wrocławiu
 • Marek Dominik Peda, , mgr, doktorant SNS/ IFiS PAN, SNS/ IFiS PAN
 • Beata Tylewska - Nowak, doktor nauk humanistycznych - adiunkt, UAM Poznań
 • Mariusz Ziółko, prof.dr hab., profesor zwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Barbara Wrzeciono, dr n. med., Centrum Medyczne HCP, Poznań
 • Ewa Filipiak, dr hab. prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Grzegorz Wawoczny, mgr inż., Z-ca Dyrektora, SP ZOZ WSS nr 3
 • Krystian Kozioł, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydz. Leśny
 • Irena Fila, mgr inż. wykładowca, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski
 • Andrzej Szeremeta, mgr inż., Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, SGGW
 • Edward Reszke, dr inz , wlasciciel firmy tworca unikalnej aparatury naukowej, Ertec Poland
 • Rafał Kosiński, dr adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku
 • Zbigniew Laudański, Dr hab., prof. nadzw., kierownik Katedry, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Tomasz Kondraszuk, dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Maria Czereyska-Kościelniak, mgr, wykładowca, SPNJO Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Barbara Bisztyga, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Antoni Kruk, Prof.dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Teresa Korta, dr nauk medycznych, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Adam Marchwinski, doktor/ st.wykładowca, UW
 • Halina Marlewicz, doktor, adiunkt, Instytut Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Władysław Dykcik, prof. dr hab. Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
 • Dorota Ekiert-Oldroyd , Dr hab profesor nadzw., Uniwersytet Śląski
 • Tadeusz Orzechowski, dr hab.inż profesor, akademia órniczohutnicza
 • Paweł Mackiewicz, doktorant, historyk literatury, krytyk literacki, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Kamil Pawłowski, mgr inż, asystent, Uniwersytet Zielonogórski
 • Józef ŻUK, Dr inż. Adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Jacek Szczawiński, Prof. dr hab., kierownik katedry, prodziekan WMW, SGGW
 • Jakub Dobruch, dr med., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Małgorzata Kaczanowska, magister, Uniwersytet Warszawski
 • Małgorzata Szczawińska, dr med. wet. adiunkt, SGGW
 • Irena Baranowska-Bosiacka, dr, adiunkt, Pomorska Akademia Medyczna, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej
 • Juliusz Preś, mgr, Politechnika Szczecińska
 • Tomasz Mojsik, mgr, asystent, Uniwerytet w Białymstoku
 • Michał Zasada, dr inż. adiunkt, SGGW
 • Łukasz Woźny, Magister, Szkoła Główna Handlowa
 • Wacław Zyzak, dr inż. - adiunkt, Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała
 • Wioleta Dudzińska, Doktor nauk biologicznych, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, Katedraq Fizjologii
 • Mirosław Piróg, dr, Instytut Filozofii Uniwersytet Śląski
 • Jolanta Stawicka, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Marcin Piekarczyk, mgr inż., asystent, AP Kraków
 • Michal Karonski, Prof. dr hab., Wydzial Matematyki i Informatyki UAM
 • Bogna J. Obidzinska, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski
 • Agata Kluczek, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dariusz Rolnik, dr, adiunkt, Uniwersytet Sląski
 • Urszula Rutkowska, dr, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Dariusz Sadlik, lekarz, Warszawa
 • Dominika Mirońska, mgr, asystent, doktorant, Szkoła Główna Handlowa
 • Renata Suchocka, dr hab., prof. UAM, Instytut Socjologii UAM
 • Bolesław Suchocki, dr, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
 • Elżbieta Saganowska, doktor, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Aleksander Rutkowski, dr hab, profesor nzw., Politechnika Warszawska
 • Wiesław Półjanowicz, mgr inż., wykładowca, Uniwersytet w Białymstoku
 • Andrzej Okołów, doktor, adiunkt, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski
 • Mirosław Golon, dr, adiunkt, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
 • Stanisław Krupowicz, dr hab. profesor, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Krzysztof Dębicki, Dr, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Dorota Bogutyn, magister, wykładowca, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Królikowska, mgr , asystent, WSF-P Ignatianum Kraków
 • Gabriel Pietrzkowski, mgr, doktorant, Instytut Matematyczny PAN
 • Barbara Trzaska, dr, wykładowca, WSH im. Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej
 • Piotr Kieniewicz, dr teologii moralnej, adiunkt, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii
 • Aleksabdra Koś, mgr filozofii, doktorantka UW, asystentka na US, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Szczeciński
 • Anna Gadomska - Rodes, mgr, starszy wykladowca, SJO Uniwersytet Gdański
 • Krzysztof J. Opieliński, dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej
 • Ewa Gębicka, doktor nauk humanistycznych starszy wykładowca, Wydział Radia i TV Uniwersytetu Slaskiego
 • Janusz Kuczynski , Prof.zw, Uniwersytet Warszawski
 • Artur Litwiniuk, dr, adiunkt, AWF
 • Marcin Sielezniew, dr, adiunkt, SGGW
 • Rajmund Leszek Ignatowicz, Dr inż.adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Tadeusz Moskalik, dr hab., adiunkt , Katedra Użytkowania Lasu SGGW
 • Andrzej Raczyński, dr hab. inż., profesor nadzw., Politechnika Łódzka
 • Piotr Zieliński, dr hab., docent , Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN
 • Jan Wołoszyn, dr hab. prof. nadzwyczajny, Katedra Nauk Humanistycznych SGGW w Warszawie
 • Bolesław Porter, Dr hab., prof. nadzw. SGGW, Wydz. Leśny SGGW
 • Tadeusz Stefanowicz, doktor habilitowany (emeryt) , Politechnika Poznańska
 • Robert Krzysztofik, dr, adiunkt, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
 • Eligia M.Szewczyk, dr hab.prof. nadzw.; Kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej , Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Joanna Kusowska, Dr nauk med adiunkt, Uniwersytet Medyczny
 • Marta Stankiewicz-Kosyl, Dr, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Janusz Kupis, dr, adiunkt., K. Ch. Og i Norg. Uniwersytet Łódzki.
 • Waldemar Zdzisław Karwowski, Dr, adiunkt , Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Anna Kiepas-Kokot, dr inż. , adiunkt, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Michał Strach, dr inż., adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, WGGiIŚ
 • Lidia Cierpiałkowska, dr hab. prof UAM, SWPS , Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Wraszawi
 • Bogusław Kamys, Profesor, profesor zwyczajny, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Anna Dunin-Dudkowska, mgr, wykładowca, UMCS
 • DANUTA KOZŁOWSKA, mrg pielęgniarstwa- asystent, WSHE- ŁÓDŹ
 • Wojciech Thomas, mgr inż., wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Józef Chojnicki, dr hab., prof. SGGW, SGGW
 • Janusz Wywiał, prof. dr hab. , Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Albert Nowacki, mgr, asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Zbigniew Przybecki, profesor, SGGW
 • Alicja Ceglinska, dr hab, adiunkt, SGGW
 • Dariusz Zwierzchowski, dr inż, adiunkt, Politechnika Świętokrzyska
 • Agata Zwierzchowska, dr inż, adiunkt, Politechnika Świętokrzyska
 • Sławomir Piontek, dr adiunkt, IFG UAM
 • Mirosław Dziewoński, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Magdalena Rzewuska, dr, adiunkt, Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Marcin Chciuk, mgr, asystent, Uniwersytet Zielonogórski
 • Barbara Łotocka, dr inż., adiunkt, Katedra Botaniki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Henryk Ciurej, dr inż. , adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Karol Aniserowicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Joanna Przybylska, doktor nauk ekonomicznych, asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Tomasz Dzieciątkowski, dr n. wet/pracownik naukowy, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Warszawie
 • Grzegorz Karch, dr hab., profesor, Uniwersytet Wrocławski
 • Wojciech Wesoły, prof. dr hab., Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Marzena Cichosz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski; Instytut Politologii
 • Marek Kisiel-Dorohinicki, dr inż., adiunkt, AGH
 • Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, Prof. dr hab., SGGW
 • Krystyna Najder-Stefaniak, doktor nauk hmanistycznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ewa Fabiszewska, dr n. med., adiunkt, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie
 • Marcin Krukowski, Dr, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Piotr Lipiński, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Ewa Skotnicka, dr, adiunkt, Katerda Fizjologii, Uniwersytet Szczeciński
 • Zygmunt Mazur, dr hab., prof., Politechnika Wrocławska
 • Jerzy C. Saczuk, dr inż. , adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydz. Inżynierii i Kształtowania Środowiska
 • Kazimierz Włodarczyk, prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Analizy Nieliniowej, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki
 • Renata Czekalska, dr, adiunkt, Instytut Filologii Orientalnej UJ
 • Anna Cywińska, doktor, adiunkt, SGGW
 • Leszek Jung, dr hab.inż profesor, dziekan, Wyższa Szkoła Ekonomiczna
 • Katarzyna Dorota Raczyńska, doktor, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, UAM Poznań
 • Artur Szachno, mgr, Wyższa Szkoła Ekonomiczno Informatyczna
 • Marek Żylewski, dr n. farm., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Pracownia Spektroskopii NMR
 • Włodzimierz Kałat, dr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
 • Anatolij Płatonow, Docent, kandidat nauk fizyko - matematycznych (dr inż.) , Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych
 • Janina Uszyńska-Jarmoc, dr, adiunkt, Uniwersytet w Bialymstoku
 • Andrzej Pietrzak, dr innz. adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Zuzanna Olszewska, mgr, doktorantka, Uniwersytet w Oksfordzie
 • Marcin Szymanek, magister, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
 • Magdalena Lubelska, doktor ; adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Lech Smoleński, dr inż., st. wykładowca, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Grażyna Balińska, prof.dr.hab.inż.architekt, profesor zwyczajny, Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Więznowski, lekarz, prywatna praktyka lekarska
 • Sylwia Żakowska-Biemans, dr, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Andrzej Massalski, prof.dr hab.,prof ndzw., Akademia Świętokrzyska
 • Adam Krzemienowski, mgr inż., doktorant, Politechnika Warszawska
 • Jerzy Sobota, prof. dr hab. inż. , Akademia Rolnicza
 • Eliza Głodkowska, studentka, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Piotr Banaszczak, mgr inż., SGGW
 • Grzegorz Urbanek, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Kazikowska, mgr, absolwent, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Janusz Adamczyk, lekarz psychiatra, SPZOZ Jarosław
 • Jacek Lewandowski, dr n. med, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Czesław Michalik, dr inż., st. wyk., Politechnika Wrocławska
 • Wiesław Cupała, doktor, starszy wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Nabielec, dr inż. adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Janusz Strzelczyk, Dr hab med, kierownik Kliniki Chirurgoo Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zofia Tyszkiewicz, dr adiunkt, politechnika Bialostocka
 • Ewa Gondek, dr inż., SGGW
 • Michał Baczkowski, dr hab., adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii
 • Piotr Kittel, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Sebastian Musioł, dr, GWSP w Chorzowie
 • Anna Wolff-Powęska, profesor dr habil., Instytut Zachodni
 • Tomasz Sutarzewicz, magister, wykładowca, Uniwersytet Opolski
 • Magdalena Sutarzewicz, doktor, asystent, Uniwersytet Opolski
 • Arkadiusz Orzechowski, dr hab. profesor SGGW, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie
 • Barbara Pogonowska, dr hab. prof. nadzw. AEP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Socjologii i Filozofii
 • Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz, mgr lektor - młodszy wykładowca, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Jerzy Jurkiewicz, dr nt. inż., adiunkt, AGH
 • Andrzej Ślęzak, dr hab. prof., Politechnika Częstochowska
 • Jolanta Jasik-Ślęzak, dr, adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Piotr Dowbor, dr hab., prof. UMK,, WMiI UMK w Toruniu
 • Krzysztof Chiżyński, dr hab. med., Kierownik Zakładu, Zakład Kardiologii Inwazyjnej, I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczne w Łodzi
 • Zbigniew Janik, mgr inż, starszy wykładowca, WSE-I, Politechnika Warszawska
 • Halna Walentowicz, dr hab. adiunkt, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jolanta Marciniuk, dr, adiunkt, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Witold Grzybowski, mgr, doradca , E-zdrowie. Urzad Marszalkowski Dolny Slask, Wroclaw
 • Olga Grzybowska, tlumacz, mgr, samozatrudniona
 • Paweł Kubicki, mgr, asystent, Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH
 • Tadeusz Walentowicz, mgr, st.wykładowca, Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Maciej Salamon, dr hab., docent, UNiwersytet Jagielloński
 • Wojciech Kolanowski, dr inż. adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Bartłomiej Gołdyn, dr, adiunkt, UAM, Poznań
 • Magdalena Kuleta-Hulboj, mgr, asystent, Uniwersytet Warszawski
 • ANDRZEJ WALCZAK, DR HAB. INŻ., INSTYTUT SYSTEMÓ INFORMATYCZNYCH WAT
 • Tomasz Nurek, dr inż., prodziakan ds dydaktycznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Marcin Zbieć, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Tomasz Jarmużek , dr, adiunkt, Katedra Logiki UMK
 • Marcin Bogucki, dr, adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Piotr Żmigrodzki, Dr hab, profesor UŚ, Uniwersytet Śląski
 • Ewa Kowalska-Zając, dr hab. adiunkt, Akademia Muzyczna w Łodzi
 • Krzysztof Gorczyca, mgr, starszy kustosz, Muzeum Okręgowe w Koninie
 • Iwona Kosieradzka, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Anna Bruska, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Iwona Łapuńka, mgr inż., asystent, Politechnika Opolska
 • Stanisław Legutko, Prof. dr hab. inż., Politechnika Poznańska
 • Irena Pietrzyk, prof. dr hab., Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Aneta Mac, dr adiunkt, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza Poznań
 • Rafik Nafkha, dr inż. Adiunkt, SGGW
 • Urszula Kręglewska, mgr inż. , st. wykładowca, Politechnika Warszawska
 • Nikodem Wołk-Łaniewski, prof.zw., Kierownik Katedry Reżyserii Dźwięku, Akademia Muzyczna im.F.Chopina, Wydział Reżyserii Dźwięku
 • Józef Mosiej, dr hab. profesor nadzw.SGGW, SGGW Warszawa
 • Przemyslaw Dymarski, dr hab. inz. - adiunkt, Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej
 • Ewa Kurczyńska, dr hab. , Uniwersytet Śląski
 • Ewa Kalinowska, mgr, starszy wykładowca, UKKNJF, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Markowska-Bzducha, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Politechnika Radomska
 • Krystyna Ablewicz, dr hab., adiunkt, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński
 • Justyna Jankowska, mgr, KUL
 • Elżbieta Sutkowska, mgr.inż., Wyższa Szkoła Informatyczno Ekonomiczna
 • Barbara Kuraś, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna
 • Sławomir Kasperczyk, dr n. med., asystent, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Ryszard W. Kluszczyński , prof. dr hab. , Uniwersytet Łódzki
 • Jan Stanisław Piłaciński, doktor inż., Politechnika Poznańska
 • Grażyna Tarnawska, magister -Nauczyciel języków obcych, VIII Liceum Ogólnokształcące im .KEN w Gdańsku
 • Marek Materna, mgr archeologii, starszy kustosz, Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni
 • Małgorzata Lemka, dr med. adiunkt, Klinika Neurologii Rozwojowej Akademii Medycznej w Gdańsku
 • Andrzej Moniczewski, dr n. farm., adiunkt, , Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • Anna Grzegorowska, mgr wykładowca metodyki nauczania języka francuskiego, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego
 • Wiesław Sarosiek, dr inż. adiunkt, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
 • Krzysztof Kraszewski, dr hab., prof. ndzw. AP, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Robert Stachniewicz, dr inż., adiunkt, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
 • Zbigniew Kasprzycki, Mgr , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
 • Cezary Sarnowski, mgr inż. asystent, Politechnika Lubelska
 • Magdalena Olszta-Bloch, dr, adiunkt, Insytut Archeologii UMK Toruń
 • Barbara Kołodziejczyk, mgr, kierownik praktyk pedagogicznych, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Jastrzębie Zdrój
 • Sławomir Zmonarski, dr n. med., Adiunkt, Akademia Medyczna Wrocław, Katedra Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
 • Marek Korzeniewski, mgr inż. asystent, Politechnika Białostocka
 • Aleksandra Lis, dr/adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Ignacy Kardel, dr , adiunkt, SGGW
 • Paweł Piotrowski, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki
 • Nina Ogińska-Bulik, dr hab, profesor ndzw. Uniwersytetu Łódzkiego
 • Krzysztof Całek, magister, Uniwersytet Jagielloński
 • Marta Gugała, magister, doktorantka, Wydz. Polonistyki, Instytut Języka Polskiego
 • Wojciech Ożga, dr, kierownik studiów międzywydziałowych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Robert Barski, dr inż, Zastępca Dyrektora Instytutu , Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski
 • Kazimierz Szczerba, dr nauk hum., Gabinet prywatny
 • Hanna Szczerba, lekarz medycyny, Gabinet prywatny
 • Włodzimierz Lebiedziński, Prof.dr hab., GWSH w Gdańsku
 • Robert Schaefer, Profesor, profesor zwyczajny, Katedra Informatyki AGH
 • Wojciech Tołoczkko, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Fizycznej
 • Justyna Zając, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Jan Rozbicki, Profesor dr hab., Prodziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Krystyna Łuczak-Surówka, mgr historii sztuki, asystent ASP Warszawa, doktorant UJ, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Hubert Dębski, dr inż., Politechnika Lubelska
 • Ryszard B. Pęcherski, dr hab. inż., profesor ndzw. Politechniki Krakowskiej/docent IPPT PAN, Politechnika Krakowska / Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Hanna Mausch, dr starszy wykładowca, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Maria Stec , magister, asystent , Uniwersytet Śląski
 • Karol Toeplitz, Prof. zw. dr hab., Pomorska Akademia Pedagogiczna;
 • Maria Stec , Magister Filologi Angielskiej, Asystent, , Uniwersytet Śląski
 • Anna Major, mgr, nauczyciel dyplomowany, kierownik sekcji, Nauczycielskie Kolegium Językow Obcych w Cieszynie
 • Marek Traczyk, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Mediów
 • Anna Grontkowska, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Wojciech Lewandowski, dr nauk technicznych adiunkt, Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej
 • Ryszard Oślizło, mgr, nauczyciel, tłumacz, pisarz, ZS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
 • Adam Byk, dr inż. , adiunkt, KOLi E SGGW
 • Ada Schollenberger, Dr nauk wet.; adiunkt , Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
 • Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, magister/asystent, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Tomasz Nowakiewicz, dr, wykładowca, Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Nowicki, mgr inż., doktorant, wykładowca, Wyższa Szkołą Ekonomiczno Informatyczna
 • Leonard Indeka, dr, starszy wykladowca, Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Matylda Szewczyk, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej UW
 • Paulina Kwiatkowska, doktorantka, Instytut Kultury Polskiej UW
 • Marzena Pieńkowska, mgr, nauczyciel języka francuskiego, CJE- NKJO w Częstochowie
 • Maria Sieńko, mgr, doktorant, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Ewa Próchniak, dr starszy wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Piotr Grudowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Irma Słomczyńska, mgr, asystent, UMCS w Lublinie Wydział Politologii
 • Renata Sierżantowicz , Magister asystent, Zakład Pielegniarstwa Klinicznego Akademii Medycznej
 • Paweł Frankowski, dr, wykładowca, UMCS w Lublinie Wydział Politologii
 • Wojciech Wawrzyński, profesor, Politechnika Warszawska
 • Wlodzimierz Cezary Wlodarczyk , Prof.dr hab., Uniwersytet Jagiellonski, Instytut Zdrowia Publicznego
 • Przemysław Urbańczyk, Prof. dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Krzysztof Rubacha, dr hab. prof. nadzw, Instytutu Pedagogiki UMK
 • Andrzej Kotański, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 • Mariola Chomczyńska-Rubacha, dr hab. porf. nadzw, WSHE w Łodzi
 • Paweł M. Socha, dr, starszy wykładowca, Zakład Psychologii Religii, Instytut Religioznawstwa UJ
 • Hanna Kęsicka, magister, doktorant, Wydział Biologii UAM, Poznań
 • Janina Freund, mgr kierownik praktyk pedagogicznych, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Gliwice
 • Danuta Czępińska-Kamińska, dr hab, prof. nadzw. SGGW; Kierownik Katedry, SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii
 • Zdzisław Wyszyński, dr hab. prof.nadz., SGGW
 • Łukasz Balbus, mgr inż.,doktorant ze stypendium, Politechnika Wrocławska
 • Renata Bronikowska, magister, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Beata Brochocka, dr, starszy wykładowca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Elzbieta Stadtmuller, profesor zw. dr hab, Uniwersytet Wrocławski
 • Mirosław Dolata, dr, SGGW
 • Tomasz Szarota, Profesor, Instytut Historii PAN
 • Joanna Dzwonkowska, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Emil Kilar, dr inż., Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
 • Tomasz Szczerbiński, dr med., adiunkt, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Leszek Hejduk, dr inż.,adiunkt, SGGW
 • Grzegorz Trzciński, dr inż. Aduiunkt, SGGW w Warszawie
 • Wiesława Ł. Nowacka, Doktor inżynier, adiunkt, SGGW, Katedra Użytkowania Lasu
 • Janusz Kasperczyk, dr n.med. adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Krzysztof Pypowski, mgr, asystent, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Mirosław Wiatkowski, Dr inż. Adiunkt, Uniwersytet Opolski Opole
 • Katarzyna Wantoch-Rekowska, mgr , Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
 • Krystyna Moszner, dr, starszy wykładowca, Akademia Pedagogiczna
 • Anna M. Czarnecka, Mgr, Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Klopott, dr ,adiunkt, Akademia Morska w Gdyni
 • Jolanta Zielińska, Dr inż. adiunkt, Instytut Techniki Akademia Pedagogiczna im. KEN Krakow
 • Krzysztof Zieliński, Profesor, profesor zwyczajny, Katedra Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Elżbieta Rokosz-Piejko, dr , adiunkt, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Rzeszowski
 • Wiesław Lizak, doktor, adiunkt, Instytt Stosunków Międzynarodowych UW
 • Janusz Witkowski, dr hab. prof. , Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi
 • Robert Kozielski, Dr, Adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Kazimierz Musiał, Prof. dr. hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny
 • Paweł Borkowski, Dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Dziekiewicz, student, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Piotr Bodzek, dr n. med., adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, dr n.med., adiunkt, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej AM, Wrocław
 • Stanisław Łabuś, dr, adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza im St. Staszica
 • Stanisław Bacior, Dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Ewa Damek, profesor zwyczajny, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Leszek Wrona, Doktor,adiunkt, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Jolanta Stasik, asystent, Slaska Akademia Medyczna
 • Grzegorz Sokal, dr inż, adiunkt, KatedraInformatyki i Metod Komputerowych Akademii Pedagogiczenej im. KEN w Krakowie
 • Beata Dasiewicz, dr, adiunkt, SGGW
 • Marek Czajkowski, dr, adiunkt, UJ
 • Jakub Mojkowski, student, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Jolanta Neubauer-Geryk, dr med./adiunkt, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AM w Gdańsku
 • Rostowska Teresa, Prof. nadzw. dr hab., Instytut Psychologii UG
 • Jacek Zamłyński, dr hab. n. med., Śląska Akademia Medyczna
 • Jan Rostowski, Prof.nadzw.dr hab., Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii
 • Radosław Ejsmont, student, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Justyna Zalewska-Rejdak, mgr farmacji, Śląska Akademia Medyczna
 • Monika Psiuk, mgr, lektor jęz. angielskiego, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
 • Wojciech Szuszkiewicz, dr, adiunkt, Instytut Fizyki PAN Warszawa
 • Ewa Brucka-Jastrzębska, dr , adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, WNP
 • Marek Klonowski, dr inż, Politechnika Wrocławska
 • Magdalena Łojek, student, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Artur Błażejewski, Doktor, adiunkt, Zastępca Dyrektora Instytutu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Adrianna Szczęsna, magister, nauczyciel jęz. angielskiego , CJE-NKJO, Częstochowa
 • Paweł Mościcki, Magister, Uniwersytet Warszawski
 • Łukasz Kowalski, student, Akademia Medczyna w Warszawie
 • Piotr Szmyd, student, AM w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
 • Sławomir Mazur, prof. dr hab., Wydział Leśny SGGW
 • Zygmunt Stęplewski, Prof.dr hab.n.med. ;profesor zwyczajny, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach
 • Renata Ciołek, Doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Zbigniew Perski, dr, adiunkt, Uniwersytet Slaski Wydzial Nauk o Ziemii
 • Wojciech Adamowski, dr, adiunkt, Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego
 • Miroslaw Sobczak, dr inz., adiunkt, SGGW
 • Łukasz Mazurek, student, Śląska Akademia Medyczna
 • Barbara Kopertowska, magister, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu Zdroju
 • Mikołaj Sierżęga, student, Uniwersytet Warszawski
 • Dariusz Michalski, mgr inż., asystent , Politechnika Świętokrzyska
 • Anna Wolińska, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Rafał Ficek, Dr n med, asystent, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Joanna Ficek, Dr n med, asystent, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Katarzyna Prystupa-Chalkidis, dr n. med, dawniej Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie, obecnie Szwecja
 • Piotr Dyczek, prof, Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski
 • Aleksander Bursche, Profesor, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski
 • Rafał Szczęsny, mgr, Doktorant , Uniwersytet Jagielloński
 • Maja Polak, mgr, nuczyciel kontraktowy, Zespół Szkół nr 9 w jastrzębiu Zdroju
 • Piotr Wasilewski, lek.med. asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Barbara Głowacka, doktor, Uniwersytet w Białymstoku
 • Józef Meszaros, dr.n.med., wykładowca , Akademia Medyczna w Warszawie
 • Sylwestra Gajewska-Meszaros, dr.n.med. , adiunkt, Akademia Medyczna, Warszawa
 • Maciej Bułanowski, lekarz medycyny, asystent, Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii ŚlAM Katowice
 • Romuald Kotowski, dr, IPPT PAN
 • Krystyn Waclaw Czerniejewski, lekarz, Prywatny Gabinet Lekarski
 • Kevin Hagarty, Starszy wykladowca, UAM-IFA, Poznan
 • Edyta Marcinkiewicz, mgr inż, asystent, Politechnika Łódzka
 • Kazimierz Subieta, prof. dr hab. inż., Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Lechosław Hącia, dr, adiunkt, Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej
 • Zbigniew Hasiewicz, dr hab., IFT UwB
 • Anna Wawrzykowska, studentka, SGH
 • Andrzej Pigulski, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Astronomiczny
 • Roman Szczęsny, mgr, doktorant, IBB PAN
 • Piotr Habela, dr inż., adiunkt, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Leszek Kolankiewicz, Prof. dr hab., Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Stanisław Mitura, Prof. dr hab., z-ca dyr. Inst. Inż. Materiałowej , Politechnika Łódzka
 • Bogusław Merdas, mgr, wykładowca, Politechnika Wrocławska, Instytut Maiematyki i Informatyki
 • Karol Mojkowski, mgr, student , Uniwersytet Warszawski
 • Antoni Schollenberger, dr hab., prof. SGGW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
 • Bartosz Jasiński, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Strategii i Metod Zarządzania
 • Leszek Arsoba, magister, wykładowca, Katedra Filologii Angielskiej, Uniwersytet Szczeciński
 • Aleksandra Kledecka-Nadera, magister, wykładowca, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Grzegorz Machnik, mgr inż., asystent, Śląska Akademia Medyczna
 • Sławomir Wolski, mgr, asystent, Politechnika Rzeszowska
 • Jerzy Paweł Nowacki, dr, rektor, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Dariusz Kiełczewski, dr hab. , Uniwersytet w Białymstoku
 • Monika Chudecka, doktor adiunkt, Uniwersytet szczeciński WNP
 • Arkadiusz Rzucidło, dr inż. Adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Agnieszka Matheisel, lekarz, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Piotr Marczak, student, Akademia Medyczna w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
 • Włodzimierz Januszkiewicz, prof. zw. dr hab., SGH
 • Joanna Janusz , Dr nauk humanistycznych, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Grażyna Furgała-Selezniow, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katarzyna Bialousz, Magister, Humboldt-Universtitaet zu Berlin
 • Agnieszka Skoczylas, lekarz rezydent, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 • Aleksandra Kosz, mgr, asystent naukowo-dydaktyczny, Instytut Filologii Romańskiej, UŚ
 • Bartosz Sławecki, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Krystyna Cybart, lekarz, emeryt
 • Grażyna Żurkowska , dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Michał Sienkiewicz, mgr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Pawel Mroz, M.D., Research Fellow, Harvard Medical School, Boston, USA
 • Katarzyna Piwowarczyk, studentka, Zakład Studiów Luzobrazylijskich, Uniwersytet Waszawski
 • Marcin Kubiczek, student, Wydział Farmaceutyczny ŚlAM
 • Teresa Łoś - Nowak, prof. zw.dr hab., prorektor ds. studenckich , Uniwersytet Wrocławski
 • MAGDALENA DUDZICZ, MAGISTER, LEKTOR JĘZYKA FRANCUSKIEGO, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, KATEDRA NEOFILOLOGII, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA FRANCUSKA
 • Aleksandra Nowak, mgr, doktorantka, Instytut Politologii Uniwersytet Wrocławski
 • Marek Dziekan, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki
 • Grzegorz Musiał, dr hab., adiunkt, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Dorota Muszyńska-Wolny, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Ida Jokisz, Dr, Polsko-Japonska Wyzsza Szkola Technik Komputerowych
 • Ewa Haberko, mgr filologii angielskiej, nauczyciel mianowany, CJE NKJO W Częstochowie
 • Krzysztof Kasprzak, dr hab., prof. nadzw. AWF w Poznaniu, Kierownik Katedry Geografii Turyzmu, Akademia Wychowania Fizycznego i Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji
 • Ewa Tondys, student, Uniwersytet Warszawski,Akademia Medyczna w Warszawie
 • Mirosław Dudek, dr hab, profesor UZ, Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
 • Eugeniusz Młyniec, dr adiunkt Z-ca Dyrektora Instytutu, Instytutu Politologii Uniwersytet Wrocławski
 • Adam Sołbut, dr inż, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Joanna Palonka, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Katarzyna Modzelewska, student, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Ewa Krassowska-Mackiewicz, mgr asystent, Polsko-Japonska Wyzsza Szkola Technik Komputerowych
 • Bogdan Grabiec, dr, adiunkt, Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
 • Andrzej Antoszewski, profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Krzysztof Szklanny, mgr inz , asystent, PJWSTK
 • Andrzej Jakubik, prof. dr hab. n. med./profesor zwyczajny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Bolechów, doktor, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Natalia Chojnowska, studentka, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Jan Dzida, dr inż., Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Katarzyna Przybylska, ad.dr hab., Akademia Muzyczna w Łodzi
 • Adam Rużyczka, dr inż., st.wykładowca , Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Ewa Wilczek-Rużyczka, dr n.hum,adiunkt, Collegium Medicum UJ
 • Piotr Jurka, dr n.wet., adiunkt, SGGW
 • Beata J. Gawryszewska, dr , Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu SGGW w War4szawie
 • Agata Cienciała, mgr, wykładowca, SPNJO, Uniwersytet Śląski
 • Anna Łasut, mgr inż., asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Dariusz Rudziński, mgr inż., wykładowca, Wyższa Szkoła Ekonomiczno Informatyczna
 • Piotr Wojciekiewicz, student psychologii,
 • Piotr Starzycki, lekarz stomatolog,chirurg,, ZLA Chrzanów
 • Włodzimierz Rajda, prof. dr hab. inż., Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Krzysztof Saganowski, lekarz weterynarii, przedsiębiorca
 • Zbigniew Romaszewski, doktor-senator, senat
 • Michał Piotrowicz, mgr inż., Instytut Fizyki, UMK
 • Ewa Sosnowska, mgr , Pańswowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu
 • Grzegorz Pełczyński, dr hab. , Adiunkt, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
 • Dorota Skotarczak, dr hab. , Adiunkt, Instytut Historii UAM
 • Róża Tomala, magister, nauczyciel, Zespół Szkół nr 5 w Tychach
 • Alicja Anna Wegner, Doktór Nauk Humanistycznych, st. wykładowca, Instytut Językoznawstwa, UAM, Poznań
 • Jadwiga Meszaros, dr.hab.med., docent, Akademia Medyczna, Warszawa
 • Jacek Polewiak, Dr med.chirurg, WCM Opole
 • Tomasz Wielkoszyński, dr n. med. - adiunkt, Sląska Akademia Medczna
 • Anna Limon-Sztencel, lek. medycyny, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Marcin Vogelsinger, technik mechanik, student, Śląska Akademia Medyczna / Uniwersytet Śląski
 • Marcin Dzięgielewski, student / programista, Uniwersytet Ślaski, Instytut Informatyki
 • Marek Derwich, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Krzysztof Barteczko, dr adiunkt , Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
 • Stanisław Barczak, Dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Maja Pawłowska, mgr, starszy asystent muzealny, Muzeum Podkarpackie w Krośnie
 • Tadeusz Siwiec, dr inż. , Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW
 • Marek Słoń (Slon), dr, Instytut Historii PAN
 • Lech Jakóbczyk, dr hab. , adiunkt, Instytut Fizyki Teoetycznej, Uniwersytet Wrocławski
 • Wojciech Kiebzak, dr adiunkt, WNoZ AŚ Kielce
 • Robert Bubczyk, dr , adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Alina Naruszewicz-Duchlińska, dr, adiunkt, UWM w Olsztynie
 • Wojciech Mischke, mgr,
 • Adam Szmigielski, dr inż. adiunkt, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Paulina Wolańska-Nowak, dr/adiunkt, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • Henryk Wąsowicz, dr hab. prof. ndzw. KUL , Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Jerzy Cygan, mgr, wykładowca, Politechnika Wrocławska
 • Wojciech Gajda, mgr inż. Starszy Specjalista, IMGW
 • Katarzyna Woś, studentka, Politechnika Poznańska
 • Barbara Bogdańska, magister, główny specjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 • Maria Starnawska, dr, adiunkt, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Wiesława Przewoźniczuk, mgr inż., SGGW
 • Joanna Kopcińska, dr,adiunkt, SGGW
 • Piotr Niedzielski, dr inż. , adiunkt, Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej
 • Lubomira Burchardt, profesor, Uniwersytet im.A.Mickiewicza
 • Benedykt Burgielski, dr inż , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
 • Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej
 • Monika Rakoczy-Trojanowska, dr hab., profesor SGGW, SGGW, Katedra Genetyki, Hodowli i iotechnologii Roślin
 • Joanna Potocka, lek, specjalista, Instytut Kardiologii
 • Mirosław Cieśla, dr inż, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Grzegorz Myśliwski, dr, adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Rafał Wójcik, doktor, adiunkt biblioteczny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Danuta Zydorek, dr, adiunkt, Instytut Historii UAM
 • Stanisław Czapp, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Beata Spieralska, doktor/adiunkt, Akademia Podlaska, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
 • Marek Sikorski, doktor, dyrektor muzeum, Muzeum Filumenistyczne Bystrzyca Kłodzka
 • Grażyna Garbaczewska, dr hab. prof. nadz., SGGW
 • Kinga Nalepka, doktor, adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Tomasz Szepieniec, mgr inż., ACK CYFRONET AGH
 • Iwona Adamiec-Wójcik, dr hab. n.t., Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Stefan Ciara , doktor habilitowany, adiunkt , Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Reinhard Kulessa, Prof. dr hab. profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
 • Krystyna Małogrzata Charon, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Jacek Korytkowski, dr inż., adiunkt, IETiSIP Politechnika Warszawska
 • Wojciech Michera, dr, Instytut Kultury Polskiej UW
 • Kazimierz Kotlarski, dr , st. wykładowca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
 • Ewa Szeląg, Dr n. med. - adiunkt, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Rewolucji 1905r. nr 52
 • Włodzimierz Olszaniec, Dr, Uniwersytet Warszawski
 • Dorota Wereda, Dr, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Artur Wiliński, mgr inż, doktorant, Politechnika Warszawska
 • Piotr Borek, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Jerzy Warczewski, Prof. dr hab. Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
 • Maria Bilińska, dr n. med.- adiunkt, Instytut Kardiologii, Warszawa
 • Adam Dużyński, dr inż., adiunkt, z-ca dyr. instytutu, Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania Politechnika Częstochowska
 • Antoni Gąsiorowski, prof. zw. dr hab., emeryt
 • Grażyna Jurkowlaniec, dr, adiunkt, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
 • Dorota Kardaś, doktor, adiunkt, Katedra Fizyki, SGGW
 • Henryk Hermann, Profesor Akademii Podlaskiej dr hab., Akademia Podlaska
 • Arkadiusz Zawadzki, mgr asystent , Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Ewelina Żebrowska, mgr, doktorant, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Eugeniusz Koda, dr inż., starszy wykładowca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Ewa Piasta, mgr, doktorant, Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach
 • Stanisław Jujeczka, dr, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Landau-Czajka, doc. dr hab. , Instytut Historii PAN
 • Katarzyna Czajka, studentka, Uniwersytet Warszawski
 • Borys Błaszczak, dr n. wet, adiunkt, SGGW
 • Bolesław Szafrański, dr hab. inż. , profesor nadzwyczajny, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Katarzyna Filutowska, mgr, doktorantka, Instytut Filozofii UW
 • Janusz Górski, profesor, Politechnika Gdanska
 • Jacek Dębicki, dr, adiunkt, Akademia Rolinicxza, Kraków
 • Stanislaw Goldstein, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Lodzki
 • Katarzyna Czerniewicz, mgr, lektor języka angielskiego, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Dariusz Rott, dr hab., prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Jakub Niedzwiedz, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagiellonski
 • Wojciech Kazubski, dr inż, adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Adam Mysiak, Student, Uniwesytet Śląski
 • Katarzyna Placek, student, Uniwersytet Warszawski
 • Robert Piętek , Dr, WSH Pułtusk
 • Robert Szmurlo, mgr inz., asystent, Politechnika Warszawska
 • Izabela Stępniak, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
 • Adam Szeląg, dr hab. inż., prof. Politechniki Warszawskiej, Politechnika Warszawska
 • Maja Gąssowska, magister, Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Konrad Górny, dr, adiunkt, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Wrocławski
 • Dariusz Krzyżewski, mgr, lektor, Uniwersytet Śląski
 • Karol Suchan, mgr, asystent, Akademia Gorniczo Hutnicza, Krakow
 • Maria Śmiałowska, , Instytut Farmakologii PAN
 • Czesław Hadamik, mgr specjalista d/s archeologii, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach
 • Anna Rębowska-Sowa, dr hab., prof. AP, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Maciej Włodarski, Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
 • Wojciech Suchy, student, Uniwersytet Śląski/ Uniwersytet Jagielloński
 • Dominika Szczyrba, student, Śląska Akademia Medyczna
 • Andrzej Gołąbczak, Prof. dr hab. inż., Politechnika Łódzka
 • Włodzimierz Fiks, Dr hab. inż. - adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Agnieszka Karczmarczyk, dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Marek Czapelski, dr, adiunkt, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Gojlik, mgr, asystent, Akademia Morska w Gdyni
 • Walentyna Węgrzyn-Klisowska , Dr II st. kw., Akademia Muzyczna im. Fryderyka chopina w Warszawie
 • Tomasz Waskan, student , SWPS
 • Małgorzata Rozynek, magister, lektor j. angielskiego, Towarzystwo Edukacji Bankowej Poznań
 • Andrzej Pleszczyński, doktor/adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Jerzy Piekalski, prof. dr hab. , Uniwerystet Wrocławski, Instytut Archeologii
 • Bogusław Gryszkiewicz, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Jan Łazowski, Dr hab. n. med. Profesor ndzw., Kolegium Krkonoskie w Jeleniej Górze
 • Marcin R. Pauk, dr, adiunkt, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Ewa Wółkiewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Opolski
 • Adnan Abbas, prof. dr hab., Instytut Orientalistyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paweł Wielgosz, dr./adiunkt, Instytut Geodezji UWM w Olsztynie
 • Andrzej Toboła, , Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Ożóg, Profesor dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
 • Karol Tudrej, , Akademia Medyczna
 • Teresa Giermak-Zielińska, prof.dr hab., profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii
 • Maria Mucha, prof. dr hab., Politechnika Łódzka
 • Mieczysław Mejor, dr hab., doc., IBL PAN
 • Lidia Korczak, doktor, Uniwersytet Jagielloński
 • Agnieszka Pastucha - Blin, mgr, asystent, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Kinga Więznowska-Mączyńska, lekarz, młodszy asystent, AM w Poznaniu
 • Tadeusz Sebzda, dr nauk medycznych, adiunkt dydaktyczny, Akademia medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Patofizjologii
 • Jan M. Piskorski, Prof. zw. dr. hab., kierownik Zakładu Historii Porównawczej Europy, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • Zenon IGNASZAK, prof.dr hab.inz. , profesor Politechniki Poznanskiej, Politechnika Poznanska
 • Jerzy Pysiak, doktor, adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Agnieszka Michalska-Żyła, mgr, asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Łukasz Niesiołowski-Spano, doktor, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Alfred Majerowicz, prof.dr hab., em., Uniwersytet Wrocławski
 • Grażyna Mirkowska, dr hab., profesor , Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Maria Pidłypczak-Majerowicz, dr hab. prof., Akademia Pedagogiczna Kraków
 • Maria Pępkowska, mgr nauczyciel, Szkoła Podstawowa
 • Krzysztof Podlejski, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Wojciech Polak, dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katarzyna Polak, mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wojciech Walkowiak, dr inż , Politechnika Wrocławska
 • Mieczysław Kania, dr inż. ,adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jarosław Dumanowski, dr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Jan Kęsik, Prof dr hab., prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski
 • Elżbieta Kaszuba, Dr hab. adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Jarosław Kikulski, mgr inż./doktorant, Uczelnia Wyższa SGGW
 • Teodozja Wikarjak, doktor , starszy wykładowca, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jan Bagieński, dr hab. inż., prof. nadzw. PP, Politechnika Poznańska
 • Maciej Galiński, dr, adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Jarosław Kurek, doktorant, ZETIIS
 • Janusz Pysiak, profesor, Politechnika Warszawska
 • Przemysław Tyszka, doktor, adiunkt, Instytut Historii UMCS, Lublin
 • Agnieszka Panasiewicz, magister, asystent, AE we Wrocławiu WGRiT Jelenia Góra
 • Łukasz Kozak, mgr, Instytut Historyczny UW
 • Elżbieta Szabat, mgr, Instytut Historyczny UW
 • Tytus Mikołajczak, magister, doktorant, Uniwersytet Gdański
 • Rajmund Świrek, mgr,
 • Leszek Mrozewicz, prof. zw. dr hab., Uniwersyetet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Monika Szczepaniak, dr, adiunkt, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Filologii Germańskiej
 • Janusz K. Goliński, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Michał Kopczyński, dr, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Mateusz Wilk, magister, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
 • Sławomira Brud, dr, adiunkt, Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Jacek Kowalski, dr, adiunkt, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Leszek Zygner, dr, Polska Misja Historyczna w Getyndze
 • Małgorzata Nossowska, doktor, adiunkt, Instytut Historii UMCS
 • Janusz Pociask, mgr, asystent, UKW Bydgoszcz
 • Tomasz Jasiński, profesor, profesor zwyczajny, przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy MEiN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Marcin Suproń, mgr, Uniwersytet Szczeciński
 • Paweł Rutkowski, dr, adiunkt, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Sadkowski, lek. wet., doktorant, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Małgorzata Rutkowska, dr, adiunkt, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Piotr Tuleja, dr hab. , Uniwersytet Jagielloński
 • Bolesław Dziembowski, mgr inż., asystent, doktorant, Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej
 • Maria Weryńska, student medycyny, Śląska Akademia Medyczna
 • Michał Kalemba, student, Śląska Akademia Medyczna
 • Dominik Sieroń, Student, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Ewelina Paszkiewicz, mgr, lektor języka angielskiego, Kierownik Studium Języków Obcych, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Mariusz Wołos, doktor habilitowany, Instytut Historii i Archiwistyki UMK
 • Mieczysław Stolarczyk, Prof.UŚ dr hab. , Uniwersytet Śląski
 • Kazimierz Lejda, Prof.PRz dr hab.inż., Politechnika Rzeszowska
 • Dariusz Chalecki, mgr inż., doktorant, Politechnika Warszawska
 • Dominiak A. Jezior, dr n med, asystent KLiniki i KAtedry Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Magdalena Ujma, dr / adiunkt , Instytut Historii Uniwersytet Opolski
 • Anna Maciejewska, doktor, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Klasycznej
 • Andrzej Borowiecki, Dr inż, adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Magdalena Ozdoba, doktor, adiunkt, Instytut Filologii Romańskiej UŚ
 • Michal Migda, student, Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Łukasz Gozdek, mgr inż. , asystent, Politechnika Warszawska
 • Anna Kwiatkowska, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Schulz, asystent naukowy, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Michał Nedoszytko, student, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jarosław Meyer-Szary, student, Akademia Medyczna Gdańsk
 • Iwona Cieślak, mgr, st. asystent, doktorant, Wyższa Szkoła Przedsuiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
 • Ewa Rutkowska, mgr, doktorantka, SNS PAN
 • Alicja Krzemińska, doktor, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • Grażyna Światowy, dr hab. prof. nadzw. AE, Akademia AEkonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu
 • Małgorzata Karpińska, doktor, adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Janusz Jabłonowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Szozda, fotoreporter, Oficyna Wydawnicza Wielkopolski, redakcja Gazety Poznańskiej
 • Grzegorz Cieślar, dr n. med. wykładowca, Śląska Akademia Medyczna
 • Bartłomiej J. Bartyzel, dr, adiunkt, SGGW, Warszawa
 • Barbara Krauz-Mozer, dr hab., profesor, Uniwersytet Jagielloński
 • Maria Szozda, mgr, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lech Banachowski, Dr, Profesor, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Kamila goderska, dr, asystent, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Tomasz Kłopot, mgr inż. , doktorant, Politechnika Śląska, Instytut Automatyki
 • Tomasz Pupiec, mgr inż., Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • Marek Kudła, student, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jakub Ryszard Stempień, magister, doktorant, Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki
 • Teresa Malgorzata Porębska, dr, starszy wykladowca, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellonskiego
 • Andrzej Kluza, dr, adiunkt, SGGW Warszawa
 • Grzegorz Mielczarek, dr, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Przemysław Scherwentke, doktor, Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
 • Jolanta Podedworna, dr hab.inż., Politechnika Warszawska
 • Zbigniew Heidrich, dr hab.inż prof .PW, Politechnika Warszawska
 • Dariusz Chemperek, adiunkt, doktor, Wydział Humanistyczny UMCS
 • Jacek Barański, dr inż. adiunkt, Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa
 • Roksana Maćkowska, mgr, Wydział Geologii UW
 • Radosław Adamus, doktor inżynier, Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łodzkiej
 • Marek Ziółkowski, dr nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa
 • Beata Sumorok, doktor/adiunkt, MCE, PAN
 • Jan Chojcan, dr hab. , adiunkt, Uniwersytet Wrocławski
 • Marian Dygo, dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Piotr Bering, Dr hab. Prof. UAM, Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Marek Rudzki, dr n. med./adiunkt, Śląska Akademia Medyczna Katowicach
 • Zbigniew Sikora, prof. dr hab. , Politechnika Gdanska
 • Zdzisław Noga, dr hab. prof AP , Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Paweł Sachadyn, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Katarzyna Lipińska, lek.dent,stażysta, Śląska Akademia Medyczna
 • Maria Koczerska, dr hab. prof.nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Grzegorz Słowek, dr inż., Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych
 • Krzysztof Wohlfeld, mgr, doktorant, Uniwersytet Jagiellonski
 • Zofia Wyszkowska, dr hab. prof. nadzw. ATR, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Jerzy Starnawski, prof. zw., członek czynny PAU, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanist.-Pedagog. w Łowiczu
 • Stanisław Suchodolski, dr hab. profesor zw.., Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Franciszek Leśniak, profesor doktor habilitowany, Instytut Historii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Aleksandra Chylewska, Dr., adiunkt , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Michał Tarnawski, dr n.med. , asystent , Katedra i Zakład Ortodoncji Śl.A.M.
 • Ewelina Cała-Wacinkiewicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Szczecinski Wydział Prawa i Administracji
 • Daniel Wacinkiewicz, doktor, adiunkt, Uniwersytet Szczecinski Wydział Prawa i Administracji
 • Joanna Goszczyńska, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Pertkiewicz, Dr hab.n.med., kierownik Kliniki, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Rafał Żelazny, mgr, AE Katowice
 • Adam Kukliński, asystent, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Jarosław Winkowski, mgr nauczyciel, PG Czarnowice
 • Anna Dobek-Winkowska, mgr nauczyciel, ZS w Gubinie
 • Joanna Bober, dr hab.n.med., kierownik Zakładu Chemii Medycznej, Pomorska Akademia Medyczna
 • Krzysztof Okoński, dr, adiunkt, Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Przemyslaw Tomalski, magister, Marie Curie Fellow, School of Psychology, Birkbeck College, London, UK
 • Anna Kitka, magister, gimnazjum
 • Krzysztof Skotnicki, dr hab., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łodzkiego
 • Rafał Stroiński, doktor nauk prawnych, adiunkt, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jacek Lewicki, dr n. wet., SGGW w Warszawie
 • Jerzy Andrzej Lipski, Dr hab. inż. , profesor, Politechnika Lubelska
 • Robert Sałat , dr, SGGW
 • Bogusława Dobrowolska, dr inż. , Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Irena Moszczeńska, mgr, lektor, WSPiZ
 • Alina Jabłońska Domurat, mgr ,, wkładowca jęz. angielskiego, Politechnika Białostocka
 • Dominika Janiszewska, studentka, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Wiesław Wydra, profesor zwyczajny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Włodzimierz Mojkowski, Dr n med., specjalista, IMDiK PAN
 • Mariusz Sikora, mgr, asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Jerzy Waligóra, dr hab. , adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Arkadiusz Gruchała, dr inż., adiunkt, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojciech Mrozowicz, dr / adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Marek L. Wójcik, dr, adiunkt, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski
 • Tomasz Noszczyk, magister, doktorant, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Daniel Żychliński, doktor, Ośrodek Naukowo - Konserwatorski PKZ Sp. z o.o.
 • Renata Andrzejewska, lekarz, starszy asystent, SPCSKAM Warszawa
 • Zygmunt Krzywosz, dr inż. st. wykładowca, Katedra Geoinżynierii SGGW
 • Arkadiusz Artyszak, dr inż., adiunkt, SGGW Warszawa
 • Adam Degler, mgr, młodszy bibliotekarz, Zakłada Narodowy im. Ossolińskich
 • Teresa Rudzińska-Zapaśnik, mgr, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Stanislaw Osowski, prof. dr hab. , Politechnika Warszawska
 • Danuta Fjałkowska, dr, profesor Kolegium Karkonoskiego, Instytut Techniki Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
 • Zbigniew Fjałkowski, dr inż. , profesor Kolegium Karkonoskiego, Instytut Techniki Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
 • Krzysztof Mikulski, prof. dr hab. , dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Tomasz Mokrzycki, dr, adiunkt, Wydział Leśny SGGW
 • Marcin W. Bańbura, Dr habil. n. wet., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Witold Bobryk, dr, adiunkt, Zastępca Dyrektora Instytutu Historii, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Elzbieta Śliwinska, dr, Politechnika Wrocławska
 • Andrzej Grzywacz, prof.dr hab., Wydzial Lesny SGGW
 • Witold Kaczorowski, dr inż, , Politechnika Łódzka
 • Maghdalena Stuss, doktor,adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Agnieszka Herdan, doktor, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Jan Betta, dr inż. , Politechnika Wrocławska
 • Krzysztof Łabuzek, dr n med asystent, Śląska Akademia Medyczna
 • Grzegorz Niewiński, lekarz/starszy asystent, II Klinika Anestezjologii Akademii Medycznej w Warszawie
 • Monika Cywka, mgr inż., doktorant, Politechnika Warszawska
 • Dorota Papciak, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Barbara Skowera, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie, WIŚ i G, Katedra Meteorologii i Klimatologii Rolniczej
 • Zbigniew Popek, dr inż., st. wykładowca, SGGW w Warszawie
 • Ireneusz Winnicki, prof dr hab inż, prof zwycz - dziekan, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Grzegorz P. Bąbiak, dr, adiunkt, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Hanna Kowalska, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Małgorzata Połońska, magister, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Krzysztof Kannenberg, dr, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
 • Wieslaw SUDER, dr hab., profesor w Uniwersytecie Wr., Instytut Historyczny, Uniw> Wroclawski
 • Remigiusz Górniak, asystent stażysta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Beata Olas, Dr Beata Olas, adiunkt, Uniwerstytet Łódzki
 • Jolanta Gwioździk, dr nauk humanistycznych, adiunkt , Uniwersytet Śląski
 • Dorota Kargulewicz, mgr inż., Politechnika Łódzka
 • Robert Pietrzykowski, dr, SGGW Katedra Ekonometrii i Informatyki
 • Marcin Sikora, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
 • Beata Bułka, Doktor, adiunkt, Politechnika Opolska
 • Bogusław Okopień, Dr habilitowany, Kierownik Kliniki, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej ŚlAM
 • Jan J.Żebrowski, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny , Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • Sylwia Wdowiak-Wróbel, dr, adiunkt, UMCS
 • Martyna Batorska, doktor/adiunkt, SGGW
 • Karol Białkowski, Dr, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Michał Kalita, mgr, asystent, UMCS, Lublin
 • Wojciech Kurek, dr, starszy wykładowca, Katedra Botaniki SGGW
 • Agata Wawrzyniak, Dr inż adiunkt, Katedra Żywienia Człowieka SGGW
 • Antoni Pędziwiatr, Prof. dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki
 • Jacek Krzemiński, dr n. wet.,specjalista, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
 • Marek Janicki, dr, adiunkt, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Paweł Derecki, mgr, doktorant, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Anna Kurek, mgr, , SGGW
 • Jan Zarzycki, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza
 • Marek Jurgowiak, dr, starszy wykladowca, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Michał Żak, dr inż. - adiunkt , Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Iwona Sitkiewicz, dr inż., st.wykładowca, WTŻ, SGGW
 • Stanisław Kasjan, dr hab., adiunkt, Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu
 • Maciej Brożek, dr inż, adiunkt, AR w Krakowie
 • Krzysztof Wójcik, doktor inżynier, adiunkt, SGGW W Warszawie
 • Grzegorz Dyduch, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska
 • Justyna Franc-Dąbrowska, dr inż, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, KEiOGR
 • Agnieszka Gawłowska, dr inż. , adiunkt, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW
 • Ryszard Dębkowski, dr inżynier, adiunkt, Politechnika Łódzka Katedra Technologii Maszyn
 • Anna Mężyk, dr inż., adiunkt , Politechnika Radomska, Wydział Transportu
 • Mirosław Urbaniak, Dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Marta Kupczyńska, dr nauk weterynaryjnych, SGGW
 • Jadwiga Gołąbczak, Dr inż., adinkt, Politechnika Łódzka
 • Barbara Tomczyk, Dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Tadeusz Szymański, prof. dr hab., prof. zw., Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Piotr Cichoracki, dr/adiunkt, Instytutu Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Andrzej Koziarski, Prof. dr Eur-ing.,profesor, Politechnika Łódzka
 • Michał Miłosz, mgr, asystent, Uniwersytet Gdański - Wydział Prawa i Administracji
 • Joanna Gruszczyńska, dr , adiunkt, SGGW
 • Ewa Kulczykowska, doc. dr hab. , Instytut Oceanologii PAN
 • Elżbieta Jartych, dr hab., profesor Politechniki Lubelskiej, Instytut Fizyki Politechnika Lubelska
 • Artur Jaworski, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Sebastian Wołoszczuk, mgr, Wydział Fizyki UAM
 • Jadwiga Gancarz, Dr inż. adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • Albert Dudek, dr hab., prof. ndzw. SGGW, Wydział Leśny SGGW, Warszawa
 • Danuta Kornafel, dr hab,profesor, Katedra Anropologii Uniwersytetu Wroclawskiego
 • Marek Wołcyrz, doc. dr hab. , Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Barbara Surowska, dr hab., prof. PL, Politechnika Lubelska
 • Miłosz Deptuła, Dr, UMK
 • Barbara Olechnowicz-Bobrowska, prof. dr hab., Akademia rolnicza w Krakowie, WIŚiG, Katedra Meteorologii
 • Tomasz Ostrowski, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Stefan Filipowicz, dr hab., Politechnika Warszawska
 • Małgorzata Kucharska, mgr inż., starszy specjalista, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Lech Wróblewski, Dr inż., starszy wykładowca, Wydział Leśny SGGW
 • Hanna de Sas Stupnicka, dr, st. wykładowca, politechnika Lubelska
 • Barbara Pustelny, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jarosław Wenta, prof.dr hab. , Instytut Historii i Archiwistyki UMK
 • Ewa Dembowska, doktor, adiunkt, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK
 • Robert Wrzesień, dr wet, adiunkt , SGGW
 • Kazimierz Toimala, prof. dr hab., Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW
 • Tadeusz Boruta, dr, adiunkt, Akademia Podlaska
 • Mariusz Chałat, magister poradnictwa zawodowego/trener, DITEL SA
 • Maciej Karbowicz, dr n. wet., adiunkt, SGGW Warszawa, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Antoni Izworski, dr inż., Politechnika Wrocławska
 • Marcin Flinta, referent ds. informatyki, Instytut Ekspertyz Sądowych
 • Eugeniusz Hejno, dr, St. wykładowca, KUL im. JP II
 • Karol Dzięgielewski, mgr, doktorant, Uniwersytet Jagielloński
 • Wiktor Wesołowski, dr, adiunkt, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Anna Kurlandzka, dr hab, adiunkt, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Teresa Baczyńska, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Zbigniew Majka, Prof. dr hab., prof. nadz., Uniwersytet Jagielloński
 • Krzysztof Oplustil, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Julita Orzelska, doktor, adiunkt, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Marzena Zaciera, mgr, asystent, doktorant, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Jakub Gawroński, mgr inż., doktorant, Politechnika Łódzka
 • Edyta Malinowska, dr inż., asystent, SGGW-Warszawa
 • Anna Kwiatkowska, dr , adiunkt, Politechnika Lubelska
 • Maria Inglot siemaszko, doktor, Katedra Fizyki,Politechnika Rzeszowska
 • Jakub Paderewski, mgr, asystent, SGGW
 • Joanna Stabryła, dr inż. adiunkt, Akademia Rolnicza Wydz. Inzynierii Środowiska i Geodezji
 • Marcin Wilk, dr inż., główny specjalista badawczo-techniczny, Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 • Katarzyna Szkudelska, dr adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Jacek Starzyński, dr inż., Politechnika Warszawaska
 • Wojciech Skrzypiński, dr inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Janusz Majewski, dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Paweł Włodarski, Dr n. med, lek. med i stom., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Anna Jóźwik, dr, adiunkt, SGGW
 • Joanna Sobiesiak, dr/ adiunkt, UMCS w Lublinie
 • Iwona Kowalczuk, dr , adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Ewa Strzelec, mgr inż. doktorant, SGGW
 • Ryszard Grzesik, dr hab., docent, Zakład Historii Instytutu Slawistyki PAN
 • Michał Domański, dr inż. , starszy wykładowca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Stanisław Krzemiński, Profesor doktor habilitowany, Politechnika Warszawska, Inst. Elektrotech. Teoretycznej i Systemów Informacyjno Pomiarowych
 • Piotr Obuch-Woszczatyński, dr nauk med, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Marian Waldemar Brol, doktor nauk ekonomicznych adunkt, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
 • Rajmund Mann, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Jacek Grzybowski, dr n.med, adiunkt, Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Jarosław Wojcieszek, mgr asystent, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Marek Goleń, mgr, Szkoła Główna Handlowa
 • Hanna Pituch, dr nauk med, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Maciej Przybylski, mgr, nauczyciel akademicki, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Piotr Fundowicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Monika Saczyńska, mgr, asystent, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Witold Lasek, dr hab. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Maria Barbara Mroziak, dr n hum., adiunkt, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
 • Anna Jabłońska, doktor, starszy wykladowca, Instytut Zoologii UJ
 • Aneta Pobudkowska, Dr inż., Politechnika Warszawska
 • Marek Konopka, Sekretarz Rocznika Quaestiones Medii Aevi Novae, Fundacja Centrum Badań Historycznych
 • Marzena Chmielewska, mgr/doktorantka, SGGW Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych
 • Piotr P. Lewicki, Prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Piotr Smoliński MIC, doktor/asystent , KUL
 • Marek Grzybiak, prof.dr hab.n.med. - prof.nadzw., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Zdzislawa Czyż, mgr, starszy wykladowca, Politechnika Sląska
 • Elzbieta Skladnik-Sadowska, Dr, adiunkt, Instytut Problemów Jądrowych
 • Marek Kosmala, dr habil., prof. SGGW, Katedra Architektury Krajobrazu
 • Danuta Goc-Jagło, mgr, wykładowca, AP w Krakowie
 • Marek Jabłoński, mgr inż. starszy specjalista, SGGW
 • Waldemar Domachowski, Prof. UAM, dr hab., Instytut Psychologii UAM
 • Rafał Podsiadło, mgr inz, st. asystent, Politechnika Radomska
 • Michał Orzechowski, dr inż., adiunkt, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Agnieszka Lewicka, doktor - adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Jacek Piotrowski, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Bogdan Jankowicz, Dr inż./ adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Marek Inger, mgr inż., Instytut Nawozów Sztucznych
 • Jan Łukaszkiewicz, mgr inż. / doktorant, SGGW
 • Dariusz Skrenty, doktor, adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Anna Gildner, dr hab., prof. nadzw. , Uniwersytet Jagiellonski
 • Wojciech Baran, dr n. med, Akademia Medyczna
 • Czesław Bywalski, mgr, doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Mirosława Górecka, dr inż. asystent , SGGW, Wydział Rolnictwa i Biologii
 • Irena Jelonkiewicz, adiunkt, dr nauk humanistycznych, Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Roman Czaja, dr hab. prof. UMK, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sławomir Sagan, dr, Instytut Oceanologii PAN
 • Jadwiga Jakubas-Przewlocka, doktor, adiunkt, Akademia Medyczna
 • Aleksandra Zduńska, mgr inż., redaktor, MULTICO Oficyna Wydawnicza
 • Jolanta Koszteyn, doktor, adiunkt, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • Zbigniew Pałacha, Dr inż., adiunkt, SGGW
 • Roman Kowalczyk, dr inż., adiunkt, Szkoła Głóna Gospodartstwa Wiejskiego
 • Konrad Wiszniewski, Grafik Komputerowy, Blueprint/UK
 • Marcin Popiołek, dr, adiunkt, Akademia Rolnicze we Wrocławiu
 • Krzysztof Nawotka, prof. dr hab., Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Wrocławski
 • Marcin Sosnowski, mgr inż. doktorant, Politechnika Częstochowska
 • Henryk Morawiec, Prof. dr hab. profesor , Instytut Nauki o Materiałach Uniwesrytet Śląski
 • Anna Cybulko, mgr, doktorantka, Szkoła Nauk Spolecznych, IFiS, PAN
 • Sylwester A. Stępniak, dr, st. wykładowca, Katedra Chemii, Wydział Technologii Żywności, SGGW
 • Piotr Nowaczyk, mgr, asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Grzegorz Zadora, Dr, adiunkt, Instytut Ekspertyz Sądowych
 • Elżbieta Sobiczewska, dr n biol., gł. spec. bad.-tech., Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Krzysztof Kowalewski, dr, adiunkt , Instytut Slawistyki PAN
 • Waldemar Pacuk, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Krzysztof Smura, za-ca redaktora naczelnego , Gazeta Poznańska
 • Wiesław Tarczyński, dr inż., adiunkt, Politechnika Opolska
 • Sylwia Domke, magister- asystent, Wydział Prawa i Admistracji
 • Franciszek Nowiński, Dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Historii UG
 • Marcin Kozik, dr, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Michal Koziel, mgr inz. , AGH Krakow
 • Jan Targalski, Dr hab. profesor AE , Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Krzysztof Puchalski, dr, adiunkt, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Karolina Kędra-Królik, mgr, doktorantka, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Tomasz Łazowski, dr hab n. med adiunkt, A.M. w Warszawie
 • Marek Cieszkowski, dr hab., prof. nadzw. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego/Katedra Filologii Germańskiej
 • Aleksandra Pronińska, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna
 • Przemysław Czapliński, Prof. dr hab., UAM
 • Jacek Górski, Doktor, kierownik Oddziału Nowa Huta , Muzeum Archeologiczne w Krakowie
 • Marcin Król, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Witold Bekas, dr inż., starszy wykładowca, SGGW, Katedra Chemii WTŻ
 • Krzsztof m. Księżopolski, dr adiunkt, Instytut Stosunków Międzynarodowych U.W.
 • Grzegorz Stasiełowicz, mgr, adiunkt, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
 • Piotr Hanus, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Marek Zwoliński, mgr , Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Agnieszka Dobrzyńska-Inger, mgr inż., Instytut Nawozów Sztucznych
 • Hanna Dumała, doktor, adiunkt, Wydział Politologii UMCS
 • Marek Klimkiewicz, dr inż. st. wykładowca, SGGW
 • Edward Baraniaki, dr, adiunkt, Wydział Biologii, UAM - Poznań
 • Piotr Wajszczyk, dr inż., adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Patrycja Wojtaszczyk, mgr, specjalista, Instytut Medycyny Pracy
 • Joanna Konieczna, dr, adiunkt, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Śmigielski, dr hab.,adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Bartosz Awianowicz, mgr, asystent, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Adam Wichniak, Dr n. med., asystent, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Małgorzata Toeplitz-Winiewska, dr n.hum. , st. wykładowca, Wydział Psychologii SWPS, Wydział Psychologii UW
 • Marzenna Dębowska-Mróz, wykładowca, Politechnika Radomska
 • Ewa Klimacka-Nawrot, dr n.biol./adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Andrzej Ubysz, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Wanda Suchecka, dr n.med./asystent , Śląska Akademia Medyczna
 • Marcin Mazur, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Matematyki
 • Wojciech Kowalczyk, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Renata Tandyrak, dr inż. Renata Tandyrak, UWM Olsztyn
 • Elżbieta Gorczyca, dr, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Anna Melon-Regulska, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski
 • Jolanta Święchowicz, dr, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Barbara Pietruszka, dr, adiunkt, WNŻCz i K, SGGW
 • Antoni Polanowski, prof. dr hab., kierownik zakładu, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Jan Janczak, dr hab. docent, INT i BS PAN we Wroclawiu
 • Lidia Jadwiga Maksymowicz, Profesor zwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Marianna Kotowska-Jelonek, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, Politechnika Radomska im. K.Pułaskiego
 • Henryk Supronowicz, prof. dr hab. profesor zwyczajny, Politechnika Warszawska ISEP
 • Marta Wróblewska, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Marcin Mazurek, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Marcin Leszczyk, Student, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Piotr Konopka, lekarz, SPCSK AM w Warszawie
 • Beata Śmietanka, doktor, adiunkt, Instytut Oceanologii PAN
 • Przemysław Saganek, doktor nauk prawnych, adiunkt, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Jakub Zakrzewski, profesor, prof. zwycz., Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński
 • Artur Burzyński, doktor, Instytut Oceanologii PAN
 • Krzysztof Głębowicz, mgr inż., Instytut Budownictwa Wodnego PAN
 • Lucyna Kozłowska, doktor, adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Leszek Pułka, dr hab. profesor , Dolnosląska Szkoła Wyzsza Edukacji TWP
 • Piotr Morawski, mgr, doktorant, Instytut Sztuki PAN
 • Henryk Zaradny, Prof. dr hab. inż., profesor, Instytut Budownictwa Wodnego PAN
 • Urszula Sztandar-Sztanderska, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Patryk Pleskot, mgr, doktorant, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jadwiga Hamułka, dr, adiunkt, WNoŻCziK, SGGW
 • Adam Ustrzycki, dr inż., adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Beata Kieć-Wilk , dr n. med., asystent , Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Krzysztof Bielawski, dr nauk humanistycznych, adiunkt, Uniwersytet Jagielloński
 • Maciej Pach, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Barbara Swerpel, Dr/adiunkt, Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
 • Ryszard Wojciechowski, dr hab, prof. UAM , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Krzysztof Dobek, dr, adiunkt, Wydział Fizyki UAM
 • sebastian molski, operator kamery, tvn,tv4,tvp
 • Leszek Zakrzewski, mgr, doktorant, IBS PAN Warszawa, II PWSZ Biała Podlaska
 • Lesław Zabuski, dr hab.inż., docent, Instytut Budownictwa Wodnego PAN
 • Dominika Nowis, dr n. med., Akademia Medyczna w Warszawie, ,
 • MARZENA SAMARDAKIEWICZ, DR N MED , ADIUNKT, AKADEMIA MEDYCZNA
 • Katarzyna Śledziewska, Dr, Uniwersytet Warszawski WNE
 • Irena Wacławska, dr hab. prof.AGH, Akademia Gorniczo-Hutnicza
 • Beata Prabucka, dr inż, adiunkt, SGGW Warszawa
 • Andrzej Dobek, Prof. dr hab., Wydział Fizyki UAM
 • Antoni Prątnicki, starszy wykładowca, Akademia Medyczna Warszawa
 • Anna Gołębiewska, Dr inż, starszy wykładowca, SGGW
 • Maria Dąbrowska, doktor, kierownik Zakładu Historii Kultury Materialnej, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Jan Taler, Prof dr hab. inż., prof. zwyczajny, Politechnika Krakowska
 • Wacław Wojciech Bis, magister, archeolog, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Bohdan Węglowski, dr hab. inż., prof. PK, prodziekan , Politechnika Krakowska
 • Magdalena Bis, magister, archeolog, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Artur Cebula, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Piotr Duda, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Wiesław Zima, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Anna Piwecka-Staryszak, Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • Sławomir Grądziel, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Tomasz Sobota, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Stanisław Łopata, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Krakowska
 • Elżbieta Urbańska-Galewska, dr hab.inż., Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Marek Wilczyński, dr hab. prof. AP, Akademia Pedagogiczna im KEN w Krakowie
 • Slawomir Popek, grafik komputerowy, Drukarnia
 • Marek S. Szyndel, dr habil. profesor nadzwyczajny SGGW, SGGW
 • Borys Wróbel, dr, Instytut Oceanologii PAN
 • Tadeusz Ratajczak, Dr, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Grzegorz Władysław Basak, dr n. med. , asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Joanna Pławińska-Czarnak, dr nauk wet., adiunkt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej , SGGW
 • Wojciech Otto, dr hab, adiunkt habilitowany, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Lipiński, dr n. med. adiunkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Małgorzata Gołąb - Lipińska, dr n. med. adiunkt, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Mariusz Babiarz, mgr, lektor języka obcego, WSIiZ Rzeszów
 • Beata Stróżyńska, adiunkt, Akademia Muzyczna w Łodzi
 • Zbigniew Danek, dr hab. prof. nadzw. UŁ, Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego
 • Andrzej Żurowski, prof. nadzw. dr hab. , Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
 • Michal Syfert, dr inż., adiunkt, Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika Warszawska
 • Leonard Wawrzyniak, mgr.z-ca kierownika Akwarium Gdyńskie, Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 • Kazimierz Karolczak, dr hab. prof. AP, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Adam Kiersztyn, magister, asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Tomasz Traczyk, dr, adiunkt, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
 • Aleksander Chłopecki, dr hab. prof. UW , Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • Tomasz Kijewski, dr, Instytut Oceanologii PAN
 • Danuta Konopinska, Prof. dr hab. prof. zwyczajny, Uniwersytet Wroclawski Wydzial Chemii
 • Aneta Dacko, dr inż, adiunkt, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • Piotr Szweda, dr inż, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Miroslaw Darecki, dr, adiunkt, Instytut Oceanologii PAN
 • Marek Zajączkowski, Doktor, adiunkt, Instytut Oceanologii PAN
 • Stanisław A. Sroka, dr hab., adiunkt, Instytut Historii UJ
 • Andrzej Prelich, Prof.nadzw. dr hab.med. Andrzej Prelich, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dariusz Wybranowski, doktor, Instytut Politologii i Europeistyki Uniw. Szczecinskiego
 • Iwona Wowro, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Grzegorz Grochowski, doktor adiunkt, Instytut Badań Literackich PAN
 • Anna Serwicka - Kapała, mgr, lektor, Akademia Medyczna, Białystok
 • Anna Wasiluk, dr, adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Andrzej Daniluk, mgr, wykładowca, Politechnika Białostocka
 • Urszula Kobylińska, magister, Politechnika Białostocka
 • Mariusz Mączka, dr inż. adiunkt, Politechnika Rzeszowska
 • Renata Kontek, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki
 • Maian Smoczyński, Dr hab med., prof. ndzw., Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Sławomir B. Woźniak , dr, adiunkt, Instytut Oceanologii PAN
 • Wiesława Pratnicka, st.wykładowca, Centrum Biostruktury AM w Warszawie
 • Eliza Borczyk, magister filologii włoskiej, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w gliwicach
 • Joanna Kobza, dr.n.med, asystent, Śląska Akademia Medyczna
 • Bartosz Krajewski, student, WFAiIS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Magdalena Kujawa, student, WFAiIS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Zbigniew Kwias, prof.zw., Akademia Medyczna Poznań
 • Jakub Wojkowski, dr inż., adiunkt, Katedra Meteorologii i Klimatologii Rolniczej AR w Krakowie
 • Anna Tomaszuk, mgr, asystent, Politechnika Białostocka
 • Jean Ward, dr Jean Ward, adiunkt, Instytut Anglistyki UG
 • Łukasz Kubarek, mgr asystent, AM Poznań, KZBBM
 • Jan Buczek, Prof. zwyczajny dr hab. , Uniwersytet w Białymstoku
 • Tadeusz Cegielski, dr hab. prof. UW, Instytut Historyczny UW
 • Jan Kornafel, prof. dr hab. n. med., profesor zwyczajny, kierownik katedry i kliniki, Akademia Medyczna we Wroclawiu
 • Jolanta Czerwińska, starszy technik histopatologii, CMKP
 • Łukasz Paszke, mgr. inż. , Instytut Budownictwa Wodnego PAN
 • Rafał Dobek, dr, adiunkt, Wydział Historyczny UAM
 • Karolina Ćwikiel, magister psychologii, wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza
 • Marcin Michalski, doktorant, Instytut Językoznawstwa, UAM, Poznań
 • Leon Mikołajczyk, Profesor doktor habilitowany, Profesor emerytowany, Wydział Matematyki, Uniwersytet Łódzki
 • Bogdan Zemanek, magister, doktorant, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ
 • Ryszard Janik, dr inż. , adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Dorota Giercuszkiewicz, lek. med., starszy asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Maciej Paprota, mgr inż., Instytut Budownictwa Wodnego PAN
 • Mariusz Korzeniowski, dr, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Andrzej Mania, Prof. dr hab., Profesor zwyczajny UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Witold LUTY, dr inż. adiunkt, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Zuzanna Srebrna, student, ASP Warszawa
 • Aldona Komar, dr n.przyrodn., adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Wojciech Sulisz, dr hab. inż., Instytut Budownictwa Wodnego, PAN, Gdańsk
 • Zdzisław Kłos, Dr hab., prof. nadzw. SGGW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
 • Helena Golda - Błahut, mgr, twórca - artysta plastyk, -
 • Marek Obłój, mgr inż. asystent, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Marcin Plóciniczak, mgr inż.,
 • Patryk Chaja, mgr inż., asystent, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • Robert A. Kosiński, prof. dr hab., profesor, Wydz. Fizyki , Politechniki Warszawskiej
 • Zbigniew Pruszak, Prof dr hab. inż., Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
 • Zbigniew Naworski, Dr hab., adiunkt, UMK, Wydział Prawa i Administracji
 • Andrzej ŻUCHOWSKI, dr inż. adiunkt , Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Zbigniew Woźniak, magister archeolog, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Kwapisz Leszek, dr inż. , IMP-PAN
 • Małgorzata Kubicka - Pertkiewicz, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Józef Oleński, Prof. zw. dr hab., Uniwersytet Warszawski Wydzał Nauk Ekonomicznych
 • Renata Gabryelczyk, Dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Krupa, dr inż., adiunkt, IMP PAN Gdańsk
 • Ewa Szulc-Babińska, mgr, asystent, prywatna firma
 • Bartłomiej Śliwiński, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Jeruzalski, doktorant, Uniwersytet Warszawski, WNE
 • Maria Grzegożek, dr inż., adiunkt, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Andrzej Łukaszewicz, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Michał Kuciej, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Andrzej Witt, dr, st. wykładowca, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 • Anna Rutkowska-Ziarko, dr adiunkt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Rafał Bilko, doktorat, Instytut Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej Politechniki Warszawskiej
 • Tomasz Żylicz, Prof. dr hab., Dziekan, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Joanna Jończyk, mgr asystent, Politechnika Białostocka
 • Andrzej Grabowski, mgr inż., asystent, CIOP-PIB
 • Tomasz Nieścier, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Grzegorz Mieczkowski, mgr inż. asystent, Politechnika Białostocka
 • Monika Marek-Kozaczuk, dr/adiunkt, UMCS
 • Andrzej Mazur, doktor, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Łukasz Sobczak, mgr inż. (1100 zł netto miesięcznie), Instytut Budownictwa Wodnego PAN Gdańsk
 • Piotr Lampart, Dr inż., IMP PAN, Gdańsk
 • Jarosław Król, doktor, adiunkt, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Marta Wacławczyk, mgr inż., asystent, IMP PAN Gdańsk
 • Tomasz Wacławczyk, Mgr Inż. asystent, IMP PAN
 • Małgorzata Marczak, mgr, asystent, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Wiesław wagner, Profesor doktor habilitowany, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie
 • Marek Nowak, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Adam Góralczyk, mgr,inż.,asyatent, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • Paweł Strawiński, mgr, doktorant, WNE UW
 • Andrzej Marek Wyrwa, Prof. dr hab., Instytut Historii UAM w Poznaniu
 • Dorota Biernacka - Wawrzonek, dr n.med.,adiunkt, Centrum Biostruktury AM w Warszawie
 • Mirosława Pawlaczyk, mgr inż. starszy wykładowca, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Magdalena Ziółkowska, doktorantka, SNS IFIS PAN, Warszawa
 • Maja J. Marczewska, wykładowca, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Paweł Kaczmarczyk, dr, adiunkt, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Szpakiewicz, dr inż., st.wykładowca, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Zygmunt Wierciński, dr hab. inż., Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • Jarosław Jarzewicz, dr hab. Jarosław Jarzewicz, adiunkt, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jarosław Szusta, mgr inż. asystent, Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny
 • Sylwia Polesek-Karczewska, dr inż., adiunkt, Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk
 • Adam Cenian, dr , Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • Renata Zakrzewska, magister, asystent naukowo-dydaktyczny, Wydział Fizyki Techniznej i Matematyki Stosowanej PG
 • Krzysztof Roszczynialski, magister, asystent, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Michał A. Jerzak, profesor, Akademia Rolnicza
 • Jerzy Rajman, prof.dr hab.kierownik Katedry Hist. Średniowiecza AP w Krakowie, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Halina Wędrychowicz, prof. dr hab, profesor, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN
 • Lucyna Przezbórska, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • JolantaMałecka-Kukawka, drhab,adiunkt, UMK
 • Aneta Pieniądz, dr, adiunkt, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski
 • Iwona Sobkowiak-Tabaka, mgr archeolog, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Łukasz Derpeński, mgr inż. asystent, Politechnika Białostocka
 • Krzysztof Kula, Prof. dr hab. med. , Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Norbert Dąbkowski, dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Budownictwa i Geodezji
 • Elżbieta Pląskowska, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Dariusz Perkowski, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Magdalena Bis, mgr, asystent, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Andrzej Cellary, dr inż. adiunkt, Politechnika Poznańska
 • Andrzej Werner, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Emilia Metel, mgr. inż., Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • Tomasz Baranowski, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Dionizy Saniawa , dr hab.inż.profesr nadzw Pol. Radomskiej, Politechnika Radomska
 • Walenty Poczta, prof. dr hab., profesor , Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Agnieszka Werenowska, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Anna Ratajska, dr hab, adiunkt, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Filip Kalinowski, student, Instytut Kultury Polskiej UW
 • Anna Rozwadowska, dr, Instytut Oceanologii PAN
 • TOMASZ STANKIEWICZ, dr hab., adiunkt , Wydział Nauk Ekonomicznych UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • Piotr Zakrzewski, dr hab., prof. ndzw. UW, Wydział MIiM, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Gonciarz, magister, asystent, Akademia podlaska
 • Elżbieta Pawłowska, doktor/ st. wykładowca, Uniwersytet im. Adama mickiewicza w Poznaniu
 • Iwona Kiersztyn, doktor, adiunkt, Akademia Podlaska
 • Aurelia Walczak-Drzewiecka, dr n. med., adiunkt, Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi
 • Anna Skarzyńska, Dr inż. - st.wykładowca, sggw
 • Beata Przymuszała, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Marta Kamionek, dr hab, prof sggw, SGGW
 • Zbigniew Sobczyk, dr inż., Wojskowa Akademia Techniczna
 • Adam Adamowicz, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Izabela Wilczewska, mgr inż., asystent, Politechnika Białostocka
 • Iwona Wyciechowska, magister, wykładowca, Instytut Stosunków Międzynarodowych WD i NP Uniwersytetu Warszawskiego
 • Adam Smereka, lek.,asystent, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Małgorzata Rochalska, Dr. starszy wykładowca, SGGW
 • Aleksandra Orzeszko-Rywka, Dr. asystent, SGGW
 • Paweł Popielski, dr inż. adiunkt, Politechnika Warszawska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Bud. Wodnego
 • Zdzisław Kondrat, dr hab. inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Marta Karolina Kozłowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Fizycznej
 • Martyna Guzik, mgr inż. st.specjalista bad.-techn., Państwowy Instytut Geologiczny
 • Wiesław Wasiak, Prof.dr hab. Prof. zw., Wydział Chemii UAM
 • Anna Gronowska-Senger, prof. dr hab., SGGW, Warszawa
 • Jacek Pyżalski, dr, Uniwersytet Łódzki
 • Joanna Domańska, Dr inż., Adiunkt, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice
 • Sławomir Nowak, dr inż. (adiunkt), Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • Maria Parlińska, dr , adiunkt , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Adam Ostrzycki, dr n.med. - adiunkt, Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Jerzy , Andrzej Krzyżanowski, Prof.zw. dr habil. inż , prof fesor emerytowany, Instytut Maszyn Przepływowych PAN , Gdańsk
 • Krzysztof Gibasiewicz, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Michael Moss, dr Adiunkt, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdanski
 • Grzegorz Kamieniarz, Profesor, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Rudzińska-Langwald, dr adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Bogusław Twaróg, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • Robert Pękala, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • Anna Koziorowska, mgr inż., asystent, Uniwersytet Rzeszowski
 • Jacek Bartman, dr inż., adiunkt, Uniwersytet Rzeszowski
 • Marek Koziorowski, dr hab. n.med.wet., prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
 • Jacek Gapiński, Dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Wojciech Przybecki, mgr, st.specjalista chemik, nauk-tech., Wydział Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Jakub Podwalski, mgr inż. / doktorant, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
 • Blanka Korona, magister, asystent, Collegium Medicum UJ Kraków
 • Joanna Piotrowska, magister, asystent, Collegium Medicum UJ Kraków
 • Jozef Nicpoń, prof. dr hab., profesor, Akademia Rolnicza Wrocław
 • Stanisława Zamkowska, dr hab. prof. nadzw., Politechnika Radomska
 • Piotr M. Suchomski, dr inż, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Piotr Dalka, mgr inż., doktorant, Politechnika Gdańska
 • Waldemar Jendernalik, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Anna Zamkowska, dr adiunkt nauk.dyd., Poltechnika Radomska
 • Piotr Brzozowski, Prof. dr hab., SGGW
 • Krzysztof Arentowicz, mgr inż., asystent, Poltechnika Gdańska
 • Andrzej Czyżewski, Prof. dr hab. inż. , Politechnika Gdańska
 • Tomasz Boguszewski, mgr inż., Asystent, Politechnika Białostocka
 • Dariusz Komar, dr. , adiunkt, Uniwesytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Pobudkiewicz, doktor, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 • Jerzy Tyszkiewicz, lekarz / modszy asystent, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Piotr Szczuko, mgr inż., doktorant, Politechnika Gdańska, Wydział ETI
 • Miron Kłosowski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Marta Muter, mgr, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, PAN
 • Jerzy Mazur, prof.dr hab inż , Politechnika Gdańska
 • Paweł Czarnul, dr inż, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Bartosz Czoska, mgr , specjalista, IMP PAN w Gdańsku
 • Tomasz Boiński, mgr inż., doktorant, Politechnika Gdańska, ETI
 • Jerzy Błoszyk, dr hab prof. nadzwyczajny UAM, Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii
 • Dorota M. Radomska-Leśniewska, dr n. med. adiunkt, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Centrum Biostruktury, AM w Warszawie
 • Gerard Cybulski, dr, adiunkt, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Wiktor Niewiadomski, dr, st. spec., Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Piotr Jasiński, dr inż, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Anna Gąsiorowska, mgr, doktorant, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Witold Marciszewski, prof. dr hab., prof. nadzw., Instytut Matematyki UW
 • Michał Kurzyński, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza
 • Karol Bednarek, dr inż., Politechnika Poznańska
 • Bozena Dworecka-Kaszak, dr hab prof nadzw, SGGW
 • Krystyna Kurzyńska, dr hab., profesor UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Andrzej Tomczewski, dr inż., adiunkt, Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
 • Anna Dębińska-Nagórska, dr, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Tadeusz Wołejko, mgr, st.specjalista fizyk, n-t, Wudział Fizyki UAM
 • Jerzy T. Marcinkowski, prof. AM dr hab. med., Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Grzegorz Jasiński, mgr inż, asystent, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Marek Grześkiewicz, dr inż., adiunkt, SGGW
 • Piotr Andrzej Lugiewicz, dr/adiunkt, IFT, Uniwersytet Wroclawski
 • Jacek Kubicki, dr adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Jacek Karczewski, dr inż adiunkt, Instytut Techniki Cieplnej -Łódż
 • Tamara Tokarczyk, dr inż. , IMGW O/Wrocław
 • Krzysztof Kubicki, dr inż, adiunkt, Politechnika Częstochowska
 • Jacek Jakusz, dr inż. , adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Marek Suchowirski, mgr inż. doktorant, Politechnika Gdańska, ETI
 • Gotard Burdzinski, dr, adiunkt, Wydzial Fizyki UAM
 • Edwin Wnuk, Prof. dr hab., Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Piotr Pregiel, dr, adiunkt, Instytut Historyczny U.Wr.
 • Jolanta Ożóg, technik dokumentalista, IAE PAN
 • Maciej Smiatacz, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Sławomir Breiter , dr hab. / adiunkt, Obserwatorium Astronomiczne UAM
 • Andrzej Roszkowski, mgr inż., doktorant, Politechnika Wrocławska
 • Edward Witek, Prof. dr hab. , Emer. prof. zw. Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Andrzej Legendziewicz, dr inż arch adunkt, Politechnika Wrocławska
 • Halina Żbikowska, dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Agnieszka Sobczyk-Kopciol, mgr asystent, Akademia Medyczna
 • Dariusz Dereniowski, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Agata Nalborczyk, dr, adiunkt, Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, członek Senatu UW
 • Arkadiusz Sobczyk, mgr, asystent, IMP PAN w Gdańsku
 • Dagmara Adamska, doktor, adiunkt, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski
 • Dominik Nowakowski, doktor, adiunkt, IAiE Polskiej Akademii Nauk
 • Leszek Kasprzyk, mgr inż., Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
 • Konrad Kowalski, Dr, adiunkt, Uniwersytet Lodzki
 • Alina Szypulewska-Porczyńska, dr/adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Arnold Adamczyk, mgr inż, asystent, Politechnika Gdańska
 • Wojciech Zabierowski, mgr inż., asystent, Politechnika Łódzka
 • Mariusz Matuszek, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska, ETI
 • Grażyna Pańko, dr hab. , prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Bożena Piskorz, dr, st. wykładowca, SGGW
 • Dominik Rutkowski, prof. dr hab. inż., prof. zwyczajny, Politechnika Gdańska
 • Jan Modzelewski, student, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Marek Blok, dr inż., adiunkt, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
 • Bartosz Sakowicz, mgr inż. asystent, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, Poltechnika Łódzka
 • Kamila Krupska, mgr,biolog, Uniwersytet Medyczny
 • Czesław Porębski, prof. dr hab. , Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellonskiego
 • Czesław Michalski, dr , Instytut Historii Ap Kraków
 • Jacek Żywczok, mgr, Nauczyciel akademicki, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
 • Beata Grzegrzółka, mgr, doktorant, SGGW
 • Adam Tomczyk, dr inż., adiunkt, Politechnika Białostocka
 • Zdzisław Stempień, dr, adiunkt, Politechnika Łódzka
 • Witold Garbaczewski, dr, kustosz, Muzeum Okręgowe Bydgoszcz
 • Piotr Hryniewicz, Dr Inż., adjunkt, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
 • Beata Wileńska, mgr inż., IChO PAN
 • Jacek Klich, dr, adiunkt, Instytut Ekonomii i Zarządzania
 • Andrzej Mantaj, doktor, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie
 • Sławomir Golak, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska
 • Grzegorz Miś, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Adam Wasiołka, mgr, wykładowca, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Krzysztof Gierłowski, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Lech Błażejewski, mgr inż. , Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Lech J. Sitnik, Prof. nadzw. dr hab. inż , Politechnika Wrocławska
 • Urszula Wieczorek, dr, adiunkt, Uniwersytet Śląski
 • Jakub Pigoń, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 • Jerzy Majewski, mgr inż. - były pracownik techniczny, obecnie emeryt, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • Tomasz A. Łabuz, mgr, asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Wiesław Kaczanowicz, prof. zw. dr hab. , Uniwersytet Śląski
 • Grzegorz Lentka, dr inż., Politechnika Gdańska
 • Lidia Michalska - Bracha, dr adjunkt, Instytut Historii Akademia Świętokrzyska Kielce
 • Krzysztof Bracha, dr adiunkt, Instytut Historii Akademia Świętokrzyska Kielce
 • Grazyna Tkacz, mgr inz. nauczyciel, LO
 • Andrzej Dziubiński, Prof. dr hab., Instytut Historii PAN
 • Urszula Guzik, mgr, doktorant, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
 • Joanna Osiennik, magister, referent, Politechnika Białostocka
 • Katarzyna Siewruk, lekarz weterynarii, SGGW Warszawa
 • Małgorzata Pamuła, dr, adiunkt, AP Kraków
 • Juliusz Sworakowski, Prof. dr hab., profesor zwyczajny, Politechnika Wrocławska
 • Przemysław Marciniak, dr, adiunkt, Katedra Filologii Klasycznej UŚ
 • Krystyna Żbikowska-Zdun, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie,Instytut Biologii
 • Marek Danilczuk, dr, adiunkt, IChTJ
 • Aleksander Byrski, mgr inż, asystent, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Bogumiła Byrska, mgr, specjalista analityk, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • Bogdan Wiszniewski,, dr hab. inż.,prof. nadzw. PG, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
 • Jacek Liwiński, dr adiunkt, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Tomasz Krawczyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii, Zakład Teorii Polityki
 • Krzysztof Polak, dr zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki, Uniwersytet jagielloński
 • Marek Zaleski, dr hab, docent, Instytut badań Literackich PAN
 • Beata Marciniak, dr inż. , adiunkt, Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy
 • Małgorzata Łokociejewska, dr inż.,
 • Anna Kaczmarska, ,
 • Anna Białek-Jaworska, mgr, doktorant, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
 • Sebastian Deorowicz, Dr, adiunkt, Politechnika Śląska
 • Przemyslaw Rusiecki, mgr, asystent, Gornoslaska Wyzsza Szkola Handlowa
 • Grzegorz Ogonek, mgr, doktorant, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Robert Święcik, mgr inż. , doktorant, Politechnika Łódzka
 • Joanna Grzybowska-Pietras, dr inż. , adiunkt, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej
 • Monika Gajerska-Dzieciątkowska, mgr inż. / asystent, CMKP
 • Anna Woźniak, dr inż, adiunkt, Wydział Ekonomiczno - Rolniczy SGGW
 • Anna Degórska, mgr inż. , starszy specjalista badawczo-techniczny, Instytut Ochrony Środowiska
 • Iwona Pietrzkiewicz, doktor, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Grzegorz Humenny, mgr, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Maciej Kucharski, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Adam Ziębiński, dr inż. adiunkt, Wydział AEI, Politechnika Śląska
 • Grażyna Adamczyk, dr, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Barbara Mikulska-Góralska, dr adiunkt, Instytut Stosunków Miądzynarodowych Uniwersytet Warszawski
 • Witold Góralski, prof. UW dr hab. , Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
 • Władysław Marek Kolasa, Dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Danuta Sztych, doktor, starszy wykładpwca, SGGW
 • Stanisław Skórka, dr adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Bazyli Krupicz, prof.nzw.PB dr hab. inż, Politechnika Białostocka
 • Elżbieta Mączyńska, dr hab., SGH
 • Anita Trenczek-Zając, mgr inż. doktorantka, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Krzysztof Durczewski, dr hab., docent , Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 • Dariusz Staszak, dr, UAM Poznań
 • Bernadetta Żynis, doktor, adiunkt, Pomorska Akademia Pedagogiczna
 • Lilia Kowkiel, adiunkt dr, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Jerzy Gordziejew, adiunkt dr, UJ
 • Irena Trzcieniecka-Schneider, doktor, adiunkt, Akademia Pedagogiczna Kraków, Inst. Filozofii i Socjologii
 • Dorota Kluszczyńska, Dr inż., adiunkt, SGGW
 • Ewa Kazimierska, dr nauk med. st.wykładowca, Akademia Medyczna Gdańsk
 • Jerzy Trzcieniecki, prof. zwyczajny, dr hab. (emerytowany), Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (d. Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
 • Andrzej Januszkiewicz, dr inż. st. wykładowca, Politechnika Łódzka
 • Alicja Drozd, mgr, doktorantka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Włodzimierz Ważniewski, mgr asystent, Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Jarosław Podgórski, dr nauk ek., st. wykładowca, SGH
 • Janusz Nesterak, Dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Paweł Zamora, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Adam Andrzej Bańdo, doktor, adiunkt, Instytut Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Wojciech Kwedlo, dr inz., adiunkt, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
 • Dorota Michaluk, dr / adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Michał Grzeszczuk, mgr, asystent, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Marian Binek, Prof. dr hab., Wydz. Med. Wet. SGGW
 • Danita Klimuszko, Prof, Wydz. Med. Wet. SGGW
 • Marek Wichrowski, prof nadzw. dr hab. , Zakład Historii Medycyny i Filozofii
 • Arkadiusz Wąsiński, dr. adiunkt, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 • Małgorzata Sej-Kolasa, dr inż., adiunkt, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Krzysztof Ziemba, mgr, asystent, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
 • Przemysław Hensel, Dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Jacek Wrzesiński, mgr , starszy kustosz, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 • Robert Włodarczyk, dr nauk ekon., adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Sławomir Śmiech, dr, adiuntk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Jarosław Jajczyk, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Monika Papież, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Marek Krawczuk, prof dr hab. inz., Politechnika Gdańska
 • Konrad Niemoński, student,
 • Magdalena Cicharska, dr, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Ewa Prałat-Kubiszewska, dr inż, adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Paweł Topol, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Aldona Mrówczyńska-Kamińska, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Paweł Krzemiński, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Beata Glinka,, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
 • Magdalena Kozera, dr inż adiunkt, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Monika Tarska, adiunkt, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie
 • Edward Molendowski, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Joanna Getka, magister, UW
 • Anna Bieniasz, doktor, adiunkt, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Bernard Ziębicki, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Lidia Ippoldt, dr / adiunkt, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Marta Kołodziej-Hajdo, dr inż. , Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Dorota Dziemiańczyk, dr n. med., asystent, Akademia Medyczna Białystok
 • Hubert Obora, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Marek Ćwiklicki, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Krzysztof Latawiec, doktor. adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Jacek Pasieczny, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Dariusz Kajdaniuk, doktor nauk medycznych, adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Mirosława Wojtczak, mgr, wykładowca UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Aleksandra Pawłowska, studentka, Akademia Medyczna w Warszawie
 • Rafał Czekaj, mgr, doktorant, Instytut Filozofii UMCS w Lublinie
 • Jakub Z. Lichański, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Boratyńska-Sala, dr inż., adiunkt, politechnika Krakowska
 • Grzegorz Bobiński, dr, adiunkt, Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 • Jerzy Kaliszuk, dr, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Janusz Jartyś, dr adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Łukasz Tomczak, dr adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Małgorzata Frankowska-Terlecka, prof.. dr hab., profesor zwyczajny, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Aleksandra Jadach, mgr, SGH
 • Tomasz Karwat, mgr inż., Politechnika Warszawska
 • Tadeusz Karwat, dr inż., Politechnika Warszawska
 • Artur Staszczyk, dr adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Arkadiusz Duch, student, IHS UW
 • Borys Paszkiewicz, dr hab., profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
 • Marek Banach, dr, adiunkt, Akademia Pedagogiczna Kraków
 • Małgorzata Pękala, mgr, doktorantka, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Radosław Prochowicz, mgr kustosz, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 • Wiesława Kogut, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiczna, Kraków
 • Andrzej Kardasz, dr hab. profesor AE, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • Paweł Mielcarz, dr, adiunkt, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Kornelia Hasse-Lazar, doktor nauk medycznych, adiunkt, Instytut Onkologii Gliwice
 • Iwona Borowik, dr, adiunkt, Instytut Socjologii UWr
 • Patrycja Branka, mgr, asystent, Katedra Gospodarki Regionalnej, Akademia Ekonomlczna w Krakowie
 • Andrzej Kos, prof. dr hab. inż. - prodziekan wydziału, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Katarzyna Zasiewska, magister, asystent, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Agnieszka Cicha, dr, starszy wykładowca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dobrochna Nadolna, mgr inż., asystent, Politechnika Poznańska
 • Krzysztof Nadolny, mgr inż., doktorant, Politechnika Poznańska
 • krzysztof górecki, magister sztuki, teatr ludowy krakow
 • Marcin Walczyński, mgr, doktorant, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski
 • Grzegorz Piotrowski, Dr, Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • Piotr Szkudlarek, mgr ,
 • Kamilla Kurczewska, Doktor, Adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządania w Rzeszowie
 • Piotr Przybysz, dr adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • Bartłomiej Cegłowski, mgr, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
 • Paweł Skowronek, dr, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mirosław Sułek, dr hab., prof. nadzw., UW
 • Wojciech Jakubowski, dr, adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Małgorzata Falkiewicz, doktor. Adiunkt. , Instytut Pedagogiki US
 • Nikolay Kirov, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania i. L. Koźmińskiego
 • Konrad Pyzel, student, Uniwersytet Warszawski
 • Alicja Maksimowicz-Ajchel, doktor, adiunkt, Uniwersytet Warszawski
 • Łukasz Reksa, Mgr, SGH
 • Zuzanna Sawinska, dr nauk rolniczych, adiunkt, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Jan Szabłowski, Mr, j.s.construction
 • Michał Filipiak, mgr, doktorant, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Anna Kuryliszyn, Dr hab med, adiunkt, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Robert Rządca , dr hab. prof , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
 • Małgorzata Kunicka, dr, adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
 • Mieczysław Grudziński, doktor, adiunkt, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
 • Anna Wojtasiewicz, doktorant, Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Bogusław Cygler, Prof. dr hab., Instytut Historii Uniwersytet Gdański
 • Grażyna Michałowska, prof. dr hab., , Uniwersytet Warszawski, WDiNP - Instytut Stosunków Międzynarodowych
 • Łukasz Kamieński, dr, asystent, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersystet Jagielloński
 • Grzegorz Ochała, mgr,
 • Anna Kaganiec-Kamieńska, doktor, asystent, Uniwersytet Jagielloński
 • Zbigniew Opacki, dr. hab. prof. UG, Instytut Historii UG
 • Andrzej K. Link-Lenczowski, dr, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Judaistyki
 • Andrzej Janeczek, dr, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Adam Sokołowski, Student, K MISMaP
 • Katarzyna Tarnawska, Dr, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Elżbieta Wilczyńska, magister, wykladowca, Kolegium Języków Obcych, Uniwersyste im. Adama Mickiewicza
 • Anna Dylczyk-Sommer, lekarz medycyny, asystent, Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Marcin Trybulec, magister, doktorant, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Patryk Bąkowski, student, Wydział Fizyki Politechnika Warszawska
 • Adam Michalik, mgr, asystent, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Elżbieta Kafarowska, magister, pracownik dydaktyczny, Wyższa Szoła Bankowa
 • Maciej Ulita, mgr, doktorant, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Anna Bobkowska, dr inż., adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Andrzej Janowski, dr adiunkt, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Maciej Przybył, doktor, st.kustosz, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 • Przemysław Wróbel, mgr inż., doktorant, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarzadzania
 • Zbigniew Gołaś, dr hab., Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Wojciech Mueller, dr inż., adiunkt, Instytut Inżynierii Rolniczej AR w Poznaniu
 • Stefan Russel, prof. dr hab., SGGW, Wydz. Rolnictwa i Biologii
 • Janusz Andrzej Rieger, Prof.dr hab., Uniwersytet Warszawski, OBTA
 • Grzegorz Blakiewicz, dr inż, adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Marcin Dominikowski, mgr, specjalista, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Krzysztof Sawicki, dr, asystent, Uniwersytet w Białymstoku
 • Bogdan Kruszyński, prof. dr hab. inż/ prof zwyczajny, Poitechnika Łódzka
 • Agnieszka Cieleń, mgr, Uniwersytet Warszawski
 • Adam Kalbarczyk, dr, adiunkt, Instytut Filologii Polskiej
 • Agnieszka Maruszewska, mgr, asystent, Uniwersytet Szczeciński
 • Eliza Walczak, dr, asystent, Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Barbara Butent-Stefaniak, doktor, starszy kustosz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich , Wrocław
 • Dorota Olszewska-Słonina, dr n. med., adiunkt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sylwia Kierczyńska, dr inż. , adiunkt, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Marek Drewnowski, magister, kustosz, Biblioteka Główna sggW
 • Magdalena Izdebska, magister -asystent, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • Agnieszka Budzyńska, mgr, doktorantka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Anna Kauch, mgr, doktorantka, Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Teoretycznej
 • Marek Mróz, magister, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
 • Beata Cwierz, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
 • Mariusz Lewandowski, mgr inż. , asystent, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
 • Andrzej Parzonko, doktor, adiunkt, SGGW
 • Sabina Denkowska, dr, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Justyna Oleksiewicz, mgr inż., doktorantka, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Hanna Gałkowska, dr hab., Instytut Medycyny Dosw i Klinicznej Warszawa
 • Agata Janas, magister, asystent, Uniwersytet Rzeszowski
 • Lena Szymanek, mgr, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Aleksandra Zgrundo, dr, adiunkt, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański
 • Małgorzata Tyrańska, dr, adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Adam Bujnowski, mgr inż. , asystent, Politechnika Gdańska
 • Jakub Kanik, mgr inż. , WIT
 • Elżbieta Rosiak, dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Anna Pawelec, mgr, asystent, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański
 • Wojciech Łyczko, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Anna Kędziorek , mgr, Redaktor Naczelny Redakcji Humanistycznej , Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Marcin Narloch, mgr inż., asystent, Politechnika Gdańska
 • Piotr Walczak, dr inż. asystent, Politechnika Poznańska
 • Bartosz Sawicki, dr inż., adiunkt, Politechnika Warszawska
 • Andrzej Bogdał, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • Michał Rubaszek, Asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Małgorzata Kowalska, dr n med, adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Dobromił Serwa, asystent, Szkoła Główna Handlowa
 • Jarosław Oktaba, dr inż., adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Ryszard Pokładek, dr inż. , AR Wrocław
 • Adam Patkowski, Prof. dr habil., profesor zw., Wydzial Fizyki, Uniwersytet im.A. Mickiewicza, Poznan
 • Justyna Forjasz, mgr, doktorantka, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznaj w Gorzowie Wlkp.
 • Ewa Sokołowska, doktor, adiunkt, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • Maciej Kozak, dr, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki
 • Jerzy Kulczycki, prof/dr hab, em. prof. zw, AGH
 • Piotr Kokowski, dr, adiunkt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Izabela Skierska, dr , Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 • Adam Lipowski, prof. dr hab., Instytut Fizyki, Uniwersytet im A.Mickiewicza
 • Grzegorz Wrochna, dr hab., Instytut Problemów Jądrowych, Warszawa/Świerk
 • Beata Adamczyk, magister - asystent, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Hebel, magister, doktorant, Instytut oceanografii, Uniwersytet Gdański
 • Robert Idziak, dr inż., adiunkt, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Maria Szumiło, dr nauk przyrodniczych, adiunkt, Akademia Medyczna
 • Iwona Wytrzyszczak, dr, starszy wykładowca, Uniwersytet im Adama Mickiewicz
 • Ewa Banachowicz, dr, adiunkt, Wydzial Fizyki, Uniwersytet im.A. Mickiewicza, Poznań
 • Ewa Matejko, mgr, asystent naukowy, Uniwersytet Warszawski
 • Roman Goc, Prof. UAM dr hab., Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Hanna Derdowska - Zimpel, dr, starszy wykładowca, Instytut Fizyki UAM w Poznaniu
 • Agata Kołodyńska, magister, asystent, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Agata Marzec, dr inż., adiunkt, SGGW w Warszawie
 • Krzysztof Wojtczak, mgr inż., asystent, Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa
 • Marek Dobecki, doktor, adiunkt, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Dariusz Stola, doc. dr hab. , ISP PAN
 • Ewa Kępińska, magister, doktorant, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski
 • Bogdan Bartosiński, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • Aldona Żukowska, mgr, asystent, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Maria Mróz, dr starszy wykładowca, Wydział Fizyki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wanda Kosińska, dr inż., starszy wykładowca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Leszek Wołejko, dr, st. wykładowca, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paulina Trevena, mgr, doktorant, Szkoła Nauk Społecznych, IFiS PAN, Warszawa
 • Marek Szafrański, dr hab., adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mateusz Kanabrodzki, doktor, adiunkt, UW Wydział Polonistyki Instytut Kultury Polskiej
 • Michał Brzostowicz, dr , Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
 • Anna Czarnecka, doktor, st. wykładowca, Wydzial Fizyki UAM, Poznań
 • Maria Derecka, dr inż., adiunkt, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Katarzyna Staszak, doktorantka, Uniwersytet Gdański
 • Beata Malara, dr n. med. adiunkt, Śląska Akademia Medyczna
 • Stanisław Woźniak, dr hab., profesor UAM, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Małgorzata Mogielnicka Urban, dr, adiunkt, kierownik Zakładu Archeologii Mazowsza i Podlasia, Instytut Archerologii i Etnologii PAN
 • Mirosław Rojewski, dr inż. adiunkt, Politechnika Gdańska
 • krzysztof Wójtowicz, dr, adiunkt, Akademia Medyczna w Lublinie
 • Jacek Konieczny, Dr , starszy wykładowca, Instytut Akustyki UAM ( Wydział Fizyki )
 • Andrzej Szyczewski, Dr , adiunkt, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • Dariusz Lewandowski, mgr inż., specjalista, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Marian Błażek, dr inż., wykładowca, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • Lucyna Kowalczyk, Doktor, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
 • Anna Tankiewicz, dr n. med., adiunkt, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Marek Lisowski, dr, adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Tadeusz Wasiutyński, profesor, Instytut Fizyki Jadrowej PAN
 • Jopek Tadeusz , dr hab. adiunkt, UAM
 • Leszek Piotrowski, wykładowca, Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Krzysztof Żółkowski, instruktor, dr n.med., Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Jakub Karaszewski, asystent, Akademia Medyczna Białystok
 • Waldemar Surosz, dr, adiunkt, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdanskiego
 • Artur Woźniak, mgr inż., Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
 • Dorota Dryl, dr n. med, asystent, Akademia Medyczna Białystok
 • Jerzy Kossakowski, Prof.dr hab.n.med. - Kierownik Katedry i zakładu Chemii Medycznej Akademii Medycznej w Warszawie , Akademia M