Aktualności Nauka
a wybory
Z Kancelarii
Prezydenta
Do Sygnatariuszy 50% petycja Polska się cofa Linki O nas
Ankieta 50% koszty uzyskania Geniusze Napisz do nas

ANKIETA KRNP

Szanowni Państwo,
Kontynuując nasze działania, zmierzające do poprawy sytuacji nauki polskiej, pragniemy poznać opinie i propozycje możliwie szerokiego grona ludzi nauki. Dlatego pozwalamy sobie prosić o wypełnienie poniższej ankiety.
Dziękujemy za poświęcony czas.

Część I. Dane respondenta

Wiek (zaznacz właściwe)

poniżej 30 lat,
31-40 lat,
41-50 lat,
51-60 lat,
61-70 lat,
powyżej 70 lat

Płeć (zaznacz właściwe)

kobieta,
mężczyzna

Stopień lub tytuł naukowy (zaznacz właściwe)

magister,
doktor,
doktor habilitowany,
profesor tytularny

Pozycja (zaznacz właściwe)

profesor,
docent,
adiunkt,
asystent,
doktorant,
pracownik techniczny,
student(ka),
emeryt(ka),
inne

Stanowisko (zaznacz właściwe)

kierownik katedry,
dyrektor (wicedyrektor) instytutu, dziekan (prodziekan),
rektor (prorektor),
inne fukncje

Czas pracy naukowej, dydaktycznej lub stypendium za granicą (w sumie) (zaznacz właściwe)

nie byłem za granicą w celach naukowych,
mniej niż semestr,
mniej niż semestr, więcej niż rok
więcej niż rok,

Rodzaj ośrodka akademickiego, w którym znajduje się Twoje główne miejsce pracy (zaznacz właściwe)

Kraków, Warszawa,
większy ośrodek (np. Łódź, Poznań, Wrocław ...)
inny ośrodek w kraju
za granicą,

Miejsce głównego zatrudnienia (zaznacz wszystkie miejsca pełno-etatowe)

duża uczelnia państwowa,
mniejsza uczelnia państwowa,
duża - wielowydziałowa - uczelnia prywatna,
mniejsza uczelnia prywatna,
instytut badawczy PAN,
resortowy instytut wdrożeniowo-badawczy,
inne centrum badawczo-usługowe,
instytucja naukowa za granicą,
inne,

Część II. Wypowiedzi o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce

(W tej części ankiety prosimy o swobodne wypowiedzi):

1. Jakie są trzy podstawowe słabości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego: (można skorzystać ze sformułowań dyskusji w KRNP)

2. Jakie zmiany organizacyjne należałoby szybko wprowadzić?

3. Jakie są hamulce potrzebnych zmian?

4. Jakie zmiany należałoby wprowadzić w sferze ocen pracowników naukowych i instytucji naukowych? Na jakie parametry należałoby zwracać szczególną uwagę?

5. Jakie są główne słabości w naszej współpracy naukowej z zagranicą?

6. Jakie badania w Pani/Pana dziedzinie pozornie wydawały się nie mieć zastosowania praktycznego, a okazały się bardzo użyteczne?

7. Jakie badania - dziś zaniedbywane/niedoceniane - mogą mieć kluczowe znaczenie dla kraju?

8. Jakie rozwiązania organizacyjne/instytucjonalne z zagranicy warto szybko przenieść na nasz grunt?

9. Inne uwagi i postulaty