Aktualności Nauka
a wybory
Z Kancelarii
Prezydenta
Do Sygnatariuszy 50% petycja Polska się cofa Linki O nas
Ankieta 50% koszty uzyskania Geniusze Napisz do nas
Warszawa, 1 sierpnia 2006.

Do Sygnatariuszy Petycji KRNP do Prezesa Rady Ministrów RP
z 5 kwietnia 2006
w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodu

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, ze rząd wycofał się z niefortunnego pomysłu odebrania nam 50% kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich. Obecny rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z rządowa autopoprawką z 4 lipca b.r. nie zawiera już żadnych zmian w tej sprawie w stosunku do stanu obecnego, obowiązującego od wielu lat. Nasza petycja odniosła sukces. Pełna informacja o kolejnych losach petycji jest dostępna z http://krnp.ipipan.waw.pl/. Możemy wszyscy mieć poczucie satysfakcji z podjętych wspólnie działań, mając nadzieję, iż na forum sejmu nikt już nie będzie podejmował żadnych manipulacji!

Dziękujemy wszystkim osobom, które podpisały naszą petycję, a także osobom wprowadzającym ten problem na posiedzenia kluczowych ciał ogólnopolskich reprezentujących środowiska naukowe, jak też Senatów, Rad Wydziałów, Rad Naukowych, Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" i innych instytucji, organizacji, stowarzyszeń. Ich uchwały i solidarne stanowisko, jak też tak liczny udział Państwa w naszym proteście odegrały - bez wątpienia - kluczową rolę w naszym sukcesie. Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do wszystkich tych, nieznanych nam na ogół osób, które aktywnie przyczyniły się do rozpowszechniania informacji o naszej petycji w całym środowisku nauki w Polsce.

Odnotowaliśmy z satysfakcją zaangażowanie Pana Profesora Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP, w sprawy obrony naszych interesów i rozwoju nauki w Polsce (list z Kancelarii Prezydenta RP do KRNP zamieszczony jest na naszej witrynie) i poświęcenie tej kwestii dużo uwagi w niedawnym exposé Pana Jarosława Kaczyńskiego, nowego Premiera RP. Oczywiście, nie wystarczą nam same deklaracje, tych składano wiele, a oczekujemy czynów. Chcielibyśmy jednak wierzyć, iż tym razem rozwój nauki zostanie wpisany do szerszej strategii przyspieszonego rozwoju Polski i kształtowania w naszym kraju społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, decydujących o pozycji kraju w epoce globalizacji.

Jak państwo wiecie, staliśmy się - nieoczekiwanie dla nas samych - depozytariuszami wielkiego mandatu społecznego naszego środowiska. Pozwalamy sobie zatem prosić o wypełnienie ankiety o sprawach nauki, by poznać bliżej opinie środowiska nauki i zgromadzić sugestie, które moglibyśmy następnie prezentować publicznie i wobec odpowiednich władz. Zwracamy się z prośba o zgłoszenie problemów, które Państwo uważacie za najważniejsze obecnie dla nauki w Polsce. Pięć przykładów takich problemów spisaliśmy w podsumowaniu krótkiej dyskusji na spotkaniu 13 czerwca 2006 Komitetu na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce (d. Komitet Ratowania Nauki Polskiej). (Patrz podsumowanie.)

Dziękujemy zatem za dotychczasowe wysiłki i prosimy o kontynuowanie nacisków na polityków, by o sprawach nauki, tak kluczowych dla awansu kraju, zapomnieć nie mogli!

Z wyrazami szacunku

W imieniu obecnych członków
Komitetu na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce
(d. Komitet Ratowania Nauki Polskiej)


Dr Andrzej Ziemba
Sekretarz KRNP